Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Hunger Games: Vražedná pomsta - I druhé pokračování je neskutečně přeceňované, ale rozhodně lepší než první díl. Pořád je to ale neskutečně hollywoodské a naivní.

Hunger Games: Vražedná pomsta - I druhé pokračování je neskutečně přeceňované, ale rozhodně lepší než první díl. Pořád je to ale neskutečně hollywoodské a naivní.

Photo © Lionsgate
Photo © Lionsgate
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na sní­mek jsem šel hlav­ně s tím, že jsem chtěl pocho­pit to vše­o­bec­né nadšení/šílenství. Hlasy, kte­ré tvr­dí, že je to sto­krát lep­ší než prv­ní díl, apod. Samozřejmě mi bylo jas­né, že tako­vé hla­sy jsou nadnesené/šílené, ale sní­mek se obec­ně pyš­nil nesku­teč­ný­mi hod­no­ce­ní­mi a já jsem chtěl vědět, kde je zako­pa­ný pes. Co se tak moc poved­lo, že je pokra­čo­vá­ní vyná­še­no do nebe. Ano, na začát­ku sku­teč­ně mohu kon­sta­to­vat, že „Hunger Games: Vražedná pomsta“ je sní­mek lep­ší než prv­ní film, i když vel­kou část dění v pod­sta­tě sle­du­je­me zno­vu, a to bez něja­kých význam­něj­ších obměn.

Ne, vůbec nejde o nábor do Hitlerjugend.
Photo © Lionsgate

Francis Lawrence je reži­sér, jehož fil­my můžu, ať už je to Constantine ane­bo Já, legen­da. Docela jsem byl zvě­da­vý, jak se pope­re s tímhle sním­kem a pod­le vše­ho i se dvě­ma násle­du­jí­cí­mi, na kte­ré je roz­dě­le­na posled­ní kni­ha. To mě mimo­cho­dem vyto­či­lo málem k nepří­čet­nos­ti. Tenhle trend, kte­rý začal Potter – a k doko­na­los­ti dotá­hl „Hobit“ –, je oprav­du jen o tom, jak vyždí­mat z lidí pen­ze. Ale co, my na to stej­ně půjde­me, abychom vidě­li, jak to celé dopad­ne.

Ohnivá dvojice zase na scéně.
Photo © Lionsgate

„Vražedná pomsta“ – straš­ný název, ale film se drží čes­ké­ho kniž­ní­ho vydá­ní – nás zavá­dí do svě­ta, kde jsou Katniss a Peeta hvězda­mi, pro­to­že se jim poda­ři­lo ochcat sys­tém a oba zví­tě­zi­li v 74. roč­ní­ku hla­do­vých her, ač byl dopo­sud vítěz vždy jen jeden. Trochu se nabí­zí otáz­ka, jak se to moh­lo povést těm­to dvě­ma nepří­liš výji­meč­ným jedin­cům, ale budiž. Katniss je sice rebel­ka, ale natvrd­lá je jak těž­ké dře­vo. Jen ješ­tě upo­zor­ním, že pre­zen­tu­ji své dojmy z fil­mu, před­lo­hu jsem ješ­tě neče­tl. Katniss je tu ale oprav­du pre­zen­to­vá­na jen jako rebel a její výji­meč­nost v ničem jiném netkví. Asi byla jen ve špat­ný čas na špat­ném mís­tě. Nebo ve správ­ný na správ­ném?

Co mi pořád vadí, to je sku­teč­nost, že se jed­ná o soci­ál­ní pseudo-kritiku. Film se nám sna­ží pre­zen­to­vat cel­kem závaž­ná téma­ta, ale nedo­táh­ne to dokon­ce, vždyc­ky jen nazna­čí. Ano, jsou kra­je, kde lidé žijí v chu­do­bě, je tady Kapitol, kte­rý je boha­tý, kde jsou lidé výstřed­ní. Na tuhle výstřed­nost se sou­stře­dí a dává ji na odiv, aby jako všem bylo jas­né, že tady je ten obrov­ský kon­trast. Trochu podob­ně dopadlo i Elysium, kte­ré se uto­pi­lo v nesku­teč­ně zbabra­ném závě­ru. Jsem doce­la zvě­da­vý na to, jak si se závě­rem pora­dí „Hunger Games“, ale bojím se, že v prv­ní řadě nepů­jde ani tak o revo­lu­ci jako o roman­ci, kte­rá, prav­da, byla ve dru­hém díle úspěš­ně potla­če­na.

Tentokrát oba v bílém.
Photo © Lionsgate

Co nemo­hu vyna­chvá­lit, to je vizu­ál­ní strán­ka. Tvůrci si sku­teč­ně dali zále­žet, a to hlav­ně na kos­tý­mech, kdy Jennifer Lawrence je ve sva­teb­ních šatech a jejich násled­né pře­mě­ně napros­to úchvat­ná. Ač jsem film sle­do­val s urči­tou rezer­vo­va­nos­tí, tahle scé­na mi pros­tě vyra­zi­la dech. Samotné hla­do­vé hry, kte­ré se zde opět kona­jí, jsou jen potvr­ze­ním toho, že i sku­teč­ně krva­vou myš­len­ku lze nato­čit vel­mi impo­tent­ně, ale to už nám doká­zal prv­ní sní­mek. V aré­ně, kde by si po krku měli v prv­ní řadě jít sami účast­ní­ci, je zabí­jí něja­ké doplň­ko­vé blbi­ny.

Pro mě nejkrásnější scéna celého filmu. Vizuálně.
Photo © Lionsgate

Ať chci nebo nechci, film je pros­tě nad­prů­měr, vizu­ál­ně je to skvě­lá podí­va­ná, kte­ré se, opro­ti prv­ní dílu, daří něja­kou tu myš­len­ku sdě­lit cel­kem kon­zis­tent­ně. Všechny scé­ny do sebe lépe zapa­da­jí, jako kdy­by tvůr­ci prv­ní film nato­či­li jenom pro­to, abychom si k posta­vám udě­la­li pořád­ný vztah a moh­li s nimi sou­cí­tit, když jde do tuhé­ho. Nejsem nějak zvlášť nad­še­ný nebo ohro­me­ný, ale musím říct, že v koneč­ném důsled­ku mě „Vražedná pomsta“ potě­ši­la.

Hodnocení: 65 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67403 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72148 KB. | 17.06.2024 - 21:20:44