Kritiky.cz > Festivaly > Na Febiofest přijede řada zajímavých hostů, jako je Abel Ferrara, Emir Kusturica, Agniezska Holland, Duncan Kenworthy, Jan Tříska, Miroslav Krobot, Iveta Grófová a řada dalších

Na Febiofest přijede řada zajímavých hostů, jako je Abel Ferrara, Emir Kusturica, Agniezska Holland, Duncan Kenworthy, Jan Tříska, Miroslav Krobot, Iveta Grófová a řada dalších

Přes kosti mrtvých Spoor Agnizeska Mandat Miroslav Krobot
Přes kosti mrtvých Spoor Agnizeska Mandat Miroslav Krobot
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na MFF Praha - Febiofest při­je­dou dal­ší slav­ní hos­té – mezi nimi napří­klad reži­sér Emir Kusturica, kame­ra­man a spo­lu­pra­cov­ník reži­sé­ra Wernera Herzoga Peter Zeitlinger nebo oce­ňo­va­ný spi­so­va­tel a autor scé­ná­ře k adap­ta­ci své kni­hy Volání netvo­ra: Příběh živo­ta Patrick Ness. Kompletní pro­gram fes­ti­va­lu byl zve­řej­něnpřed­pro­dej star­tu­je ve čtvr­tek 16. břez­na ve 12 hodin na poklad­nách kin CineStar Praha - Anděl a Černý Most a ve 20 hodin pak onli­ne na febiofest.cz a cinestar.cz. Febiofest a Česká min­cov­na vyra­zi­ly pamět­ní medai­li Vladimíra Menšíka.

Dalším potvr­ze­ným hos­tem Febiofestu je srb­ský reži­sér a hudeb­ník Emir Kusturica, jeden z nej­ú­spěš­něj­ších a nej­o­ri­gi­nál­něj­ších evrop­ských reži­sé­rů. V Praze osob­ně uve­de pre­mi­é­ru váš­ni­vé love-story Na mléč­né drá­ze s Monicou Bellucciovou v hlav­ní roli, k níž napsal i scé­nář a záro­veň ztvár­nil hlav­ní muž­skou roli. Kusturica pat­ří k nej­slav­něj­ším absol­ven­tům praž­ské FAMU, stu­do­val v roč­ní­ku u Otakara Vávry a posbí­ral řadu význam­ných mezi­ná­rod­ních cen. Za film Vzpomínáš na Dolly Bell? zís­kal Zlatého lva v Benátkách, za sní­mek Otec na slu­žeb­ní ces­tě Zlatou pal­mu v Cannes za nej­lep­ší film, cenu FIPRESCI a nomi­na­ci na Oscara. Snímek Dům k pově­še­ní vyhrál v Cannes cenu za nej­lep­ší režii a jeho prv­ní ang­lic­ky mlu­ve­ný sní­mek Arizona Dream s Johnny Deppem a Faye Dunawayeovou Stříbrného med­vě­da za nej­lep­ší film na Berlinale. Druhou Zlatou pal­mu pro nej­lep­ší film v Cannes zís­kal Kusturica za sní­mek Underground, ve kte­rém se vyrov­ná­vá s pová­leč­ný­mi ději­na­mi Jugoslávie. Úspěšný byl i jeho sní­mek Černá kočka, bílý kocour, kte­rý mu na Berlinale vyne­sl Stříbrného med­vě­da za nej­lep­ší režii. Emir Kusturica je znám i díky své spo­lu­prá­ci s hudeb­ním skla­da­te­lem Goranem Bregovičem a hra­je v kape­le No Smoking Orchestra.

