Kritiky.cz > Speciály > Assassin’s Creed - ZPRACOVÁNÍ HER

Assassin’s Creed - ZPRACOVÁNÍ HER

Assasin
Assasin
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hra Assassin’s Creed, spuš­tě­ná v roce 2007, umís­ti­la hrá­če do srd­ce kří­žo­vých válek, do svě­ta, ve kte­rém krva­vá vál­ka mezi asa­sí­ny a tem­plá­ři, trva­jí­cí celá sta­le­tí, defi­no­va­la vel­kou část lid­ské his­to­rie. Po spuš­tě­ní v roce 2007 se hra sta­la oka­mži­tým hitem, kte­rý zplo­dil ne méně než osm sérií a spous­tu oblí­be­ných ved­lej­ších pro­duk­tů, kte­rých se pro­da­lo více než sto mili­ó­nů kopií po celém svě­tě. Série umís­ti­ly hrá­če do ital­ské rene­san­ce, zalo­že­ní Ameriky, zla­té­ho věku pirát­ství v Karibiku a revo­luč­ní Francie.

Rámcem kaž­dé hry je sou­čas­ný kon­flikt asa­sí­nů a tem­plá­řů, ve kte­rém tajem­ná bio­tech­no­lo­gic­ká spo­leč­nost Abstergo Industries slou­ží jako kry­cí orga­ni­za­ce pro tem­plář­ské rytí­ře, kte­rá uvěz­ňu­je asa­sí­ny a pou­ží­vá stroj zva­ný „Animus”, aby ote­vře­la jejich gene­tic­ké vzpo­mín­ky a odha­li­la tajem­ství jejich před­ků.

Filmová adap­ta­ce Assassin’s Creed pro vel­ké plát­no před­sta­vu­je zná­mé­mu osa­zen­stvu novou posta­vu, Cala Lynche, hra­né­ho Michaelem Fassbenderem. Cal je potom­kem něko­li­ka linií význač­ných asa­sí­nů; je pro­fe­si­o­nál­ním zlo­čin­cem, kte­ré­ho z jeho vlast­ní popra­vy osvo­bo­dí Abstergo Industries, sou­čas­ná podo­ba řádu tem­plá­řů. Je donu­cem se podí­let na pro­jek­tu Animus a zno­vu pro­žít vzpo­mín­ky své­ho před­ka Aguilara de Nerhy, asa­sí­na během špa­něl­ské inkvi­zi­ce. Během pro­ží­vá­ní Aguilarových vzpo­mí­nek Cal postup­ně poro­zu­mí své trau­ma­tic­ké minu­los­ti a své roli ve sta­le­tém kon­flik­tu zne­přá­te­le­ných frak­cí.

 Michael Fassbender, kte­rý s rych­le obje­vil jako jeden z vyni­ka­jích a oblí­be­ných svě­to­vých her­ců, oka­mži­tě viděl v nové adap­ta­ci hry poten­ci­ál. „Svět Assassin’s Creed se zdál vel­mi vhod­ný pro kine­ma­to­gra­fic­ký záži­tek,” říká o pro­jek­tu. Jeho víra v mate­ri­ál byla tak sil­ná, že jeho spo­leč­nost DMC se při­da­la k pro­jek­tu jako pro­du­cent. Připojili se k nim Frank Marshall a Patrick Crowley, kte­ří byli spo­leč­ně zod­po­věd­ní za sérii fil­mů Bourne a nej­no­vě­ji Jurský park.

Assassin’s Creed je mamu­tí hra, když si uvě­do­mí­te, že pro­nik­la do celé­ho svě­ta,” říká pro­du­cent  Pat Crowley. „Existuje celý svět lidí, kte­ří zna­jí pra­vi­dla a všech­ny záko­ny a his­to­rii a všech­ny nej­růz­něj­ší posta­vy, kte­ré vytvá­ře­jí her­ní záži­tek z Assassin’s Creed.”

