Kritiky.cz > Speciály > Assassin’s Creed - OBSAZENÍ ASSASSIN’S CREED

Assassin’s Creed - OBSAZENÍ ASSASSIN’S CREED

Assasin
Assasin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fassbender a Kurzel spo­leč­ně pozva­li zná­mou kole­gy­ni, aby dokon­či­li hlav­ní obsa­ze­ní: Marion Cotillardovou, kte­rá hrá­la Lady Macbeth po boku Fassbendera v Kurzelovu Macbethovi. Fassbender říká: „Když se k nám Justin při­po­jil, zača­lo to Marion zají­mat, a pro nás byl obrov­ský bonus zís­kat hereč­ku s její hod­no­tou, důvě­ry­hod­nos­tí, cit­li­vos­tí a inte­li­gen­cí.”

Cotillardová hra­je Sofii Rikkinovou, věd­ky­ni v zaří­ze­ní Abstergo, kte­rá Calovi před­sta­ví pro­jekt Animus. Cílem její­ho výzku­mu je najít lék na nási­lí – nebo tomu ale­spoň věří. „Věří, že pra­cu­je pro vzne­še­nou věc,” říká Cotillardová o své posta­vě. „Je pro svou věc nad­še­ná, má v sobě lid­skost, kte­rá je zají­ma­vá. Abstergo zna­me­ná v lati­ně očiš­tě­ný. A Sofie se sna­ží vylep­šit lid­skou rasu a obje­vit, co vyvo­lá­vá v lid­ských bytos­tech nási­lí. Upřímně se sna­ží najít lék. Fascinují ji jak lid­ské bytos­ti, tak i věda. Opravdu věří, že pomů­že lid­stvu.”

Cotillardové se pří­le­ži­tost k nové spo­lu­prá­ci s Kurzelem a Fassbenderem zdá­la neo­do­la­tel­ná.  „Důvěra je jed­na z nej­dů­le­ži­těj­ších věcí, kte­ré u reži­sé­rů hle­dám,” říká. „Když jsem popr­vé tele­fo­no­va­la s Justinem, ješ­tě než jsme děla­li Macbetha, zdá­lo se mi, že mu budu abso­lut­ně důvě­řo­vat. A vědě­la jsem, že Michael je úžas­ný a odhod­la­ný herec. Zkušenost z Macbetha byla vel­mi inten­zív­ní a oprav­du vytvo­ři­la vel­mi oje­di­ně­lé vzta­hy. Přijet na natá­če­ní, kde víte, že může­te sto­pro­cent­ně důvě­řo­vat své­mu part­ne­ro­vi a své­mu reži­sé­ro­vi, je veli­ce sil­né. A začít spo­leč­ně pra­co­vat na dal­ším pro­jek­tu, napros­to odliš­ném pro­jek­tu, bylo vel­mi vzru­šu­jí­cí.”

Herci a reži­sér, kte­ří těs­ně spo­lu­pra­co­va­li na Macbethovi, vyvi­nu­li účin­ný způ­sob, jak efek­tiv­ně spo­lu­pra­co­vat. „Museli jsme nato­čit Macbetha ve vel­mi krát­ké době – poča­sí bylo inten­zív­ní, mate­ri­ál byl inten­zív­ní,” říká Fassbender. „Rychle jsme se sblí­ži­li a muse­li jsme pra­co­vat vel­mi rych­le, a tahle spo­leč­ná zku­še­nost nám abso­lut­ně pomoh­la. Rozuměli jsme si navzá­jem a moh­li jsme pros­tě pokra­čo­vat v prá­ci.”

„Někdy něko­ho potká­te a máte pocit, že už ho zná­te celý život,” říká Cotillardová o Fassbenderovi. „Tenhle pocit jsem měla s Michaelem. Je tvo­ři­vý a vyna­lé­za­vý, ale jeho sil­ná vyna­lé­za­vost nikdy není na pře­káž­ku jed­no­du­chos­ti. Překvapoval mě kaž­dý den.”

Když byli hlav­ní her­ci obsa­ze­ní, obrá­ti­la se pozor­nost na oso­by, kte­ré obklo­pu­jí Cala, když pod­nik­ne dob­ro­druž­ství, kte­ré změ­ní jeho život. Jeremy Irons (Zvrat štěs­tě­ny) hra­je Rikkina, Sofiina otce a vizi­o­nář­ské­ho výkon­né­ho ředi­te­le Abstergo Industries. Rikkin je hla­vou orga­ni­za­ce, kte­rá se věnu­je „zdo­ko­na­le­ní” lid­ské rasy a jeho moti­vy jsou slo­ži­těj­ší, než se nave­nek zda­jí, a jeho pou­ta se sou­čas­ným tem­plář­ským hnu­tím ho vrha­jí do pochyb­né­ho svět­la.

