Kritiky.cz > Seriály > Zajímavosti > Simpsonovi slaví 35 let od prvního vysílání v Tracey Ullman Show

Simpsonovi slaví 35 let od prvního vysílání v Tracey Ullman Show

Photo © 20th Century Fox Television / Matt Groening
Photo © 20th Century Fox Television / Matt Groening
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Simpsonovi je ame­ric­ký ani­mo­va­ný sit­com vytvo­ře­ný Mattem Groeningem pro spo­leč­nost Fox Broadcasting Company. Seriál je sati­ric­kým obra­zem ame­ric­ké­ho živo­ta, kte­rý ztě­les­ňu­je rodi­na Simpsonových, kte­rou tvo­ří Homer, Marge, Bart, Líza a Maggie. Seriál se ode­hrá­vá ve fik­tiv­ním měs­teč­ku Springfield a paro­du­je ame­ric­kou kul­tu­ru a spo­leč­nost, tele­vi­zi a lid­ský úděl.

Rodinu vymys­lel Groening krát­ce před­tím, než si s pro­du­cen­tem Jamesem L. Brooksem vyžá­dal sérii krát­kých ani­mo­va­ných fil­mů. Vytvořil dys­funkč­ní rodi­nu a posta­vy pojme­no­val pod­le čle­nů své vlast­ní rodi­ny, při­čemž své jmé­no nahra­dil jmé­nem Bart; Simpsonovi mu při­pa­da­li vtip­ní v tom, že zně­jí podob­ně jako „pros­ťá­ček“. Kraťasy se sta­ly sou­čás­tí pořa­du The Tracey Ullman Show 19. dub­na 1987. Po třech sezó­nách byl skeč pře­tvo­řen v půl­ho­di­no­vý pořad v hlav­ním vysí­la­cím čase a stal se prv­ním seri­á­lem spo­leč­nos­ti Fox, kte­rý se v jed­né sezó­ně (1989-1990) umís­til v prv­ní tři­cít­ce sle­do­va­nos­ti.

Od své­ho debu­tu 17. pro­sin­ce 1989 bylo odvy­sí­lá­no 723 dílů pořa­du. Jedná se o nejdéle vysí­la­ný ame­ric­ký ani­mo­va­ný seri­ál, nejdéle vysí­la­ný ame­ric­ký sit­com a nejdéle vysí­la­ný ame­ric­ký scé­náris­tic­ký tele­viz­ní seri­ál v hlav­ním vysí­la­cím čase, a to jak z hle­dis­ka počtu sezón, tak z hle­dis­ka počtu epi­zod. Celovečerní film The Simpsons Movie byl uve­den do kin po celém svě­tě 27. čer­ven­ce 2007 a vydě­lal přes 527 mili­o­nů dola­rů, v roce 2018 se při­pra­vu­je jeho pokra­čo­vá­ní. Seriál dal vznik­nout také mno­ha komik­so­vým séri­ím, video­hrám, kni­hám a dal­ším sou­vi­se­jí­cím médi­ím, stej­ně jako mili­ar­do­vé­mu mer­chan­di­sin­go­vé­mu prů­mys­lu. Simpsonovi jsou spo­leč­nou pro­duk­cí spo­leč­nos­tí Gracie Films a 20th Television. Dne 3. břez­na 2021 bylo ozná­me­no, že seri­ál byl obno­ven pro 33. a 34. sérii, u nichž bylo poz­dě­ji potvr­ze­no, že kaž­dá bude mít 22 epi­zod, čímž se počet epi­zod zvý­šil ze 706 na 750. Třicátá tře­tí série měla pre­mi­é­ru 26. září 2021.

Simpsonovi sklí­ze­li uzná­ní během prv­ních sezón v 90. letech, kte­ré jsou obec­ně pova­žo­vá­ny za jejich „zla­tý věk“. Od té doby byl kri­ti­zo­ván za údaj­ný pokles kva­li­ty. Časopis Time jej ozna­čil za nej­lep­ší tele­viz­ní seri­ál 20. sto­le­tí a Erik Adams z The A.V. Club jej ozna­čil za „vrchol­ný tele­viz­ní počin bez ohle­du na for­mát“. Dne 14. led­na 2000 byla Simpsonovým udě­le­na hvězda na holly­wo­od­ském chod­ní­ku slá­vy. Od své­ho seri­á­lo­vé­ho debu­tu zís­kal desít­ky oce­ně­ní, včet­ně 34 Primetime Emmy Awards, 34 Annie Awards a 2 Peabody Awards. Homerova vykřič­ní­ko­vá hláš­ka „D’oh!“ byla pře­vza­ta do ang­lic­ké­ho jazy­ka a Simpsonovi ovliv­ni­li mno­ho dal­ších poz­děj­ších ani­mo­va­ných sit­co­mo­vých tele­viz­ních seri­á­lů zamě­ře­ných na dospě­lé.

Představení

Postavy

Hlavními posta­va­mi jsou Simpsonovi, kte­ří žijí ve fik­tiv­ním „stře­do­a­me­ric­kém“ měs­teč­ku Springfield. Otec Homer pra­cu­je jako bez­peč­nost­ní inspek­tor ve sprin­g­field­ské jader­né elek­trár­ně, což je pozi­ce, kte­rá je v roz­po­ru s jeho bez­sta­rost­nou, šaš­kov­skou pova­hou. Jeho man­žel­kou je Marge Bouvierová, ste­re­o­typ­ní ame­ric­ká žena v domác­nos­ti a mat­ka. Mají tři děti: Bart, dese­ti­le­tý prů­švi­hář a vti­pá­lek, Líza, před­čas­ně vyspě­lá osmi­le­tá akti­vist­ka, a Maggie, dítě rodi­ny, kte­ré málo­kdy mlu­ví, ale doro­zu­mí­vá se cucá­ním dud­lí­ku. Přestože je rodi­na dys­funkč­ní, v mno­ha epi­zo­dách se zkou­ma­jí jejich vzá­jem­né vzta­hy a vaz­by a čas­to se uka­zu­je, že jim na sobě zále­ží. Homerův otec děda Simpson žije ve Springfieldském domo­vě důchod­ců poté, co Homer donu­til své­ho otce pro­dat svůj dům, aby si jeho rodi­na moh­la kou­pit svůj. Děda Simpson si zahrál hlav­ní roli v něko­li­ka epi­zo­dách.

