Kritiky.cz > 2023 > Říjen

Titulky k Bad Behaviour S01E03 - Exeat

V Silver Creek vyrá­ží stu­dent­ky na víkend domů a Jo se stá­le může pře­trh­nout, jen aby zapů­so­bi­la na Portii, i když kvů­li své­mu cho­vá­ní postup­ně ztrá­cí všech­ny ostat­ní kama­rád­ky. V sou­čas­nos­ti se... Read more »

Titulky k La Brea S02E13 - The Journey, Part 1

Přeji pří­jem­nou zába­vu u titul­ků k před­po­sled­ní epi­zo­dě dru­hé série seri­á­lu La Brea, kte­rou pro vás pře­lo­ži­li **Clear** a **BigMarwin**. V této epi­zo­dě s titu­lem **Výprava, část prv­ní** se, jak správ­ně tuší­te, sku­pi­na lidí... Read more »

Titulky k The Singapore Grip S01E01 - Singapore for Beginners

Pan Webb a Walter Blackett řídí v Singapuru fir­mu na export kau­ču­ku. Walterova dce­ra Joan má obdi­vo­va­te­le důsto­jín­ka Ehrendorfa, ale už ho začí­ná mít plné zuby. Syn pana Webba, Matthew, se... Read more »

Titulky k The Singapore Grip S01E02 - The Great World

Matthew se zabydlu­je v domě své­ho otce. Walter pořá­dá veče­ři s admi­rá­lem. Matthew se také jede podí­vat na svo­ji kau­ču­ko­vou plan­táž. Monty bere Joan a Matthewa za zába­vou. Singapuru hro­zí útok od... Read more »

Titulky k La Brea S02E14 - The Journey, Part 2

A máme tu posled­ní epi­zo­du dru­hé série, Výprava, část dru­há - s vel­mi napí­na­vým kon­cem a dojem­ný­mi momen­ty... Izz s Eve se vydá­va­jí časem 4 hodi­ny do minu­los­ti, aby zabrá­ni­li Gavinově smr­tel­né­mu... Read more »

Titulky k Bad Behaviour S01E04 - Wilderness

Po vel­mi ote­vře­ném a upřím­ném roz­ho­vo­ru s Portií Jo dojde, že se musí posu­nout dál. Rozhodne se čelit napří­mo své minu­los­ti a vyčis­tit vzduch s Alicí, a poku­sí se i o smír s mat­kou. Aby se však... Read more »

Titulky k Girlfriends“ Guide to Divorce S02E03 - Rule #8: Timing Is Everything

Po del­ší době se vra­cí­me se seri­á­lem **Girlfriends“ Guide to Divorce**, kte­rá nám při­ros­tl k srd­ci, a pro­to se na pře­kla­du poku­sí­me tro­chu zapra­co­vat. Abby čeká ran­de s tele­viz­ní hvězdou, aby tro­chu... Read more »

Titulky k The Singapore Grip S01E03 - Engagement

Matthew má vyso­ké horeč­ky a je mimo. Joan a její rodi­na plá­nu­je svat­bu. Charlie se chys­tá při­po­jit ke své jed­not­ce. Major si najde nové­ho kama­rá­da. Titulky pro vás pře­lo­ži­la kvakkv. Read more »

Titulky k Girlfriends“ Guide to Divorce S02E04 - Rule #605: You Can Go Home Again

Další titul­ky k 2. sérii seri­á­lu GG2D jsou na svě­tě! Přeložily je pro vás **Clear** a **zuzana.mrak**, sedí na ver­ze HDTV a WEB-DL. Abby s Jakem se roz­hod­li dát man­žel­ství dal­ší a dal­ší šan­ci. Před... Read more »

Titulky k The Singapore Grip S01E04 - The Singapore Grip

Firma Blackett a Webb sla­ví výro­čí a Walter se chce vytáh­nout. Vojáci se sna­ží zabrá­nit Japoncům v postu­pu k Singapuru. Matthew se sbli­žu­je s Verou. Singapur čelí dal­ší­mu bom­bar­do­vá­ní a Walter vymys­lí plán, koho by... Read more »

Titulky k Vienna Blood S03E02 - The God of Shadows

V této epi­zo­dě Vídeňské krve se podí­vá­me do armád­ní­ho domo­va pro inva­li­dy, kde v sou­čas­né době byd­lí rodin­ný pří­tel sleč­ny Linderové, plu­kov­ník Georg Steiner, kte­ré­ho posed­lo šílen­ství. Inspektor Rheinhardt dosta­ne... Read more »

