Kritiky.cz > Speciály > Ant-Man - O tvůrcích

Ant-Man - O tvůrcích

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

PAUL RUDD (Scott Lang / Ant-Man, scé­nář) se před nedáv­nem obje­vil po boku Willa Ferrella, Steve Carella a Davida Koechnera ve fil­mu Adama McKaye Zprávař 2: Legenda pokra­ču­je spo­leč­nos­ti Paramount. Příběh toho­to sním­ku sle­du­je dal­ší osu­dy zprá­vař­ské­ho týmu z fil­mu Zprávař: Příběh Rona Burgundyho. Snímek Zprávař 2 utr­žil po svě­tě přes 170 mili­o­nů dola­rů a byl nomi­no­ván na cenu People’s Choice a v kate­go­ri­ích Nejlepší sou­boj a Nejbizarnější situ­a­ce také na cenu MTV Movie Award. Rudd byl také k vidě­ní po boku Amy Poehler v paro­dii na roman­tic­ké kome­die They Came Together spo­leč­nos­ti Lionsgate. Po boku Emile Hirsche se obje­vil ve fil­mu Davida Gordona Greena Prince Avalanche, kte­rý do kin uved­la spo­leč­nost Magnolie Pictures. Jednalo se o adap­ta­ci island­ské­ho sním­ku Doprava dole­va, kte­rá měla pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu Sundance v roce 2012. David Gordon Green za ten­to sní­mek také obdr­žel cenu Stříbrný med­věd na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Berlíně.

EVANGELINE LILLY (Hope van Dyneová) zís­ka­la svou prv­ní význam­nou roli v led­nu 2004, kdy byla obsa­ze­na do role Kate v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném a divác­ky úspěš­ném seri­á­lu Ztraceni sta­ni­ce ABC. Tento seri­ál, kte­rý vytvo­ři­li J. J. Abrams, Damon Lindelof a Jeffrey Lieber, byl v roce 2006 oce­něn Zlatým gló­bem jako nej­lep­ší dra­ma­tic­ký tele­viz­ní seri­ál, a jeho herec­ký tým byl oce­něn také cenou SAG. Lilly byla za svůj výkon v něm nomi­no­vá­na na cenu Teen Choice Award a v roce 2007 byla nomi­no­vá­na na Zlatý glo­bus. V roce 2008 si spo­leč­ně s Johnem Malkovichem zahrá­la ve sním­ku Po smr­ti, kte­rý byl uve­den na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu, a obje­vi­la se také ve fil­mu Smrt čeká všu­de, kte­rý zís­kal cel­kem šest Oscarů a v němž ztvár­ni­la roli Connie Jamesové, býva­lé man­žel­ky posta­vy Jeremyho Rennera.

Po krát­ké pau­ze, během kte­ré se věno­va­la rodi­ně, zís­ka­la roli okouz­lu­jí­cí Bailey Talettové v rodi­ném akč­ním dra­ma­tu Ocelová pěst s Hugh Jackmanem. Zatím napo­sle­dy jsme ji měli mož­nost spat­řit v roli elf­ky Tauriel ve dvou­díl­ném fil­mu Petera Jacksona Hobit. Zahrála si zde po boku Martina Freemana, Orlando Blooma, Iana McKellenaRicharda Armitage. První z fil­mů měl pre­mi­é­ru v pro­sin­ce 2013, dru­hý pak v pro­sin­ci 2014.

COREY STOLL (Darren Cross) je dyna­mic­ký a vše­stran­ný herec, kte­rý se těší pří­z­ni kri­ti­ků i divá­ků už po něko­lik let. Letos v létě se obje­ví ve dru­hé sezó­ně tele­viz­ní­ho seri­á­lu sta­ni­ce FX The Strain, kte­rý vytvo­řil Guillermo del Toro. Stoll se také pro­sla­vil svou rolí kon­gre­sma­na Petera Russoa v seri­á­lu sta­ni­ce Netflix Domek z karet Davida Finchera, za kte­rý byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus. Mezi jeho nedáv­né fil­my pat­ří napří­klad sní­mek Shawna Levyho Co by, kdy­byTinou FeyJasonem Batemanem, film The Good Lie s Reese Witherspoon a film Noaha Buschela Glass Chin, kte­rý se na fil­mo­vém fes­ti­va­lu Tribeca dočkal veli­ce vře­lé­ho při­je­tí.

