Kritiky.cz > Profily osob > Gillian Anderson - agentka Scullyová - slaví 50 let

Gillian Anderson - agentka Scullyová - slaví 50 let

Scully
Scully
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Gillian Leigh Anderson se naro­di­la 9. srp­na 1968 v Chicagu. Je dce­rou počí­ta­čo­vé ana­ly­tič­ky Rosemary Alice a Homera Edwarda Andersona III., maji­te­le fil­mo­vé pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti. Mezi dru­hým a jede­nác­tým rokem živo­ta byd­le­la Gillian se svý­mi rodi­či v Londýně, kde její otec stu­do­val na fil­mo­vé ško­le. Poté se rodi­na vrá­ti­la zpět do Spojených stá­tů, ten­to­krát do Michiganu, ale byt v Londýně si necha­la a Gillian tu trá­vi­la let­ní prázd­ni­ny. V Michiganu se naro­di­li její dva mlad­ší sou­ro­zen­ci Aaron (*1982) a Zoe (*1983), docho­di­la tu základ­ní ško­lu a v roce 1968 na City Middle and High School odma­tu­ro­va­la.

Anderson odjak­ži­va milo­val herec­tví, za kte­rým se ve svých 22 letech pře­stě­ho­va­la do New Yorku, kde si zahrá­la pár men­ších diva­del­ních roli­ček. Větší pro­stor dosta­la ve hře Absent Friends, kde ztvár­ni­la hlav­ní roli Diany. Drobné role a prá­ce ser­vír­ky Gillian nesta­či­li, a tak zača­la ces­to­vat napříč spo­je­ný­mi stá­ty. V roce 1992 se mar­ně sna­ži­la zís­kat něja­kou fil­mo­vou roli v Los Angeles, kde okouz­li­la reži­sé­ra Chrise Cartera. Ten jí, navzdo­ry pochyb­nos­tem pro­du­cen­tů, pro­sa­dil jako Danu Scully v seri­á­lu Akta X, kte­rý se nako­nec stal feno­mé­nem (původ­ně měl roli hrát sex sym­bol Pamela Anderson).

Role po boku Davida Duchovnyho ali­as Foxe Muldera byla jedi­nou oprav­du vel­kou, kte­rou zatím Anderson ztvár­ni­la. Agentku FBI hrá­la v Aktech X od roku 1993 až do jeho skon­če­ní v roce 2002. V jed­né epi­zo­dě dru­hé série se kvů­li těho­ten­ství a poro­du neob­je­vi­la. Tehdy se jí naro­di­la dce­ra Piper, pod­le kte­ré je pojme­no­vá­na epi­zo­da s03e15 Piper Maru. Jako ve správ­ném sci-fi byla její nepří­tom­nost vyře­še­na úno­sem mimo­zemš­ťa­nů, což se sta­lo stě­že­ním myto­lo­gic­kým téma­tem celé­ho seri­á­lu. Kromě něj hrá­la Scully ješ­tě ve dvou fil­mech Akta X (1998) a Akta X: Chci uvě­řit (2008). V roce 2015 se pořad i s původ­ní­mi her­ci vrá­til na tele­viz­ní obra­zov­ky s 10. mini­sé­rií (6 epi­zod) a pod­le plá­nů reži­sé­ra Chrise Cartera by měla být v násle­du­jí­cích letech kaž­dý rok nato­če­na dal­ší řada o stej­ném počtu dílů. Gillian Anderson je také jedi­nou ženou, kte­rá reží­ro­va­la něja­ký jeho díl. Epizodu All Things (s07e17) nejen reží­ro­va­la, ale i sama napsa­la.

Za roli Dany Scully byla 4x nomi­no­vá­na na cenu Zlatý Globus v kate­go­rii Nejlepší hereč­ka v seri­á­lu – dra­ma a 1997 dokon­ce vyhrá­la. Ve stej­ném roce vyhrá­la cenu Emmy jako Nejlepší seri­á­lo­vá hereč­ka. Pátou nomi­na­ci na Zlatý Globus hereč­ce při­ne­sl rok 2007 a seri­ál Ponurný dům v kate­go­rii Nejlepší hereč­ka v mini­sé­rii nebo TV fil­mu. Mezi její úspěš­něj­ší fil­my pat­ří roman­tic­ká kome­die Podoby lás­ky (1998), živo­to­pis­né dra­ma Poslední skot­ský král (2006), kri­mi Sestra (2012) a nej­čer­s­tvě­ji ji divá­ci mohou vidět v 6 díl­né sérii adap­ta­ce Lva N. Tolstého War and Peace (2016).

Anderson byla dva­krát vda­ná – popr­vé v roce 1994 za pro­du­cen­ta Clyda Clotze, se kte­rým má dce­ru Piper (roz­ved­li se 1997) a jejím dru­hým man­že­lem byl od 2004 do 2006 Julian Ozanne. Kromě Piper má ješ­tě s Mark Griffithsem syna Oscara (*2006).


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25859 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72640 KB. | 22.04.2024 - 08:41:45