Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Twister - Jsou to ve skutečnosti naprostí šílenci.

Twister - Jsou to ve skutečnosti naprostí šílenci.

Twist
Twist
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Running from hell Vědátoři posed­lí zkou­ma­vým duchem nehle­dí na těles­né rizi­ko a lezou do chřtá­nů sop­tí­cích vul­ká­nů, hor­kých pra­me­nů a čelis­tí žra­lo­ků, jen aby poří­di­li jedi­neč­ný sní­me­ček nebo ode­bra­li dra­ho­cen­ný vzo­rek. To však jenom pro ilu­stra­ci. Film Twister je o úchyl­ce vedou­cí rela­tiv­ně nor­mál­ní lidi ke kočov­né­mu živo­tu a stí­há­ní atmo­sfé­ric­ké­ho feno­mé­nu ame­ric­ké­ho jihu, tor­nád. O niči­vé rotač­ní smrš­ti, vysá­va­jí­cí svým typic­kým cho­bo­tem všech­no uvol­ni­tel­né, včet­ně lidí, vozi­del, dobyt­ka a tře­ba i celých domů, víme (tedy my = civi­li­zo­va­ný svět) nepří­liš mno­ho. Není tedy divu, že se ambi­ci­óz­ní mete­o­ro­lo­go­vé sna­ží pro­sla­vit objas­ně­ním jejich cho­vá­ní, mode­lo­vat tor­ná­da na počí­ta­čích a v koneč­ném prak­tic­kém efek­tu před­ví­dat a varo­vat oby­va­tel­stvo v dosa­hu.

Česká fil­mo­vá dis­tri­buce se roz­hod­la, že název fil­mu nepře­lo­ží a obo­ha­tí tak slov­ník cizích slov o dal­ší ame­ri­ka­nis­mus. V tichý pro­test pro­ti této pra­xi budu nadá­le nazý­vat film Fukéř.

Bill and Jo's GroupSkupina Jo Hardingové (Helen Hunt) je sbír­ka uni­ver­zit­ních své­rá­zů. Vybaveni roz­ma­ni­tý­mi hej­blát­ky včet­ně dru­ži­co­vých spo­jů, potlou­ka­jí se Oklahomou a při­leh­lý­mi stá­ty a sna­ží se tor­ná­du pře­ho­dit son­du „Dorotku“, v pod­sta­tě high-tech kýbl plný malin­kých son­di­ček, jež se mají roz­lézt do vzduš­ných prou­dů smrš­tě a tak je mapo­vat. Je to nápad Joina man­že­la Billa (Bill Paxton), se kte­rým se roz­vá­dí, a kte­rý sku­pi­nu vyhle­dá spo­lu se svou novou snou­ben­kou Melissou (Jami Gertz). Bill je při­ta­ho­ván ke své sta­ré prá­ci a oblí­be­né par­tě, až se nako­nec oba (Melissa ne moc ráda) při­po­jí k honič­ce za veli­kým tor­ná­dem, kte­ré sli­bu­je být nej­vět­ší za půl sto­le­tí.

Deploying DorothyNejsou však sami. Bývalý kole­ga Jonas Miller (Cary Elwes), jenž vytvo­řil vlast­ní, lépe finan­co­va­nou sku­pi­nu, hod­lá tor­ná­do zkou­mat son­dou „vlast­ní“ kon­struk­ce, „náho­dou“ téměř totož­né s Billovou „Dorotkou“. Závod o to, kdo nejdří­ve umís­tí son­du do ces­ty tor­ná­da se stá­vá vel­mi pres­tiž­ní sou­tě­ží, jejíž účast­ní­ci pře­kra­ču­jí rozum­ná hra­ni­ce rizi­ka.

Barn GoneV zábě­ru Fukéře je časo­vý úsek jed­no­ho odpo­led­ne, veče­ra, noci a rána, během kte­ré­ho se hlav­ně honí tor­ná­da, ale i cito­vý troj­ú­hel­ník Jo - Bill - Melissa je podro­ben těž­ké zkouš­ce (ne ohněm, ale větrem). Chudák Melissa, tak­to sexu­ál­ní porad­ce, je tvr­dou pra­cí pol­ních mete­o­ro­lo­gů zce­la vyve­de­na z míry a ze začát­ku se nesta­čí se ani pořád­ně bát.
Film je však hlav­ně zamě­řen na tor­ná­do, jeho niči­vé účin­ky, uchva­cu­jí­cí vzhled a nepřed­ví­da­tel­né cho­vá­ní. Zdaleka nej­lep­ší jsou zvlášt­ní efek­ty tan­cu­jí­cích vzduš­ných vírů a obrov­ských savých síl poha­zu­jí­cích úděs­ný­mi bře­me­ny.

Fukéř je pou­ta­vou podí­va­nou o nezkrot­ném pří­rod­ním živlu a lidech, kte­ří mu s dob­rý­mi úmys­ly lezou do chřtá­nu. Pokud vás fas­ci­nu­jí pří­rod­ní kata­stro­fy, pak Twister je film pro Vás.

Hodnocení: DOCELA DOBRÉ
HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ

Funnel


Podívejte se na hodnocení Twister na Kinoboxu.

  • Konkurenční sku­pi­na tor­ná­do­vých sti­ha­čů má budit dojem lep­ší vyba­ve­nos­ti, leč kro­mě nověj­ší­ho vozo­vé­ho par­ku (k dané­mu úče­lu napros­to nevhod­ných čer­ných dodá­vek) nevi­dí­me žád­né zlep­še­ní, i když se dozví­dá­me, že má na roz­díl od „kla­ďá­ků“ sou­kro­mé spon­zo­ry, což má být nega­tiv­ní image. Joina sku­pi­na bere pení­ze z uni­ver­zit - jak to, že si tak snad­no může dovo­lit obě­to­vat dva nákla­ďáč­ky (odha­dem $5,000 a $20,000)? Jak tak honem posta­vi­li tolik sond?
  • Zase ty vše­moc­né počí­ta­če. Co nám to pořád fil­ma­ři před­ha­zu­jí k sežrá­ní? K měře­ní a zob­ra­ze­ní něko­li­ka desí­tek (ba sto­vek) pozic sond ve víru tor­ná­da, to všech­no v reál­ném čase, by bylo zapo­tře­bí pod­stat­ně tlust­ší mašin­ky, než ten ubo­hý šláptop, kte­rým se druh­dy pod­hr­di­na chrá­ní před lijá­kem. Přenosová pásma uka­zo­va­ných pří­stro­jů v pol­ních pod­mín­kách jsou pros­tě neu­vě­ři­tel­ná a tech­nic­ky blíz­ká vel­mi naiv­ní­mu zbož­né­mu přá­ní.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32159 s | počet dotazů: 274 | paměť: 71942 KB. | 08.12.2023 - 13:24:23