Rodina také vlast­ní psa, Santova malé­ho pomoc­ní­ka, a koč­ku, Snowball V, pře­jme­no­va­nou na Snowball II v epi­zo­dě „Já, (otrá­ve­ný bručoun)-Bot“. Oba domá­cí maz­líč­ci měli hlav­ní role v něko­li­ka epi­zo­dách.

Seriál obsa­hu­je řadu své­ráz­ných ved­lej­ších postav, mezi něž pat­ří Homerovi spo­lu­pra­cov­ní­ci (záro­veň přá­te­lé) Lenny Leonard a Carl Carlson, ředi­tel ško­ly Seymour Skinner a uči­tel­ky Edna Krabappelová a Elizabeth Hooverová, sou­sed Ned Flanders, přá­te­lé Barney Gumble, Apu Nahasapeemapetilon, Vočko Szyslak, Milhouse Van Houten a Nelson Muntz, šir­ší pří­buz­ní Patty a Selma Bouvierovi, oby­va­te­lé měs­ta jako sta­ros­ta Quimby, náčel­ník Clancy Wiggum, míst­ní celebri­ty klaun Krusty a repor­tér Kent Brockman a mag­nát Charles Montgomery Burns, kte­rý čas­to slou­ží jako pro­tiv­ník seri­á­lu, a jeho výkon­ný asi­s­tent Waylon Smithers.

Tvůrci původ­ně zamýš­le­li mno­ho z těch­to postav jako jed­no­rá­zo­vé žer­tí­ky nebo pro plně­ní potřeb­ných funk­cí ve měs­tě. Řada z nich zís­ka­la roz­ší­ře­né role a násled­ně si zahrá­la ve vlast­ních epi­zo­dách. Podle Matta Groeninga seri­ál pře­vzal kon­cept vel­ké­ho počtu ved­lej­ších postav z kome­di­ál­ní­ho pořa­du SCTV.

Kontinuita a plovoucí časová osa

Přes zob­ra­zo­vá­ní roč­ních mil­ní­ků, jako jsou svát­ky nebo pomí­ji­vé naro­ze­ni­ny, posta­vy mezi jed­not­li­vý­mi epi­zo­da­mi nikdy nestár­nou (ani fyzic­ky, ani v udá­va­ném věku) a vět­ši­nou se obje­vu­jí stej­ně jako na začát­ku seri­á­lu. Seriál pou­ží­vá plo­vou­cí časo­vou osu, v níž se epi­zo­dy zpra­vi­dla ode­hrá­va­jí v roce, kdy je epi­zo­da nato­če­na, přes­to­že posta­vy nestár­nou. Flashbacky a fla­sh­for­war­dy občas zob­ra­zu­jí posta­vy v jiných obdo­bích jejich živo­ta, při­čemž časo­vá osa těch­to zob­ra­ze­ní je také obec­ně plo­vou­cí vzhle­dem k roku, kdy je epi­zo­da vyro­be­na. Například v epi­zo­dě „I Married Marge“ z roku 1991 se zdá, že Bart (kte­ré­mu je vždy 10 let) se naro­dil v roce 1980 nebo 1981. Ale v epi­zo­dě „And Maggie Makes Three“ z roku 1995 se zdá, že Maggie (kte­ré je vždy kolem jed­no­ho roku) se naro­di­la v roce 1993 nebo 1994. V epi­zo­dě „Lisa’s First Word“ z roku 1992 se uka­zu­je, že Lisa (kte­ré je vždy 8 let) se naro­di­la v roce 1984.

Kánon seri­á­lu exis­tu­je, ačko­li epi­zo­dy Treehouse of Horror a jaký­ko­li fik­tiv­ní pří­běh vyprá­vě­ný v rám­ci seri­á­lu jsou obvykle neká­no­nic­ké. Kontinuita je však v Simpsonových nekon­zis­tent­ní a ome­ze­ná. Například klaun Krusty může v jed­né epi­zo­dě umět číst, ale v jiné ne - nicmé­ně je důsled­ně zob­ra­zo­ván jako Žid a jeho otec rabín mezi­tím zemřel. Lekce, kte­ré se rodi­na nau­či­la v jed­né epi­zo­dě, mohou být v dal­ší zapo­me­nu­ty. Mezi pří­kla­dy ome­ze­né kon­ti­nu­i­ty pat­ří vystou­pe­ní Sideshow Boba, kdy Bart a Líza vzpo­mí­na­jí na všech­ny zlo­či­ny, kte­ré ve Springfieldu spáchal, nebo když se posta­vy sna­ží vzpo­me­nout na věci, kte­ré se sta­ly v před­cho­zích epi­zo­dách.

Produkce

Vývoj

Rodina Simpsonových se popr­vé obje­vi­la jako krát­ký seri­ál v The Tracey Ullman Show 19. dub­na 1987. Groening před­lo­žil ani­má­to­rům pou­ze základ­ní náčr­ty a před­po­klá­dal, že posta­vy budou při výro­bě vyčiš­tě­ny. Animátoři však jeho kres­by pou­ze pře­ko­pí­ro­va­li, což ved­lo k hrubé­mu vzhle­du posta­vi­ček v prv­ních kraťa­sech. Animace vzni­ka­la v domá­cím stu­diu Klasky Csupo, při­čemž ani­má­to­ry prv­ní sezó­ny byli Wes Archer, David Silverman a Bill Kopp. Kolorista Georgie Peluse byl tím, kdo roz­ho­dl, že posta­vič­ky budou žlu­té.

V roce 1989 tým pro­dukč­ních spo­leč­nos­tí adap­to­val Simpsonovi do podo­by půl­ho­di­no­vé­ho seri­á­lu pro spo­leč­nost Fox Broadcasting Company. Do týmu pat­řil ani­mač­ní dům Klasky Csupo. Brooks vyjed­nal ve smlou­vě se sta­ni­cí Fox usta­no­ve­ní, kte­ré jí zne­mož­ňo­va­lo zasa­ho­vat do obsa­hu seri­á­lu. Groening uve­dl, že jeho cílem při tvor­bě pořa­du bylo nabíd­nout divá­kům alter­na­ti­vu k tomu, co nazý­val „main­stre­a­mo­vým bra­kem“, kte­rý sle­do­va­li. Premiéra půl­ho­di­no­vé­ho seri­á­lu se usku­teč­ni­la 17. pro­sin­ce 1989, a to dílem „Simpsonovi se pečou na ote­vře­ném ohni“. „Some Enchanted Evening“ (Nějaký kou­zel­ný večer) byl prv­ní vyro­be­nou celo­ve­čer­ní epi­zo­dou, ale kvů­li pro­blé­mům s ani­ma­cí byl odvy­sí­lán až v květ­nu 1990 jako posled­ní epi­zo­da prv­ní sezó­ny. V roce 1992 poda­la Tracey Ullmanová na spo­leč­nost Fox žalo­bu, v níž tvr­di­la, že její pořad byl zdro­jem úspě­chu seri­á­lu. Podle žalo­by by měla dostat podíl na zis­ku Simpsonových - ten­to nárok byl sou­dem zamít­nut.

