Kritiky.cz > Články > ZAJÍMAVOSTI K FILMU G-FORCE

ZAJÍMAVOSTI K FILMU G-FORCE

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Původní inspi­ra­ci fil­mu G-FORCE posky­tl pěti­le­tý syn reži­sé­ra Hoyta H. Yeatmana jr., kte­rý při­ne­sl domů ze ško­ly mor­če a pro­hlá­sil, že by bylo úžas­né, kdy­by z mor­čat moh­li být vojá­ci.

-        Několik prven­ství: G-FORCE je prv­ním 3D fil­mem Jerryho Bruckheimera. Současně je prv­ním fil­mem, v  němž se obje­vu­jí mor­ča­ta coby taj­ní agen­ti!

-        Myšlenka na to, že by zví­řa­ta moh­la fun­go­vat jako taj­ní špi­ó­ni, není jenom fil­mo­vou fan­ta­zií, inter­net je plný zmí­nek o  zví­řat od švá­bů (s  mini­a­tur­ní­mi kame­ra­mi) až po del­fí­ny (vycvi­če­né k detek­ci min) či vever­ky (vyba­ve­né zázna­mo­vým špi­o­náž­ním zaří­ze­ním), figu­ru­jí­cí ve vlád­ních přís­ně taj­ných expe­ri­men­tech.

-        Pokud exis­tu­je někdo, kdo je scho­pen reží­ro­vat vyso­ce akč­ní a po strán­ce vizu­ál­ních efek­tů nadu­pa­ný film v hlav­ní roli s  počí­ta­čo­vě gene­ro­va­ný­mi mor­ča­ty, je to Hoyt Yeatman, drži­tel Oscara za Nejzásadnější počin v  oblas­ti vizu­ál­ních efek­tů za film Propast a sou­čas­ně také drži­tel Scientific and Technical Achievement Certificate, kte­rý mu Akademie udě­li­la za jeho pře­vrat­nou prá­ci v  oblas­ti počí­ta­čo­vých tri­ků.

-        Vedoucí týmy vizu­ál­ních efek­tů, Scott Stokdyk (z fir­my Sony Imageworks) zís­kal za svou skvě­lou prá­ci dva Oscary, včet­ně Oscara za Nejzásadnější počin v  oblas­ti vizu­ál­ních efek­tů za sní­mek Spider-man 2.

-        Pro malé hrdi­ny fil­mu bylo tře­ba navrh­nout a vytvo­řit ohrom­né množ­ství posled­ních vymo­že­nos­tí špi­o­náž­ní tech­ni­ky – včet­ně ergo­no­mic­ké klá­ves­ni­ce do řídí­cí­ho cen­t­ra, kte­rou pou­ží­vá Speckles (krtčí prac­ky nejsou pro psa­ní na klá­ves­ni­ci zrov­na ide­ál­ní!)

-        Když fil­mo­vý padouch začne pou­ží­vat domá­cí spo­tře­bi­če, kte­ré oži­jí (pocho­pi­tel­ně pro­to, aby si zajis­til vlá­du nad svě­tem), byla řada z těch­to spo­tře­bi­čů sty­li­zo­vá­na do zví­ře­cí podo­by, napří­klad myč­ka a sušič­ka se cho­va­jí podob­ně jako gori­lí sam­ci.

Více na Kritiky.cz
Krotitelé duchů II Krotitelé duchů II je americká nadpřirozená komedie z roku 1989, kterou režíroval a produkova...
Meky – Recenze – 50% Film Meky vznikl tak, že režisér Štěpán Šafránek hledal vhodný soundtrack pro svůj dokumen...
Psycho - Psycho - Recenze ...
Clona Příběh duchařských fotek je starý, jako fotoap...
Predátor: Evoluce - SHANGRI LA             V PREDÁTOROVI musí Quinn a Pošuci velice rychle vytvořit efektivní bojov...

-        Kde se ti malí taj­ní agen­ti ocit­li? Tvůrci fil­mu vyna­lo­ži­li vel­ké úsi­lí na to, aby stvo­ři­li co nej­re­a­lis­tič­těj­ší mor­ča­ta, jaká jen doká­za­li, zasa­di­li je jak do sku­teč­né­ho, tak do vir­tu­ál­ní­ho svě­ta, a vše slo­ži­li dohro­ma­dy tak, že divá­ci vidí jeden kom­pakt­ní a  uvě­ři­tel­ný svět. Výsledkem je tech­no­lo­gic­ká špič­ka, kte­rá kom­bi­nu­je ani­ma­ci a  sku­teč­ný svět do podo­by 3D fil­mu.

