Kritiky.cz > Recenze knih > Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí

Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí

Po zemi bloudím dál
Po zemi bloudím dál
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Lee Westfallová má lás­ky­pl­nou rodi­nu, domov, kte­rý milu­je a odda­né­ho nej­lep­ší­ho kama­rá­da. Kromě toho má ale i tajem­ství: doká­že v okol­ním svě­tě vycí­tit zla­to. Díky tomu doká­že rodi­ně zajis­tit bez­pe­čí a dosta­tek zásob. Čeho by ale člo­věk byl scho­pen, aby dív­ku s tako­vou mocí ovlá­dal?Leden, 1849. Šestnáctiletá Lee žije spo­lu s rodi­či v malém měs­teč­ku v Georgii. Její otec je nemoc­ný, a tak se sta­rá s mat­kou o dům, peču­je o koně a stáj a loví , aby zabez­pe­či­la pro rodi­nu jíd­lo. Kromě toho pomá­há i jinak: svou zvlášt­ní schop­nos­tí najít zla­to.

Když se roz­ší­ří zprá­va, že v Kalifornii se našlo zla­to, Leein nej­lep­ší kama­rát Jefferson jí navrh­ne, aby se tam spo­lu vyda­li. Lee odmí­tá - nechce opus­tit své rodi­če.  Když je však najde mrt­vé a navy­še zjis­tí, že je zabil její poruč­ník, otcův bra­tr, kte­rý zná její tajem­ství, roz­hod­ne se utéct.

Převlečená za chlap­ce násle­du­je Jeffersona, kte­rý ji slí­bil, že na ni počká ve měs­tě Independence. Cesta je nároč­ná a plná pře­ká­žek, no nako­nec se jí poda­ří dostat se na mís­to setká­ní i najít Jeffersona. Společně se při­da­jí k jed­né z kara­van a pokra­ču­jí v ces­tě, kte­rá bude nebez­peč­něj­ší, než si vůbec doká­za­li před­sta­vit.

Tahle kni­ha mě zau­ja­la nejen nád­her­nou obál­kou, ale i ano­ta­cí, kte­rá sli­bo­va­la zají­ma­vý pří­běh, nety­pic­ký pro young adult kni­hy. Divoký západ či Zlatá horeč­ka jsou v tomhle žán­ru roz­hod­ně ori­gi­nál­ní­mi téma­ty. Autorka navíc pou­ta­vě popi­su­je his­to­ric­kou dobu i pro­stře­dí, tak­že vás pří­běh hned vtáh­ne do děje.

Postavy jsou oby­čej­ní lidé, kte­ří jdou za svým zla­tým snem. Rodiny s dět­mi, cho­va­tel dobyt­ku, kněz, stu­den­ti, při­stě­ho­val­ci, vyslou­ži­lý voják. Každý z nich má své dob­ré i špat­né vlast­nos­ti, sny i moti­va­ci. V prů­bě­hu ces­ty se všich­ni pod vli­vem okol­nos­tí mění, pře­hod­no­cu­jí své názo­ry a začí­na­jí spo­lu­pra­co­vat, pro­to­že si postup­ně začnou uvě­do­mo­vat jed­nu věc: na to, aby se dosta­li do cíle, musí táh­nout za jeden pro­vaz. Postupně se z téhle růz­no­ro­dé sku­pin­ky stá­va něco jako rodi­na. Tyto změ­ny postav a vzta­hů mezi nimi byly při­ro­ze­né a uvě­ři­tel­né. Bavilo mě o nich číst. Některé posta­vy jsem si oblí­bi­la, jiné jsem nemoh­la vystát, na někte­ré jsem pořád měni­la názor.

A co Lee? Ta je vyni­ka­jí­cí hlav­ní hrdin­ka. Odvážná, odhod­la­ná, se sil­nou vůlí i chvil­ka­mi sla­bos­ti. Její schop­nost je jedi­ným fan­ta­sy prv­kem v kni­ze a do jinak rea­lis­tic­ké­ho pří­bě­hu pří­dá­vá  nádech kouz­la a tajem­na.

Knihu dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, kdo má rád dob­ře napsa­né dob­ro­druž­né pří­běhy, obdo­bí Zlaté horeč­ky, zají­ma­vé posta­vy a pře­kva­pi­vé kon­ce vyvo­lá­va­jí­cí otáz­ky, kte­ré může zod­po­vě­dět jenom dal­ší díl série.

Celkové hod­no­ce­ní: 90 %

Po zemi blou­dím dál

Originální název: Walk on Earth a Stranger

Překlad: Kristýna Wanková

Obálka: Tereza Králová

Nakladatelství: CooBoo

Rok vydání:2017

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatrosmedia.

Pokud vás kni­ha zau­ja­la, může­te si ji zakou­pit zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […] Posted in Recenze knih
  • Jak zachránit stránky světa?18. prosince 2018 Jak zachránit stránky světa? Svět bibliomantů je ohrožen novým nebezpečím. Stránkami světa se šíří děsivé myšlenky, které pohlcují jedno refugium za druhým a vymazávají je z povrchu světa - i s lidmi a exlibri, které […] Posted in Recenze knih
  • Alexandra Brackenová - Cestovatelka12. listopadu 2017 Alexandra Brackenová - Cestovatelka Etta byla vytržena ze svého života a vhozena do minulosti, kde jakákoliv její chyba může změnit budoucnost. Po nevydařeném pokusu získat astroláb se ocitne sama na neznámém místě v […] Posted in Recenze knih
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […] Posted in Recenze knih
  • Sara Raaschová - Sníh nebo popel6. listopadu 2017 Sara Raaschová - Sníh nebo popel Jaro před šestnásti lety dobylo Zimní království. Nyní má zničená země jedinou naději - osm přeživších, kteří se snaží získat své království za každou cenu zpět. Jednou z nich je i […] Posted in Recenze knih
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta30. června 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta Zdá se, že proslulého piráta Jacka Sparrowa opustilo štěstí. I když se mu povedlo vykrást banku ve městě Svatý Martin, všechny peníze stratil při útěku. Je na mizině, nemá rum, opustila ho […] Posted in Recenze knih
  • Za zavřenými dveřmi29. června 2017 Za zavřenými dveřmi Jack Angel je pohledný a úspěšný právník. Grace Angelová je jeho krásná a elegantní manželka. Jsou téměř nerozluční. Někdo by to mohl nazvat pravou láskou. Je to však skutečně […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85656 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72208 KB. | 22.05.2024 - 03:35:02