Kritiky.cz > Speciály > Anděl Páně 2 - Hvězdné nebe - Hraju to, co jsem. Boha!

Anděl Páně 2 - Hvězdné nebe - Hraju to, co jsem. Boha!

AndelPanePlakat
AndelPanePlakat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

V hvězd­ném nebi se v pohád­ce Anděl Páně 2 sešla řada postav a jejich před­sta­vi­te­lů z prv­ní­ho dílu. V čele s pánem Bohem Jiřím Bartoškou.

„Jak se píše v Písmu sva­tém, Boha nikdy nikdo nevi­děl, ale záro­veň říká Bůh: jsem, kte­rý jsem. To zna­me­ná, že je to mimo naši před­sta­vu, ale při­tom napros­to jas­né bož­ské cha­risma, a pro­to já tam mám Jirku Bartošku. Protože on je v cha­risma­tu tak nezpo­chyb­ni­tel­ný, a tím vlast­ně nád­her­ný… já si neu­mím před­sta­vit, že by někdo v Čechách mohl zahrát lépe pána Boha než Jirka a uží­val si to,“ vysvět­lu­je Jiří Strach cas­ting na tuto posta­vu a vzpo­mí­ná: „Když byl Jirka marod, tak kdy­by se coko­liv sta­lo, tak bych tenhle film neto­čil. Prostě on je pro mě jako pán Bůh napros­to nena­hra­di­tel­ný. Takže jest­li se někdo hod­ně mod­lil za uzdra­ve­ní Jirky Bartošky, tak jsem to byl já, pro­to­že bych nemohl nato­čit Anděla Páně 2.“ 

A jaký je pán Bůh v podá­ní Jiřího Bartošky? „Všeobjímající. Je to pán Bůh vše­ob­jí­ma­jí­cí, tak jak pán Bůh má být. Umí odpouš­tět,“ říká herec. „Je to posta­va, kte­rá roz­hý­bá­vá děj, kte­rý se potom ode­hrá­vá. Hybatel, ano… Bůh hyba­tel, Bůh stvo­ři­tel.“

Jak se dá při­pra­vit na tako­vou roli?  „Je to role, tak­že když člo­věk hra­je vra­ha, tak se na tu roli nepři­pra­vu­je tak, že by něko­ho zabil. A když člo­věk hra­je pána Boha, tak pro­to­že v kaž­dém z nás je kus pána Boha, tak­že vlast­ně hra­ju to, co jsem, pán Bůh,“ říká Jiří Bartoška.

Jako pana Marie se vrá­ti­la do Anděla Páně 2 Klára Issová a ani se jí nezdá­lo, že od prv­ní­ho natá­če­ní utek­la tako­vá doba.

„Mám pocit jako kdy­by vůbec neu­běh­lo tolik let a všech­no mi při­jde tak stej­né, jako by to bylo nedáv­no. Je to pořád stej­ně hezká atmo­sfé­ra při natá­če­ní a my si uží­vá­me vyrá­bě­ní toho nebe na zemi.“

Klára si dokon­ce oblék­la stej­ný kos­tým jako v prv­ním díle. „Ano, je to stej­ný kos­tým… A všich­ni byli rádi, že se do něj vejdu – to byla prv­ní věc. Kostým vždyc­ky her­ci pomá­há, ale jak jsem říka­la, i když ten čas ubě­hl, tak jako kdy­by neu­bě­hl.“

Klára pat­ří téměř ke kme­no­vým her­cům reži­sé­ra Stracha, spo­lu s Jiřím Dvořákem a Ivanem Trojanem si zahrá­li napří­klad v jeho dra­ma­tic­ké sérii Operace Silver A.