Výkonní producenti a showrunneři

Matt Groening a James L. Brooks půso­bi­li jako výkon­ní pro­du­cen­ti po celou dobu exis­ten­ce seri­á­lu a fun­go­va­li také jako kre­a­tiv­ní kon­zul­tan­ti. Sam Simon, kte­ré­ho býva­lý reži­sér Simpsonových Brad Bird ozna­čil za „neo­pě­vo­va­né­ho hrdi­nu“ seri­á­lu, půso­bil jako kre­a­tiv­ní super­vi­zor v prv­ních čtyřech sezó­nách. S Groeningem, Brooksem a pro­dukč­ní spo­leč­nos­tí Gracie Films byl neu­stá­le ve spo­ru a v roce 1993 ode­šel. Před odcho­dem si vyjed­nal smlou­vu, pod­le níž dostá­val kaž­dý rok podíl na zis­ku a titul výkon­né­ho pro­du­cen­ta, přes­to­že na seri­á­lu od roku 1993 nepra­co­val, ale­spoň do své­ho odcho­du v roce 2015. Více zapo­je­nou pozi­cí v seri­á­lu je showrun­ner, kte­rý půso­bí jako hlav­ní scé­náris­ta a řídí pro­duk­ci seri­á­lu po celou sezó­nu.

Scénáře

První tým sce­náris­tů, kte­rý sesta­vil Sam Simon, tvo­ři­li John Swartzwelder, Jon Vitti, George Meyer, Jeff Martin, Al Jean, Mike Reiss, Jay Kogen a Wallace Wolodarsky. Novější scé­náris­tic­ké týmy Simpsonových se obvykle sklá­da­jí ze šest­nác­ti sce­náris­tů, kte­ří na začát­ku kaž­dé­ho pro­sin­ce navr­hu­jí nápa­dy na epi­zo­dy. Hlavní sce­náris­ta kaž­dé epi­zo­dy napí­še prv­ní návrh. Na sku­pi­no­vých pře­pi­so­va­cích seze­ních se vyví­je­jí koneč­né scé­ná­ře při­dá­vá­ním nebo odstra­ňo­vá­ním vti­pů, vklá­dá­ním scén a výzva­mi k opě­tov­né­mu pře­čte­ní replik hla­so­vý­mi před­sta­vi­te­li seri­á­lu. Do roku 2004 se těch­to seze­ní aktiv­ně účast­nil George Meyer, kte­rý seri­ál vyví­jel od prv­ní sezó­ny. Podle dlou­ho­le­té­ho scé­náris­ty Jona Vittiho Meyer obvykle vymýš­lel nej­lep­ší hláš­ky v dané epi­zo­dě, i když se na scé­ná­ři moh­li podí­let i jiní auto­ři. Výroba kaž­dé epi­zo­dy trvá šest měsí­ců, tak­že seri­ál jen zříd­ka komen­tu­je aktu­ál­ní dění.

John Swartzwelder, kte­rý je pode­psán pod šede­sá­ti epi­zo­da­mi, je nej­plod­něj­ším scé­náris­tou Simpsonových. Jedním z nej­zná­měj­ších býva­lých scé­náris­tů je Conan O’Brien, kte­rý se podí­lel na něko­li­ka epi­zo­dách na začát­ku deva­de­sá­tých let, než nahra­dil Davida Lettermana na postu mode­rá­to­ra talk show Late Night. Anglický komik Ricky Gervais napsal epi­zo­du „Homere Simpsone, tohle je tvo­je žena“ a stal se tak prv­ní celebri­tou, kte­rá napsa­la i hos­to­va­la v jed­né epi­zo­dě. Seth Rogen a Evan Goldberg, scé­náris­té fil­mu Superbad, napsa­li epi­zo­du „Homer the Whopper“, při­čemž Rogen v ní namlu­vil posta­vu.

Na kon­ci roku 2007 scé­náris­té Simpsonových stáv­ko­va­li spo­leč­ně s ostat­ní­mi čle­ny Writers Guild of America, East. Scénáristé seri­á­lu se k cechu při­po­ji­li v roce 1998.

Hlasoví herci

Simpsonovi mají šest hlav­ních her­ců: V seri­á­lu Simpsonovi jsou zastou­pe­ni: Dan Castellaneta, Julie Kavnerová, Nancy Cartwrightová, Yeardley Smithová, Hank Azaria a Harry Shearer. Castellaneta namlu­vil Homera Simpsona, dědu Simpsona, klau­na Krustyho, správ­ce pozem­ku Willieho, sta­ros­tu Quimbyho, Barneyho Gumblea a dal­ší dospě­lé, muž­ské posta­vy. Julie Kavnerová namlu­vi­la Marge Simpsonovou, Patty a Selmu a něko­lik ved­lej­ších postav. Castellaneta a Kavnerová byli sou­čás­tí obsa­ze­ní The Tracey Ullman Show a role dosta­li, aby neby­lo potře­ba nových her­ců. Cartwright namlu­vil Barta Simpsona, Nelsona Muntze, Ralpha Wigguma a dal­ší děti. Smithová, hlas Lízy Simpsonové, je jedi­ným čle­nem obsa­ze­ní, kte­rý pra­vi­del­ně namlou­vá pou­ze jed­nu posta­vu, i když občas hra­je i jiné epi­zod­ní posta­vy. Producenti se roz­hod­li uspo­řá­dat cas­ting na role Barta a Lízy. Smithová byla původ­ně požá­dá­na, aby se zúčast­ni­la kon­kur­zu na roli Barta, ale cas­tingo­vá reži­sér­ka Bonita Pietila se domní­va­la, že její hlas je pří­liš vyso­ký, a tak mís­to toho dosta­la roli Lízy. Cartwrightová byla původ­ně při­zvá­na k namlu­ve­ní hla­su Lízy, ale po pří­cho­du na kon­kurz zjis­ti­la, že Líza byla jed­no­du­še popsá­na jako „pro­střed­ní dítě“ a v té době nemě­la pří­liš vel­kou osob­nost. Cartwrightová se zača­la více zají­mat o roli Barta, kte­rý byl popsán jako „pro­hna­ný, nedo­chvil­ný, nená­vi­dě­jí­cí ško­lu, neu­cti­vý [a] chyt­rý“. Groening ji mís­to toho nechal, aby si roli vyzkou­še­la, a poté, co ji sly­šel číst, jí ji na mís­tě dal. Cartwrightová je jedi­ná ze šes­ti hlav­ních čle­nů obsa­ze­ní Simpsonových, kte­rá se před pra­cí na seri­á­lu pro­fe­si­o­nál­ně vzdě­lá­va­la v hla­so­vém herec­tví. Azaria a Shearer nena­mlu­vi­li čle­ny titul­ní rodi­ny, ale hra­jí vět­ši­nu muž­ských oby­va­tel měs­ta. Azaria, kte­rý je sou­čás­tí hlav­ní­ho hla­so­vé­ho obsa­ze­ní od dru­hé série v jed­né epi­zo­dě „Old Money“ a od tře­tí série pak trva­le sou­čás­tí pra­vi­del­né­ho hlav­ní­ho hla­so­vé­ho obsa­ze­ní, namlu­vil opa­ku­jí­cí se posta­vy jako Vočko Szyslak, Náčelník Wiggum, Apu Nahasapeemapetilon a Profesor Frink. Shearer pro­půj­ču­je hla­sy panu Burnsovi, panu Smithersovi, ředi­te­li Skinnerovi, Nedu Flandersovi, reve­ren­du Lovejoyovi a dří­ve i dok­to­ru Hibbertovi. Každý z hlav­ních her­ců zís­kal cenu Primetime Emmy za vyni­ka­jí­cí hla­so­vý výkon.

