Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Noční zvířata | Nocturnal Animals [80%]

Noční zvířata | Nocturnal Animals [80%]

rp HMPG 50805 AA 6087 print v2lmCTRSTSAT3F 1200x799.jpg
rp HMPG 50805 AA 6087 print v2lmCTRSTSAT3F 1200x799.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Módní návr­hář Tom Ford si svůj fil­mař­ský debut odbyl před sed­mi lety kniž­ní adap­ta­cí díla Christophera Isherwooda Single Man. Nyní se k fil­ma­ři­ně vrá­til s dal­ší kniž­ní adap­ta­cí, ten­to­krá­te od Austina Wrighta. Ta sli­bo­va­la mno­hé nad rámec hvězd­né­ho obsa­ze­ní. Podařilo se napl­nit poten­ci­ál fil­mu a sto­jí tahle novin­ka za vaši návště­vu? A doká­že tenhle tem­ně ladě­ný sní­mek uspět v sou­čas­né kon­ku­ren­ci? Tom Ford totiž nato­čil sní­mek, jenž roz­hod­ně nesed­ne kaž­dé­mu. 

Susan Morrow (Amy Adams) je úspěš­nou umě­lec­kou kurá­tor­kou vyhlá­še­né gale­rie moder­ní­ho umě­ní. V jejím živo­tě je vše tak, jak si přá­la. Je boha­tá, úspěš­ná a má zao­pat­ře­né­ho, cíle­vě­do­mé­ho a schop­né­ho man­že­la. Přesto zjiš­ťu­je, že přes­to všech­no jed­no­du­še není šťast­ná. V tu chví­li ovšem do její­ho živo­ta vstu­pu­je její býva­lý man­žel Edward (Jake Gyllenhaal), se kte­rým od jejich roz­vo­du před deva­te­nác­ti lety nemlu­vi­la. Přijel totiž do New Yorku ode­vzdat ruko­pis své nové kni­hy. Pro její pří­běh se roz­ho­dl inspi­ro­vat ve spo­leč­ném živo­tě se Susan, pro kte­rou kni­hu také věno­val. Susan z toho důvo­du obdr­že­la kopii do své schrán­ky, aby si na kníž­ku udě­la­la názor. Když se ovšem do kni­hy zač­te, zjis­tí, že je tem­ná a plná nási­lí...
Tom Ford se už od začát­ku s ničím moc nepá­ře. Je nad­mí­ru jas­né, že se roz­ho­dl inspi­ro­vat v kla­si­kách, neboť z fil­mu jde cítit výrazná inspi­ra­ce dra­ma­ty, thrille­ry a film-noir táh­nou­cí se přes deva­de­sát­ky až do pade­sá­tých let. Tahle zvlášt­ní kom­bi­na­ce ale jed­no­du­še fun­gu­je. Navíc, Ford si ve svém fil­mu nebe­re moc ser­vít­ky a už od prv­ních momen­tů fil­mu před­vá­dí nekom­pro­mis­ní pohled na dva svě­ty, ve kte­rých se jeho pří­běh ode­hrá­vá. Film v tomhle ohle­du navíc bene­fi­tu­je znač­ně z jeho osob­ních zku­še­nos­tí jako mód­ní­ho návr­há­ře a vystu­do­va­né­ho inte­ri­é­ro­vé­ho archi­tek­ta, kdy někte­ré scé­ny jsou díky tomu nesmír­ně půso­bi­vé už samy o sobě, bez ohle­du na jejich důle­ži­tost pro pří­běh či posta­vy. 
Postavy jsou ale v tomhle pří­pa­dě to nej­lep­ší, co film může nabíd­nout. Fordovi se totiž poda­ři­lo do své­ho dru­hé­ho sním­ku zís­kat poměr­ně hvězd­né obsa­ze­ní, kde ani jeden herec­ký výkon nelze vytknout, nao­pak. Skvělé od začát­ku do kon­ce, kde Amy Adams a pře­de­vším Michael Shannon září nej­ví­ce. Díky nim a jejich herec­kým výko­nům dostá­vá tenhle tem­ný pří­běh, sto­jí­cí pře­de­vším na dvoj­ro­li Jakea Gyllenhaala, nesku­teč­nou atmo­sfé­ru a půso­bí tak jako něco, co vznik­lo v úpl­ně jiné době. Tenhle dojem pak jen pod­po­ru­je půso­bi­vá kame­ra Seamuse McGarveyho, kte­rý díky vyu­ži­tí ana­lo­go­vé kame­ry nepů­so­bí ani tro­chu umě­le. Navíc, po nedáv­ném Zúčtování se jed­ná o dru­hý jeho hod­ně vyda­ře­ný pro­jekt v jed­nom roce.  
Fenomenální vizu­ál a herec­ké výko­ny navíc pod­po­ru­je nesku­teč­ně půso­bi­vý hudeb­ní dopro­vod o kte­rý se posta­ral Abel Korzeniowski. Ten se spo­lé­há spí­še na moder­ní kla­sic­kou muzi­ku, spí­še než tra­dič­ní hudeb­ní kom­po­zi­ce u thrille­rů a dra­mat a to je na výsled­ném dojmu na divá­ka znát. Právě ona hudeb­ní slož­ka jen pod­tr­hu­je dojem z fil­mu, kte­rý vyvo­lá­vá vzpo­mín­ky na léta dáv­no minu­lá, přes­to­že je téma­tic­ky film více než aktu­ál­ní a moder­ní. Zvláštní a kon­tro­verz­ní kom­bi­na­ce, kte­ré se Ford ani na moment nebrá­ní, spí­še onen dojem podiv­nos­ti a jedi­neč­nos­ti jen pod­po­ru­je. Stačí se podí­vat na úvod­ní titul­ky, kte­ré znač­nou část pub­li­ka beze­spo­ru roz­ho­dí a donu­tí pře­mýš­let mož­ná až o odcho­du ze sálu. A tenhle pocit nepří­jem­nos­ti fil­mu vydr­ží až do závě­reč­ných titul­ků. 
Abych tu ale jen nepěl pozi­ti­va fil­mu, je hned něko­lik nega­tiv, kte­ré fil­mu musím vytknout. Místy totiž mož­ná až zby­teč­ně dlou­ho pře­šla­pu­je na mís­tě, díky čemuž film půso­bí hned v něko­li­ka momen­tech zby­teč­ně zdlou­ha­vě a nata­ho­va­ně. Několik pře­cho­dů a kom­pa­rač­ních zábě­rů, kte­ré pro­po­ju­jí svět fik­ce a reál­ný svět hrdin­ky taky nefun­gu­je úpl­ně tak, jak asi tvůr­ci zamýš­le­li. I přes­to je to jen něko­lik momen­tů, kte­ré naru­šu­jí jinak téměř bez­chyb­nou a nekom­pro­mis­ní podí­va­nou, kte­rou divá­kům Tom Ford ve svém sním­ku Noční zví­řa­ta nachys­tal. 
Chcete-li tak vyra­zit na sní­mek, kte­rý se vám v zápla­vě běž­né pro­duk­ce zapí­še do pod­vě­do­mí hod­ně tuč­ným pís­mem, pak vyraz­te na tuhle novin­ku v čes­kých a slo­ven­ských kinech. Skvělé herec­ké výko­ny, pocti­vá, mís­ty až nepří­jem­ně mra­zi­vá atmo­sfé­ra, feno­me­nál­ní audi­o­vi­zu­ál a poměr­ně zají­ma­vý a ori­gi­nál­ní pří­běh. Několik nedo­stat­ků sice film má a hned něko­li­krát bude ve výsled­ku při­pa­dat tro­chu del­ší, než by musel být, přes­to se jed­ná o půso­bi­vý kle­not v šedi nabíd­ky kin, kte­rá roku 2016 do pří­cho­du pře­kva­pi­vě sil­né­ho pod­zi­mu před­chá­ze­la. Zvláštní a mís­ty nepří­jem­ný film, kte­rý roz­hod­ně nesed­ne kaž­dé­mu. Tomu komu ano, ovšem reži­sér Tom Ford nachys­tal výlet zpět v čase, na kte­rý jen tak neza­po­me­ne­te. 
Tom Ford nato­čil poměr­ně nepří­jem­ně mra­zi­vý film, kte­rý je na jed­né stra­ně hod­ně aktu­ál­ní a moder­ní, na dru­hé pak jeho sil­ná inspi­ra­ce v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie může za to že Noční zví­řa­ta půso­bí jako sní­mek let dáv­no minu­lých. Atmosfericky sil­ný film se zají­ma­vým pří­bě­hem a pře­de­vším skvost­ným audi­o­vi­zu­á­lem, kde exce­lu­jí her­ci v hlav­ních rolích. Několikrát sice půso­bí film mož­ná až pří­liš zby­teč­ně zdlou­ha­vě a někte­ré pře­cho­dy nepů­so­bí úpl­ně dob­ře, přes­to se jed­ná o skvost­ně mra­zi­vý thriller, kte­rý moc dob­ře ví, čím chce být. Chcete-li tak něco jedi­neč­né­ho a v sou­čas­né době v kinech ne zrov­na obvyk­lé­ho, pak smě­le do toho.   
50% Mrazivý a nepří­jem­ný film
25% Skvělí her­ci
25% Texas