BOBBY CANNAVALE (Paxton) se své pře­lo­mo­vé role dočkal v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném sním­ku Toma McCarthyho Přednosta, ve kte­rém si zahrál roli Joea a byl za ni v rám­ci herec­ké­ho týmu nomi­no­ván na cenu SAG. Před nedáv­nem jsme ho měli mož­nost spat­řit ve fil­mu Dana Fogelmana Druhá míza po boku Ala Pacina, Jennifer Garner a Annette Bening. Snímek popi­su­je osu­dy stár­nou­cí rocko­vé hvězdy (Pacino), kte­rá se roz­hod­ne na zákla­dě obje­vu čty­ři­cet let staré­ho dopi­su od Johna Lennona změ­nit celý svůj život.

Letos se Cannavale obje­vil spo­leč­ně s Rose Byrne a Nickem Krollem ve sním­ku Adult Beginners, a po boku Melissy McCarthy, Rose Byrne, Jude Lawa a Jasona Stathama byl k vidě­ní ve fil­mu Špión. Před nedáv­nem také dokon­čil natá­če­ní zatím nepo­jme­no­va­né­ho roc­k’­n’rollo­vé­ho pro­jek­tu Martina Scorseseho a sta­ni­ce HBO, ve kte­rém si zahrál hlav­ní roli Richieho Finestry. Seriál se zamě­ří na osu­dy newy­or­ské­ho mana­že­ra na kon­ci sedm­de­sá­tých let, kte­rý se sna­ží obje­vit způ­sob, jak zpe­ně­žit roz­ma­ni­tou hudeb­ní scé­nu toho­to měs­ta.

V roce 2013 Cannavale zís­kal svou dru­hou cenu Emmy a byl nomi­no­ván na cenu SAG za svou roli Gypa Rosettiho v kri­ti­kou veli­ce ceně­ném seri­á­lu sta­ni­ce HBO Impérium mafie v Atlantic City. Ve dvou kate­go­ri­ích byl na tuto cenu nomi­no­ván také za svou roli v seri­á­lu Sestřička Jackie, za kte­rou se dočkal tak­též nomi­na­ce na cenu SAG. Svou prv­ní cenu Emmy zís­kal Cannavale za roli Willova milen­ce v kome­di­ál­ním seri­á­lu Will a Grace.

MICHAEL PEÑA (Luis) se v Hollywoodu vypro­fi­lo­val jako herec s širo­kou šká­lou výra­zo­vých pro­střed­ků a spo­lu­pra­co­val s pozo­ru­hod­nou řadou kri­ti­kou veli­ce ceně­ných reži­sé­rů. Velkou pozor­nost na sebe upou­tal svým výko­nem v pro­vo­ka­tiv­ním osca­ro­vém sním­ku reži­sé­ra Paula Haggise Crash po boku Dona Cheadlea, Matta Dillona a Terrence Howarda. Kritika na fil­mu oce­ni­la jeho poje­tí kom­plex­ních raso­vých otá­zek v sou­čas­ných Spojených stá­tech a Peña byl v rám­ci celé­ho herec­ké­ho týmu toho­to fil­mu za svou roli zámeč­ní­ka Daniela řadu pres­tiž­ních nomi­na­cí, při­čemž ceny SAG a Broadcast Film Critics Association také zís­kal. V roce 2013 jsme ho měli mož­nost spat­řit ve fil­mu Davida O. Russella Špinavý trik, kte­rý zís­kal Zlatý glo­bus a jeho herec­ký tým byl odmě­něn cenou SAG a Oscarem.

V sou­čas­né době natá­čí nezá­vis­lý sní­mek War on Everyone s reži­sé­rem a sce­náris­tou Johnem Michaelem McDonaghemAlexanderem Skarsgardem. V čer­ven­ci 2015 začne spo­leč­ně s Daxem Shepardem natá­čet sní­mek ChiPs na moti­vy oblí­be­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu ze sedm­de­sá­tých let, ve kte­rém si zahra­je roli důstoj­ní­ka Poncherella.

 MICHAEL DOUGLAS (dr. Hank Pym) je her­cem, kte­rý má více než čty­ři­cet let zku­še­nos­tí s role­mi diva­del­ní­mi, fil­mo­vý­mi i tele­viz­ní­mi, a kte­rý se od roku 1975, kdy pro­du­ko­val osca­ro­vý sní­mek Přelet nad kukač­čím hníz­dem, věnu­je také nezá­vis­lé fil­mo­vé pro­duk­ci. V prů­bě­hu let coby pro­du­cent a herec pro­ká­zal, že má pozo­ru­hod­ný talent podí­let se na pro­jek­tech, jež reflek­tu­jí mění­cí se tren­dy a veřej­né pro­blémy. Přispěl ke vzni­ku tak kon­tro­verz­ních a poli­tic­ky zásad­ních fil­mů, jaký­mi byly napří­klad Přelet nad kukač­čím hníz­dem, Čínský syn­drom či Traffic: Nadvláda gan­gů, a tak popu­lár­ních fil­mů jako Osudová při­taž­li­vost či Honba za dia­man­tem.