V titul­cích epi­zod jsou až na jed­nu výjim­ku uve­de­ni pou­ze hla­so­ví her­ci, niko­liv posta­vy, kte­ré namlu­vi­li. Společnost Fox i pro­dukč­ní štáb chtě­li v prv­ních sezó­nách uta­jit jejich identi­tu, a pro­to vět­ši­nu nahrá­vek uza­vře­li a záro­veň odmít­li zve­řej­nit foto­gra­fie nahrá­va­jí­cích uměl­ců. Televize však nako­nec odha­li­la, jaké role jed­not­li­ví her­ci ztvár­ni­li v epi­zo­dě „Old Money“, pro­to­že pod­le pro­du­cen­tů by hla­so­ví her­ci měli za svou prá­ci dostat uzná­ní. V roce 2003 se her­ci obje­vi­li v epi­zo­dě Inside the Actors Studio, kde živě před­vá­dě­li hla­sy svých postav.

Šest hlav­ních her­ců dostá­va­lo 30 000 dola­rů za epi­zo­du až do roku 1998, kdy se dosta­li do spo­ru o plat se spo­leč­nos­tí Fox. Společnost jim hro­zi­la, že je nahra­dí nový­mi her­ci, dokon­ce zašla tak dale­ko, že při­pra­vo­va­la cas­ting nových hla­sů, ale tvůr­ce seri­á­lu Groening her­ce v jejich akci pod­po­řil. Problém byl brzy vyře­šen a od roku 1998 do roku 2004 jim bylo vyplá­ce­no 125 000 dola­rů za epi­zo­du. Příjmy seri­á­lu díky syn­di­ka­ci a pro­de­ji DVD nadá­le rost­ly a v dub­nu 2004 se hlav­ní her­ci pře­sta­li obje­vo­vat na čte­ní scé­ná­řů a poža­do­va­li, aby jim bylo vyplá­ce­no 360 000 dola­rů za epi­zo­du. Stávka byla o měsíc poz­dě­ji ukon­če­na a jejich pla­ty byly zvý­še­ny na 250 000 až 360 000 dola­rů za epi­zo­du. V roce 2008 byla výro­ba dva­cá­té série poza­sta­ve­na kvů­li nové­mu vyjed­ná­vá­ní o smlou­vě s hla­so­vý­mi her­ci, kte­ří chtě­li „zdra­vý nárůst“ pla­tu na část­ku blí­ží­cí se 500 000 dola­rů za epi­zo­du. Jednání byla brzy ukon­če­na a plat her­ců byl zvý­šen na 400 000 dola­rů za epi­zo­du. O tři roky poz­dě­ji, kdy spo­leč­nost Fox hro­zi­la zru­še­ním seri­á­lu, pokud se nesní­ží nákla­dy na výro­bu, při­stou­pi­li her­ci na sní­že­ní pla­tu o 30 pro­cent, tedy na něco málo přes 300 000 dola­rů za epi­zo­du.

Kromě hlav­ní­ho obsa­ze­ní namlu­vi­li ved­lej­ší posta­vy Pamela Hayden, Tress MacNeille, Marcia Wallace, Maggie Roswell a Russi Taylor. V letech 1999 až 2002 namlu­vi­la posta­vy Roswellové Marcia Mitzman Gavenová. V men­ších rolích se obje­vil také Karl Wiedergott, kte­rý však nehla­su­je žád­né ved­lej­ší posta­vy. Wiedergott seri­ál opus­til v roce 2010 a od té doby se pra­vi­del­ně obje­vu­je Chris Edgerly, kte­rý namlu­vil ved­lej­ší posta­vy. Mezi opa­ko­va­né „spe­ci­ál­ní hos­ty“ pat­ří Albert Brooks, Phil Hartman, Jon Lovitz, Joe Mantegna, Maurice LaMarche a Kelsey Grammer. Po Hartmanově smr­ti v roce 1998 byly posta­vy, kte­ré namlu­vil (Troy McClure a Lionel Hutz), vyřa­ze­ny; Wallaceova posta­va Edny Krabappelové byla po své smr­ti v roce 2013 rov­něž vyřa­ze­na. Po smr­ti Taylorové v roce 2019 její posta­vy (včet­ně Sherri, Terri a Martina Prince) nyní namlu­vil Grey Griffin.

V epi­zo­dách se poměr­ně čas­to obje­vu­jí hla­sy hos­tů z nej­růz­něj­ších pro­fe­sí, včet­ně her­ců, spor­tov­ců, auto­rů, kapel, hudeb­ní­ků a věd­ců. V dří­věj­ších sezó­nách vět­ši­na hos­tu­jí­cích hvězd namlu­vi­la posta­vy, ale časem se jich zača­lo obje­vo­vat více jako oni sami. První hos­tu­jí­cí hvězdou, kte­rá se obje­vi­la jako on sám, byl Tony Bennett, kte­rý se krát­ce obje­vil v epi­zo­dě dru­hé série „Dancin“ Homer“. Simpsonovi drží svě­to­vý rekord v počtu hos­tu­jí­cích hvězd v tele­viz­ním seri­á­lu.