-        Pozor na to! Tvůrci fil­mu apli­ko­va­li tech­no­lo­gii „prů­ni­ku pro­mí­ta­cím plát­nem“, kte­rá 3D posta­vám nabí­zí mož­nost „vylét­nout“ z fil­mu pří­mo mezi divá­ky.

-        Pro záznam sku­teč­né­ho svě­ta ze zví­ře­cí per­spek­ti­vy byly pou­ži­ty spe­ci­ál­ní kame­ry. „Cvrlikající kame­ra“ (pojme­no­va­ná pod­le zvu­ku, kte­rý vydá­vá) byla schop­na natá­čet své oko­lí v úhlu 360 stup­ňů, tak­že ho poslé­ze moh­li tvůr­ci fil­mu vytvo­řit v kom­plet­ní počí­ta­čo­vé ver­zi, a  „Mooch Vision“, 35mm kame­ra, vyba­ve­ná ultra­ši­ro­ko­úh­lým objek­ti­vem typu „rybí oko“, kte­rá napo­do­bo­va­la způ­sob, jakým svět vidí mou­cha Mooch.

-        Zelené myš­le­ní: Největší kuli­sy celé­ho fil­mu, labo­ra­toř dr. Bena Kendalla (stvo­ři­te­le G-FORCE), byly z vel­ké čás­ti posta­ve­né z kovů, šro­tu a  recyklo­va­ných elek­tric­kých sou­čás­tek, včet­ně jed­no­ho upra­ve­né­ho kok­pi­tu z osob­ní­ho tryská­če. Krtek Speckles žije v  pro­stře­dí doslo­va nabi­tém repa­so­va­ný­mi mobil­ní­mi tele­fo­ny a  jejich sou­část­ka­mi.

 -        Místo, kde se nachá­zí domov Bena Kendalla, je na recyk­la­ci také veli­ce závis­lé. Jde o dům v Redondo Beach v  Kalifornii, posta­ve­ný výhrad­ně ze sta­rých lod­ních pře­prav­ních kon­tej­ne­rů.

 -        Jako malý měl herec Sam Rockwell mor­če jmé­nem Ralph, kte­ré mělo ve zvy­ku sna­žit se ukous­nout prst z ruky, kte­rá ho prá­vě krmí.

 

ZAJÍMAVOSTI O VIZUÁLNÍCH EFEKTECH VE FILMU G-FORCE

 

Celkový počet zábě­rů s  vizu­ál­ní­mi efek­ty: 1287

Více na Kritiky.cz
Jana Štrausová: Poselství dětí nového věku Dítě není nepopsaný list papíru, ve skutečnosti je hustě popsaná kniha, která je prvních p...
Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - OD BESTSELLERU K VELKÉMU PLÁTNU SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ PRO PODIVNÉ DĚTI je založený na prvotině Ransoma Riggse, vydan...
Projekt 100 - Terry Gilliam (1940) Gilliam se narodil v protestantské rodině v Minnesotě ve Spojených státech. „Chceteli si ...
Kopačky Hrdina komedie z úspěšné producentské stáje Juda Apatowa se vyrovnává se situací, která po...
Hudbu složil, slova napsal – Recenze On je vyhaslá popová hvězda osmdesátých let a musí nutně napsat hit. Ona mu zalévá květiny...

 

Kompletně počí­ta­čo­vě gene­ro­va­ných zábě­rů: 480

 

Doba ren­de­ro­vá­ní efek­tů: 18 247 198 hodin zpra­co­vá­vá­ní

Potřebná úlož­ná kapa­ci­ta: 515TB

Stopáž digi­tál­ních efek­tů ve fil­mu: 61 minut

Nejdelší čas ren­de­ro­vá­ní jed­no­ho políč­ka fil­mu: 125 hodin

 

Modelů postav: 128 (včet­ně 15 mode­lů robo­tů)

 

Model robo­ta Clusterstorm:

    vyso­ký jako osmi­pa­t­ro­vý dům

     při­bliž­ně 78 000 geo­me­t­ric­kých prv­ků

     při­bliž­ně 16 300 000 poly­go­nů

 

Statistika ren­de­ro­vá­ní srs­ti a chlu­pů:

 

Postava           Záběrů cel­kem         Vyrenderováno jed­not­li­vých chlu­pů

Darwin                   667                                 80 825 048 850

Juarez                    378                                 43 607 021 142

Blaster                   430                                 59 489 443 968

Hurley                    421                                 64 947 764 426

Více na Kritiky.cz
Hranaři – krimi drama, ze kterého mrazí! Filmy a seriály s tématikou korupce v Českém státě jsou velmi oblíbené u širokého spektra ...
#1974: Stínka - 75 % Stínka (Schattenspringer)Vydalo nakladatelství Portál v brožované vazbě v roce 2019. Původně...
Přírodní léčení - Uzdravte se svépomocí – zdraví dostupné pro každého Také náležíte k těm, kteří se při nejrůznějších obtížích chtějí vydat přirozeněj...
Ubytování Břeclav Hledáte ideální místo k dovolené? Zajeďte si do Břeclavi. Oblast uprostřed vinařského kraj...
Přepadení ...