Na Febiofest zaví­tá také němec­ký kame­ra­man čes­ké­ho půvo­du Peter Zeitlinger. Všestranný fil­mař se kro­mě prá­ce kame­ra­ma­na věnu­je i režii, stři­hu a psa­ní scé­ná­řů. Od deva­de­sá­tých let natá­čí s Wernerem Herzogem hra­né (Špatnej pol­da s Nicolasem Cagem) i doku­men­tár­ní sním­ky (Setkání na kon­ci svě­ta, Grizzly Man, atd.). Zeitlinger se jako kame­ra­man podí­lel i na Herzogově nej­no­věj­ším thrille­ru Sůl a oheň, kte­rý spo­leč­ně s novým Kusturicovým fil­mem Na mléč­né drá­ze před­sta­ví nová sek­ce Masters. Ta je zamě­ře­na na aktu­ál­ní tvor­bu reži­sé­rů, kte­ří se díky svým fil­mům a výraz­né­mu autor­ské­mu ruko­pi­su zapsa­li do dějin svě­to­vé kine­ma­to­gra­fie. “Do sek­ce Masters jsme vybra­li dva­náct titu­lů včet­ně sním­ků tak roz­díl­ných a výraz­ných auto­rů, jaký­mi jsou Alejandro Jodorowsky, Andrzej Wajda nebo Kiyoshi Kurosawa,“ říká pro­gra­mo­vá ředi­tel­ka Anna Kopecká. „Je to vlast­ně jed­na dlou­há fil­mo­vá lek­ce,” dodá­vá Kopecká. Všechny fil­my s výjim­kou Verhoevenova Elle jsou uvá­dě­ny v čes­ké pre­mi­é­ře. Řada z nich již v zahra­ni­čí zís­ka­la význam­né fil­mo­vé ceny, mezi kte­rý­mi nechy­bí napří­klad Stříbrný lev z Benátek pro Ráj Andreje Končalovského, Cena za nej­lep­ší režii z Cannes za Personal Shopper Oliviera Assayase, Zlatý gló­bus pro Elle či nej­no­vě­ji Stříbrný med­věd z Berlinale pro hereč­ku Min-Hee Kim za film korej­ské­ho reži­sé­ra Hong Sang-sooa Sama v noci na bře­hu moře. Aktuální sním­ky sek­ce Masters dopl­ňu­je pro­jek­ce restau­ro­va­né digi­tál­ní ver­ze kul­tov­ní­ho fil­mu reži­sé­ra Davida Lynche Modrý samet, kte­rý si divá­ci sami vybra­li v anke­tě.

Dalším z význam­ných hos­tů Febiofestu bude ame­ric­ký spi­so­va­tel a sce­náris­ta Patrick Ness. Je znám díky kni­hám pro dospí­va­jí­cí včet­ně sci-fi tri­lo­gie Chaos. Za román Volání netvo­ra: Příběh živo­ta zís­kal i Carnegie Medal, nej­vyš­ší brit­ské oce­ně­ní kni­hy pro děti a mlá­dež. Ness, kte­rý již del­ší dobu žije a pra­cu­je v Londýně, se kro­mě psa­ní knih začal nově věno­vat i sce­náris­ti­ce a sto­jí za úspěš­ným seri­á­lem BBC Class, kte­rý je spin-offem kul­tov­ní­ho Doktora Who. Festival uve­de v před­pre­mi­é­ře fil­mo­vou adap­ta­ci oce­ňo­va­né­ho best­selle­ru Volání netvo­ra: Příběh živo­ta v režii špa­něl­ské­ho tvůr­ce

J. A. Bayony. Knihu Volání netvo­ra: Příběh živo­ta, kte­rou svý­mi ilu­stra­ce­mi dopl­nil Jim Cay, nově vydá­vá nakla­da­tel­ství Slovart. U pří­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ry fil­mu a návštěvy Patricka Nesse v Praze vyjde také jako audio kni­ha.

