Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dreamland - Další film „nepošlušné holky“ Margot Robbie.

Dreamland - Další film „nepošlušné holky“ Margot Robbie.

Dream
Dream
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Během Velké hos­po­dář­ské kri­ze sní Eugene Evans (Finn Cole) o útě­ku z malé­ho jižan­ské­ho měs­ta v Texasu, kde žije se svo­jí rodi­nou. Plány mu však pře­ka­zí neče­ka­ný objev – zra­ně­ná ban­kov­ní lupič­ka Allison Wells (Margot Robbie), kte­rá utí­ká před poli­cií a na jejíž dopa­de­ní je vypsa­ná odmě­na. Eugenenova ros­tou­cí náklo­nost k Allison však celou situ­a­ci znač­ně kom­pli­ku­je a sta­ví ho před nevy­hnu­tel­né roz­hod­nu­tí, kte­ré ovliv­ní živo­ty všech...

Margot Robbie je napros­tým prá­vem ozna­čo­va­ná za nej­pů­vab­něj­ší hereč­ky sou­čas­nos­ti. Tahle aus­tral­ská hereč­ka ale něko­li­krát před­ved­la, že nesá­zí jen na svůj půvab a časem čím dál tím víc doká­za­la, že je sku­teč­ně talen­to­va­ná hereč­ka, kte­rá si vybí­rá zají­ma­vé pro­jek­ty, zají­ma­vé role a sku­teč­ně v nich před­vá­dí pozo­ru­hod­né výko­ny. Především ale Robbie nadá­le stří­dá vět­ší a men­ší pro­jek­ty a prá­vě Dreamland je jed­ním z těch men­ších pro­jek­tů.

Režisér Miles Joris-Peyrafitte dle scé­ná­ře debu­tan­ta Nicolaase Zwarta nato­čil film zasa­ze­ný do obdo­bí Velké hos­po­dář­ské kri­ze a nato­čil nezá­vislár­nu, kte­rá má cel­kem pěk­ný vizu­ál, fajn obsa­ze­ní s fan­tas­tic­kou Margot Robbie na vrchu a cel­kem dob­ře se mu též daří vybu­do­vat atmo­sfé­ru někte­rých momen­tů. Ale Dreamland dohro­ma­dy zas tak výbor­ným fil­mem není.

Hlavní zásad­ní pro­blém vidím v tom, že film trvá pou­ze 90 minut a přes­to se mu poved­lo, že dra­ma­tur­gic­ky drh­ne. Samotný pro­blém vidím v tom, že když si v hla­vě rych­le shr­nu celou dějo­vou kost­ru fil­mu tak vidím film, kte­rý by utá­hl tak 50 minut a zby­tek se tak musel nut­ně vypl­nit vatou. Celé by to mož­ná zkrá­ce­ně fun­go­va­lo jako parád­ní díl něja­ké seri­á­lo­vé anto­lo­gie nebo pilot k poten­ci­o­nál­ní­mu seri­á­lu. Jenomže ten­to (smyš­le­ný) pří­běh je vlast­ně v cel­ko­vém souč­tu sku­teč­ně banál­ní, že se mu sku­teč­ně pove­de drh­nout i přes rela­tiv­ně níz­kou dél­ku.

Dreamland nemá kdo­ví­jak zají­ma­vé a dob­ře napsa­né cha­rak­te­ry, dech berou­cí pasá­že a poci­to­vě též kdo­ví­jak sil­ně nefun­gu­je. Joris- Peyrafitte si naštěs­tí ale­spoň ve spo­lu­prá­ci s kame­ra­ma­nem Lyle Vincentem pohlí­dal vizu­ál­ní strán­ku a na Dreamland se někdy vylo­že­ně kou­ká vel­mi krás­ně. To ale samot­né kdo­ví­jak nesta­čí.

Margot Robbie je fan­tas­tic­ká a i přes­to, že její cha­rak­ter samot­ný kdo­ví­jak dob­ře a zají­ma­vě napsa­ný není, ona přes­to doká­že strh­nout veš­ke­rou pozor­nost na sebe a věřím, že s lep­ším scé­ná­řem by Robbie z téhle role vytřís­ka­la ješ­tě víc. Finn Cole je fajn, ovšem se musí popa­so­vat s fak­tem, že vět­ši­nu času hra­je ve stí­nu Robbie a není kdo­ví­jak herec­ký výraz­ný. Travis Fimmel je jako nevlast­ní otec posta­vy Colea poté pře­kva­pi­vě fajn a čím dál tím víc Fimmel sku­teč­ně uka­zu­je, že není prken­ný herec a ze zají­ma­vé role vždy doká­že něco vymlá­tit. A i Garrett Hedlund se zde doká­že jako par­ťák Robbie (vůbec by mi neva­di­lo, kdy­by si Hedlund a Robbie zahrá­li v nové pře­dě­láv­ce Bonnie a Clyde) cel­kem sluš­ně před­vést a film ve kte­rém by tahle dvo­ji­ce pou­ze lou­pi­la by byl mož­ná výraz­ně zají­ma­věj­ší.

Jestli se též fil­mu něco poved­lo tak je to bez­po­chy­by věro­hod­ná atmo­sfé­ra obdo­bí Velké hos­po­dář­ské kri­ze. Film je níz­ko­roz­počto­vý a přes­to se mu atmo­sfé­ru a pro­stře­dí ame­ric­ké­ho zapa­dá­ko­va 30. let sku­teč­ně navo­dit poda­ří. Prostředí Texasu je znát a přes­to se i zde z toho vše­ho nevy­mlá­tí víc. Je to ve finá­le sku­teč­ně ško­da.

Dreamland je v zása­dě oukey film, kte­rý má své nezpo­chyb­ni­tel­né vizu­ál­ní kouz­lo, pove­de­nou dobo­vou atmo­sfé­ru a pře­de­vším sku­teč­ně fajn cas­ting včet­ně fan­tas­tic­ké Robbie. Samotný scé­nář ale není kdo­ví­jak obstoj­ný, dra­ma­tur­gic­ká stav­ba je sku­teč­ně spí­še boles­ti­vá a vlast­ně zde sku­teč­ně chy­bí jaký­ko­liv fakt, proč si ten­to film ješ­tě za pár dnů pama­to­vat. Na samot­ném počát­ku byl dost mož­ná sku­teč­ně dob­rý základ, jenž nebyl ve finá­le vytě­žen. Na pomě­ry nezá­vis­lé pro­duk­ce ale pořád vel­mi obstoj­ná zále­ži­tost......

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Paramount Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62367 s | počet dotazů: 272 | paměť: 71806 KB. | 28.02.2024 - 23:57:16