Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Těla: Netflixova detektivní novinka odhaluje tajemství vražd a temné sekty

Těla: Netflixova detektivní novinka odhaluje tajemství vražd a temné sekty

Photo © Netflix
Photo © Netflix
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak nám zase Netflix při­ne­sl seri­á­lo­vou novin­ku. Novinka Těla nám při­ná­ší čty­ři pří­běhy, kte­ré nám při­ne­sou pří­běhy detek­ti­vů s vyšet­řo­vá­ním záhad­né vraž­dy. V roce 1890, 1941, 2023 a 2053 nás čeká vyšet­řo­vá­ní, kte­ré postup­ně odha­lu­je pří­bě­hu mrt­vo­ly a vzá­jem­né pro­po­je­ní sek­ty, kte­rá postup­ně ovliv­ňu­je celý svět.

Začneme tím prv­ním dílem, kdy se dozví­me, kdo všech­no vyšet­řu­je tajem­nou mrt­vo­lu bez  živo­to­pi­su a záhod­né pro­po­je­ní všech boha­tých, kte­ří se vyhý­ba­jí spra­ve­dl­nos­ti a budouc­nos­ti.

Když to tak vez­me­me, pří­běh je to jed­no­du­chý, sce­náris­tům se poda­ři­lo všech­no pospo­jo­vat, aby v jsme se v kaž­dém díle dozvě­dě­li kaž­dý kou­sek sklá­dač­ky, aby vše skon­či­lo, tak jak má.

Je ale oprav­du vidět, že se tvůr­ci sna­ži­li pro­po­jit všech­ny důle­ži­té prv­ky, aby se celý seri­ál kaž­dý díl mohl pro­po­jit kaž­dou epi­zo­du s kaž­dou oso­bou, aby to bylo pro­po­je­ný.

Nejdůležitějším prv­kem seri­á­lu je linie z roku 2023, kdy poli­cist­ka Hasanová obje­ví tajem­nou buň­ku tero­ris­tic­ké akce, kte­rá zapří­či­ní zni­če­ní Londýna.

 Příběh z roku 1890 a 1941  se věnu­je vysvět­lo­vá­ní pří­bě­hu hlav­ní­ho zápo­rá­ka, kte­rý se v rám­ci své „sek­ty“ věnu­je svým oveč­kám a své­mu „budou­cí­mu“ já v roce 2053 a 1890.

V rám­ci sobot­ní­ho mara­to­nu jsme viděl všech­ny díly a je dob­ře, že se tvůr­cům poda­řil všech­ny 4 linie pří­bě­hu zdár­ně dokon­čit. S tím, že se plá­nu­je urči­tě dru­há sezó­na, pro­to­že posled­ní díl nám změ­na minu­los­ti, v dob­rém smys­lu, nezna­me­ná ihned pozi­tiv­ní výsle­dek.

Když se kouk­nu na data­bá­zi fil­mů tak Stephen Graham je nej­slav­něj­ší hvězda fil­mů a seri­á­lů z Anglie. Je zná­mý z Pirátů z Karibiku i z Nového Hellboye. Ostatní her­ci jsou méně zná­mí, ale jejich pro­fi­ly není pro­blém sehnat. Určitě jsme je už vidě­li a neví­me o tom. Režisér půl­ky seri­á­lu je z Německa a dru­hou půl­ku zase reží­ro­val reži­sér z jed­no­ho dílu Pána času (Legend of the Sea Devils (S13E08)).

Jsem rád, že jsme ten­to seri­ál viděl, bylo na co kou­kat. Moje hod­no­ce­ní: 60 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,46104 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71710 KB. | 25.06.2024 - 18:03:13