Kritiky.cz > Profily osob > David Duchovny

David Duchovny

David
David
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

David William Duchovny se naro­dil 7. srp­na 1960 v New Yorku. Je pro­střed­ním ze tří dětí Margaret, skot­ské uči­tel­ky a Amrama, spi­so­va­te­le židov­ské­ho půvo­du. Když mu bylo 11, rodi­če se roz­ved­li, a on poté zůstal i se sou­ro­zen­ci žít s mat­kou v New Yorku, zatím­co jeho otec se pře­stě­ho­val do Bostonu (zemřel v roce 2003). Davidova mlad­ší sest­ra se stej­ně jako jejich mat­ka sta­la uči­tel­kou a star­ší bra­tr Daniel reži­sé­rem tele­viz­ních reklam.

David dostal díky spor­tov­ním výko­nům (hlav­ně v bas­ket­ba­lu) sti­pen­di­um na jed­né z před­ních New Yorských střed­ních škol Collegiate School, kte­rou navště­vo­val napří­klad i J. F. Kennedy. Po svém otci zdě­dil talent na psa­ní a lás­ku k lite­ra­tu­ře, ze kte­ré vystu­do­val baka­lá­ře na pres­tiž­ní Princetonské Univerzitě a násled­ně si na Yale dodě­lal magis­ter­ský titul. Během stu­dií byl se svý­mi bás­ně­mi nomi­no­ván na cenu Akademie ame­ric­kých bás­ní­ků. Už ve ško­le začal navště­vo­vat herec­ké kur­zy a hrát diva­dlo. Kvůli herec­tví v roce 1987 ukon­čil dok­to­rand­ské stu­di­um na Yale.

Po pár rolích v rekla­mách si v roce 1988 popr­vé zahrál men­ší roli ve fil­mu – Podnikavá dív­ka. Následně si zahrál po boku Miloše Formana ve fil­mu Novoroční večí­rek (1989) a prv­ní výraz­něj­ší roli si zahrál o dva roky poz­dě­ji v seri­á­lu Twin Peaks (s02e13), kde ztvár­nil transves­tit­ní­ho detek­ti­va pro­ti­nar­ko­tic­ké­ho oddě­le­ní Dennise Brysona. Větší role při­šla v roce 1993, kdy si spo­leč­ně s Bradem Pittem zahrál v thrille­ru Kalifornie.

Rok 1993 zna­me­nal napros­tý zlom v Duchovnyho kari­é­ře, pro­to­že byl obsa­zen do své nej­zná­měj­ší role – agent FBI Fox Mulder v kul­tov­ních Aktech X reži­sé­ra Chrise Cartera. Seriál měl cel­kem 9 sérií a Duchovny byl po boku Gillian Anderson coby agent­ky Dany Scully hlav­ním hrdi­nou 7 z nich. V 8. řadě už pro vytí­že­nost hrát nechtěl, ale nako­nec se obje­vil v polo­vi­ně dílů. V této a násle­du­jí­cí sérii Muldera vystří­dal John Dogget ztvár­ně­ný Robertem Patrickem. S Duchovnym vznik­ly také 2 fil­my Akta X (1998) a Akta X: Chci uvě­řit (2008). Seriál se v roce 2015 i s původ­ní­mi her­ci vrá­til na tele­viz­ní obra­zov­ky s 10. mini­sé­rií (6 epi­zod) a pod­le plá­nů reži­sé­ra Chrise Cartera by měla být v násle­du­jí­cích letech kaž­dý rok nato­če­na dal­ší řada o stej­ném počtu dílů.

Aktech X uplat­nil i své lite­rár­ní vzdě­lá­ní, 8 epi­zod sám napsal nebo na scé­ná­ři ale­spoň spo­lu­pra­co­val – s02e16 Colony (s Chrisem Carterem), s02e25 Anasazi (s Chrisem Carterem), s03e21 Avatar (s Howardem Gordonem), s03e24 Talitha Cumi (s Chrisem Carterem), s06e19 The Unnatural, s07e02 The Sixth Extinction II: Amor Fati (s Chrisem Carterem), s07e19 Hollywood A.D. a s09e16 William (s Chrisem Carterem a Frankem Spotnitzem). Duchovny si ve 3 epi­zo­dách vyzkou­šel i reži­sér­ské křes­lo - s06e19 The Unnatural, s07e19 Hollywood A.D. a s09e16 William.

Akta X Duchovnymu při­nes­la slá­vu a také mno­há oce­ně­ní – cel­kem 4x byl nomi­no­ván na Zlatý Globus v kate­go­rii Nejlepší herec v seri­á­lu – dra­ma a v roce 1997 ho dokon­ce vyhrál. Stejný počet nomi­na­cí a vítěz­ství má také za dal­ší svůj úspěš­ný seri­ál Californication v kate­go­rii Nejlepší herec v seri­á­lu – muzi­kál nebo kome­die (výhra 2008). K jeho úspěš­něj­ším fil­mům se řadí napří­klad kome­die Evoluce (2001) s Julianne Moore a Seanem Williamem Scottem, dra­ma Nezapomenutelné dět­ství (2004) kde hrál s Robinem Williamsem a svou man­žel­kou Téou Leoni nebo dra­ma Spálené vzpo­mín­ky (2007) s Halle Berry.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25283 s | počet dotazů: 247 | paměť: 72869 KB. | 24.05.2024 - 23:33:14