„Vždy jsem rád hrál posta­vy, kte­ré jsou nemo­rál­ní nebo pla­vou pro­ti prou­du,” pozna­me­ná­vá Irons o své záli­bě v roli. „A i když jsem nikdy nehrál hru Assassin’s Creed, mys­lím, že film má zají­ma­vý původ a Justin je vel­mi zají­ma­vý reži­sér. Těšil jsem se na prá­ci s Michaelem Fassbenderem a Marion Cotillardovou, dvě­ma her­ci, kte­ré oprav­du obdi­vu­ji. Michaelova ener­gie má něco, co se k Vám dosta­ne přes obra­zov­ku, nevím, odkud to pochá­zí. A Marion je jedi­neč­ná hereč­ka, kte­rá sku­teč­ně zachy­ti­la vel­mi kom­pli­ko­va­ný a křeh­ký vztah mezi Sofií a jejím otcem.”

S Abstergem jako před­ní orga­ni­za­cí sou­čas­né­ho tem­plář­ské­ho hnu­tí usi­lu­je Rikkin, aby prá­ce vyko­na­ná v orga­ni­za­ci byla zce­la odliš­ná od Sofiiných před­stav. „Vztah Sofie k její­mu otci je vel­mi sple­ti­tý,” vysvět­lu­je Cotillardová. „Jsou k sobě jako cizin­ci a muse­li žít dlou­hou dobu dale­ko od sebe. Sofie je napros­to odda­ná své­mu výzku­mu a sou­čas­ně oprav­du tou­ží po uzná­ní své­ho otce, a někdy pros­tě neví, co je důle­ži­těj­ší.”

Cal má také obzvlášť kom­pli­ko­va­ný vztah se svým otcem, pozna­me­ná­vá irský herec Brendan Gleeson, kte­rý hra­je Josepha Lynche. „Calovy vzpo­mín­ky na jeho otce nejsou pří­jem­né,” říká. „Jeho posled­ní vzpo­mín­ka na něj není vůbec pří­jem­ná. Mají na minu­lost odliš­ný pohled a Cal je odhod­la­ný ho zabít.”

Není to popr­vé, kdy se Gleeson a Fassbender obje­ví na plát­ně jako otec a syn – začát­kem toho­to roku se her­ci obje­vi­li jako pří­sluš­ní­ci zlo­čin­né­ho kla­nu ve veli­ce oblí­be­ném nezá­vis­lém kri­mi­nál­ním dra­ma­tu Trespass Against Us, kte­ré mělo pre­mi­é­ru na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu. „Je těž­ké vědět, co od něj přes­ně dosta­ne­te, pro­to­že je vel­mi své­ráz­ný a vel­mi instink­tiv­ní,” říká Gleeson. „Bylo pro mě oprav­du zají­ma­vé s ním pra­co­vat, pro­to­že má urči­tou život­ní sílu, kte­rá je napros­to, napros­to odliš­ná od čeho­ko­li a koho­ko­li, s kým jsem kdy pra­co­val. A Justin je oprav­du skvě­lý, fan­tas­tic­ký pro­těj­šek k Michaelovi.”

O téma­tu fil­mu Gleeson dodá­vá: „Zdá se vel­mi aktu­ál­ní a vel­mi rele­vant­ní ve svě­tě, v kte­rém žije­me. Je to všech­no o moci a kla­nech a názo­rech a víře, a všech těch věcech, kte­ré ženou lidi do vel­mi inten­zív­ní tem­no­ty.”

Další oby­va­tel Absterga, Moussa, hra­ný Michaelem K Williamsem, je poto­mek Baptista, hait­ské­ho asa­sí­na, kte­rý pou­ží­vá pro­ti nepřá­te­lům vúdú jed. „Moussa zaru­če­ně má asa­sín­ské doved­nos­ti, i když já si mys­lím, že mís­to pří­mé­ho sou­bo­je dává při zabí­je­ní svých pro­tiv­ní­ků před­nost uží­vá­ní tri­ků a magie a vúdú,” říká Williams. „Ale pokud je tře­ba, zvlád­ne to také.”

Ariane Labedová před­sta­vu­je Marii, asa­sín­ku a klí­čo­vou spo­jen­ky­ni Aguilara. „Ariane Labedová byla hereč­ka, kte­rá se mi vel­mi líbi­la ve fil­mech, kte­ré jsem s ní viděl,” říká Kurzel. „Je tak zají­ma­vá a pře­krás­ná oso­ba a má v sobě něco tajem­né­ho. V minu­los­ti byla taneč­ni­ce, tak­že jsem věděl, že fyzič­nost posta­vy pro ni bude při­ja­tel­něj­ší než pro ostat­ní her­ce.”

