Kritiky.cz > Články > ZAJÍMAVOSTI K FILMU G-FORCE

ZAJÍMAVOSTI K FILMU G-FORCE

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Původní inspi­ra­ci fil­mu G-FORCE posky­tl pěti­le­tý syn reži­sé­ra Hoyta H. Yeatmana jr., kte­rý při­ne­sl domů ze ško­ly mor­če a pro­hlá­sil, že by bylo úžas­né, kdy­by z mor­čat moh­li být vojá­ci.

-        Několik prven­ství: G-FORCE je prv­ním 3D fil­mem Jerryho Bruckheimera. Současně je prv­ním fil­mem, v  němž se obje­vu­jí mor­ča­ta coby taj­ní agen­ti!

-        Myšlenka na to, že by zví­řa­ta moh­la fun­go­vat jako taj­ní špi­ó­ni, není jenom fil­mo­vou fan­ta­zií, inter­net je plný zmí­nek o  zví­řat od švá­bů (s  mini­a­tur­ní­mi kame­ra­mi) až po del­fí­ny (vycvi­če­né k detek­ci min) či vever­ky (vyba­ve­né zázna­mo­vým špi­o­náž­ním zaří­ze­ním), figu­ru­jí­cí ve vlád­ních přís­ně taj­ných expe­ri­men­tech.

-        Pokud exis­tu­je někdo, kdo je scho­pen reží­ro­vat vyso­ce akč­ní a po strán­ce vizu­ál­ních efek­tů nadu­pa­ný film v hlav­ní roli s  počí­ta­čo­vě gene­ro­va­ný­mi mor­ča­ty, je to Hoyt Yeatman, drži­tel Oscara za Nejzásadnější počin v  oblas­ti vizu­ál­ních efek­tů za film Propast a sou­čas­ně také drži­tel Scientific and Technical Achievement Certificate, kte­rý mu Akademie udě­li­la za jeho pře­vrat­nou prá­ci v  oblas­ti počí­ta­čo­vých tri­ků.

-        Vedoucí týmy vizu­ál­ních efek­tů, Scott Stokdyk (z fir­my Sony Imageworks) zís­kal za svou skvě­lou prá­ci dva Oscary, včet­ně Oscara za Nejzásadnější počin v  oblas­ti vizu­ál­ních efek­tů za sní­mek Spider-man 2.

-        Pro malé hrdi­ny fil­mu bylo tře­ba navrh­nout a vytvo­řit ohrom­né množ­ství posled­ních vymo­že­nos­tí špi­o­náž­ní tech­ni­ky – včet­ně ergo­no­mic­ké klá­ves­ni­ce do řídí­cí­ho cen­t­ra, kte­rou pou­ží­vá Speckles (krtčí prac­ky nejsou pro psa­ní na klá­ves­ni­ci zrov­na ide­ál­ní!)

-        Když fil­mo­vý padouch začne pou­ží­vat domá­cí spo­tře­bi­če, kte­ré oži­jí (pocho­pi­tel­ně pro­to, aby si zajis­til vlá­du nad svě­tem), byla řada z těch­to spo­tře­bi­čů sty­li­zo­vá­na do zví­ře­cí podo­by, napří­klad myč­ka a sušič­ka se cho­va­jí podob­ně jako gori­lí sam­ci.

-        Kde se ti malí taj­ní agen­ti ocit­li? Tvůrci fil­mu vyna­lo­ži­li vel­ké úsi­lí na to, aby stvo­ři­li co nej­re­a­lis­tič­těj­ší mor­ča­ta, jaká jen doká­za­li, zasa­di­li je jak do sku­teč­né­ho, tak do vir­tu­ál­ní­ho svě­ta, a vše slo­ži­li dohro­ma­dy tak, že divá­ci vidí jeden kom­pakt­ní a  uvě­ři­tel­ný svět. Výsledkem je tech­no­lo­gic­ká špič­ka, kte­rá kom­bi­nu­je ani­ma­ci a  sku­teč­ný svět do podo­by 3D fil­mu.