Titulky k The Singapore Grip S01E05 - The Human Condition

Japonci pokra­ču­jí v bom­bar­do­vá­ní Singapuru. Matthew se sna­ží dostat Veru ze Singapuru. Walter pře­mýš­lí, jak obe­jít naří­ze­ní ohled­ně kau­ču­ku. Titulky pro vás pře­lo­ži­la kvakkv. Read more »

Titulky k Girlfriends“ Guide to Divorce S02E05 - Rule #72: It’s Never Too Late to Be a Mean Girl

Tato epi­zo­da se točí kolem ple­su, kte­rý se roz­hod­ne Abby přes SheShe uspo­řá­dat pro Phoebe, kte­rá si dodě­la­la stře­do­škol­ské vzdě­lá­ní. Jak vám mož­ná titul této epi­zo­dy - NIKDY NENÍ... Read more »

Titulky k Fantasy Island S01E09 - Welcome to the Snow Globe Part One

Vánoční čas v maleb­né ves­nič­ce hlu­bo­ko v horách, pras­ka­jí­cí dře­vo v krbu, vůně hor­ké čoko­lá­dy a per­níč­ků, a navíc potkat „toho pra­vé­ho“. Kdo by si nepřál ale­spoň jedou zažít tako­vé­to Vánoce. A přes­ně toto je... Read more »

Noční můra v Elm Street

Noční můra v Elm Street je ame­ric­ký nad­při­ro­ze­ný sla­sher z roku 1984, kte­rý napsal a reží­ro­val Wes Craven a pro­du­ko­val Robert Shaye. Jedná se o prv­ní díl série A Nightmare on Elm Street a hra­jí v něm... Read more »

PETER PAN A WENDY

Všichni, ať už malí nebo vel­cí, zce­la urči­tě zna­jí kla­sic­kou pohád­ku o Petru Panovi, o chlap­ci, kte­rý nechtěl vyrůst. I já nejsem výjim­kou a poprav­dě je to jed­na z mála pohá­dek, na kte­rou se... Read more »

Titulky k The Singapore Grip S01E06 - Survival Instinct

Japonci stá­le bom­bar­du­jí Singapur a chys­ta­jí se vstou­pit do měs­ta. Matthew se sna­ží najít Veru, kte­rá pomá­há v nemoc­ni­ci. Walter řeší, co udě­lat se svým skla­diš­těm. Všichni se sna­ží dostat pryč... Read more »

Titulky k Cruel Summer S02E01 - Welcome to Chatham

V létě roku 1999 při­jíž­dí do malé­ho ame­ric­ké­ho měs­teč­ka Chatham svě­to­běž­ni­ce Isabella, aby strá­vi­la posled­ní rok na střed­ní u Debbie Landryové a jejích dcer Megan a Lily. Megan z pří­jez­du nové dív­ky nemá... Read more »

Titulky k Girlfriends“ Guide to Divorce S02E06 - Rule #25: Beware the Second Chance

Po del­ší pau­ze se vra­cí­me s titul­ky k dal­ší epi­zo­dě GG2D, ten­to­krát Abby letí do New Yorku pro­pa­go­vat svou kni­hu, kte­rou píše a Jake má pro ni nepří­jem­nou zprá­vu, že se tele­vi­ze... Read more »

Titulky k Grantchester S08E01 - Episode #8.1

Willova far­nost chys­tá cha­ri­ta­tiv­ní motor­kář­ský závod. Will se sna­ží půso­bit na Ernieho jako muž­ský vzor. Paní C má spa­de­no na motor­ká­ře, ale závo­du se i přes­to zúčast­ní. Titulky pro vás... Read more »

Titulky k Grantchester S08E02 - Episode #8.2

Geordie je povo­lán k neho­dě a na mís­tě zjiš­ťu­je, že ji zavi­nil Will. Will je zdr­ce­ný. Geordie a Larry se sna­ží zjis­tit, co se vlast­ně sta­lo. Titulky pro vás pře­lo­ži­la kvakkv. Read more »

Titulky k Cruel Summer S02E02 - Ride or Die

V létě roku 1999 se Isabella sblí­ží s Lukem, ale také by se ráda ska­ma­rá­di­la s Megan, kte­rá se stá­le nemů­že smí­řit s tím, že má Isabellu ve svém živo­tě. V zimě... Read more »

Titulky k Grantchester S08E03 - Episode #8.3

Cathy, Geordie a Will se jdou podí­vat na slav­ný Modiglianiho obraz. Během dne se zjis­tí, že byl ukra­den a na mís­tě je mrt­vý muž. Bonnie se při­je­de podí­vat na Willa, ale... Read more »