Febiofest zve­řej­ňu­je pro­gram sek­ce Nová Evropa, kte­rá je spo­je­na s cenou 5 tisíc eur pro vítěz­ný prv­ní nebo dru­hý sní­mek fil­ma­řů na začát­ku své kari­é­ry z růz­ných evrop­ských zemí. Nová Evropa před­sta­vu­je myš­len­ko­vě a for­mál­ně ambi­ci­óz­ní a odváž­ná díla, jež pro­vo­ku­jí a for­mou autor­ských pohle­dů reflek­tu­jí sou­čas­nou Evropu. V pro­gra­mu letoš­ní sou­tě­že divá­ci najdou kro­mě dří­ve avi­zo­va­ných fil­mů s čes­kou účas­tí Špína absol­vent­ky praž­ské FAMU Terezy Nvotové a debu­tu rakous­ké reži­sér­ky Terezy Kotykové Doma je tady také cena­mi ověn­če­ný sní­mek Bez Boha od bul­har­ské reži­sér­ky Ralitzy Petrovy či živel­ný debut o přá­tel­ství a dospí­vá­ní v melan­cho­lic­kých sce­né­ri­ích Islandu Kamenné srd­ce od Gudmundura Arnara Gudmundssona. Dále bude sou­tě­žit mys­te­ri­óz­ní mini­ma­lis­tic­ká roman­ce o zro­ze­ní vzta­hu dvou mla­dých lidí s názvem Park od fran­couz­ské­ho reži­sé­ra Damiena Manviela nebo sní­mek Dětské hřiš­tě Bartosze M. Kowalskiho, jenž byl inspi­ro­ván sku­teč­ným pří­pa­dem kru­tos­ti a nási­lí mezi pre­pu­bescent­ní­mi dět­mi. Osobně při­je­de uvést na Febiofest svou poli­tic­kou kome­dii s magic­ký­mi záplet­ka­mi němec­ký reži­sér Julian Radelmeyer, film nese pří­znač­ný název Sebekritika bur­žo­az­ní­ho psa. Americký herec Brady Corbet nao­pak zachy­cu­je ve svém debu­tu Mládí vůd­ce zro­ze­ní děsi­vé­ho mla­dé­ho ega v před­ve­čer vze­stu­pu fašis­mu. Hrají v něm Robert Pattinson či Stacy Martin. Severský rea­lis­mus s pohád­ko­vou magií se stře­tá­vá ve fil­mu Obr švéd­ské­ho reži­sé­ra Johannese Nyholma a výčet fil­mů uza­ví­rá dru­hý pol­ský film v sou­tě­ži Poslední rodi­na Jana P. Matuszynského, kte­rý je rodin­nou freskou surre­a­lis­tic­ké­ho malí­ře Zdzisława Beksińskiho.

V letoš­ní poro­tě Ceny Amnesty International, kte­rou obdr­ží reži­sér jed­no­ho z osmi fil­mů s lid­sko­práv­ní tema­ti­kou, zased­ne hereč­ka Ester Geislerová, litev­ská hereč­ka a hous­list­ka Lora Kmieliauskaiteová a Martin Balcar z Amnesty International. Organizace letos upo­zor­ňu­je na pří­pad věz­ně­né­ho írán­ské­ho fil­ma­ře Keywana Karimiho. Příslušník kurd­ské írán­ské men­ši­ny a autor 12 oce­ňo­va­ných doku­men­tů i hra­ných fil­mů byl uvěz­něn v lis­to­pa­du 2016 k šes­ti letům věze­ní na zákla­dě nespra­ved­li­vé­ho pro­ce­su. V sou­čas­né době je ve hře změ­na tres­tu na pod­mín­ku, Amnesty International vede kam­paň za jeho bez­pod­mí­neč­né pro­puš­tě­ní. Filmař trpí plic­ní infek­cí a nemo­cí kos­tí, vězeň­ská sprá­va ho ale odmí­tá pře­vézt do nemoc­ni­ce. Potřeba uká­zat, že svět za Keywanem sto­jí, je tedy prá­vě v této době více než urgent­ní.

MFF Praha – Febiofest uve­de v rám­ci slav­nost­ní­ho zakon­če­ní v pátek 31. břez­na sní­mek Mikea Millse Ženy 20. sto­le­tí o třech růz­ných ženách v 70. letech minu­lé­ho sto­le­tí v Americe. Silná, dojem­ná a ori­gi­nál­ní indie kome­die o dětech, spo­leč­nos­ti, lás­ce a otáz­ce, jak nej­lé­pe žít svůj život, před­sta­vu­je dle kri­ti­ků jeden z nej­lep­ších ame­ric­kých sním­ků loň­ské­ho roku. Do sním­ku nomi­no­va­né­ho na Zlaté gló­by obsa­dil reži­sér prv­ní herec­kou ligu něko­li­ka gene­ra­cí včet­ně hereč­ky Annette Benningové.

