Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Peacemaker - je ukázkovou sbírkou všech možných myslitelných klišé.

Peacemaker - je ukázkovou sbírkou všech možných myslitelných klišé.

Peacemaker
Peacemaker
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Thomas Devoe (George Clooney)
Thomas Devoe (George Clooney)
Julia Kelly (Nicole Kidman)
Julia Kelly (Nicole Kidman)

Člověk by si mys­lel, že prv­ní film pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti DreamWorksTM SKG bude něco mimo­řád­né­ho. Ono to SKG totiž zna­me­ná Steven Spielberg/Jeffrey Katzenberg/David Geffen. Žel, posta­ve­ní stu­dia a naku­po­vá­ní dal­ších nezbyt­ných pro­pri­et zřej­mě sežra­lo vět­ši­nu roz­počtu a na sní­mek zby­la jaká­si II. ceno­vá sku­pi­na.

Peacemaker je ukáz­ko­vou sbír­kou všech mož­ných mys­li­tel­ných klišé a omle­tých akč­ních sek­ven­cí. Atomové hla­vi­ce musí táh­nout par­ní loko­mo­ti­va, pro­to­že bílý kouř se divo­ký­mi les­na­tý­mi údo­lí­mi a str­že­mi vine, prav­da, maleb­ně­ji než die­se­lo­vý puch. Hrdina je muž­ný pra­sák, zatím­co hrdinka-velitelka, jem­ná leč atle­tic­ká, je před­ur­če­na zachrá­nit svět (máme 90. léta, že). Hrdina umí řídit auto 20x lépe než stá­do tré­no­va­ných padou­chů; hrdin­ka ve věku, kdy by v reál­ném svě­tě ješ­tě pořád asis­to­va­la na něja­ké uni­ver­si­tě, má na povel polo­vic poho­to­vost­ních sbo­rů USA. Všude nás pak pro­ná­sle­du­jí RUDÉ ODPOČÍTÁVAJÍCÍ DISPLEJE.

Kdyby na fil­my exis­to­va­ly kuchař­ky, recept na Peacemakera by vypa­dal asi tak­to:

HONIČKA NA ATOMOVÉHO TERORISTU

Vezmi pro­hni­lou (Rusko, Ukrajina atd.) ato­mo­vou vel­moc, kde její vojá­ci, tou­ží­cí po sta­rých pořád­cích, mají se svou nuk­le­ár­ní výzbro­jí lep­ší plá­ny, než nechat ležet nebo zni­čit (pocho­do­vá či sbo­ro­vá hud­ba s bol­še­vic­kým moti­vem). V odlehlém, leč ne zce­la opuš­tě­ném mís­tě (nevin­né ženy a děti: detail) nech cosi vybouch­nout.

Dušan Gavrič (Marcel Iures)
Dušan Gavrič (Marcel Iures)

Stručně ukaž, jak jsou ame­ric­ké výzvěd­né, vlád­ní a vojen­ské struk­tu­ry uve­de­ny v poplach. Počáteční cha­os zvlá­dán díky pro­fe­si­o­na­li­tě per­so­ná­lu a mimo­řád­ně vyspě­lé tech­ni­ce (super­po­drob­né dru­ži­co­vé sním­ky: detail). Mladá, leč zku­še­ná hrdin­ka (Julia Kelly - hra­je Nicole Kidman) tomu vše­mu náh­le velí, pro­to­že v dět­ství pro vlá­du sta­vě­la ato­mo­vé bom­by.

Hrdince při­hrej pro­ti­pól - muž­ný sval. Stanoven vojen­ský poboč­ník (Thomas Devoe - hra­je George Clooney), prá­vě se zod­po­ví­da­jí­cí u jaké­ho­si výbo­ru z utra­ce­ní $200 tisíc v jakém­si mos­kev­ském baru a daro­vá­ní ame­ric­ké­ho terén­ní­ho auto­mo­bi­lu dce­ři kte­ré­ho­si rus­ké­ho mafi­á­na... Je ale tak zku­še­ný, že z něko­li­ka fle­ků na foto­gra­fi­ích odvy­prá­ví celý prů­běh domně­lé doprav­ní havá­rie, neza­po­mí­na­je ani na moti­vy a prav­dě­po­dob­né úmys­ly záškod­ní­ků.

