Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Akta X – S11E08 - Důvěrně známý démon (Familiar)

Akta X – S11E08 - Důvěrně známý démon (Familiar)

DuverneNeznamy
DuverneNeznamy
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je dob­ré najít kon­sen­zus. Tak tře­ba lidé napříč kul­tu­ra­mi a nábo­žen­ství­mi se prav­dě­po­dob­ně shod­nou, že zřej­mě nee­xis­tu­je tragič­těj­ší a hro­zi­věj­ší zlo­čin, než je vraž­da dítě­te. Tvůrci Akt X tuto ne-úplně-chutnou pří­sa­du vza­li, smí­cha­li ji s čaro­děj­ni­ce­mi, klet­ba­mi a těmi nej­niž­ší­mi pudy v nás všech a pozva­li nás do měs­teč­ka, kte­ré prá­vě při­šlo o posled­ní zbyt­ky své nevin­nos­ti.

Epizoda Familiar je nená­pad­ná, podob­ně jako měs­teč­ko Eastwood v Connecticutu, v němž se ode­hrá­vá její děj. Mulder a Scullyová při­jíž­dě­jí vyšet­řit vraž­du malé­ho chla­peč­ka, k níž došlo v při­leh­lých lesích. Zdejší poli­cis­té jsou pře­svěd­če­ni, že zabi­tí, při­po­mí­na­jí­cí útok pre­dá­to­ra, má na svě­do­mí divo­ká zvěř, něco mezi kojo­tem a vlkem. My však vidí­me, že dět­ským obě­tem se před smr­tí zje­vu­jí bytos­ti, půso­bí­cí zdán­li­vě neškod­ně a při­po­mí­na­jí­cí posta­vič­ky z dět­ských seri­á­lů. Za těmi­to zje­ve­ní­mi však sto­jí démo­nic­ká síla, kte­rá tou­ží pohl­tit duše svých obě­tí.

Tvůrci se evi­dent­ně nesna­ží obje­vit Ameriku a sta­ví na osvěd­če­ných zákla­dech. Zcela jas­ná je inspi­ra­ce Stephenem Kingem a jeho vel­ko­le­pou učeb­ni­cí horo­ru To, ode­hrá­va­jí­cí se v měs­teč­ku Derry v novo­an­glic­kém Maine a jako hlav­ní stra­ši­dlo vyu­ží­va­jí­cí zlo­vol­nou enti­tu vtě­le­nou to posta­vy klau­na Pennywise. Kingův tisí­cis­trán­ko­vý román je pocho­pi­tel­ně tro­chu jiná liga, než něko­li­kas­t­rán­ko­vý scé­nář, a pro­to do Eastwoodu nepro­nik­ne­me nikdy tak důvěr­ně jako do Derry.

Když však nahléd­ne­me na show Bibbletiggles (tako­vou démo­nič­těj­ší ver­zi Teletubbies), kte­rou den­ně sle­du­jí děti v Eastwoodu a v níž jako hlav­ní hrdi­na vystu­pu­je Mr. Cuckleteeth, kte­rý by vydě­sil i Edgara Allana Poea, může­me si být jis­ti tím, že děti z obou měst jsou pro­kle­ty zhru­ba stej­nou měrou.

Epizoda Familiar pře­kva­pu­je bru­ta­li­tou, kte­rá se sta­ví do solid­ní­ho kon­tras­tu se sko­ta­či­vým blb­nu­tím z pře­de­šlé epi­zo­dy. Vcelku zjev­ná je ana­lo­gie s honem na čaro­děj­ni­ce, s nímž má zrov­na Nová Anglie boha­tou his­to­ric­kou zku­še­nost. Tentokrát vidí­me muže, v minu­los­ti odsou­ze­né­ho pedo­fi­la, na kte­ré­ho se zamě­ří pozor­nost zdej­ší poli­cie i oby­va­tel měs­ta ve chví­li, kdy se nedo­stá­vá solid­ních důka­zů a neda­ří se tak iden­ti­fi­ko­vat sku­teč­né­ho viní­ka. Scéna lyn­čo­vá­ní i násled­né zavraž­dě­ní sty­lem veřej­né popra­vy by se moh­ly ode­hrát v jaké­ko­liv komu­ni­tě, kdy­ko­liv a kde­ko­liv na svě­tě, kde emo­ce zví­tě­zi­ly nad rozu­mem a bez­prá­ví nad záko­nem. (Druhá otáz­ka však zní, jak si zacho­vat rozum ve chví­li, kdy jsou vraž­dě­ny děti.)

Hon na čaro­děj­ni­ce je sta­rý jako lid­stvo samo. Byl tu ve sta­ro­vě­ku i stře­do­vě­ku, je tu dnes a bude tu i v budouc­nu. Nonkonformnost, xeno­fo­bie, ale i pou­há potře­ba likvi­do­vat své politické/nábo­ženské/jednoja­ké odpůr­ce je věč­ná. Když na závěr Scullyová říká, že se nemů­že dočkat, až z toho­to měs­ta vypad­ne, odvě­tí jí Mulder: „Není způ­sob, jak se odsud dostat. Ne v dneš­ní době.“ Já bych jen dodal: ne v jaké­ko­liv době.

Epizoda nám na poza­dí vel­mi ponuré­ho pří­bě­hu s parád­ní atmo­sfé­rou říká, že zabít dítě může jen mon­strum – jed­no zda posed­nu­té ďáblem nebo ovliv­ně­né vlast­ním zvrá­ce­ným pod­vě­do­mím (pokud to rov­nou nejsou dvě různá pojme­no­vá­ní pro jed­nu a tu samou věc). Teď už jen najít něja­ký ade­kvát­ní trest za tako­vý zlo­čin, řek­ně­me něco mezi lyn­čem (tedy sadis­mem stře­do­vě­ku) a 18 lety odně­tí svo­bo­dy (tedy výsmě­chem sou­čas­nos­ti).

Ze všech dosud uve­de­ných epi­zod revi­va­lu Familiar vůbec nej­věr­ně­ji při­po­mí­ná kla­sic­ká Akta X, tu Calusari, tam Die Hand Die Verletzt. Jedná se sko­ro o vol­né pokra­čo­vá­ní jiné polo­za­po­me­nu­té epi­zo­dy, a sice Chimery z polo­vi­ny sed­mé série. Mulder teh­dy zjis­til, že pří­zra­ky, zje­vu­jí­cí se a vraž­dí­cí v ospa­lém ver­mont­ském měs­teč­ku, pro­du­ku­je zlo pácha­né zdej­ší­mi lid­mi.

Familiar je tak při­po­mín­ka samé pod­sta­ty Akt X, sku­teč­nos­ti, že ten­to seri­ál nevzni­kl jako roz­ja­ře­ná akč­ní blbůst­ka, do kte­ré ji tvůr­ci v posled­ních letech mož­ná až pří­liš čas­to sty­li­zu­jí (k vlast­ní ško­dě!), ale jako tem­ný thriller podá­va­jí­cí nám až bolest­ně detail­ní svě­dec­tví o těch nej­hor­ších lid­ských pre­dá­to­rech mezi námi.

režie Holly Dale | scé­nář Benjamin Van Allen | pre­mi­é­ra v USA 7. 3. 2018 | pre­mi­é­ra v ČR Prima Cool 10.9.2018 00:35| čes­ké titul­ky se chys­ta­jí | hod­no­ce­ní 100%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09486 s | počet dotazů: 245 | paměť: 72650 KB. | 25.04.2024 - 09:37:59