Kritiky.cz > 2023 > Říjen > 03

Peníze těch tupců

Film popi­su­je neu­vě­ři­tel­ný pří­běh boje Davida s Goliášem, kdy se par­ta ama­tér­ských inves­to­rů na inter­ne­tu roz­hod­la během pan­de­mie COVID-19 uká­zat, jak je bur­za na Wall Street křeh­ká, a orga­ni­zo­va­ně zača­la navy­šo­vat... Read more »

The Retirement Plan: Nicolas Cage je plážový povaleč v zábavné kriminální komedii

Odcizený otec žijí­cí na pobře­ží Kajmanských ost­ro­vů se zaple­te do afé­ry s mafií v Miami ve fil­mu The Retirement Plan, kte­rý je nyní na vybra­ných trzích k dis­po­zi­ci ke stre­a­mo­vá­ní na VOD.... Read more »

Stvořitel (The Creator) – Recenze – 50 %

Americká sci-fi brit­ské­ho reži­sé­ra Garetha Edwardse (Godzilla, Rogue One: Star Wars Story) pojed­ná­vá o svě­tě v roce 2065, kdy mezi lid­mi žijí samo­stat­ně smýš­le­jí­cí robo­ti pohá­ně­ní umě­lou inte­li­gen­cí. Avšak od té... Read more »

Iracionální muž – vyhaslý génius hledá spásu

Věřím, že fil­my Woodyho Allena zná ale­spoň zběž­ně kaž­dý fil­mo­vý fan­da. Pokud je zná­te dob­ře, pak vás nej­spíš nemu­sím pře­svěd­čo­vat o tom, abys­te si pus­ti­li Iracionálního muže, pro­to­že jde jed­no­znač­ně... Read more »

Bod obnovy – české sci-fi světové úrovně?

Filmfanatic s nad­še­ním vítá kaž­dý čes­ký pokus o žánro­vou podí­va­nou, kte­rá naru­šu­je tra­dič­ní nabíd­ku tuzem­ských fil­mů, kte­rou v drti­vé vět­ši­ně tvo­ří při­hlouplé kome­die o oby­čej­ných živo­tech oby­čej­ných lidí. Proto jsem se na sci-fi... Read more »

Zahradnický kalendář 2024 – hezký dárek pro všechny

Překrásný kalen­dář pro všech­ny milov­ní­ky pří­ro­dy a zahrad­ni­če­ní mě zau­jal na prv­ní pohled. Vyniká zda­ři­lou gra­fic­kou úpra­vou, půvab­ný­mi foto­gra­fie­mi i obráz­ky. Obsahuje mno­ho uži­teč­ných rad pro jed­not­li­vá roč­ní obdo­bí ohled­ně péče... Read more »

Dopisy od Sisi – nová fakta o životě krásné císařovny

Rakouská císa­řov­na Alžběta fas­ci­nu­je mno­ho auto­rů a napsat o ní něco nové­ho je takřka nemož­né. I z toho­to důvo­du mě zau­ja­la  pub­li­ka­ce Dagmar Beňakové. Touto zají­ma­vou osob­nos­tí se zabý­vá už ve svých pře­de­šlých... Read more »

Deliver Us

Za mne překvapivě slušný náboženský horor. Film se soustředí na těhotnou jeptišku, která čeká dvojčata, vše nasvědčuje proroctví, že čeká Mesiáše a Antikrista a to se církvi nelíbí a... Read more »
Stránka načtena za 2,62127 s | počet dotazů: 191 | paměť: 48932 KB. | 01.12.2023 - 18:44:13