Simpsonovi byli dabo­vá­ni do něko­li­ka dal­ších jazy­ků, včet­ně japon­šti­ny, něm­či­ny, špa­něl­šti­ny a por­tu­gal­šti­ny. Je také jed­ním z mála pořa­dů dabo­va­ných ve stan­dard­ní fran­couz­šti­ně a que­bec­ké fran­couz­šti­ně. Seriál byl vysí­lán i v arabšti­ně, ale kvů­li islám­ským zvyk­los­tem byla řada aspek­tů seri­á­lu změ­ně­na. Homer napří­klad pije limo­ná­du mís­to piva a jí egypt­ské hově­zí klo­bá­sy mís­to hot dogů. Kvůli těm­to změ­nám se ara­bi­zo­va­ná ver­ze seri­á­lu setka­la s nega­tiv­ní reak­cí tam­ních celo­ži­vot­ních fanouš­ků Simpsonových.

Animace

Simpsonovi ani­mu­je něko­lik růz­ných ame­ric­kých i mezi­ná­rod­ních stu­dií. Po celou dobu vysí­lá­ní krát­kých ani­mo­va­ných fil­mů v pořa­du The Tracey Ullman Show se ani­ma­ce vyrá­bě­la v tuzem­sku ve stu­diu Klasky Csupo. S debu­tem seri­á­lu spo­leč­nost Fox kvů­li zvý­še­né­mu obje­mu prá­ce zada­la výro­bu něko­li­ka míst­ním a zahra­nič­ním stu­di­ím. Jedná se o AKOM, Anivision, Rough Draft Studios, USAnimation a Toonzone Entertainment.

První tři sezó­ny ani­mo­va­lo Simpsonovi ve Spojených stá­tech stu­dio Klasky Csupo. V roce 1992 pře­šla domá­cí pro­duk­ce seri­á­lu od pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Gracie Films ke spo­leč­nos­ti Film Roman, kte­rá seri­ál ani­mo­va­la až do roku 2016. Ve 14. sérii pře­šla pro­duk­ce z tra­dič­ní celo­ve­čer­ní ani­ma­ce na digi­tál­ní ani­ma­ci tuší a barva­mi. První epi­zo­dou, v níž se expe­ri­men­to­va­lo s digi­tál­ním kolo­ro­vá­ním, byl „Radioaktivní muž“ z roku 1995. Animátoři pou­ži­li digi­tál­ní inkoust a bar­vu při výro­bě epi­zo­dy 12. sezó­ny „Tennis the Menace“, ale spo­leč­nost Gracie Films odlo­ži­la pra­vi­del­né pou­ží­vá­ní digi­tál­ní­ho inkous­tu a bar­vy až o dvě sezó­ny poz­dě­ji. Již dokon­če­ný díl „Tennis the Menace“ byl vysí­lán tak, jak byl nato­čen.

Produkční pra­cov­ní­ci ame­ric­ké­ho ani­mač­ní­ho stu­dia Film Roman kres­lí sto­ry­bo­ar­dy, navr­hu­jí nové posta­vy, poza­dí, rekvi­zi­ty a kres­lí roz­vr­že­ní postav a poza­dí, kte­ré se násled­ně stá­va­jí ani­ma­ti­ky, jež se pro­mí­ta­jí auto­rům v Gracie Films, aby moh­li pro­vést pří­pad­né změ­ny před ode­slá­ním díla do zámo­ří. V zámoř­ských stu­di­ích se pak kres­lí meziti­tul­ky, malu­je tuší a bar­vou a ren­de­ru­je na pás­ku, než se ani­ma­ce ode­šle zpět do Spojených stá­tů, aby se o tři až čty­ři měsí­ce poz­dě­ji doda­la spo­leč­nos­ti Fox.

Seriál se začal vyrá­bět ve vyso­kém roz­li­še­ní ve 20. sérii; prv­ní epi­zo­da „Take My Life, Please“ se vysí­la­la 15. úno­ra 2009. Součástí pře­cho­du na HDTV byla i nová úvod­ní sek­ven­ce. Matt Groening ji ozna­čil za kom­pli­ko­va­nou změ­nu, pro­to­že ovliv­ni­la nača­so­vá­ní a kom­po­zi­ci ani­ma­ce.

Témata

Simpsonovi vyu­ží­va­jí stan­dard­ní nasta­ve­ní situ­ač­ní kome­die nebo­li sit­co­mu jako své pre­mi­sy. Seriál se sou­stře­dí na rodi­nu a její život v typic­kém ame­ric­kém měs­teč­ku a slou­ží jako sati­ric­ká paro­die na život­ní styl ame­ric­ké střed­ní tří­dy. Vzhledem ke své ani­mo­va­né pova­ze má však seri­ál Simpsonovi vět­ší roz­sah než běž­ný sit­com. Městečko Springfield fun­gu­je jako kom­plet­ní vesmír, v němž posta­vy mohou zkou­mat pro­blémy, kte­rým čelí moder­ní spo­leč­nost. Díky tomu, že Homer pra­cu­je v jader­né elek­trár­ně, může seri­ál komen­to­vat stav život­ní­ho pro­stře­dí. Prostřednictvím dnů Barta a Lízy na sprin­g­field­ské základ­ní ško­le auto­ři seri­á­lu ilu­stru­jí nalé­ha­vé nebo kon­tro­verz­ní otáz­ky v oblas­ti vzdě­lá­vá­ní. Ve měs­tě se obje­vu­je širo­ká šká­la tele­viz­ních kaná­lů, což tvůr­cům umož­ňu­je vtip­ko­vat na adre­su zábav­ní­ho prů­mys­lu a tis­ku.

Někteří komen­tá­to­ři tvr­dí, že pořad má poli­tic­ký cha­rak­ter a je náchyl­ný k levi­co­vé­mu zau­je­tí. Al Jean v jed­nom roz­ho­vo­ru při­znal, že „my [pořad] jsme libe­rál­ní­ho zamě­ře­ní“. Autoři čas­to pro­je­vu­jí uzná­ní pro­gre­siv­ním ten­den­cím, ale v pořa­du se obje­vu­jí vti­py napříč poli­tic­kým spek­trem. Pořad zob­ra­zu­je vlá­du a vel­ké kor­po­ra­ce jako zlé enti­ty, kte­ré vyu­ží­va­jí oby­čej­né pra­cu­jí­cí. Autoři tak čas­to zob­ra­zu­jí auto­ri­ty v neli­cho­ti­vém nebo nega­tiv­ním svět­le. V Simpsonových jsou poli­ti­ci zko­rum­po­va­ní, duchov­ní, jako je reve­rend Lovejoy, se cho­va­jí k návštěv­ní­kům kos­te­la odmí­ta­vě a míst­ní poli­cie je neschop­ná. Náboženství je také čas­tým téma­tem. V kri­zo­vých situ­a­cích se rodi­na čas­to obra­cí k Bohu a seri­ál se zabý­vá vět­ši­nou hlav­ních nábo­žen­ství.