Letošním cha­ri­ta­tiv­ním part­ne­rem fes­ti­va­lu je nezisko­vá orga­ni­za­ce Zdravotní klaun, kte­rá již od roku 2001 při­ná­ší humor a radost hospi­ta­li­zo­va­ným dětem a geri­at­ric­kým paci­en­tům. Přispívá tím ke zlep­še­ní jejich psy­chic­ké­ho i cel­ko­vé­ho zdra­vot­ní­ho sta­vu, a to pro­střed­nic­tvím návštěv spe­ci­ál­ně vyško­le­ných Zdravotních klau­nů. V sou­čas­né době radost pra­vi­del­ně roz­ná­ší 86 Zdravotních klau­nů do 64 nemoc­nic, 7 domo­vů pro seni­o­ry a jed­no­ho hospi­ce. Ročně tak usku­teč­ní přes 3500 klaun­ských návštěv! „Jsme vel­mi rádi cha­ri­ta­tiv­ním part­ne­rem Febiofestu, pro­to­že máme mno­ho spo­leč­né­ho. Film pro­bou­zí před­sta­vi­vost, při­ná­ší radost i roz­ptý­le­ní, a to samé doká­ží naši Zdravotní klauni. A tak jako film potře­bu­je své hrdi­ny, tak nemoc­né děti a osa­mě­lí seni­o­ři potře­bu­jí své Zdravotní klau­ny“, uved­la ředi­tel­ka Zdravotního klau­na Mgr. Kateřina Slámová Kubešová.

Febiofest spo­leč­ně s jab­lo­nec­kou Českou min­cov­nou poctí v letoš­ním roce raž­bou pamět­ní medai­le legen­dár­ní­ho her­ce a bavi­če Vladimíra Menšíka. Naváží tak na poctu Karlu Fialovi ali­as Limonádovému Joeovi a Rudolfu Hrušínskému. První zla­té pamět­ní medai­le jako dar pře­vza­ly v rám­ci hlav­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ce man­žel­ka Olga s dce­rou Martinou. Filmoví fanouš­ci si je mohou zakou­pit u České min­cov­ny. Omezenou edi­ci pou­hých 60 kusů zla­tek o hmot­nos­ti čtvr­ti­ny unce v hod­no­tě 13 950 korun dopl­ní 200 kusů stří­br­ných medai­lí o hmot­nos­ti 10 gra­mů za cenu 950 korun. „Jedinečná je rubo­vá stra­na medai­lí, na kte­rou s las­ka­vým svo­le­ním rodi­ny umís­til autor her­cův auto­por­trét,“ uve­dl mar­ke­tingo­vý mana­žer České min­cov­ny Lukáš Jokl. Martina Menšíková k tomu dodá­vá: „Medaile tím zís­ka­la navíc hod­no­tu jeho vlast­ních tahů ruky.“ Stejně jako v loň­ském roce, i letos mohou fil­mo­ví fan­do­vé hla­so­vat, kte­ré osob­nos­ti se této pocty dosta­ne v rám­ci příští­ho roč­ní­ku Febiofestu. Mezi nomi­no­va­ný­mi jsou napří­klad Jiří Kodet nebo Miroslav Horníček. Společně se zahá­je­ním Febiofestu spus­tí Mincovna 23. břez­na hla­so­vá­ní na strán­kách www.ceskamincovna.cz/febiofest. Pět fil­mo­vých fan­dů odmě­ní stří­br­nou medai­lí s Vladimírem Menšíkem. 

Do finá­le čtvr­té­ho roč­ní­ku sou­tě­že pro veřej­nost „I ty jsi fil­ma­řem“ byli vybrá­ni tito auto­ři krát­kých fil­mů: Bohumil Bakalář, Oliver Beaujard, Petr Černý, Alžběta Preissová, Martin Třešňák a Lucie Týčová. Vítěz sou­tě­že, kte­rou letos vyhlá­sil Febiofest spo­leč­ně s Nestlé Česko, zís­ká 50 000 korun.

