Kritiky.cz > Profily osob > Mitch Pileggi

Mitch Pileggi

Pillegy
Pillegy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mitchell Craig „Mitch“ Pileggi se naro­dil 5. dub­na 1952 v Portlandu ve stá­tě Oregon. Je synem hos­po­dy­ně Maxine Anny a Vita Pileggiho, zbro­jař­ské­ho doda­va­te­le ital­ské­ho půvo­du. Kvůli otco­vě prá­ci se rodi­na čas­to stě­ho­va­la – Mitch docho­dil střed­ní ško­lu v Turecku a poté ve Spojených stá­tech na University of Texas vystu­do­val pod­ni­ká­ní. Hodně ces­to­val i v dospě­los­ti, něja­ký čas žil i s bra­t­rem napří­klad v Íránu, odkud musel v roce 1979 kvů­li revo­lu­ci utéct do Řecka, pra­co­val chví­li i v němec­kém Mnichově, odkud se vrá­til zpět do USA.

Herectví se Pileggi věno­val v Turecku už na střed­ní ško­le. Ve Spojených stá­tech začal s epi­zod­ní­mi role­mi v  seri­á­lech jako je Dallas, China Beach nebo Walker, Texas Ranger. V roce 1992 se obje­vil i v jed­né scé­ně Základního instink­tu jako vyšet­řu­jí­cí poli­cis­ta po boku Michaela Douglase.

Zlom v her­co­vě kari­é­ře zna­me­na­lo obsa­ze­ní do role ředi­te­le FBI Waltera Skinnera v mys­te­ri­óz­ních Aktech X v roce 1994. Skinner v seri­á­lu zůstal až do jeho skon­če­ní v roce 2002. Objevil se cel­kem v 82 epi­zo­dách, což je nej­víc ze všech ved­lej­ších postav. Nechyběl ani v jed­nom celo­ve­čer­ním fil­mu - Akta X (1998) a Akta X: Chci uvě­řit (2008). Seriál se v roce 2015 i s původ­ní­mi her­ci včet­ně Pillegiho vrá­til na tele­viz­ní obra­zov­ky s 10. mini­sé­rií (6 epi­zod) a pod­le plá­nů reži­sé­ra Chrise Cartera by měla být v násle­du­jí­cích letech kaž­dý rok nato­če­na dal­ší řada o stej­ném počtu dílů.

Po skon­če­ní Akt X v roce 2002 hrál Pileggi napří­klad v The Mountain (2004), Stargate: Atlantis (2004), Supernatural (2005), Criminal Minds (2005), CSI (2006), Brothers & Sisters (2006) nebo Sons of Anarchy (2008).

Mitch Pileggi byl dva­krát žena­tý – popr­vé 6 let s Debbie Andrewsovou (1978 – 1983). Se svou dru­hou ženou Arlene Warrenovou se poznal na natá­če­ní Akt X díky Davidu Duchovnymu, kte­rý mu dokon­ce šel v roce 1996 za svěd­ka. Arlene je hereč­ka a kaska­dér­ka. Několikrát zastu­po­va­la Gillian Anderson v nebez­peč­ných scé­nách a v 6 epi­zo­dách hrá­la Skinnerovu sekre­tář­ku. Mitch a Arlene spo­lu vycho­vá­va­jí dce­ru Sawyer Scout Pileggi (*1998).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89831 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72858 KB. | 28.05.2024 - 02:17:19