Kritiky.cz > Festivaly > Zlatého ledňáčka na Finále Plzeň udělí makedonská herečka Labina Mitevska alias Vesna ze Samotářů i filmoví odborníci

Zlatého ledňáčka na Finále Plzeň udělí makedonská herečka Labina Mitevska alias Vesna ze Samotářů i filmoví odborníci

FP logo
FP logo
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O udě­le­ní oce­ně­ní Zlatý Ledňáček na jubi­lej­ním 30. roč­ní­ku Finále Plzeň roz­hod­nou již tra­dič­ně

odbor­ní­ci ze zahra­ni­čí. Pozvá­ní jako před­sed­ky­ně poro­ty celo­ve­čer­ních fil­mů při­ja­la

make­don­ská hereč­ka a pro­du­cent­ka Labina Mitevska, v Čechách známá díky roli Vesny

v kul­tov­ní kome­dii Samotáři reži­sé­ra Davida Ondříčka. Mezi dal­ší­mi čle­ny poro­ty se před­sta­ví

napří­klad dán­ská doku­men­ta­rist­ka Ida Grøn, brit­ský novi­nář Christopher Goodwin či pol­ský

herec Andrzej Chyra. Filmoví pro­fe­si­o­ná­lo­vé vytvo­ří tři nezá­vis­lé poro­ty: celo­ve­čer­ní hra­né

a ani­mo­va­né tvor­by, doku­men­tár­ní a tele­viz­ní – dle sou­těž­ních kate­go­rií. Úplně popr­vé

se ve fes­tivalo­vých poro­tách neob­je­ví zástup­ci z Česka a Slovenska. Šanci na výhru má letos

40 nomi­no­va­ných pro­jek­tů za rok 2016 z čes­ké a slo­ven­ské pro­duk­ce. Novinkou letoš­ní­ho

udí­le­ní cen Zlatý led­ná­ček bude ohod­no­ce­ní pro­du­cen­tů vítěz­ných fil­mů finanč­ní pré­mií 50 000

, a to v kate­go­ri­ích Nejlepší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film a Nejlepší doku­men­tár­ní

film. Součás­tí fes­ti­va­lu budou také nesou­těž­ní fil­mo­vé sek­ce, dopro­vod­ný pro­gram i setká­vá­ní

fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů v rám­ci Industry Days. Finá­le Plzeň se uskuteč­ní v ter­mí­nu

od 20. do 26. dub­na 2017.

Tradice mezi­ná­rod­ních porot na Finále Plzeň nabídne výji­meč­ný náhled na domá­cí tvor­bu oči­ma

zástup­ců a zástup­kyň z řad zahra­nič­ních pro­fe­si­o­ná­lů. Díky mezi­ná­rod­ním poro­tám nejsou žád­né

sním­ky pře­dem favo­ri­zo­va­né. Letos popr­vé dokon­ce nemá­me v poro­tách ani jed­no­ho čes­kého

či slo­ven­ského zástup­ce. Věříme, že tak bude hod­no­ce­ní ješ­tě objek­tiv­něj­ší. Ocenění od mezi­ná­rod­ních

porot pak může být pro vítě­ze uka­za­te­lem toho, zda má jeho film šan­ci uspět u zahra­nič­ní­ho publika,“

řek­la Eva Veruňková Košařová, ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Finále Plzeň. Poroty ohod­no­tí fil­my a seri­á­ly

ve čtyřech kate­go­ri­ích: Nejlepší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film, Nejlepší tele­viz­ní pro­jekt

v kate­go­rii cyk­lic­ká tvor­ba, Nejlepší tele­viz­ní pro­jekt v kate­go­rii necyk­lic­ká tvor­ba a Nejlepší

doku­men­tár­ní film.