Znaky

Úvodní sekvence

Otvírací sek­ven­ce Simpsonových je jed­ním z nej­pa­mát­něj­ších zna­ků seri­á­lu. Standardní úvod­ní sek­ven­ce pro­šla tře­mi ite­ra­ce­mi (výmě­na někte­rých zábě­rů na začát­ku dru­hé série a zce­la nová sek­ven­ce, když seri­ál v roce 2009 pře­šel na vyso­ké roz­li­še­ní).

Každá má stej­ný základ­ní sled udá­los­tí: kame­ra pro­jíž­dí skrz kupo­vi­té mra­ky, přes titul­ky seri­á­lu smě­rem k měs­tu Springfield. Poté kame­ra sle­du­je čle­ny rodi­ny na ces­tě domů. Po vstu­pu do domu se Simpsonovi usa­dí na gauč a sle­du­jí tele­vi­zi. Původní úvod­ní scé­nu vytvo­řil David Silverman a byla prv­ním úko­lem, kte­rý při zahá­je­ní výro­by seri­á­lu spl­nil. Charakteristickou zněl­ku seri­á­lu slo­žil v roce 1989 hudeb­ník Danny Elfman poté, co ho Groening oslo­vil s žádos­tí o sklad­bu v retro sty­lu. Elfman tuto sklad­bu ozna­čil za nej­po­pu­lár­něj­ší ve své kari­é­ře.

Jedním z nej­vý­raz­něj­ších aspek­tů úvo­du je, že tři jeho prv­ky se v jed­not­li­vých epi­zo­dách mění: Treehouse of Horror

Speciální halloween­ská epi­zo­da se sta­la kaž­do­roč­ní tra­di­cí. „Treehouse of Horror“ se popr­vé vysí­lal v roce 1990 jako sou­část dru­hé sezó­ny a zave­dl model tří samo­stat­ných, na sobě nezá­vis­lých pří­bě­hů v kaž­dé halloween­ské epi­zo­dě. Tyto díly obvykle zahr­nu­jí rodi­nu v něja­kém horo­ro­vém, sci-fi nebo nad­při­ro­ze­ném pro­stře­dí a čas­to paro­du­jí nebo vzdá­va­jí hold slav­né­mu dílu těch­to žánrů. Vždy se ode­hrá­va­jí mimo běž­nou kon­ti­nu­i­tu seri­á­lu. Ačkoli je seri­ál Treehouse určen ke zhléd­nu­tí na Halloween, změ­ni­lo se to v roce 2000 (a zno­vu v roce 2020), kdy měly nové díly pre­mi­é­ru po Halloweenu kvů­li aktu­ál­ní smlou­vě spo­leč­nos­ti Fox se Světovou base­ballo­vou ligou Major League. Před rokem 2020 (v letech 2011 až 2019) se kaž­dý díl Treehouse of Horror vysí­lal v říj­nu.

Humor

Humor seri­á­lu se točí kolem kul­tur­ních odka­zů, kte­ré pokrý­va­jí širo­ké spek­trum spo­leč­nos­ti, tak­že se u seri­á­lu mohou bavit divá­ci všech gene­ra­cí. Takové odka­zy pochá­ze­jí napří­klad z fil­mů, tele­vi­ze, hud­by, lite­ra­tu­ry, vědy a his­to­rie. Animátoři také pra­vi­del­ně při­dá­va­jí do poza­dí pořa­du vti­py nebo postře­ho­vé gagy pro­střed­nic­tvím vtip­ných nebo nesou­ro­dých kous­ků tex­tu na cedu­lích, v novi­nách, na bill­bo­ar­dech a jin­de. Diváci si vizu­ál­ních vti­pů čas­to při jed­nom zhléd­nu­tí ani nevšim­nou. Některé jsou tak let­mé, že si jich všim­ne­me až po poza­sta­ve­ní video­zá­zna­mu pořa­du nebo při jeho zpo­ma­le­ném sle­do­vá­ní. Kristin Thompsonová tvr­dí, že Simpsonovi pou­ží­va­jí „pří­val kul­tur­ních odka­zů, záměr­ně nekon­zis­tent­ní cha­rak­te­ri­za­ci a znač­nou sebe­re­fle­xi tele­viz­ních kon­ven­cí a sta­tu­su pořa­du jako tele­viz­ní­ho pořa­du.“

Jedním z prv­ních Bartových cha­rak­te­ris­tic­kých rysů byly jeho žer­tov­né tele­fo­ná­ty maji­te­li Vočkovy hos­po­dy Vočkovi Szyslakovi, v nichž Bart volá Vočkovi a žádá ho o gago­vé jmé­no. Vočko se sna­ží tuto oso­bu v baru najít, ale brzy pocho­pí, že jde o žer­tov­ný hovor, a rozzlo­be­ně Bartovi vyhro­žu­je. Tyto tele­fo­ná­ty zřej­mě vychá­ze­ly ze série žer­tov­ných hovo­rů zná­mých jako nahráv­ky z baru Tube, i když Groening popřel jakou­ko­li pří­čin­nou sou­vis­lost. Vočko byl čás­teč­ně zalo­žen na maji­te­li Tube Baru Louisi „Redovi“ Deutschovi, jehož čas­to vul­gár­ní reak­ce inspi­ro­va­ly Vočkovu násil­nic­kou strán­ku. Jak seri­ál postu­po­val, bylo pro scé­náris­ty stá­le obtíž­něj­ší vymys­let faleš­né jmé­no a napsat Vočkovy rozzlo­be­né reak­ce, a tak se od vtíp­ků jako pra­vi­del­né­ho vti­pu ve čtvr­té sérii upus­ti­lo. Simpsonovi také čas­to obsa­hu­jí sebe­re­fe­renč­ní humor. Nejčastější for­mou jsou vti­py o spo­leč­nos­ti Fox Broadcasting. Například epi­zo­da „She Used to Be My Girl“ obsa­ho­va­la scé­nu, ve kte­ré dodáv­ka kaná­lu Fox News pro­jíž­dě­la uli­cí a při­tom měla vel­ký transpa­rent „Bush Cheney 2004“ a hrá­la píseň „We Are the Champions“ od sku­pi­ny Queen, což byla naráž­ka na pre­zi­dent­ské vol­by v USA v roce 2004 a tvr­ze­ní o kon­zer­va­tiv­ní zau­ja­tos­ti Fox News.

