Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Rodinná rošáda - Vánoční novinka od Netflixu

Rodinná rošáda - Vánoční novinka od Netflixu

photo @ Netflix
photo @ Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

U Walkerových je před Vánoci všech­no vzhů­ru noha­ma. Kvůli vzác­né­mu nebes­ké­mu úka­zu se totiž rodi­če oct­nou v tělech svých nác­ti­le­tých dětí, ze kte­rých jsou nao­pak dospě­lí.

Pokud bys­te si ten­to film pus­ti­li s úmys­lem vidět mis­trov­ské dílo kine­ma­to­gra­fie, šered­ně bys­te se spá­li­li. Myslím ovšem, že nic tako­vé­ho od Rodinné rošá­dy nikdo neče­ká. Je to dal­ší z neko­neč­né řady Vánočních kome­dií, kte­ré Netflix kaž­do­roč­ně vysy­pe během lis­to­pa­du a pro­sin­ce, ale ano, ale­spoň má o něco hvězd­něj­ší obsa­ze­ní a vyš­ší roz­po­čet, než vět­ši­na těch ostat­ních. Rodiče zde hra­jí Jennifer Garner (Juno, Elektra), kte­rou Netflix v posled­ní době do podob­ných rolí obsa­zu­je rád a hoj­ně, a Ed Helms (Pařba ve Vegas, Millerovi na tri­pu), tak­že vlast­ně cel­kem sáz­ka na jis­to­tu pokud chce­te obsa­dit sym­pa­tic­ké trh­lé rodi­če s obli­če­ji, kte­ré mají divá­ci rádi. V roli syna se obje­vil zatím cel­kem nezná­mý Brady Noon, kte­rý se letos napří­klad nada­bo­val Raphaela v nových Želvách Ninja, a dce­ru ztvár­ni­la Emma Myers, ze kte­ré asi Netflix udě­lá svou dal­ší stá­li­ci poté, co si loni zahrá­la po boku Jenny Ortegy v mega­hi­tu Wednesday.

Postavy jsou zce­la ste­re­o­ty­pic­ké - pře­pra­co­va­ná a pří­liš sta­rost­li­vá mat­ka, bláz­ni­vý otec se srd­cem na pra­vém mís­tě, syn nerd a dce­ra, kte­rá se tro­chu sty­dí za svou rodi­nu. Všichni jsou navíc závis­lí na tech­no­lo­gi­ích, pro­to­že by to zřej­mě neby­la moder­ní rodin­ná kome­die, kdy­by se do ní nevra­zil zce­la uni­kát­ní a vůbec ne ohra­ný komen­tář na dneš­ní spo­leč­nost. Úvod fil­mu je upřím­ně pří­šer­ný - do pár minut se jim poda­ři­lo vměst­nat snad všech­na otrav­ná klišé, kte­rá v tom­to žán­ru exis­tu­jí, a k tomu ješ­tě vel­kou spous­tu vti­pů, z nichž vtip­ný není ani jeden. Brzo ovšem při­chá­zí zvrat, zasáh­ne magie, a rodi­na si vymě­ní těla. Syn se pro­bou­zí v otco­vě těle, dce­ra v mat­či­ně atd., a začí­ná závod s časem o napra­ve­ní této situ­a­ce. Vlastně již cel­kem pro­zkou­ma­ný kon­cept - vidě­li jsme fil­my, ve kte­rých jsou z dospě­lých najed­nou děti nebo nao­pak, vidě­li jsme i fil­my, kde si čle­no­vé rodi­ny vymě­ní těla, a tady vlast­ně máme od kaž­dé­ho tro­chu. A i když ten­to prin­cip není kdo­ví­jak ori­gi­nál­ní, pra­cu­je se s ním v tom­to fil­mu vlast­ně cel­kem dob­ře. Situace, do kte­rých se rodi­na dostá­vá, jsou opět vlast­ně doce­la ohra­né, ale přes­to vtip­né a mís­ty hez­ky vypoin­to­va­né. Emma Myers si pod­le mě upřím­ně film ukradla pro sebe, v roli mat­ky v těle své dce­ra byla veli­ce sym­pa­tic­ká a zábav­ná. Ani ostat­ní ale neby­li špat­ní, Garner a Helms vlast­ně hrá­li jako obvykle, jen tro­chu dět­š­tě­ji. Ve ved­lej­ších rolích se mimo­cho­dem obje­vi­li Matthias Schweighöfer, kte­rý se oči­vid­ně stal dvor­ním her­cem pro Netflixovská béč­ka, komik Andrew Bachelor nebo­li King Bach, kte­rý se pro­sla­vil díky soci­ál­ní síti Vine, nebo napří­klad sku­pi­na Weezer.

Rodinná rošá­da není nijak výbor­ný film, ale pokud jste ten typ člo­vě­ka, kte­rý si čas od času rád pus­tí jed­no­du­chou kra­vi­nu s fajn obsa­ze­ním a zce­la u ní vypne mozek, pokud jsou pro vás tako­vé fil­my jis­té guil­ty ple­a­su­re, nebo pokud v nich tře­ba nachá­zí­te něja­ký kom­fort, pak hlá­sím, že je ten­to film jed­ním z těch lep­ších pří­sluš­ní­ků své­ho žán­ru a že by vám mohl dodat pří­jem­ných 100 minut zába­vy. Pokud ten­to typ člo­vě­ka nejste, Rodinné rošá­dě se mož­ná radě­ji vyhně­te a pusť­te si něco jiné­ho.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32373 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72052 KB. | 23.02.2024 - 18:00:38