Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Akta X - S11E10 - Můj boj 4 - nic netrvá večně ani Akta X

Akta X - S11E10 - Můj boj 4 - nic netrvá večně ani Akta X

MB01
MB01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak se říká, kon­čit se má v nej­lep­ším (mož­ná – viz závěr). A to je? Setkání Dany a Foxe s jejich synem Williamem, kte­ré zakon­čí celý seri­ál. Samozřejmě je nut­nos­tí všech­na odpla­ta tajem­né­mu syn­di­ká­tu, hlav­ně muži s ciga­re­tou a „tlus­ťo­cho­vi“ ze syn­di­ká­tu level 2.

Poslední díl celé­ho seri­á­lu při­ná­ší vytou­že­né setká­ní mat­ky a tať­ky se svým synem. Williama hle­dá celý svět a díky tomu, že není zplo­zen pří­rod­ní ces­tou, ale pomo­cí mimo­zem­ské tech­no­lo­gie je uni­kát­ní a doká­že věci, kte­ré mu může závi­dět i komik­so­ví hrdi­no­vé.

Celá 4. díl­ná série „Můj boj“ při­ná­ší kom­pli­ko­va­ný pří­běh kon­spi­ra­ce, mimo­zem­ské tech­no­lo­gie a záni­ku lid­stva v budouc­nos­ti. Vše v režii hlav­ní­ho tvůr­ce celé­ho seri­á­lu Chrise Cartera, kte­rý má jas­nou před­sta­vu co si může dovo­lit a hlav­ně jako zakon­čit celý seri­ál.

Poslední epi­zo­da je přes­ně tako­vá „Carterova“, jaké byly před­cho­zí díly v jeho režii. V prv­ní dílu 11. série se pořád jez­di­lo autem a pře­mis­ťo­va­lo a obje­vo­va­li se nové posta­vy. V posled­ním dílu se k jež­dě­ní autem při­da­lo ješ­tě běhá­ní a zánik nových postav.

Myslím si, že Carter chtěl v této epi­zo­dě zakon­čit všech­no, co se dalo. Zemře otec Williama (není to Mulder, neboj­te se), Reyesová, šéf syn­di­ká­tu a jeho posko­ci a pár lehce nevin­ných obě­tí, kte­ré se pros­tě při­ple­tou k hlav­ní­mu pro­blé­mu ces­ty mat­ky a otce (ado­p­tiv­ní­ho) za svým synem.

Když se tak kou­kám na celý seri­ál, Carter to nemohl pros­tě zakon­čit jinak. Jako reži­sér a scé­náris­ta odve­dl dost prá­ce na to, aby si mohl dovo­lit napsat scé­nář a sám to i zre­ží­ro­vat tak, aby mu do toho nikdo nemlu­vil.  Hlavní her­ci David Duchovny a Gillian Anderson mají svůj hvězd­ný sta­tus a kdy­by už nic dal­ší­ho nena­to­či­li, tak na důchod už mají vydě­lá­no. Přesto kaž­dý film i seri­ál bude jejich pří­tom­nos­tí kva­li­ta­tiv­ně vyvy­šo­vat.

Poslední epi­zo­da je pros­tě roz­luč­kou s celou myto­lo­gií a zakon­če­ní pří­bě­hu všech hlav­ní postav a jejich pro­tiv­ní­ků. Část zemře rukou Muldera, část Williamovými super schop­nost­mi a o jed­nu oběť se posta­rá i sám Skinner. Scullyová pros­tě jen tak pobí­há kolem a sou­cí­tí se svým synem, kte­rý je honěn kvů­li svým gene­tic­kým úpra­vám.  Epizoda je tro­cha kon­tro­ver­zí a já osob­ně si mys­lím, že se dala zakon­čil i lépe, ale je to pros­tě epi­zo­da od hlav­ní­ho tvůr­ce, tak pře­ci musí odpo­ví­dat tomu, co nato­čil ve svých epi­zo­dách dří­ve.

Andersonová má své brit­ské záze­mí a kaž­dý seri­ál, do kte­ré­ho vstou­pí ihned ješ­tě vylep­ší. Například je hvězdou série Pád, kte­rá má sice pou­ze 17 dílů, ale už si v Británii vytvo­ři­la kul­tov­ní sta­tus.

Duchovny svoj sérii Californication doká­zal, že není jen Murderem,  a že doká­že být hlav­ní posta­vou v seri­á­lu. Jeho herec­ká part­ner­ka jej sice „hvězd­ně“ pře­kro­či­la, ale mys­lím si, že se urči­tě obje­ví v dal­ších seri­á­lech a fil­mech a že se na sta­rá kole­na nebu­de nudit a vrh­ne se na dal­ší seri­á­ly.

Nekončí se ale v tom nej­lep­ším, opro­ti před­cho­zí epi­zo­dě je pros­tě díl od Cartera moc pře­kom­bi­no­va­ný a potře­bo­val by vystří­hat jež­dě­ní autem, dlou­hé dis­ku­se a samé něko­li­ka­mi­nu­to­vé běhá­ní. Hodnocení: 70 %

PS: Objeví se i dce­ra hlav­ní­ho her­ce West Duchovny, kte­rá má dost důle­ži­tou úlo­hu v celém pří­bě­hu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26457 s | počet dotazů: 241 | paměť: 72377 KB. | 18.06.2024 - 05:26:37