Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Akta X - Babylon - S10E05- Zase Carter, opět bída.

Akta X - Babylon - S10E05- Zase Carter, opět bída.

XFilesb
XFilesb
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

XfileaMyslím, že epi­zo­du hod­ně inspi­ro­va­la dneš­ní migrač­ní kri­ze. Přijde mi, že si jím tvůr­ci sna­ži­li sehnat tro­chu víc fanouš­ků. Jako kdy­by pro­hlou­be­ní nená­vis­ti k mus­li­mům byl dob­rý reklam­ní tah – ale vše se tvá­ří poli­tic­ky korekt­ně a neza­po­mí­ná se zdů­raz­ňo­vat, že ne kaž­dý mus­lim je tero­ris­ta. Hlavní hrdi­no­vé se celou dobu sna­ží najít důvod, proč se tero­ris­tic­ký útok ode­hrál, a i když Mulder absol­vu­je napros­to bizar­ní a scest­nou ces­tu záhro­bím, aby to zjis­til, divák se stej­ně dozví jen to, že útoč­ník to neměl ze své hla­vy. Kdo ho ovliv­nil? Proč? Nic tako­vé­ho už se nedo­zví­me – neby­lo ale prá­vě tohle hle­dá­ní prav­dy vždy smys­lem Akt X?

Čekala jsem si, že když Carter v prv­ním díle série nakou­sl myto­lo­gic­kou lin­ku, bude v ní někdy pokra­čo­vat. Jelikož epi­zo­dy S10E02 - S10E04 reží­ro­val někdo jiný a na úvod­ní nena­va­zo­va­ly, spo­lé­ha­la jsem na to, že v tom bude Carter ve svých epi­zo­dách pokra­čo­vat, což se nesta­lo – tře­ba to při­jde v posled­ní.

XFilesbV epi­zo­dě se obje­vi­li mlad­ší dvoj­ní­ci hlav­ních pro­ta­go­nis­tů. Nejen, že jim byli podob­ní a měli stej­né pro­fe­se a ide­á­ly, dvoj­ník Muldera se jme­no­val Miller a dvoj­ni­ce Scully Einstein – při­čemž Scully v mlá­dí psa­la diser­tač­ní prá­ci o Einsteinově Twin para­do­xu. Víc než celý děj epi­zo­dy by mi při­šlo zají­ma­věj­ší vyře­šit ten­to twin para­dox. Kde se tu tahle cha­bá napo­do­be­ni­na popu­lár­ní dvo­ji­ce vza­la? A má to být vtip­né? Co mi vadi­lo víc než podiv­ní mla­dí agen­ti, je způ­sob, jakým roz­dě­li­li agen­ty původ­ní. Jako by už tak nemě­li dost málo pro­sto­ru pro vyšet­řo­vá­ní. A když koneč­ně mají pro­stor, strá­ví ho jen napros­to nic neří­ka­jí­cím tla­chá­ním o spo­ji­tos­ti mezi nábo­žen­ským fana­tis­mem a mateř­skou lás­kou. Za moc nestá­ly ani efek­ty. Například hoří­cí lidé vypa­da­li para­dox­ně doce­la směš­ně. Stejně pochyb­ně vypa­dal i svět mezi živo­tem a smr­tí.

Vlastně jsem si u závě­reč­ných titu­lek říka­la, jest­li si z nás tvůr­ci Akt X děla­jí sran­du a jen zkou­ší, co všech­no divák sne­se. Podle mě nej­hor­ší díl série.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44065 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72468 KB. | 23.07.2024 - 16:31:07