Kritiky.cz > Festivaly > Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník

Febiofest končí i v regionech, příští rok oslaví 25. jubilejní ročník

Annette Bening Zeny 20. stoleti
Annette Bening Zeny 20. stoleti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V pátek 28. dub­na skon­čí ve Zlíně Regionální ozvě­ny Febiofestu. Letošní ozvě­ny 24. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Praha – Febiofest se kona­ly postup­ně ve tři­nác­ti měs­tech napříč celou Českou repub­li­kou. Festival ve Zlíně uza­vře pro­jek­ce fil­mu Ženy 20. sto­le­tí reži­sé­ra Mika Millse, kte­rý obsa­dil do hlav­ních rolí prv­ní ligu všech gene­ra­cí včet­ně Annette Bening. Slavnostním zakon­če­ním ve Zlíně divá­ky pro­ve­de Jolana Voldánová. Na Febiofest letos v celé repub­li­ce při­šlo více než 65 000 návštěv­ní­ků. Jubilejní 25. roč­ník Febiofestu pro­běh­ne od 15. do 31. břez­na 2018. „Letošní roč­ník fes­ti­va­lu včet­ně ozvěn dospěl ke zdár­né­mu kon­ci. Potěšil mě stá­le neu­tu­cha­jí­cí divác­ký zájem a věr­nost fil­mo­vých tvůr­ců, kte­ří i letos před­sta­vi­li na fes­ti­va­lu řadu svých nových fil­mů,“ říká ředi­tel fes­ti­va­lu Kamil Spáčil. Organizátoři Febiofestu letos oce­ni­li Kristiánem za pří­nos svě­to­vé kine­ma­to­gra­fii čty­ři hos­ty, mezi nimi byl čes­ký herec Jan Tříska, ame­ric­ký reži­sér Abel Ferrara, brit­ský kame­ra­man Peter Suschitzky a srb­ský reži­sér Emir Kusturica. Festival letos při­ví­tal i dal­ší význam­né hos­ty, jako byl ame­ric­ký pro­du­cent fil­mů Láska nebeská nebo Čtyři svat­by a jeden pohřeb Duncan Kenworthy, kte­rý na fes­ti­va­lu před­sta­vil svůj posled­ní sní­mek Přihrávka, pol­ská reži­sér­ka Agnieszka Hollandová se svou novin­kou Přes kos­ti mrtvých nebo ame­ric­ký sce­náris­ta a spi­so­va­tel Patrick Ness, kte­rý osob­ně uve­dl nový film Volání netvo­ra: Příběh živo­ta.

Festivalová poro­ta v čele s Jurajem Herzem letos oce­ni­la hlav­ní cenou sní­mek Kamenné srd­ce, islandsko-dánské dra­ma nato­čil pět­a­tři­ce­ti­le­tý rodák z Reykjavíku Gudmundur Arnar Gudmundsson. Empatický a sebe­jis­tě živel­ný debut o přá­tel­ství a dospí­vá­ní se ode­hrá­vá v melan­cho­lic­kých sce­né­ri­ích Islandu. Cenu Amnesty International Febiofest Award zís­kal kolumbijsko-francouzsko-urugayský sní­mek Mlčení řeky.

Již potře­tí Febiofest veřej­nos­ti před­sta­vil uzná­va­nou filmově-kulinářskou sek­ci Culinary Cinema, fil­mo­vé pro­jek­ce spo­je­né s veče­ří pro­bí­ha­jí v rám­ci praž­ské čás­ti fes­ti­va­lu. Vítězem sou­tě­že fil­mů „I ty jsi fil­ma­řem“ nato­če­ných na tablet nebo mobil a urče­né pro veřej­nost se stal film Můj den s Kofilou Bohuslava Bakaláře. I v letoš­ním roce Febiofest finanč­ně pod­po­řil cha­ri­ta­tiv­ně zamě­ře­nou spo­leč­nost, ten­to­krát se jed­na­lo o Zdravotního klau­na, kte­rý od roku 2001 při­ná­ší humor a radost hospi­ta­li­zo­va­ným dětem a geri­at­ric­kým paci­en­tům. Festival Zdravotnímu klau­no­vi věno­val 11 440 korun, část ze vstup­né­ho vybra­né­ho na Projekcích cha­ri­ta­tiv­ní­ho part­ner­ství.

Kromě Zlína se Regionální ozvě­ny Febiofestu kona­ly ješ­tě v těch­to měs­tech: Hradec Králové, Děčín, Plzeň, České Budějovice, Pardubice, Liberec, Jihlava, Chomutov, Brno, Olomouc, Mikulov a Ostrava.

Ředitelem fes­ti­va­lu je Kamil Spáčil, pre­zi­den­tem Febiofestu je jeho zakla­da­tel Fero Fenič, ve funk­ci pro­gra­mo­vých ředi­te­lů půso­bí Anna Kopecká a Michal Hogenauer.

Foto zdroj MFF Praha - Febiofest. Na sním­ku Annette Bening nomi­no­va­ná za svou roli ve fil­mu Ženy 20. sto­le­tí na Zlatý gló­bus


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57307 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72041 KB. | 21.04.2024 - 22:34:21