Seriál pou­ží­vá hláš­ky a vět­ši­na hlav­ních i ved­lej­ších postav má ale­spoň po jed­né. Mezi pozo­ru­hod­né výra­zy pat­ří Homerovo otrá­ve­né zavr­če­ní „D’oh!“, „Excellent“ pana Burnse a „Ha-ha!“ Nelsona Muntze. Některé Bartovy hláš­ky, jako napří­klad „¡Ay, caram­ba!“, „Don’t have a cow, man!“ a „Eat my shorts!“, se v počát­cích seri­á­lu obje­vi­ly na trič­kách. Poslední dvě jme­no­va­né frá­ze však Bart pou­ží­val jen zříd­ka, dokud se díky mer­chan­di­sin­gu nesta­ly popu­lár­ní­mi. V posled­ních sezó­nách pou­ží­vá­ní mno­ha těch­to hlá­šek pokles­lo. Epizoda „Bart Gets Famous“ zesměšňu­je humor zalo­že­ný na hláš­kách, když Bart dosáh­ne slá­vy v Krustyho klaun­ské show pou­ze díky tomu, že řek­ne: „Já to neu­dě­lal.“

Údajné předznamenání skutečných událostí

Simpsonovi se pro­sla­vi­li vti­py, kte­ré se zdá­ly být sku­teč­nos­tí. Asi nej­zná­měj­ší pří­klad pochá­zí z epi­zo­dy „Bart do budouc­nos­ti“, kde se zmi­ňu­je o tom, že mili­ar­dář Donald Trump byl své­ho času pre­zi­den­tem Spojených stá­tů a nechal národ na mizi­ně. Epizoda byla popr­vé odvy­sí­lá­na v roce 2000, tedy šest­náct let před­tím, než byl Trump (kte­rý v té době zva­žo­val kan­di­da­tu­ru na pre­zi­den­ta) zvo­len. Jiná epi­zo­da, „When You Dish Upon a Star“, zesměš­ňo­va­la 20th Century Fox jako divi­zi spo­leč­nos­ti The Walt Disney Company. O deva­te­náct let poz­dě­ji spo­leč­nost Disney spo­leč­nost Fox kou­pi­la. Mezi dal­ší pří­kla­dy, o kte­rých se tvr­dí, že Simpsonovi před­po­ví­da­jí budouc­nost, pat­ří zave­de­ní chyt­rých hodi­nek, slu­žeb video­cha­tu, tech­no­lo­gie auto­ko­rek­ce a akro­ba­tic­ké vystou­pe­ní Lady Gaga v polo­ča­so­vé show Super Bowlu LI.

Zdroje ově­řu­jí­cí fak­ta, jako je Snopes, mno­ho z těch­to tvr­ze­ní vyvrá­ti­ly s tím, že roz­sáh­lé vysí­lá­ní pořa­du zna­me­ná „spous­tu vti­pů a mno­ho pří­le­ži­tos­tí pro výskyt náhod“ a „vět­ši­na těch­to „před­po­vě­dí“ má poměr­ně jed­no­du­ché a pří­zem­ní vysvět­le­ní“. Například zaří­ze­ní, kte­ré je v Simpsonových zob­ra­ze­no s auto­ma­tic­kou opra­vou, je Apple Newton, sku­teč­né zaří­ze­ní z roku 1993, kte­ré je pro­slu­lé špat­ným roz­po­zná­vá­ním ruko­pi­su. Technologicky vyspě­lé hodin­ky se obje­vi­ly v řadě belet­ris­tic­kých děl, a to už desít­ky let před Simpsonovými.

Vliv a odkaz

Idiomy

Řada neo­lo­gis­mů, kte­ré vznik­ly v Simpsonových, se dosta­la do lido­vé slo­ves­nos­ti. Mark Liberman, ředi­tel Linguistic Data Consortium, pozna­me­nal: „Simpsonovi zřej­mě vystří­da­li Shakespeara a Bibli jako nej­vět­ší zdroj idi­o­mů, hlá­šek a růz­ných jiných tex­to­vých nará­žek v naší kul­tu­ře.“ (The Simpsons has appa­rent­ly taken over from Shakespeare and the Bible as a gre­a­test sour­ce of our cul­tu­re’s idi­oms, catch­phra­ses and sun­d­ry other tex­tu­al alusi­ons. Nejznámější hláš­kou je Homerovo otrá­ve­né zavr­če­ní: „D’oh!“. Tento výraz je tak všu­dypří­tom­ný, že je nyní uve­den v Oxfordském slov­ní­ku ang­lič­ti­ny, ale bez apo­stro­fu. Dan Castellaneta říká, že si tuto frá­zi vypůj­čil od Jamese Finlaysona, her­ce z mno­ha kome­dií Laurela a Hardyho, kte­rý ji vyslo­vo­val táh­lej­ším a ukňou­ra­něj­ším tónem. Štáb Simpsonových Castellanetovi řekl, aby hlás­ku zkrá­til, a ta se pak sta­la zná­mým vykřič­ní­kem v tele­viz­ním seri­á­lu.

Popis správ­ce Willieho o Francouzích jako o „sýro­žra­vých kapi­tu­lant­ských opi­cích“ pou­žil v roce 2003 sloup­kař National Review Jonah Goldberg poté, co Francie vyjá­d­ři­la nesou­hlas s navr­ho­va­nou inva­zí do Iráku. Fráze se rych­le roz­ší­ři­la mezi dal­ší novi­ná­ře. „Cromulent“ a „embi­g­gen“, slo­va pou­ži­tá ve fil­mu „Lisa the Iconoclast“, se od té doby obje­vi­la v Lexikonu 21. sto­le­tí na Dictionary.com, respek­ti­ve ve vědec­kých časo­pi­sech. „Kwyjibo“, faleš­né slo­vo pro Scrabble, kte­ré vymys­lel Bart v seri­á­lu „Bart the Genius“, bylo pou­ži­to jako jeden z pseu­do­ny­mů tvůr­ce čer­va Melissa. „Já napří­klad vítám naše nové hmy­zí vlád­ce“, pou­žil Kent Brockman v „Hlubokém vesmí­ru Homera“ a stal se sně­ho­vým klo­nem, při­čemž vari­an­ty výro­ku se pou­ží­va­jí k vyjá­d­ře­ní úsluž­né pod­ří­ze­nos­ti. Byl pou­žit v médi­ích, napří­klad v časo­pi­se New Scientist. Pohrdavý výraz „Meh“, o němž se před­po­klá­dá, že byl zpo­pu­la­ri­zo­ván tím­to seri­á­lem, se v roce 2008 dostal do slov­ní­ku Collins English Dictionary. Mezi dal­ší slo­va, kte­rým se při­pi­su­je původ v pořa­du, pat­ří „yoink“ a „crap­ta­cu­lar“.

