Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Lovci pokladů - když by ještě Nicolas Cage hvězdou

Lovci pokladů - když by ještě Nicolas Cage hvězdou

Lovci
Lovci
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jistý pře­dek rodi­na Gatesových se dostal k infor­ma­ci, kte­rá na dal­ších 6 gene­ra­ce­mi změ­ni­la život této rodi­ny na neko­neč­nou honič­ku za báj­ným pokla­dem Templářů, kte­rý se po sta­le­tí obje­vo­val a zase ztrá­cel a jehož hod­no­ta je tak vel­ká, že není sou­ze­no jed­no­mu člo­vě­ku, aby jej celý vlast­nil. Nejmladší člen rodi­ny, Ben Gates, se za tím­to pokla­dem vydá­vá...

Po krát­kém pát­rá­ní kde­si v Arktidě se jeho zájem obra­cí k Deklaraci Nezávisloti, jejíž zad­ní stra­na by měla být vodít­kem k nale­ze­ní pokla­du. Se svý­mi kole­gy se však neshod­ne na tom, jak se k Deklaraci dostat a neroz­chá­ze­jí se zrov­na v dob­rém. Dvě sku­pi­ny lidí tak pát­ra­jí na vlast­ní pěst a vzhle­dem k ceně pokla­du je to sou­boj téměř na život a na smrt. Aby ve fil­mu nechy­bě­la roman­ti­ka, do Benova pát­rá­ní se zaple­te žena - restau­rá­tor­ka Národního archi­vu Abigail Chase (Diane Kruger).

Celý děj Lovců pokla­dů je vlast­ně zalo­žen na řeše­ní háda­nek. Každý hla­vo­lam, kte­rý by měl zdán­li­vě vést k nale­ze­ní pokla­du, vede jen k dal­ší hádan­ce, kte­rá vás zase posu­ne jen o kus dál. Hádanky jsou navíc buď před­ví­da­tel­né nebo nao­pak napros­to nelo­gic­ké. Chvílema si člo­věk spíš při­pa­dá, jako kdy­by hrál LARP nebo něja­kou adven­tu­ru. Když se to tak­to táh­ne přes dvě hodi­ny, už bys­te rádi něja­kou hádan­ku, kte­rá to buď zakon­čí nebo ale­spoň posu­ne tro­chu dál. Ta bohu­žel při­chá­zí až zce­la nako­nec.

Naprostou trage­dií je potom pře­ne­se­ní dějin staré­ho kon­ti­nen­tu do Spojených stá­tů. Svobodní Zednáři z USA ukry­li návod na nale­ze­ní pokla­du Templářů na zad­ní stra­nu Deklarace Nezávisloti. Tento poklad se nako­nec nalez­ne v pod­ze­mí pod met­rem. Celý námět je zkrát­ka hod­ně při­ta­žen za vla­sy a bohu­žel je z něj pří­liš cítit, že byl nato­čen s cílem uká­zat Američanům, že i oni mají svůj národ­ní poklad. Odtud i původ­ní název fil­mu - National Treasure. Přemístění tem­plář­ské­ho pokla­du do USA je sice nepo­cho­pi­tel­né, ale budiž. Označit ho ale za národ­ní poklad USA je už vylo­že­ně směš­né. V tom­to duchu se bohu­žel táh­ne celý film.

Co k tomu dodat? Já osob­ně mám rád fil­my typu Indiana Jones nebo Mumie. Nehledám v nich nic svě­to­bor­né­ho. Čekám pou­ze zába­vu. Vhledem k tomu, že toto téma je již hod­ně vyčer­pa­né a není tudíž jed­no­du­ché vymys­let něja­ký nový ori­gi­nál­ní pří­běh, sto­jí tyto fil­my vět­ši­nou na ohra­ném, ale pou­ta­vém pří­bě­hu, kva­lit­ní kame­ře, efek­tech a vůbec na celém pro­ve­de­ní. Lovci pokla­dů jsou však hod­ně chudým zástup­cem toho­to žán­ru, tak­že až tako­vou zába­vu bohu­žel nena­bí­zí.


Photo © Buena Vista International


Podívejte se na hodnocení Lovci pokladů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Lovci pokladů


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,80427 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72381 KB. | 20.05.2024 - 01:47:38