„Je to krás­ný, vždyc­ky se setkat s těmi lid­mi po pár letech a užít si pár dní... Jsou to bez­vad­ní lidi, tak­že jsou to i bez­vad­ní her­ci a je fajn, že se tu sešla tako­vá par­ta. Atmosféra na natá­če­ní u Jirky Stracha je vždyc­ky krás­ná. Já jsem s Jirkou začí­na­la, když jsem byla hod­ně mla­dá – prv­ní film, kte­rý jsme spo­lu nato­či­li, byl Genij vlas­ti, a od tý doby se tak prů­běž­ně po něko­li­ka letech na něja­kém pro­jek­tu potká­me. Jirka je straš­ně moc hod­ný reži­sér, ale záro­veň ví přes­ně, co chce a doká­že her­ci pomoct přes­nou při­po­mín­kou k roli, kte­rou tře­ba člo­věk sám ve scé­ná­ři neod­ha­lil. Takže je to tako­vej bez­vad­nej reži­sér, je hod­nej a záro­veň pod­po­ru­jí­cí,“ říká Klára Issová.

Svatého Josefa pře­sta­vu­je dal­ší čes­ká herec­ká legen­da – Josef Abrhám. Také on při­jal nabíd­ku vel­mi rád. „Protože posta­va se jme­nu­je Josef a jak vidí­te, já taky vypa­dám, jak z nebe… A navíc v tom­to nebi je řada mých skvě­lých kole­gů, tak­že jsem veli­ce rád do toho­to pro­jek­tu vstou­pil,“ říká Josef Abrhám a pochva­lu­je si také spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Strachem. „Spolupráce je výbor­ná, bez­vad­ná. My jsme spo­lu hrá­li v jed­né pohád­ce a potom v něja­kých dal­ších věcech a on tím, že je skvě­lý herec, tak nechá her­ce žít, má smy­sl pro humor a pro úro­veň a já s ním pra­cu­ju vel­mi rád. S ním je radost být a já vždy s potě­še­ním při­jí­mám, tak­že držím pal­ce,“ dodá­vá Josef Abrhám.

V rolích dal­ších sva­tých se obje­ví zná­mé čes­ké a slo­ven­ské herec­ké osob­nos­ti, kte­ré vytvá­ře­jí posta­vy odpo­ví­da­jí­cí jejich jmé­nům – Svatého Petra hra­je Petr Čtvrtníček, Svatého Martina Martin Huba, Svatou Lucii Lucie Bílá, Svatou Veroniku Veronika Žilková, Svatého Matěje Matěj Hádek. Andělíčky v nebi před­sta­vu­jí čle­no­vé sbo­ru Boni Pueri.

Do nebe při­chá­zí také duše Voříšková, roze­ná Bodláková a jako prv­ní nara­zí na Petronela, kte­rý ji vede z očist­ce na pře­zkou­še­ní. „V tom­to fil­mu mám malič­kou rolič­ku, ale roz­to­mi­lou. Přijmout tu nabíd­ku neby­lo těž­ké, prá­vě pro­to, že role byla tak roz­to­mi­lá a celý film je sku­teč­ně pove­de­ný, skvě­le napsán od Marka Epsteina a hlav­ně to dělá reži­sér Strach a s tím já straš­ně ráda dělám,“ říká Jiřina Bohdalová, kte­rá s Jiřím Strachem nato­či­la skvě­lé kous­ky jako Povodeň nebo Vrásky z lás­ky.  „Až se mi to nechce říkat, pro­to­že já vel­ký slo­va nemám ráda, ale Jirka je můj milá­ček. Jednak mi dal dvě krás­ný role, tak­že jsem mu zavá­zá­na a on má něco, co herec potře­bu­je, má v sobě klid, on nezvý­ší hlas, a hlav­ně má ohrom­ně bys­trý oko na faleš. Tu nesná­ší a umí to zpro­střed­ko­vat tak, že člo­věk má sko­ro pocit, že na to při­šel sám, “ chvá­lí reži­sé­ra čes­ká herec­ká iko­na Jiřina Bohdalová. Herečka se těši­la také na setká­ní s kole­gy Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem. „Je to tako­vé uklid­ně­ní, když se sejde­te s lid­mi, kte­rých si váží­te, kte­ří mají smy­sl pro humor, a kte­ří vás taky mají rádi, tak pak je to, mys­lím, na tom fil­mu troš­ku vidět,“ říká Jiřina Bohdalová.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,86703 s | počet dotazů: 232 | paměť: 72054 KB. | 14.07.2024 - 06:26:51