Kritiky.cz > Recenze knih > Univerzita výjimečných - Zrada

Univerzita výjimečných - Zrada

Zrada
Zrada
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tesa úspěš­ně pro­šla Testováním – nároč­ný­mi zkouš­ka­mi, při kte­rých málem při­šla o život. Nyní se oci­tá na uni­ver­zi­tě v Tosu a sezna­mu­je se s ostat­ní­mi stu­den­ty, novým pro­stře­dím a utvá­ří si nové přá­te­le. Zároveň ji ale tíží vzpo­mín­ky na minu­lost, díky kte­rým nemů­že zapo­me­nout na bru­tál­ní prů­běh Testování a vraž­dy s ním spo­je­né. Ostatní vrs­tev­ní­ci však díky vyma­za­né pamě­ti o své kru­té minu­los­ti nema­jí ani potu­chy. A tak se Cia s pár blíz­ký­mi přá­te­li vydá­vá vypá­t­rat děsi­vou prav­du o krve­lač­ných prak­ti­kách vyso­kých úřed­ní­ků. Ale jde vůbec pod­nik­nout něco taj­né­ho, když jste sle­do­vá­ni na kaž­dém kro­ku, natož když usi­lu­je­te o sesa­ze­ní vliv­né­ho člo­vě­ka, kte­rý má nezměr­nou moc?

I já pat­řím k těm nad­šen­cům, kte­ré uchvá­ti­la nada­ná spi­so­va­tel­ka Joelle Charbonneau svým dysto­pic­kým romá­nem Zkouška – pilot­ním dílem young adult série „Univerzita výji­meč­ných“. Přestože si Zkouškou nasa­di­la lať­ku hod­ně vyso­ko, ani u toho­to pokra­čo­vá­ní neza­há­le­la a uká­za­la své kva­li­ty i ten­to­krát. Opět se může­te těšit na sviž­ný děj, kde není předlou­hé vypra­vo­vá­ní či roz­vlek­lé popi­sy, ale vše má spád a stá­le se něco děje. Když vez­me­te v úva­hu, jak při­ro­ze­ně a s jakou leh­kos­tí autor­ka píše, tak spo­leč­ně s napě­tím a akč­ním dějem strán­ky ubí­ha­jí rych­los­tí bles­ku. Zrada se čte sku­teč­ně jed­ním dechem. Možná ani to ne, pro­to­že děsi­vé udá­los­ti a pře­kva­pi­vé momen­ty vám mnoh­dy vyra­zí dech z plic.

Hlavní hrdin­ka Cia byla opět nesku­teč­ně chyt­rá a inte­li­gent­ní. Měla skvě­lé nápa­dy, vždy hra­vě vybrus­li­la z kaž­dé­ho malé­ru a doká­za­la si pora­dit i se zdár­ně nemož­ným. Proto pro mě před­sta­vo­va­la ide­ál­ní vzor, ke kte­ré­mu jsem obdiv­ně vzhlí­že­la po celou dobu této sen­zač­ní čet­by. A vzhlí­žím k ní vlast­ně až doteď. Joelle si za vytvo­ře­ní sil­né a jedi­neč­né osob­nos­ti, kte­rou Cia bez­po­chy­by byla, zís­ka­la můj plný respekt.

Můžete se těšit na spous­tu akce, nové (a sak­ra zálud­né!) posta­vy, kap­ku roman­ti­ky, napě­tí, lži, zálud­né intri­ky a neče­ka­né zvra­ty. Zrada je povin­ným čti­vem pro všech­ny čte­ná­ře prv­ní­ho dílu – Zkoušky. Univerzitu výji­meč­ných dopo­ru­ču­ji pře­číst všem mla­dým čte­ná­řům, kte­ří nepo­hrd­nou nad akcí, dob­ro­druž­stvím, detail­ně pro­myš­le­ným dysto­pic­kým svě­tem, nevšed­ních pří­bě­zích o pře­ži­tí a pořád­nou dáv­kou adre­na­li­nu.

Ve zkrat­ce – Zrada je skvě­lá kni­ha pro mlá­dež, kte­rá neje­nom že poba­ví a nedo­vo­lí odtrh­nout oči od strá­nek, ale má i výchov­ný cha­rak­ter s mno­hý­mi pou­če­ní­mi a prak­tic­ký­mi rada­mi do živo­ta. Také nesmím zapo­me­nout pochvá­lit, jak je dílo pro­pra­co­va­né i z psy­cho­lo­gic­ké­ho hle­dis­ka. Na kaž­dé posta­vě totiž lze pozo­ro­vat nejed­nu zají­ma­vou vlast­nost, jež by se dala dál zkou­mat. Už se nemo­hu dočkat na tře­tí díl, kte­rý Univerzitu výji­meč­ných uza­vře a koneč­ně nám odha­lí sku­teč­nou prav­du.


  • Autor:Joelle Charbonneau
  • Žánr:dysto­pie, dob­ro­druž­ství
  • Nakladatelstvi:Fragment
  • Datum vydá­ní: 06.02.2017

Knihu si může­te kou­pit na Albatrosmedia.cz za 254 Kč.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,39964 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71609 KB. | 14.07.2024 - 19:39:13