Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Jurský svět - důstojné pokračování klasiky

Jurský svět - důstojné pokračování klasiky

JP4
JP4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

JP4Tentokrát je to úspěš­ný film. Producentům v čele s nezná­mým reži­sé­rem Coline Trevorrowem se naštěs­tí poda­ři­lo slo­žit dosta­teč­ně zají­ma­vý pří­běh s vyni­ka­jí­cí­mi dino­sau­ry. Nepotřebovali k tomu herec­ké hvězdy. Stačila jim vychá­ze­jí­cí hvězda Chris Pratt a Bryce Dallas Howard. Na této dvo­ji­ci hlav­ní pří­běh sto­jí. Zdatně jim sekun­du­je dět­ský herec z Iron Mana 3 Ty Simpkins jako mlad­ší bra­tr z bra­tr­ské dvo­ji­ce, o kte­rou se bojí­me.

Hlavní roli zno­vu hra­jí dino­sau­ři. Nejen Raptoři, kte­ří se učí a jsou veli­ce chytří, ale neda­jí se pou­žít jako domá­cí maz­líč­ci. Samozřejmostí je hlav­ní hvězda fil­mů Tyrannosaurus rex a nově gene­tic­ký vyro­be­ný Indominus rex, kte­rý je hlav­ním dino­sau­řím zápo­rá­kem.

Jurský svět jako pokra­čo­vá­ní Jurského par­ku obstál na výbor­nou. Je to vol­né pokra­čo­vá­ní se vším všu­dy. Pro pamět­ní­ky původ­ní­ho Jurského Parku, kte­rý šel do kin před dlou­hý­mi 22 lety, se obje­vu­je mno­ho odka­zů. Samozřejmě vč. Sochy Johna Hammonda a zabi­já­ka zápor­ných postav (Nedry by mohl vyprá­vět).

Pro nové fanouš­ky fil­mu se obje­ví mno­ho nových dino­sau­rů a let­mé doty­ky pra­dáv­né his­to­rie. Ve Jurském svě­tě to vypa­dá, jako kdy­by se do his­to­ric­ké­ho muzea Paleontologie a záro­veň Dinoparku dosta­la deska z fil­mů Noc v Muzeu.

Je to s podi­vem, co Colin Trevorrow s par­kem udě­lal. Nevím, kolik z toho byla jenom jeho inven­ce a kolik dohled pro­du­cen­tů, ale ten­to film si vydo­byl pozi­ci jed­no­ho z letoš­ních pře­kva­pe­ní a nárok na před­ní pozi­ci fil­mů roku.

Je to dobrou kom­bi­na­cí retro prv­ků s moder­ním poje­tím. Během dvou hodin nás neo­tra­vu­je žád­ná fil­mo­vá hvězda, na kte­ré by byl dán ten nej­vět­ší důraz. Nečeká nás žád­né vel­ké pře­kva­pe­ní. Vše zapadlo do his­to­rie před­cho­zích třech fil­mů.

JP4bNení ani žád­ná otrav­ná počí­ta­čo­vá tech­no­lo­gie, kte­rá by vyční­va­la. Je vel­mi pozi­tiv­ní, že si počí­ta­čo­ví mani­a­ci za klá­ves­ni­cí dali vel­kou prá­ci, aby vytvo­ři­li funkč­ní svět dino­sau­rů a jejich sou­bo­jů. Jejích počí­ta­čo­vá mon­stra skvě­le zapadla do odka­zu své his­to­rie, kdy před 20 lety byly počí­ta­če poma­lé jako šne­ci a slou­ži­ly pou­ze pro vyge­ne­ro­vá­ní 8 minut.

Nová doba a nový film všech­ny kla­sic­ké tri­ky odká­zal do moder­ních stro­jů a tak je vel­mi ke cti, že počí­ta­čo­ví dino­sau­ři odka­zu­jí svým tech­nic­kým pra­co­vá­ním do dob, kdy cho­di­li lidé v oble­cích, aby zahrá­li nohy Raptorů.

Když se řek­ne Jurský park v hud­bě, tak se kaž­dé­mu vyba­ví hlav­ní téma Johna Williamse. Nový skla­da­tel Michael Giacchino, kte­rý postup­ně pře­bí­rá více fil­mů po svých slav­něj­ších před­chůd­cích, slo­žil soun­d­track, kte­rý přes­ně odpo­ví­dá tomu, co bychom od fil­mu měli oče­ká­vat. Jako skla­da­tel umí pokra­čo­vat v hud­bě svých před­chůd­ců. Nechává vyznít téma­ta od původ­ních auto­rů, ale přes­to si svo­ji hud­bu sklá­dá, aby se k fil­mu hodi­la. Myslím si, že nový skla­da­tel doká­že pat­řič­ně tvo­řit novou hud­bu s odka­zem na původ­ní auto­ry.

JP4cJak u nej­no­věj­ších fil­mech Star Trek, kde zacho­val ústřed­ní (nej­lep­ší téma) od Alexanderera Courage. Tak v Jurském svě­tě zane­chal ori­gi­nál­ní Williamsovo téma, kte­ré film cha­rak­te­ri­zu­je a bez něho by to neby­lo správ­né.

Najdu na fil­mu jenom oprav­du málo chyb. Jenom šíle­ně malé a  drob­né. Film je jed­ním z kan­di­dá­tů na úspěš­ný film, pří­pad­ně i na jeden z fil­mů roku. Velmi mne pozi­tiv­ně pře­kva­pil a urči­tě bych jej dopo­ru­čil na let­ní sezó­nu. Každé dítě by mělo zajít na ost­rov, kde by se podí­va­lo na his­to­ric­ké živé dino­sau­ry. Je tam zába­va. Film o tom­to ost­ro­vu je pro kaž­dé­ho čle­na rodi­ny. Od tať­ky, kte­rý si pama­tu­je prv­ní díl, po děti ze základ­ní ško­ly, pro kte­ré je také Jurský svět určen. Co naplat, urči­tě si k Vánocům kou­pím Blu-ray a pus­tím si o svát­cích všech­ny fil­my najed­nou.


Podívejte se na hodnocení Jurský svět na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,10696 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72075 KB. | 14.07.2024 - 22:24:56