Noční zví­řa­ta
(Nocturnal Animals, Nočné zvie­ra­tá)
Drama / Thriller
USA, 2016, 115 min

Režie: Tom Ford
Předloha: Austin Wright (kni­ha)
Scénář: Tom Ford
Kamera: Seamus McGarvey
Hudba: Abel Korzeniowski

Hrají: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Ellie Bamber, Armie Hammer, Karl Glusman, Robert Aramayo, Laura Linney, Andrea Riseborough, Michael Sheen, India Menuez, Zawe Ashton, Graham Beckel, Neil Jackson, Jena Malone, Kristin Bauer van Straten, Moose Ali Khan, Nick Hounslow, Chelsea Taylor, Jack Wallace, Maria Zyrianova

Producenti: Robert Salerno, Tom Ford
Střih: Joan Sobel
Scénografie: Shane Valentino
Kostýmy: Arianne Phillips

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 24.11.2016 CinemArt CZ
Slovensko V kinech od: 24.11.2016 CinemArt SK
USA V kinech od: 18.11.2016 Focus Features

http://www.csfd.cz/film/52430-nocni-zvirata/
http://www.imdb.com/title/tt4550098/
Podívejte se na hodnocení Noční zvířata na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43212 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72320 KB. | 22.05.2024 - 16:15:31