-        Pozor na to! Tvůrci fil­mu apli­ko­va­li tech­no­lo­gii „prů­ni­ku pro­mí­ta­cím plát­nem“, kte­rá 3D posta­vám nabí­zí mož­nost „vylét­nout“ z fil­mu pří­mo mezi divá­ky.

-        Pro záznam sku­teč­né­ho svě­ta ze zví­ře­cí per­spek­ti­vy byly pou­ži­ty spe­ci­ál­ní kame­ry. „Cvrlikající kame­ra“ (pojme­no­va­ná pod­le zvu­ku, kte­rý vydá­vá) byla schop­na natá­čet své oko­lí v úhlu 360 stup­ňů, tak­že ho poslé­ze moh­li tvůr­ci fil­mu vytvo­řit v kom­plet­ní počí­ta­čo­vé ver­zi, a  „Mooch Vision“, 35mm kame­ra, vyba­ve­ná ultra­ši­ro­ko­úh­lým objek­ti­vem typu „rybí oko“, kte­rá napo­do­bo­va­la způ­sob, jakým svět vidí mou­cha Mooch.

-        Zelené myš­le­ní: Největší kuli­sy celé­ho fil­mu, labo­ra­toř dr. Bena Kendalla (stvo­ři­te­le G-FORCE), byly z vel­ké čás­ti posta­ve­né z kovů, šro­tu a  recyklo­va­ných elek­tric­kých sou­čás­tek, včet­ně jed­no­ho upra­ve­né­ho kok­pi­tu z osob­ní­ho tryská­če. Krtek Speckles žije v  pro­stře­dí doslo­va nabi­tém repa­so­va­ný­mi mobil­ní­mi tele­fo­ny a  jejich sou­část­ka­mi.

 -        Místo, kde se nachá­zí domov Bena Kendalla, je na recyk­la­ci také veli­ce závis­lé. Jde o dům v Redondo Beach v  Kalifornii, posta­ve­ný výhrad­ně ze sta­rých lod­ních pře­prav­ních kon­tej­ne­rů.

 -        Jako malý měl herec Sam Rockwell mor­če jmé­nem Ralph, kte­ré mělo ve zvy­ku sna­žit se ukous­nout prst z ruky, kte­rá ho prá­vě krmí.

 

ZAJÍMAVOSTI O VIZUÁLNÍCH EFEKTECH VE FILMU G-FORCE

 

Celkový počet zábě­rů s  vizu­ál­ní­mi efek­ty: 1287

 

Kompletně počí­ta­čo­vě gene­ro­va­ných zábě­rů: 480

 

Doba ren­de­ro­vá­ní efek­tů: 18 247 198 hodin zpra­co­vá­vá­ní

Potřebná úlož­ná kapa­ci­ta: 515TB

Stopáž digi­tál­ních efek­tů ve fil­mu: 61 minut

Nejdelší čas ren­de­ro­vá­ní jed­no­ho políč­ka fil­mu: 125 hodin

 

Modelů postav: 128 (včet­ně 15 mode­lů robo­tů)

 

Model robo­ta Clusterstorm:

    vyso­ký jako osmi­pa­t­ro­vý dům

     při­bliž­ně 78 000 geo­me­t­ric­kých prv­ků

     při­bliž­ně 16 300 000 poly­go­nů

 

Statistika ren­de­ro­vá­ní srs­ti a chlu­pů:

 

Postava           Záběrů cel­kem         Vyrenderováno jed­not­li­vých chlu­pů

Darwin                   667                                 80 825 048 850

Juarez                    378                                 43 607 021 142

Blaster                   430                                 59 489 443 968

Hurley                    421                                 64 947 764 426

Speckles                 148                                 16 968 294 468

Bucky                    56                                  1 956 622 016

Myši (x3)                48                                  4 137 058 740

Mooch                   63                                  24 632 976

 

Celkem vyren­de­ro­vá­no chlu­pů:                        271 955 886 586

 271 955 886 586 je počet, rov­na­jí­cí se 91% množ­ství hvězd v naší Galaxii či 2.6 násob­ku cel­ko­vé­ho počtu lidí, kte­ří za dobu exis­ten­ce lid­stva obý­va­li naši pla­ne­tu!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98530 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71924 KB. | 21.02.2024 - 16:28:20