Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Nové drama „Svatá“: Strhující příběh Olgy, která přežila gulag

Nové drama „Svatá“: Strhující příběh Olgy, která přežila gulag

Photo © Česká televize / Pavla Černá
Photo © Česká televize / Pavla Černá
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

ČT1 při­ná­ší na obra­zov­ky nový dra­ma­tic­ký film „Svatá“, kte­rý se bude vysí­lat 19. květ­na 2024 ve 20:10. Film je výsled­kem spo­lu­prá­ce reži­sé­ra Jiřího Stracha a sce­náris­ty Marka Epsteina, kte­ří spo­leč­ně vytvo­ři­li sil­né dra­ma z čes­ké­ho pro­stře­dí. Kameru měl na sta­rost Martin Šec a mezi hlav­ní­mi her­ci se obje­ví zná­mé tvá­ře jako Jiřina Bohdalová, Lenka Vlasáková, Pavla Beretová, Jan Vondráček a Alena Mihulová.

Stručný Obsah Filmu

Hlavní posta­vou pří­bě­hu je deva­de­sá­ti­le­tá Olga, kte­rou ztvár­ňu­je Jiřina Bohdalová. Olga je ener­gic­ká důchod­ky­ně, kte­rá sdí­lí svůj domov s dce­rou Hanou (Lenka Vlasáková), uči­tel­kou. Jejich vztah je pozna­me­nán kom­pli­ko­va­nou minu­los­tí a sta­rý­mi rána­mi. Olga, kte­rá pře­ži­la hrů­zy gula­gu, nyní píše kni­hy a vyprá­ví své zážit­ky na bese­dách. Díky své pře­svěd­či­vos­ti si zís­ká­vá pozor­nost nejen poslu­cha­čů, ale i novi­ná­řů. Mezi nimi je repor­tér­ka Dastychová (Pavla Beretová), kte­rá o Olze ví víc, než kdo­ko­liv jiný, a chys­tá se s tím­to odha­le­ním vystou­pit na veřej­nos­ti.

Výroba a Natáčení

Film „Svatá“ byl natá­čen během let­ních prázd­nin na Gymnáziu J. S. Machara v Brandýse nad Labem. Do kom­par­zu se zapo­ji­li stu­den­ti a pro­fe­so­ři této ško­ly, což doda­lo fil­mu auten­tič­nost a živost.

Herecké Výkony a Ohlasy

Jiřina Bohdalová, kte­rá ztvár­ňu­je hlav­ní posta­vu Olgy, se o scé­ná­ři vyjá­d­ři­la s vel­kým nad­še­ním: „Scénář se mi líbil, pro­to­že je hlu­bo­ký a lid­ský. A taky pro­to, že je tam pro her­ce, jak se říká, maso na kos­ti. Je tam zkrát­ka co hrát. Může se to zdát neu­vě­ři­tel­né, ale mě ta prá­ce pořád ješ­tě baví. Možná mám k té lát­ce blíz­ko i pro­to, že se mi vrá­til pocit, kte­rý jsem měla, když jsem jez­di­la za svým tátou do komu­nis­tic­ké­ho kri­mi­ná­lu. Táta minu­lý režim zažil oprav­du hod­ně zblíz­ka. A tenhle film by měl vznik­nout už jenom pro­to, abychom se do té doby nikdy nevrá­ti­li.“

Závěr

„Svatá“ sli­bu­je být jed­ním z nej­sil­něj­ších čes­kých fil­mů roku 2024, kte­rý při­ná­ší nejen dra­ma­tic­ký pří­běh, ale i důle­ži­té his­to­ric­ké a lid­ské posel­ství. Nezapomeňte si tedy nala­dit ČT1 19. květ­na ve 20:10 a nechat se vtáh­nout do pří­bě­hu Olgy, jejíž život­ní osu­dy jsou při­po­mín­kou doby, na kte­rou bychom nemě­li nikdy zapo­me­nout.


Zdroj: Čsfd.cz

Licence Creative Commons - Článek na Kritiky.cz, jehož auto­rem je Jiří Borový, pod­lé­há licen­ci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licen­ci 4.0 Mezinárodní .

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07649 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71772 KB. | 19.06.2024 - 19:45:50