Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zazvonil zvonec a Hunger Games je konec

Zazvonil zvonec a Hunger Games je konec

485091 article photo 4z3Ganx0 900x
485091 article photo 4z3Ganx0 900x
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Současné fil­mo­vé série vyža­du­jí od divá­ka znač­nou trpě­li­vost. V pří­pa­dě série „Hunger Games“ jsme muse­li čekat dlou­hé čty­ři roky, abychom se dozvě­dě­li, jak zvlád­ne Katniss Averdeen (Jennifer Lawrence) svou vzpou­ru pro­ti Capitolu.

Když pře­ve­dl v roce 2012 reži­sér Gary Ross na plát­na kin kniž­ní sérii Hunger Gamesod Suzanne Collins, zapů­so­bil prv­ní díl na divá­ky jako zje­ve­ní. Značně natu­ra­lis­tic­ký vyob­ra­ze­ný sou­boj mla­distvých hrdi­nů o pře­ži­tí v bizar­ní tele­viz­ní show měl emo­tiv­ní náboj a doved­ně upo­zor­nil na fakt, kam až může dospět žánr tzv. rea­li­ty show. Film měl jedi­nou závaž­nou chy­bu, jeli­kož se nedo­ve­dl roz­hod­nout, zda má jít o pří­stup­nou podí­va­nou pou­ze pro mla­dé divá­ky nebo rodin­nou zába­vu, kte­rá by zau­ja­la i jejich rodi­če.

Od roku 2013 pře­vzal reži­sér­ské křes­lo Francis Lawrence a hned dru­hý díl série se mu báječ­ně poda­řil. Postoupil od dět­ské podí­va­né k dospě­lé­mu vyob­ra­ze­ní sou­bo­je o pře­ži­tí v mno­hem sofis­ti­ko­va­něj­ší aré­ně a navna­dil divá­ky na finá­lo­vý díl. Ten byl z důvo­dů maxi­mál­ní­ho finanč­ní­ho vytě­že­ní před­lo­hy roz­dě­len do dvou dílů, tak­že po loň­ské poměr­ně nezá­živ­né prv­ní čás­ti, kte­rá pou­ze nazna­či­la, jak se bude povstá­ní vůči Capitolu roz­ví­jet, tepr­ve letos dospě­la celá série do sku­teč­né­ho finá­le.

Hunger Games: Síla vzdo­ru 2. část“ („Mockingjay part II.“) dová­dí do kon­ce povstá­ní vůči Capitolu. Jakkoliv film nešet­ří akcí, ani roman­tic­kou záplet­kou, mám pocit, že autor­ka ve tře­tím díle poně­kud „vaři­la z vody“ a „Síla vzdo­ru“ cel­ko­vě není tak divác­ky zají­ma­vá, jako prv­ní dva díly série, kte­ré se týka­ly pře­váž­ně her v aré­ně. Více se řeší psy­chi­ka jed­not­li­vých hrdi­nů a sna­ha „nějak“ sérii zakon­čit, než akce.

Ačkoliv mám ze závě­ru poně­kud roz­pa­či­tý pocit, z mého pohle­du se celá série poved­la. Zažehla super­no­vu hereč­ky Jennifer Lawrence, ačko­liv to byla její tepr­ve dru­há výraz­něj­ší role (po fil­mu „X-Men: První tří­da“). Zviditelnění v sérii „Hunger Games“ ji doved­lo do fil­mu „Terapie lás­kou“, za kte­rý zís­ka­la v roce 2014 Oscara. Nyní se o ní hovo­ří jako o nej­ta­len­to­va­něj­ší hereč­ce ame­ric­ké nejmlad­ší herec­ké gene­ra­ce.

Velmi zdat­ně jí herec­ky sekun­do­va­li zku­še­ní hereč­tí mata­do­ři Woody Harrelson(Haymitch) nebo dnes již, bohu­žel, zesnu­lý Philip Seymour Hoffman (Plutarch). Absolutorium zaslou­ží Donald Sutherland, kte­rý na malém pro­sto­ru zahrál pre­zi­den­ta Snowa jako sku­teč­ně odpu­di­vé mon­strum. Herecky na sebe upo­zor­nil i Liam Hemsworth (Gale - Hurikán), bra­tr slav­něj­ší­ho Chrise („Thor“).

Příznivce celé série zřej­mě nemu­sím k návštěvě rozuz­le­ní nijak vybí­zet. Mohou se těšit na tech­nic­ky doko­na­lou, akč­ní podí­va­nou a poně­kud pře­kom­bi­no­va­ný závěr s lehce naslád­lým náde­chem, kte­rý sice neu­ra­zí, ale ani nena­dchne.

Moje hod­no­ce­ní: 70%

Blog auto­ra: http://potoczny.blog.idnes.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,11085 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72085 KB. | 13.04.2024 - 07:59:21