Michael Douglas, syn KirkaDiany Douglasových, se naro­dil v New Jersey. Navštěvoval pres­tiž­ní pří­prav­nou ško­lu Choate School a prázd­ni­ny trá­vil se svým otcem na natá­če­ní. Ačkoliv byl při­jat na Yaleovou uni­ver­zi­tu, roz­ho­dl se vystu­do­vat Kalifornskou uni­ver­zi­tu v Santa Barbaře. Poté, co v roce 1968 obdr­žel baka­lář­ský titul, se pře­stě­ho­val do New Yorku, aby zde pokra­čo­val ve svém herec­kém vzdě­lá­vá­ní stu­di­em v American Place Theatre pod Wynnem Handmanem, a také v Neighborhood Playhouse, kde se obje­vil v nastu­do­vá­ní Pirandellovy hry Šest postav hle­dá auto­ra a také ve hře Thorntona Wildera The Happy Journey to Trenton and Camden.

Několik měsí­ců po svém pří­jez­du do New Yorku se dočkal své prv­ní význam­né a pře­lo­mo­vé role vol­no­myš­len­kář­ské­ho věd­ce v dra­ma­tu Ellen M. Violett The Experiment v nastu­do­vá­ní CBS Playhouse. Hrdina této hry zra­dí své libe­rál­ní posto­je, aby při­jal lukra­tiv­ní nabíd­ku ve špič­ko­vé che­mic­ko­tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti. Toto před­sta­ve­ní se 25. úno­ra 1969 vysí­la­lo v ame­ric­ké stát­ní tele­vi­zi.

 PEYTON REED (režie) si zís­kal pozor­nost divá­ků svým celo­ve­čer­ním debu­tem Bravo Girls. Film skli­dil bouř­li­vé úspě­chy také u kri­ti­ků a během své­ho pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du utr­žil 17,4 mili­o­nu dola­rů. Po sedm dal­ších týd­nů se udr­žel v desít­ce nej­na­vště­vo­va­něj­ších fil­mů a stal se tak neče­ka­ným hitem léta roku 2000. Následně se ho na DVD pro­da­lo více než 5 mili­o­nů kopií a dal vznik­nout úspěš­né sérii a nedáv­no také muzi­ká­lu na Broadwayi.

Na tyto úspě­chy Reed navá­zal v roce 2003 sním­kem Kašlu na lás­ku, vizu­ál­ně pozo­ru­hod­nou poctou ero­tic­kých kome­dií z počát­ku šede­sá­tých let. Snímek byl kri­ti­kou veli­ce ceněn a stal se kul­tov­ním hitem.

V roce 2006 Reed reží­ro­val hit Rozchod. Toto kome­di­ál­ní dra­ma se hned během pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du vyšpl­ha­lo na nej­vyš­ší příč­ku žeb­říč­ku návštěv­nos­ti, utr­ži­lo během něj 39 mili­o­nů dola­rů a násled­ně si po svě­tě vydě­la­lo přes 200 mili­o­nů dola­rů. Jednalo se o komerč­ně nej­ú­spěš­něj­ší sní­mek spo­leč­nos­ti Universal v roce 2006.

Reed také reží­ro­val sní­mek Yes Man, kte­rý opět debu­to­val na žeb­říč­cích návštěv­nos­ti na prv­ní příč­ce a stal se s trž­ba­mi přes 225 mili­o­nů dola­rů celo­svě­to­vým hitem.

Reed pochá­zí z Raleigh a vystu­do­val Univerzitu v Severní Karolíně. První fil­my ve for­má­tu Super 8 začal natá­čet ve svých 13 letech. Svou pro­fe­si­o­nál­ní kari­é­ru zahá­jil jako edi­tor doku­men­ta­ris­ti­ky ve spo­leč­nos­ti ZM Productions. Poté, co napsal a reží­ro­val řadou cen oce­ně­ný krát­ký film Almost Beat z roku 1989, mu byla svě­ře­na režie význam­ných doku­men­tů ze záku­li­sí vzni­ku řady fil­mů, mezi něž pat­ří The Secrets of the Back to the Future Trilogy, Through the Eyes of the Forrest Gump či The Honeymooners Anniversary Special.