Speckles                 148                                 16 968 294 468

Bucky                    56                                  1 956 622 016

Myši (x3)                48                                  4 137 058 740

Mooch                   63                                  24 632 976

 

Celkem vyren­de­ro­vá­no chlu­pů:                        271 955 886 586

 271 955 886 586 je počet, rov­na­jí­cí se 91% množ­ství hvězd v naší Galaxii či 2.6 násob­ku cel­ko­vé­ho počtu lidí, kte­ří za dobu exis­ten­ce lid­stva obý­va­li naši pla­ne­tu!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Predestination [65%]24. listopadu 2014 Predestination [65%] V poslední době jsem v prostoru tohoto blogu trochu opomíjel současné premiéry na Bluray a DVD v naší distribuci. Inu, tentokrát se podíváme na australský snímek Predestination, který […] Posted in Filmové recenze
  • #2153: The New 52 - The Edge23. června 2023 #2153: The New 52 - The Edge Další díl série o New 52 je tady! Tentokrát se Martin věnoval komiksům spadajícím do kategorie The Edge. Stojí za pozornost, nebo byste se jim měli vyhnout? Čtěte dál a dozvíte se více.- […] Posted in Recenze komiksů
  • Cyber Punk / Jedeme live / CZ / Pokec při hře / 213. prosince 2020 Cyber Punk / Jedeme live / CZ / Pokec při hře / 2 Posted in Videa
  • Sicario: Nájemný vrah - V Mexiku SICARIO znamená nájemný vrah.11. listopadu 2015 Sicario: Nájemný vrah - V Mexiku SICARIO znamená nájemný vrah. Idealistickou agentku FBI [Emily Blunt] pověří důstojník elitní vládní operační skupiny [Josh Brolin], aby v příhraniční oblasti mezi USA a Mexikem, kde neplatí žádné zákony, podpořila […] Posted in Speciály
  • #1927: DC komiksový komplet 57: Batman - Pod maskou - 70 %5. března 2019 #1927: DC komiksový komplet 57: Batman - Pod maskou - 70 % DC komiksový komplet 57: Batman - Pod maskou (Batman: Under the Hood)Vydalo Eaglemoss Collections v pevné vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 635 až 641 série "Batman" a jako […] Posted in Recenze komiksů
  • Cesta13. května 2022 Cesta Postapokalyptická tématika je ve filmu již dost dlouho zakořeněnou, avšak filmaři se k ní stále vracejí, aby ji ukázali v novém světle, nebo jako v případě Cesty ve světle stejném, avšak […] Posted in Filmové recenze
  • Renovace nábytku pomocí fládrování13. června 2015 Renovace nábytku pomocí fládrování Pomocí fládrování se dá velice snadno zrenovovat starý nábytek, nebo i jiné dřevěné plochy, a bude to vypadat naprosto skvěle. Fládrování je technikou, která se používá při renovaci […] Posted in Domácí rady
  • Amon Tobin, Figueroa - The World As We Know It (2020)24. září 2020 Amon Tobin, Figueroa - The World As We Know It (2020) Brazilec Amon Tobin patří mezi stálice labelu Ninja Tuna. Jeho současný projekt Figueroa se trochu odchyluje od toho, nač byli dříve fanoušci zvyklí. To ale samozřejmě nemusí být vůbec na […] Posted in Hudební recenze
  • Titulky k Bad Behaviour S01E02 - The Worst1. listopadu 2023 Titulky k Bad Behaviour S01E02 - The Worst Všechny dívky jsou v milosti a nelibosti Portie. V Jo to vře a rozhodne se jí postavit. Tím se ale dostane do problémů se slečnou Laceyovou a škola se rozhodne řešit problém s rodiči. V […] Posted in Titulky
  • Deník farářky9. května 2022 Deník farářky Číst cizí deník, to se nedělá! Jenže v případě knižního vydání je to naopak žádoucí. A když se jedná o deník farářky, pak to může být zajímavé počteníčko! Budou tak nějaké pikantní […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,66793 s | počet dotazů: 313 | paměť: 70378 KB. | 03.12.2023 - 09:01:43