The Oxford Dictionary of Modern Quotations obsa­hu­je něko­lik citá­tů z pořa­du. Kromě „sýr žerou­cích vzdá­va­jí­cích se opic“ jsou to napří­klad Homerovy hláš­ky: „Děti, sna­ži­ly jste se, jak nej­lé­pe jste umě­ly, a moc se vám to nepo­ved­lo. Poučení zní: „Nikdy to nezkou­šej­te“ z dílu „Burnsův dědic“ (pátá série, 1994) a také „Děti jsou nej­lep­ší, Apu. Můžeš je nau­čit nená­vi­dět věci, kte­ré nená­vi­díš ty. A prak­tic­ky se vycho­vá­va­jí samy, co s tím inter­ne­tem a tak“ z fil­mu „Osm roš­ťá­ků“ (11. sezó­na, 1999) se do slov­ní­ku dosta­la v srpnu 2007.

Mnoho citátů/scén se sta­lo popu­lár­ní­mi inter­ne­to­vý­mi memy, včet­ně citá­tu Jaspera Beardleyho „That’s a pad­d­lin“ “ z fil­mu „The PTA Disbands“ (6. sezó­na, 1995) a „Steamed Hams“ z fil­mu „22 Short Films About Springfield“ (7. sezó­na, 1996).

Televize

Simpsonovi byli prv­ním úspěš­ným ani­mo­va­ným pořa­dem v ame­ric­kém hlav­ním vysí­la­cím čase od sedm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, kdy se seri­ál Čekej, až se táta vrá­tí domů. Po vět­ši­nu 80. let pova­žo­va­li ame­rič­tí odbor­ní­ci ani­mo­va­né pořa­dy za vhod­né pou­ze pro děti a ani­ma­ce pořa­du byla pří­liš náklad­ná na to, aby se dosáh­lo kva­li­ty vhod­né pro tele­viz­ní prime-time. Simpsonovi toto vní­má­ní změ­ni­li, což zpo­čát­ku ved­lo ke krát­ké­mu obdo­bí, kdy se sta­ni­ce pokou­še­ly obno­vit úspěch kres­le­ných pořa­dů v hlav­ním vysí­la­cím čase s pořa­dy jako Capitol Critters, Fish Police a Family Dog, kte­ré byly dra­hé a neú­spěš­né. Díky tomu, že Simpsonovi vyu­ží­va­li korej­ská ani­mač­ní stu­dia pro twee­ning, bar­ve­ní a natá­če­ní, byly epi­zo­dy lev­něj­ší. Úspěch Simpsonových a niž­ší výrob­ní nákla­dy při­mě­ly ame­ric­ké tele­viz­ní sta­ni­ce k tomu, aby zku­si­ly štěs­tí s dal­ší­mi ani­mo­va­ný­mi seri­á­ly pro dospě­lé. Tento vývoj vedl ame­ric­ké pro­du­cen­ty v 90. letech k roz­ma­chu nových ani­mo­va­ných pořa­dů pro dospě­lé v hlav­ním vysí­la­cím čase, jako jsou Beavis a Butt-Head, South Park, Family Guy, King of the Hill, Futurama (kte­rou vytvo­řil Matt Groening) a The Critic. Podle tvůr­ce Family Guye Setha MacFarlanea „Simpsonovi vytvo­ři­li pub­li­kum pro prime-time ani­ma­ci, kte­ré tu neby­lo po mno­ho a mno­ho let ...“. Pokud jde o mě, v pod­sta­tě zno­vu vyna­lez­li kolo. Vytvořili něco, co je v mno­ha ohle­dech - dalo by se to tak ozna­čit - zce­la novým médi­em.“

Simpsonovi se dočka­li cros­so­ve­rů se čtyř­mi dal­ší­mi seri­á­ly. V epi­zo­dě „Hoří hvězda“ pozve Marge Jaye Shermana, hlav­ní posta­vu seri­á­lu Kritik, aby se stal porot­cem na fil­mo­vém fes­ti­va­lu ve Springfieldu. Matt Groening nechal z epi­zo­dy odstra­nit své jmé­no, pro­to­že s Kritikem neměl nic spo­leč­né­ho. South Park poz­dě­ji vzdal Simpsonovým hold epi­zo­dou „Simpsonovi už to udě­la­li“. V epi­zo­dě „Simpsorama“ při­chá­zí posád­ka Planet Express z Futuramy do Springfieldu v sou­čas­nos­ti, aby zabrá­ni­la Simpsonovým zni­čit budouc­nost. V epi­zo­dě Family Guy „The Simpsons Guy“ navští­ví Springfield Griffinovi a set­ka­jí se se Simpsonovými.

Simpsonovi ovliv­ni­li také hra­né seri­á­ly, jako je Malcolm in the Middle, kte­rý se vyzna­čo­val pou­ži­tím sight gagů a na roz­díl od vět­ši­ny sit­co­mů nepo­u­ží­val lau­gh track. Malcolm in the Middle debu­to­val 9. led­na 2000 v časo­vém slo­tu po Simpsonových. Ricky Gervais ozna­čil Simpsonovi za vliv na seri­ál The Office a brit­ský sit­com Spaced byl pod­le jeho reži­sé­ra Edgara Wrighta „poku­sem o hra­né Simpsonovi“. V Gruzii si ani­mo­va­ný tele­viz­ní sit­com Samsonadzes, kte­rý byl uve­den v lis­to­pa­du 2009, vši­ml vel­mi sil­né podob­nos­ti se Simpsonovými, což při­znal i jeho tvůr­ce Šalva Ramišvili.


  • Zdroj: Anglická Wikipedie

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,27621 s | počet dotazů: 250 | paměť: 72665 KB. | 20.05.2024 - 06:02:25