Pěti­člen­né poro­tě pro celo­ve­čer­ní hra­né a ani­mo­va­né fil­my před­se­dá Labina Mitevska, hereč­ka

a pro­du­cent­ka make­don­ské­ho půvo­du, kte­rá se s čes­kým fil­mo­vým pro­stře­dím osob­ně setka­la

v roce 2000 díky roli Vesny v kome­dii Samotáři. Loni film Noční život, na kte­rém se podí­le­la jako

kopro­du­cent, zís­kal na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Karlových Varech cenu za režii. Pozvání

do poro­ty při­jal i zná­mý pol­ský herec Andrzej Chyra, kte­rý hrál napří­klad ve fil­mech Katyň, Spojené

stá­ty lás­ky a Poslední rodi­na. Porotcem bude také reno­mo­va­ný brit­ský fil­mo­vý kri­tik a žur­na­lis­ta

Christopher Goodwin, kte­rý při­spí­vá do The Times či The Hollywood Reporter. Jako dal­ší do Plzně

dora­zí Edvinas Pukšta, litev­ský fes­ti­va­lo­vý dra­ma­turg a fil­mo­vý pub­li­cis­ta. Celovečerní poro­tu

uzavře Kanaďanka Eve Gaberau, ředi­tel­ka dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­ti Soda Pictures, kte­rá loni uved­la

do brit­ských kin tako­vé fil­mové hity jako Paterson či Toni Erdmann.

Mezi odbor­ní­ky na doku­men­tár­ní fil­my se v roli před­sed­ky­ně poro­ty obje­ví dán­ská doku­men­tár­ní

reži­sérka a kame­ra­man­ka Ida Grøn, jejíž stře­do­me­tráž­ní film The Kid and the Clown zís­kal

5 mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní. Druhou porot­ky­ní bude němec­ká Sales mana­žer­ka Ina Rossow z před­ní

němec­ké dis­tri­buč­ní spo­leč­nos­ti Deckert Distribution zastu­pu­jí­cí výraz­né doku­men­tár­ní sním­ky.

České a slo­ven­ské doku­men­ty posou­dí také eston­ský fil­mo­vý kri­tik a pub­li­cis­ta Tristan Priimägi,

kte­rý od roku 2010 pořá­dá fil­mo­vý fes­ti­val doku­men­tár­ních fil­mů DocPoint v Tallinu.

Porotě TV a inter­ne­tové tvor­by před­se­dá Simone Baumann němec­ká fil­mo­vá pro­du­cent­ka

a před­ní expert­ka na fil­mo­vé trhy zemí býva­lé­ho východ­ní­ho blo­ku. Dále pozvá­ní při­ja­li Anna

Katharina Brehm redak­tor­ka němec­ké tele­vi­ze ZDF a pol­ský scé­náris­ta Wiktor Piąt­kowski, autor

námě­tu a spo­lusce­náris­ta seri­á­lu Wataha, prv­ní­ho původ­ní­ho seri­á­lu z pro­duk­ce spo­leč­nos­ti HBO

v Polsku.

Festivalovou novin­kou 30. roč­ní­ku je finanč­ní odmě­na 50 000 pro pro­du­cen­ty dvou vítěz­ných

fil­mů v kate­go­ri­ích Nejlepší celo­ve­čer­ní hra­ný nebo ani­mo­va­ný film a Nejlepší doku­men­tár­ní film.

Partnerem cen je Asociace pro­du­cen­tů v audi­o­vi­zi.

I v letoš­ním roce udě­lí nesta­tu­tár­ní fes­ti­va­lo­vé ceny stu­dent­ská poro­ta. Další nesta­tu­tár­ní cenou pak

bude Cena Film fri­en­dly regi­on, kte­rou spo­leč­ně udě­lu­jí Czech Film Commission, CzechTourism

a Asociace pro­du­cen­tů v audi­o­vi­zi regi­o­nu s nej­ak­tiv­něj­ším pří­stu­pem k fil­mo­vým pro­duk­cím.

Finále Plzeň nabíd­ne i pro­gram pro fil­mo­vé pro­fe­si­o­ná­ly Industry Days. Ten vytvá­ří pro­stor

pro setká­vá­ní domá­cích i zahra­nič­ní fil­ma­řů a repre­zentují jej pane­lo­vé dis­ku­ze, worksho­py

a pre­zen­ta­ce. V rám­ci ote­vře­né čás­ti odbor­né­ho pro­gramu se akre­di­to­va­ní návštěv­ní­ci mohou

zúčast­nit pane­lu věno­va­né­mu fun­go­vá­ní pres­tiž­ních zahra­nič­ních médií jako jsou Variety, Screen,

The Hollywood Reporter a dal­ší.

Předprodej vstu­pe­nek bude zahá­jen 6. dub­na 2017.

Více infor­ma­cí o fes­ti­va­lu zís­ká­te na webo­vé strán­ce http://www.festivalfinale.cz nebo na Facebooku


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34690 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71878 KB. | 17.07.2024 - 19:05:38