Dále jsou obsa­ze­ni Matias Varela jako Emir, poto­mek Ysufa, asa­sí­na z Blízkého výcho­du, kte­rý pou­ží­vá pro­ti svým nepřá­te­lům ved­le meče a nožů také luk a šípy, a Denis Menochet, kte­rý hra­je McGowana, vůd­ce abster­gské ochran­ky.

Nakonec se zde obje­vu­je iko­nic­ká hereč­ka nomi­no­va­ná na Oscara Charlotte Ramplingová jako Ellen Kayeová, jed­na z nej­vý­še posta­ve­ných star­ších v tep­lář­ské orga­ni­za­ci, žena, jejímž jedi­ným úče­lem je vytvo­řit spo­leč­nost řádu a kon­t­ro­ly. Hodnověrnost, se kte­rou hrá­la, byla klí­čo­vá pro spo­je­ní mýtů o tem­plář­ské spo­leč­nos­ti s něčím sku­teč­ně věro­hod­ným a napros­to hro­zi­vým.

Kurzel říká: „Tak jako v kaž­dém svém obsa­ze­ní jsem si vybral her­ce, kte­ré milu­ji.”


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Assassin’s Creed - VZHLED ASSASSIN'S CREED13. ledna 2017 Assassin’s Creed - VZHLED ASSASSIN'S CREED Největší výzvou pro producenty bylo obnovit svět Španělska v 15. století, který tvoří pozadí pro Calovy regrese do Aguilarových vzpomínek. Posledním místem natáčení byla Malta a Almería ve […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed - NATÁČENÍ SKOKU VÍRY...VE SKUTEČNOSTI13. ledna 2017 Assassin’s Creed - NATÁČENÍ SKOKU VÍRY...VE SKUTEČNOSTI Režisér Kurzel a jeho tým věděli, že zavázat se k opravdovým akcím znamenalo přijmout možná největší výzvu, s jakou se můžete v kaskadérství setkat: volný pád. Nekonečné kalkulace, odhady […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed - DĚJ ASSASSIN’S CREED13. ledna 2017 Assassin’s Creed - DĚJ ASSASSIN’S CREED Jako jedna z nejoblíbenějších frančíz videoherního průmyslu se Assassin’s Creed proslavila svými supernapínavými akčními scénami. Série byla jednou z prvních, která výrazně využívala […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed - HISTORICKÝ KONTEXT13. ledna 2017 Assassin’s Creed - HISTORICKÝ KONTEXT Jedním z největších úspěchů frančízy Assassin’s Creed bylo chytré spojení skutečné historie se zintenzívněnou fantazií. Asasíni a templáři jsou obě skutečné skupiny, jejichž filosofie jsou […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed - ZPRACOVÁNÍ HER13. ledna 2017 Assassin’s Creed - ZPRACOVÁNÍ HER Hra Assassin’s Creed, spuštěná v roce 2007, umístila hráče do srdce křížových válek, do světa, ve kterém krvavá válka mezi asasíny a templáři, trvající celá staletí, definovala velkou část […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed - O PRODUKCI13. ledna 2017 Assassin’s Creed - O PRODUKCI Připravte se na vizionářské nové uchopení dobrodružného akčního žánru. ASSASSIN’S CREED je příběh odehrávající se napříč světy, příběh jednoho muže, který se ocitá v centru dávné bitvy […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed | Official HD Trailer #2 | 201718. října 2016 Assassin’s Creed | Official HD Trailer #2 | 2017 Screeny z Traileru. Trailer na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hanebný pancharti - tentokrát z Druhé světové války16. srpna 2020 Hanebný pancharti - tentokrát z Druhé světové války Roku 1963 muselo v Knoxvillu ve státě Tenessee asi pořádně zahřmět. Vždyť se tohoto osudného dne narodil jeden z nejvýznamnějších režisérů dnešní doby mající na svém seznamu hezkou řádku […] Posted in Retro filmové recenze
  • Macbeth - 75 %2. listopadu 2015 Macbeth - 75 % Popasovat se s vlastní ctižádostí a touze po moci není snadné. Dramatik William Shakespeare napsal v roce 1606 na toto téma hru, která byla inspirována historickou postavou skotského krále […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,69388 s | počet dotazů: 235 | paměť: 72433 KB. | 19.05.2024 - 06:28:25