Poté svůj suchý humor a výraz­ný cit pro vizu­ál­ní nápa­dy pro­půj­čil pozo­ru­hod­ně roz­ma­ni­tým pro­jek­tům, ať už se jed­ná o kri­ti­kou ceně­né kome­di­ál­ní tele­viz­ní pro­jek­ty (The Weird Al Show sta­ni­ce CBS, Mr. Show with Bob and David sta­ni­ce HBO, Upright Citizens Brigade sta­ni­ce Comedy Central či Nová hol­ka sta­ni­ce Fox), video­kli­py (She & Him, Superchunk, The Connells) či bez­po­čet reklam­ních spo­tů (pro spo­leč­nost Gap se Sarah Jessicou Parker, pro spo­leč­nost Target s Isaacem Mizrahi či pro spo­leč­nost Cisco s Ellen Page).

 EDGAR WRIGHT (námět, scé­nář, vedou­cí výro­by) se jako brit­ský tee­nager začal věno­vat natá­če­ní krát­kých kome­di­ál­ních sním­ků poté, co v jed­né ze sou­tě­ží vyhrál video­ka­me­ru. Ve svých dva­ce­ti letech reží­ro­val ama­tér­ský wes­tern A Fistful of Fingers. Ten mu ote­vřel brá­ny tele­viz­ních spo­leč­nos­tí a on zís­kal mož­nost reží­ro­vat kome­di­ál­ní pořa­dy sta­nic BBC a Paramount Comedy Channel. Stejně tak se po dvě sezó­ny věno­val režii kul­tov­ní kla­si­ky Spaced sta­ni­ce Channel 4. V roce 2004 reží­ro­val sní­mek Soumrak mrtvých, prv­ní sní­mek z jeho tri­lo­gie Cornetto. Na ten v roce 2007 navá­zal sním­kem Jednotka pří­liš rych­lé­ho nasa­ze­ní a v roce 2013 sním­kem U kon­ce svě­ta. Všechny tři fil­my utr­ži­ly dohro­ma­dy přes 150 mili­o­nů dola­rů. Wright také reží­ro­val sní­mek Scott Pilgrim pro­ti zbyt­ku svě­ta, ke kte­ré­mu napsal scé­nář spo­leč­ně s Michaelem Bacallem, podí­lel se na scé­ná­ři ke Spielbergově fil­mu Tintinova dob­ro­druž­ství a reží­ro­val také faleš­ný trai­ler Don’t pro pro­jekt Grindhouse Quentina TarantinaRoberta Rodrigueze. Mezi jeho chys­ta­né pro­jek­ty pat­ří  napří­klad sní­mek Baby Driver spo­leč­nos­ti Working Title, sní­mek Collider spo­leč­nos­ti Bad Robot a pro spo­leč­nost Sony také film Grasshopper Jungle.

 JOE CORNISH (námět, scé­nář) je brit­ský tele­viz­ní a fil­mo­vý sce­náris­ta, kte­rý má na svém kon­tě mimo jiné scé­ná­ře ke sním­kům Tintinova dob­ro­druž­ství, Útok na věžák, Little Documentary, Making „Little Britain“ Too, Adam and Joe Go Tokyo, Adam & Joe’s American Animati On Adventure, The Adam and Joe Show, Adam and Joe’s Wonky World of Animati, VelkovlakAdam and Joe’s Fourmative Years.

 ADAM McKAY (scé­nář) je sce­náris­ta, reži­sér a komik, kte­rý od dob své­ho sce­náris­tic­ké­ho půso­be­ní v legen­dár­ním pořa­du Saturday Night Live, kde poznal své­ho dlou­ho­do­bé­ho pro­dukč­ní­ho a sce­náris­tic­ké­ho part­ne­ra Willa Ferrella, ušel sku­teč­ně vel­ký kus ces­ty.

Zatím napo­sle­dy pro spo­leč­nost Paramount Pictures reží­ro­val a pro­du­ko­val sní­mek Zprávař 2: Legenda pokra­ču­je, jehož scé­nář napsal spo­leč­ně s Willem Ferrellem a kte­rý byl pokra­čo­vá­ním kla­sic­ké kome­die Zprávař: Příběh Rona Burgundyho z roku 2004. Film zatím po svě­tě utr­žil přes 172 mili­o­nů dola­rů.

V roce 2013 pro­du­ko­val McKay kome­di­ál­ní horor Jeníček a Mařenka: Lovci čaro­děj­nic. Film, kte­rý napsal a reží­ro­val spo­leč­ně s Tommym Wirkolou, nás sezna­mu­je s osu­dy titul­ních postav pat­náct let po jejich osu­do­vém setká­ní s čaro­děj­ni­cí z per­ní­ko­vé cha­loup­ky, ze kte­rých se sta­li lov­ci odměn s pozo­ru­hod­ným zbra­ňo­vým arze­ná­lem. Tento sní­mek po svě­tě utr­žil 225 mili­o­nů dola­rů.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Ant-Man


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28362 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71758 KB. | 18.06.2024 - 01:50:53