Titulky k Domina S02E01 - Conspiracy

První díl dru­hé série seri­á­lu Domina má titul­ky hoto­vé. Epizoda s názvem spik­nu­tí řeší hla­do­mor po pří­jez­du Gaia s Livií po třech letech v již­ních pro­vin­ci­ích zpát­ky do Říma. Titulky pro vás při­pra­vi­la **Clear**.... Read more »

Titulky k Vienna Blood S03E03 - Death is Now a Welcome Guest

Mrtvá fil­mo­vá hvězda dá detek­ti­vům zabrat... Titulky pro vás pře­lo­ži­li **Clear** a **GaRaN_**, pře­je­me pří­jem­nou podí­va­nou! 🙂 Read more »

Titulky k Grantchester S08E04 - Episode #8.4

Will a Geordie řeší vraž­du v Leonardově domě. Will se vyrov­ná­vá se svým trau­ma­tem. Paní C a Martha si před­chá­ze­jí Leonarda. Daniel už má dost všech pro­blé­mů. Titulky pro vás pře­lo­ži­la kvakkv. Read more »

Titulky k Grantchester S08E05 - Episode #8.5

Geordie je pře­řa­ze­ný na kan­ce­lář­skou prá­ci a Larry řeší svůj pří­pad za pomo­cí sleč­ny Scottové. Will se sna­ží vyrov­nat s poci­tem viny pomo­cí práš­ků. Leonard se při­pra­vu­je na návště­vu rad­ní. Titulky... Read more »

Titulky k Grantchester S08E06 - Episode #8.6

Will neu­stá­le hle­dá Boha a ostat­ní se o něj bojí. Geordie ho neu­stá­le hle­dá. Larry začne být hod­ný na Leonarda. A jest­li Bonnie koneč­ně poro­dí, na to se podí­vej­te v dneš­ním dílu. Titulky... Read more »

Titulky k Cruel Summer S02E03 - Bloody Knuckles

V létě roku 1999 se o víken­do­vé přespá­vač­ce na cha­tě Chambersových z Megan a Isabelly koneč­ně sta­nou kama­rád­ky. V létě roku 2000 se kvů­li novým otis­kům na vra­žed­né zbra­ni pode­zře­ní obrá­tí na... Read more »

Můj soused zabiják 2 - Aneb jak se vraždí ambiciózní pokračování :-(

Pokud se dob­ře pama­tu­ju, film jako tako­vý by měl být „za kaž­dých okol­nos­tí“ chá­pán jako umě­lec­ké dílo, byť se může při­ho­dit, že své­ho kon­zu­men­ta koli­krát neo­slo­ví. V prvé řadě je... Read more »

Můj soused zabiják

Můj sou­sed zabi­ják je ame­ric­ká kri­mi­nál­ní kome­die z roku 2000, kte­rou reží­ro­val Jonathan Lynn a dis­tri­bu­o­va­la spo­leč­nost Warner Bros. Scénář napsal Mitchell Kapner a v hlav­ních rolích se před­sta­vi­li Bruce Willis, Matthew Perry,... Read more »

PRŮVODCE KRÁLIČÍ NOROU

Konspirace nebo prav­da, kte­rou nikdo nechce vidět? Tak o tom se může­te na vlast­ní oči pře­svěd­čit pro­střed­nic­tvím obsa­ho­vě dost sil­né kni­hy od Jana Tománka „Průvodce krá­li­čí norou“. Ostatně kdo chce... Read more »

Objevování nových hranic: Nejnovější online kasina na scéně hazardu

Situace na trhu s onli­ne hazar­dem se neu­stá­le vyví­jí. Neustále při­chá­ze­jí na trhu nová onli­ne casi­na cz, kte­rá chtě­jí zaujmout hrá­če hle­da­jí­cí zába­vu a mož­nost vyso­kých výher. Dnes se pono­ří­me do... Read more »

Obchodníci s bolestí

Mám tyhle filmy rád, ale chyběl tomu větší tah na branku, dravější tempo i lepší situačnější humor. Wall Street i Dumb Money je teda o level možná o dva... Read more »

Bourneovo ultimátum

Není častým jevem, aby bylo každé další pokračování v sérii lepší než to předchozí. Tady se to povedlo a Bourneovo ultimátum tak hravě strká do kapsy své dva předchůdce.... Read more »