Pracuj s tero­ris­tic­kým moti­vem. V roz­bom­bar­do­va­ném Sarajevu (děti hra­jí­cí si v tros­kách: detail) muž s pro­pad­lý­mi tvá­ře­mi a krha­vý­ma oči­ma (Dušan Gavrič - hra­je Marcel Iures) mlč­ky obža­lo­vá­vá svět z dopuš­tě­ní toho, že nási­lí bylo spáchá­no na jeho zemi, spo­lu­ob­ča­nech a rodi­ně, zatím­co vir­tu­os­ně hra­je na kla­vír.

Směřuj padou­chy, kte­ří se zmoc­ni­li ato­mo­vých hla­vic, do někte­ré­ho ze svě­to­vých ohni­sek napě­tí. Klaďáci nechť jejich zámě­ry pro­hléd­nou za pomo­ci vyspě­lé ame­ric­ké tech­ni­ky ve služ­bách NATO, leč poma­lost vlád­ních maši­ne­rií nutí hrdi­ny poru­šo­vat před­pi­sy a ris­ko­vat svě­to­vou vál­ku a dokon­ce i vlast­ní kari­é­ru. Umírají prv­ní (nepod­stat­ní) obrán­ci míru - hrdi­na se cynic­ky škle­bí (je to muž - šovi­nis­tic­ké pra­se), zatím­co hrdin­ka zasl­zí (to není pro­jev sla­bos­ti, nýbrž při­ro­ze­ný fyzi­o­lo­gic­ký pochod!).

Nechť jed­na z ato­mo­vých maši­nek chy­bí - odná­ší ji obě­ta­vý, pro věc tero­ris­mu zapá­le­ný knecht na zádech. Dej hrdi­nům k dis­po­zi­ci jen něko­lik málo názna­ků: refe­ren­ce na jed­no­ho z tero­ris­tů vedou­cí do Sarajeva, odkaz na New York a síd­lo OSN, jakož i šif­ru 44E. Kam se obrá­tí, kde zasáh­nou?

Padouch tero­ris­ta, kte­rý hlu­bo­ce litu­je své­ho (dosud neu­sku­teč­ně­né­ho) činu a záro­veň je pře­svěd­čen o jeho nezbyt­nos­ti, neboť jen tak lze vrá­tit his­to­rii a živo­ty všem sara­jev­ským mrt­vým (!), si vyhoup­ne braš­nič­ku s hla­vi­cí na záda a vyra­zí do ulic, při­po­mí­na­je si děsi­vé zážit­ky, kdy jeho rodi­na byla povraž­dě­na (pro­stře­le­ná dět­ská hla­va: detail).

Vídeňské intermezzo
Vídeňské inter­mez­zo

A tak dále.

Peacemaker je podiv­nou smě­si­cí plo­sko­le­bé­ho děje a mno­hých půso­bi­vých a zce­la pro­fe­si­o­nál­ně ztvár­ně­ných akč­ních sek­ven­cí. Nevadí-li nám vyso­ká neprav­dě­po­dob­nost, s jakou se věci daří či nezha­tí, pak zde máme vel­mi oká­za­lou vla­ko­vou honič­ku, auto­mo­bi­lo­vou honič­ku (zápas), vrtu­l­ní­ko­vou honič­ku a poli­cej­ní pěší honič­ku v lid­na­tém cen­t­ru měs­ta.

Násilí, jak jinak, je samo­zřej­mě hlav­ní nápl­ní fil­mu; děti na něj nej­spíš nevoď­te. Pokud sne­se­te občas­nou uráž­ku vaší inte­li­gen­ce dějem (ke kon­ci je to hor­ší), oče­ká­vej­te, že uvi­dí­te mír­ně pod­prů­měr­ný akč­ní film.

Hodnocení: SLABÉ http://archiv.neviditelnypes.lidovky.cz/film/smiley_d.gif

Ničemná Kidman
Zatímco Clooney mává pis­tol­kou a vůbec koná řemes­lo, Kidman se pros­tě motá v poza­dí a sna­ží se tvá­řit, jako by neby­la úpl­ně zby­teč­ná.

