Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Akta X - Můj boj 1 (My Struggle) - S10E01 - Akta X jsou zpátky, nebo ne?

Akta X - Můj boj 1 (My Struggle) - S10E01 - Akta X jsou zpátky, nebo ne?

AktaX01
AktaX01
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fenomén, jeden z nej­ú­spěš­něj­ších pořa­dů, kul­tov­ní seri­ál, kte­rý má i po 13 letech od posled­ní klap­ky obrov­skou fanouš­kov­skou základ­nu – i tak by se dala popsat Akta X, mys­te­ri­óz­ní, sci-fi seri­ál 90. let. I pro­to vzbu­di­lo v břez­nu minu­lé­ho roku obrov­ské vlny nad­še­ní pro­hlá­še­ní, že bude nato­če­na nová série. Fanoušci čeka­li původ­ní štáb, původ­ní her­ce a hlav­ně chtě­li zpát­ky tem­nou atmo­sfé­ru, tro­chu stra­chu a obav, kte­ré cíti­li při sle­do­vá­ní 9 před­cho­zích sérií. Bohužel, něco se spl­nit dá, ale někte­ré věci už nikdy nebu­dou stej­né.

AktaX01Když to vez­me­me postup­ně, musí­me začít u reži­sé­ra a scé­náris­ty. Křeslo, na kte­ré padá nej­víc oče­ká­vá­ní, opět obsa­dil Chris Carter, kte­rý reží­ro­val před­cho­zí série. Když se podí­vá­te na jeho fil­mo­gra­fii, uvi­dí­te, že kro­mě Akt X na mno­ha věcech nepra­co­val a bohu­žel, posled­ní film Akta X: Chci uvě­řit navíc ani moc klad­ných ohla­sů neskli­dil. Carter byl na vrcho­lu v prv­ních řadách seri­á­lu, jen­že to bylo na začát­ku 90. let a od té doby se fil­mo­vý prů­my­sl a to, co divá­ci chtě­jí vidět, posu­nu­ly na hony dale­ko. Takže oče­ká­vá­ní toho, zda se posu­nul i Carter, jsou cel­kem na mís­tě.

To, co dělá Akta X tím, čím jsou, jsou jeho hlav­ní hrdi­no­vé Mulder a Scully. Vrátil se David Duchovny i Gillian Anderson a mají šmrnc. Anderson se s léty pří­liš nezmě­ni­la, je sice tro­chu vrás­či­těj­ší, ale dokon­ce i sestřih vla­sů má stá­le stej­ný, jen ele­gant­ně­ji upra­ve­ný. Duchovny má v nové sérii image zarost­lé­ho zpust­lí­ka, kte­ré­ho sží­rá nedo­ře­še­ná minu­lost a křiv­dy, u kte­rých ani neví, kdo za nimi sto­jí. A přes­ně to by se asi v nové sérii mělo změ­nit.

AktaX02První díl 10. série začí­ná slib­ně – k fil­mu se také vrá­ti­la i jeho původ­ní zněl­ka, pro­to­že jinak by to asi ani nešlo. Skalní fanouš­ci seri­á­lu čeka­li na těch úvod­ních tónů a víc mož­ná ani ke spo­ko­je­nos­ti nepo­tře­bo­va­li nebo to tak aspoň pod­le prv­ní­ho dílu série vypa­dá. Žádný mega come­back se totiž neko­ná. Ano, vrá­ti­li se tvůr­ci, vrá­ti­li se her­ci a dokon­ce i hud­ba, ale kde je ta atmo­sfé­ra? Nová Akta X už nebu­dou slo­že­ná z dílů, kte­ré nám jeden po dru­hém odvy­prá­ví něja­ký děsi­vý pří­běh, nao­pak s pro­ta­go­nis­ty nej­spíš bude­me 6 dílů řešit jeden pří­pad, kte­rý mož­ná ani nedo­jde rozuz­le­ní. V prv­ním díle si totiž Mulder vez­me do hla­vy, že sko­ro všech­no, co v pří­pa­dech na Aktech X vyšet­řo­val je jen pro­myš­le­ná kon­spi­ra­ce vlá­dy a vlast­ně to není tak, jak si mys­lel. Nechají si tohle ale fanouš­ci líbit? Pokud milu­je­te všech před­cho­zích 9 řad a najed­nou vám hlav­ní hrdi­na řek­ne, že nic z toho není prav­da, může to něko­ho mini­mál­ně tro­chu namích­nout. Tvůrci se tím zkrát­ka roz­hod­li seri­ál posu­nout o level výš a tak tro­chu zabrá­nit srov­ná­vá­ní s před­cho­zí­mi séri­e­mi.

AktaX03V prv­ním díle se pořád jen mlu­vi­lo, mimo­zemš­ťa­ni tu sice byli, ale spíš až dru­ho­řa­dí. Více méně se jen neu­stá­le ved­ly dlou­hé dia­lo­gy, ve kte­rých ale chy­bě­ly základ­ní otáz­ky. Přece když na člo­vě­ka někdo něko­lik minut mlu­ví a vysvět­lu­je mu, že je všech­no jinak, je logic­ké se zeptat, o čem to mlu­ví a jak to teda je. Buď jsou už všich­ni z FBI a zku­še­nost­mi s vlá­dou vycvi­če­ní se radě­ji neptat nebo tvůr­ci pros­tě jen nata­ho­va­li čas, aby měli co dát do dal­ších pěti dílů.

Úvod do série se tedy pří­liš nepo­da­řil, ale musí se mu uznat, že měl cel­kem spád a mno­hé nej­spíš i nala­dil na sle­do­vá­ní pokra­čo­vá­ní. Díl totiž nakou­sl mno­ho kon­spi­rač­ních teo­rií, o kte­rých se v dneš­ní době hod­ně mlu­ví a to by moh­lo při­lá­kat dal­ší fanouš­ky. Nezbývá než si počkat, jak se série bude vyví­jet, jest­li v nás oprav­du vzbu­dí původ­ní nedů­vě­ru v okol­ní svět jako na svém začát­ku nebo ho shléd­ne­me jen z nos­tal­gie, pro­to­že to pře­ce jsou Akta X.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,05124 s | počet dotazů: 240 | paměť: 72671 KB. | 21.04.2024 - 19:10:13