LUKOSTŘELEC

Knihy od bra­zil­ské­ho spi­so­va­te­le Paula Coelha pat­ří mezi moje nej­ob­lí­be­něj­ší, a to pře­váž­ně pro jejich skry­té posel­ství a hlu­bo­ké myš­len­ky, nad kte­rý­mi se ráda na chví­li poza­sta­vím. V nové kni­ze Lukostřelec... Read more »

Kung Fu Panda 3 - Skvěná animace a zábava s logickými skulinkami

Asi to bude znít hlou­pě po vší té kri­ti­ce, kte­rou ode mě schy­tal dru­hý díl, ale troj­ka se mi váž­ně líbi­la. Částečně za to asi můžou osob­ní důvo­dy, pros­tě ten... Read more »

Kung Fu Panda 2 - Druhý díl, který neobstál

Mrzí mě, že to musím říct, ale dru­há Kung Fu Panda je typic­kým dru­hým dílem: tuc­tov­ka žijí­cí z popu­la­ri­ty jed­nič­ky, jež nepři­ná­ší pod slun­ce nic nové­ho a celé to vlast­ně vyzní­vá... Read more »

Kung Fu Panda

Úsměvná rodin­ná podí­va­ná o dospí­vá­ní a hle­dá­ní sebe sama, kte­rá mís­ty roze­smě­je a jin­dy zase cit­li­věj­ší pova­hy dože­ne k slzám. Nesnaží se vám věšet bulí­ky na nos, dělat, že je něco víc, než... Read more »

Záhada hlavolamu

Není nad to se čas od času začíst do pořád­né kla­si­ky, z jejichž strá­nek dýchá atmo­sfé­ra sta­rých časů spo­lu s vel­kou dáv­kou dob­ro­druž­ství, skry­tých tajem­stvích a řeše­ní záha­dy, jako je tomu u kni­hy... Read more »

300: Vzestup říše

300 Vzestup říše je pouhým stínem bitvy u Thermopyl, i když se snaží být krvavější, cinematičtější, nabízí více soubojů a i slowmotionů a ukazuje i trochu více té nahoty.... Read more »

Dálniční hlídka

Tento film je dlouhý a rozlehlý jako celý Texas s jeho nekonečně rovnými silnicemi. Než někam dojedete, tak to hrozně dlouho trvá a tak je to i s tímto... Read more »

Rošťáci

Rošťáci je ame­ric­ká dob­ro­druž­ná kome­die z roku 1985, kte­rou pod­le scé­ná­ře Chrise Columbuse nato­čil a spo­lu­pro­du­ko­val Richard Donner na moti­vy povíd­ky Stevena Spielberga, v hlav­ních rolích Sean Astin, Josh Brolin, Jeff Cohen,... Read more »

Jé, Ježíšek-zábavné hry, tvoření a recepty na předvánoční čas

Vendula Hegerová a její ilu­stra­ce mně vždy vykouz­lí úsměv na tvá­ři a zahře­jí  u srdíč­ka. Předvánoční čas je vel­mi krás­ný a je tře­ba si jej spo­leč­ně s děti užít. Novinka s názvem Jé, Ježíšek by... Read more »

Krysař

Poslední Andersonova adaptace Dahlovy povídky. A dost se povedla. Tradičně má opravdu bravurní vizuální  provedení. A tentokrát nám svérázné vyprávění líčí i zajímavý příběh. Vedle Podivuhodného příběhu Henryho Sugara... Read more »

Labuť

Ze všech povídek Roalda Dahla, které letos Wes Anderson poctil přenesením na filmové plátno, dopadla Labuť v mých očích nejhůře. Technické zpracování včetně stylu vyprávění a citu pro detail... Read more »

Otrava

Druhá Andersonem zfilmovaná povídka Roalda Dahla už není tak brilantní jako v případě Podivuhodného příběhu Henryho Sugara. Ale jen o kapku. Je to vlastně úplně to samé jako v... Read more »

Podivuhodný příběh Henryho Sugara

Mé první setkání s tvorbou Wese Andersona. Nikdy předtím jsem od něj nic neviděl a jediné co jsem tak nějak věděl, že má osobitý styl. A právě proto jsem... Read more »

Cuando acecha la maldad

Šel jsem si pro plný kotel a dostal jsem plný Kotel. INSANE!! Demian Rugna už jednou stihl zazářit parádním creepy Atterados, ale to co předvádí tady z něj jasně... Read more »

Beckham

Beckham je pojem a toto jméno zná i člověk, který se o fotbal ani špetku nezajímá. A nakonec i v tomto duchu je celá tato série. Všichni Davida chválí... Read more »
Stránka načtena za 2,89395 s | počet dotazů: 241 | paměť: 50131 KB. | 11.12.2023 - 01:31:52