V Radlické kul­tur­ní spor­tov­ně, mís­tě koná­ní dopro­vod­né­ho pro­gra­mu, se letos budou konat i dis­ku­ze s před­ní­mi zahra­nič­ní­mi hos­ty fes­ti­va­lu urče­né pro veřej­nost. Hodinu či hodi­nu a půl ze své­ho času věnu­jí divá­kům fes­ti­va­lu tyto osob­nos­ti: reži­sér­ka Agnieszka Hollandová, reži­sér Abel Ferrara, kame­ra­man Peter Zeitlinger, cho­re­o­graf Angelin Preljocaj, kame­ra­man Peter Suschitzky a jed­na deba­ta bude věno­vá­na sou­tě­ži Nová Evropa.

MFF Praha - Febiofest udě­lí cenu Kristián za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii čes­ké­mu her­ci Janu Třískovi, ame­ric­ké­mu reži­sé­ro­vi Abelu Ferrarovi a brit­ské­mu kame­ra­ma­no­vi Peteru Suschitzkému.

Febiofest uve­de v Praze a násled­ně v regi­o­nech v rám­ci svých ozvěn 155 fil­mů z 55 zemí v cel­kem 573 pro­jek­cích.

Předprodej na poklad­nách kin CineStar Praha – Anděl a CineStar Praha – Černý Most začne ve čtvr­tek 16. břez­na ve 12 hodin. Online před­pro­dej na www.febiofest.cz a www.cinestar.cz začne 16. břez­na ve 20 hodin. Cena líst­ku na fes­ti­va­lo­vou pro­jek­ci je 99 korun. Zakoupením líst­ku za 139 korun na pro­jek­ce ozna­če­né jako „Projekce cha­ri­ta­tiv­ní­ho part­ner­ství“ lidé pod­po­ří část­kou 40 korun nezisko­vou orga­ni­za­ci Zdravotní klaun. Lístky na sek­ci Culinary Cinema je mož­né kou­pit v síti Ticketportal. Od 16. břez­na bude od 12 do 22 hodin fun­go­vat infostá­nek fes­ti­va­lu při vstu­pu do hlav­ní­ho fes­ti­va­lo­vé­ho kina CineStar Praha – Anděl, během fes­ti­va­lu od 23. břez­na bude ote­vře­ný ve všed­ní dny od 10 do 22 hodin a o víken­du od 9 do 22 hodin.

Diváci mohou letos MFF Praha – Febiofest navští­vit na těch­to fes­ti­va­lo­vých mís­tech: hlav­ním fes­ti­va­lo­vým kinem je CineStar Praha – Anděl, po celý týden se bude večer pro­mí­tat také v CineStar Praha – Černý Most a jed­na pro­jek­ce doku­men­tár­ní­ho fil­mu Fassbinder ze sek­ce Re-Masters pro­běh­ne také v kině Ponrepo. Slavnost­ní zahá­je­ní se koná v Obecním domě a zakon­če­ní pak v CineStaru na Andělu a v při­lehlém hote­lu andel’s, kde bude pro­bí­hat i gur­mán­ská část sek­ce Culinary Cinema. Součástí fes­ti­va­lu je také dopro­vod­ný pro­gram OFF, kte­rý se koná pro veřej­nost zdar­ma během sed­mi dnů od 24. do 30. břez­na od 16 do 24 hodin v pro­sto­rách Radlické kul­tur­ní spor­tov­ny neda­le­ko hlav­ní­ho fes­ti­va­lo­vé­ho kina. MFF Praha – Febiofest se koná od 23. do 31. břez­na.

Vybrané fil­my budou moci fil­mo­ví fanouš­ci zhléd­nout v rám­ci Regionálních ozvěn Febiofestu od 3. do 28. dub­na ve tři­nác­ti čes­kých měs­tech: Hradec Králové (3. – 5. 4.), Děčín (4. – 6. 4.), Plzeň (5. – 7. 4.), České Budějovice (6. – 8. 4.), Pardubice (10. – 13. 4.), Liberec (11. – 13. 4.), Jihlava (12. – 14. 4.), Chomutov (13. – 15. 4.), Brno (18. – 19. 4.), Olomouc (19. – 21. 4.), Mikulov (21. – 23. 4.), Ostrava (24. – 26. 4.), Zlín (26. – 28. 4.).

Foto zdroj : MFF Praha - Febiofest, foto z fil­mu Přes kos­ti mrtvých


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,51810 s | počet dotazů: 7872 | paměť: 75872 KB. | 23.04.2024 - 13:30:46