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ

POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

 • Laserové paprsky kří­žem krá­žem vagó­nem jsou sice maleb­né, ale nesmy­sl­né - to by tam muse­la být mlha jak v prá­del­ně, abychom je vidě­li, jen­že to bychom zas nic nevi­dě­li.
 • Product pla­ce­ment (rekla­ma) při­nu­ti­la tvůr­ce, aby oto­či­li logo DIGITAL na note­boo­ku vzhů­ru noha­ma, abychom si je moh­li pře­číst - když se tako­vý note­book zavře, logo je na něm obrá­ce­ně :)Kelly se ve Vídni logu­je na AOL, ze stroj­ku se ozý­vá reklam­ní „You got mail!“, a agent­ka neo­po­me­ne plný název spon­so­ra vzá­pě­tí zmí­nit v dialogu.Spielberg musí mít něja­ký dlou­ho­do­bý kšeft s Mercedesem; jak už i ve Ztraceném svě­tě, vozík zmí­ně­né fir­my se zde dopouš­tí úžas­ných výko­nů, navíc drtí řadu vozů konkurence.Mercedesem to nekon­čí, i Nissan sara­jev­ských jed­no­tek IFOR má zvlášť naleš­tě­né a oka kame­ry hod­né logo.
 • Chce-li hrdi­na zapá­lit auto padou­chů a nemá zápal­ných bom­bi­ček, nej­pr­ve najíž­dě­ním roz­bi­je jejich nádrž, tak­že ben­zín vol­ně vyté­ká; pak si ser­ve pne­u­ma­ti­ku o obrub­ník a dis­kem vlast­ní­ho kola kře­sa­jí­cím o dlaž­bu těka­vou kapa­li­nu zažeh­ne.
 • Jestli se neple­tu, mají v býva­lém SSSR ze stra­te­gic­kých důvo­dů kole­je o šir­ším roz­cho­du, než je jin­de ve svě­tě zvy­kem. Vagóny ve fil­mu sice nesou ozna­če­ní KŽD v azbuce (ať už to zna­me­ná coko­liv), roz­chod je evrop­ský.
 • Srážka vla­ků je v posled­ní chví­li ustři­že­ná (jedou po sou­sed­ních kole­jích). Búúú, búúú, paní reži­sér­ko, páni pro­du­cen­ti. Došly $$$ na ani­ma­ci?
 • Že by měla rus­ká pohra­nič­ní armá­da k dis­po­zi­ci jen JEDNU sal­vu raket?
 • Padouši s nákla­ďá­kem neu­stá­le pro­jíž­dě­jí nej­roz­to­div­něj­ší kra­ji­nou, tu pouš­tí, tu sluš­ně zales­ně­ný­mi strá­ně­mi, tu říč­ním údo­lím, tu step­ní plá­ní -- na kli­ma­tic­ká pásma nebo aspoň jejich logic­ké pořa­dí se neo­hlí­že­jí.
 • Kamera čas­to zob­ra­zu­je jízdu zmí­ně­né­ho vozi­dla z vyvý­še­né­ho, leč jed­no­znač­ně POZEMNÍHO sta­no­viš­tě. Za něko­lik minut fil­mu, zatím­co auto se pře­su­nu­lo o něko­lik kli­ma­tic­kých pásem již­ně­ji, se nám týchž zábě­rů téže kra­ji­ny dosta­ne v čer­no­bí­lém, digi­tál­ně usmo­le­ném pro­ve­de­ní jako DRUŽICOVÝCH sním­ků.
 • Když někdo zamí­ří na padou­cha puš­ku nebo pis­to­li, vždy se najde dosta­tek obě­ta­vých rodi­čů, kte­ří své dítě vstr­čí do rány, pří­pad­ně plo­sko­le­bé škol­ní mlá­de­že před padou­chem zma­te­ně pobí­ha­jí­cí a ječí­cí.
 • Dětský sbor ochrá­ní­me před účin­ky ato­mo­vé­ho výbuchu, když jej vyve­de­me před budo­vu, kde se bom­ba nachá­zí.
 • Konečně! Dočkali jsme se, že něko­ho napadlo zne­škod­nit bom­bu tak, že ji roz­bi­je tupým před­mě­tem.
 • Přimlouvám se, aby RUDÉ DIGITÁLNÍ DISPLEJE bom­bi­ček HLASITĚ TIKALY a posled­ních pět vte­řin KUKALY.

Photo © 1997 Dreamworks Pictures


Podívejte se na hodnocení Peacemaker na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,91500 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72033 KB. | 22.07.2024 - 16:36:09