Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kazň – mlčení sovětských jehňátek

Kazň – mlčení sovětských jehňátek

Photo © Hype Film
Photo © Hype Film
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

V Sovětském sva­zu séri­o­ví vra­zi nee­xis­to­va­li. Oficiálně. Takže ve sku­teč­nos­ti exis­to­va­li, ale režim to popí­ral. Problém tím byl vyře­šen a soci­a­lis­mus šel dál vstříc svět­lým zítř­kům, až v roce 1991 implo­do­val. A prá­vě teh­dy začí­ná rus­ký film Kazň.

POTĚMKINOVO RUSKO
Filmfanatic se pra­vi­del­ně vydá­vá do Ruska, aby neztra­til pře­hled o tam­ní pro­duk­ci. Většinou je z toho hod­ně depre­siv­ní, i když sil­ně nad­prů­měr­ná podí­va­ná. Za všech­ny bych při­po­me­nul bri­lant­ní­ho Hlupáka. Právě tako­vé pří­běhy jdou totiž Rusům nej­lé­pe. Ukázat, jak těž­ké to v Rusku je. Pod vším tím pozlát­kem, kte­ré­mu věří nema­lá mno­ži­na našich spo­lu­ob­ča­nů.

RYZÍ ŽÁNROVKA
Kazň je čis­to­krev­ným detek­tiv­ním thrille­rem. Kritika sys­té­mu tu netvo­ří páteř fil­mu, což může vést k oba­vám, jak Rusové zvlád­li ryzí žánrov­ku. Třeba oče­ká­va­né sci-fi Project gemi­ni totiž nedo­padlo pří­liš slav­ně, i když vizu­ál byl nále­ži­tě vymaz­le­ný. Jenže ten­to­krá­te je to nesku­teč­ná bom­ba! Desetiletý lov na séri­o­vé­ho vra­ha pat­ří k tomu nej­lep­ší­mu, co jsem za posled­ní roky v žán­ru viděl.

DĚJINY SOVĚTSKÉHO NÁSILÍ
Film je čle­něn do jed­not­li­vých kapi­tol, kte­ré jsou vyprá­vě­ny nechro­no­lo­gic­ky. A stej­ně jako u pol­ské Štvanice to sním­ku jenom pro­spí­vá. V žád­ném pří­pa­dě nejde o samo­ú­čel­nou ber­lič­ku. Atmosféra je tem­ná, depre­siv­ně bez­bar­vá. Zkrátka přes­ně tako­vá, jako byl život v soci­a­lis­mu.

LEGENDY VS. INOVACE
Některé sek­ven­ce dají vzpo­me­nout na legen­dár­ní Mlčení jeh­ňá­tek nebo seri­á­lo­vé­ho Mindhuntera. To když vyšet­řo­va­te­lé hle­da­jí rady u zabi­já­ka, kte­ré­ho hlav­ní detek­tiv dopa­dl a díky tomu zís­kal sta­tut legen­dy. Kazň však nesto­jí na tom, že by imi­to­va­la slav­né před­chůd­ce. Jeho hlav­ní před­nos­tí je ori­gi­nál­ní poin­ta, nad kte­rou mé srd­ce milov­ní­ka tem­ných thrille­rů s téma­ti­kou séri­o­vých vra­hů zaple­sa­lo.

Rusům se poda­ři­lo nato­čit bri­lant­ní noir thriller, kte­rý nesta­čí ani chví­li nudit, i když sto­páž jde přes 2 hodi­ny. Filmfanatic oka­mži­tě řadí Kazň mezi zla­tý fond žán­ru a roz­hod­ně dopo­ru­ču­je všem fanouškům pří­bě­hů o séri­o­vých vra­zích.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85386 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72285 KB. | 25.05.2024 - 11:08:04