Ale, jak říká, nový film napsa­ný Billem Collagem, Adamem Cooperem a Michaelem Lessliem, není pou­ze pro dlou­ho­do­bé fanouš­ky obe­zná­me­né s boha­tou myto­lo­gií sérií – nabí­zí vzru­šu­jí­cí oje­di­ně­lý záži­tek také pro nováč­ky. „Příběh, kte­rý jsme vymys­le­li, je pří­bě­hem, ve kte­ré jste nikdy nemu­se­li hrát hru, abys­te oprav­du oce­ni­li film.”

Zkušený Fassbender, kte­rý před­sta­vo­val moc­né­ho mutan­ta Magenta ve fil­mech včet­ně X-Men: Budoucí minu­lost, pocho­pil jedi­neč­ně vypra­věč­ské mož­nos­ti, kte­ré posky­tu­je ohý­bá­ní času ve hře, před­po­klad ovliv­ně­ný sci-fi, a byl nad­še­ný pří­le­ži­tos­tí roz­vi­nout už tak expan­zív­ní svět Assassin’s Creed na stří­br­ném plát­ně. „Když jsem se setkal s chla­pí­ky z Unisoftu, a oni mi zača­li vysvět­lo­vat celý tenhle svět a myš­len­ku pamě­ti DNA, zdá­lo se mi to jako vel­mi reál­ná vědec­ká teo­rie,” říká Fassbender. „Přemýšlel jsem o mož­nos­ti, že se to sta­ne fil­mo­vým zážit­kem. Uchopili jsme to jako celo­ve­čer­ní film, a ne jako video­hru.”

Za tím úče­lem byly původ­ní posta­vy – včet­ně dvoj­ro­le Cala a Aguilara hra­né Fassbenderem – vytvo­ře­né obzvláš­tě pro ten­to film. Herec hra­jí­cí Cala říká: „Nemá rodo­vou linii, ke kte­ré by pat­řil. Je tro­chu ztra­ce­ná duše. Vždycky se při­bli­žu­je a vzda­lu­je náprav­ným zaří­ze­ním.” Naopak, Aguilar je „vel­mi mno­ho někdo, kdo pat­ří ke Krédu. Má cíl. Snaží se toho cíle dosáh­nout. Patří tomu cíli.”

Když se Fassbender při­dal k týmu, pozor­nost se obrá­ti­la k reži­sé­ro­vi, kte­rý by mohl být part­ne­rem pro hvězdu a do pří­bě­hu vnést více hloub­ky. Justin Kurzel, kte­rý spo­lu­pra­co­val s Fassbenderem a Marion Cotillardovou na Macbethovi z roku 2015, byl při­ro­ze­nou vol­bou. Fassbender se s aus­tral­ským reži­sé­rem setkal popr­vé, když shléd­nul jeho prv­ní celo­ve­čer­ní film, tem­né nezá­vis­lé kri­mi­nál­ní dra­ma Snowtown: „Okamžitě jsem cítil, že s tímhle chla­pí­kem chci pra­co­vat” pozna­me­ná­vá Fassbender. „Jen z poci­tu, jaký je člo­věk, a z naše­ho roz­ho­vo­ru jsem věděl, že bychom moh­li spo­lu­pra­co­vat. Měli jsme štěs­tí, že na mate­ri­ál zare­a­go­val. Bylo vel­kým pří­no­sem mít něko­ho, kdo má jeho sílu a vizi.”

„Na Justinovi je skvě­lé, že doká­že slo­ži­té prv­ky a obtíž­ná téma­ta pře­mě­nit na zvlád­nu­tel­né a sro­zu­mi­tel­né pro divá­ky, což přes­ně udě­lal s Macbethem,” pokra­ču­je Fassbender. „Věděli jsme, ž bude pro nás obrov­ským pří­no­sem mít tuhle per­spek­ti­vu a vnést ji do svě­ta fan­ta­sy.”

Producent Frank Marshall dodá­vá: „Justin Kurzel je někdo, kdo při­šel a vyra­zil nám dech. Přišel s napí­na­vým pří­stu­pem, jak říci pří­běh, a jak se na něj dívat jako na sku­teč­nost. Chtěl se při­blí­žit tomu svě­tu vel­mi rea­lis­tic­ky, ne jako super­člo­věk nebo posta­va ve fan­ta­sy, a to se nám všem líbi­lo.”

Calova ces­ta je stře­dem Kurzelova zájmu o pro­jekt. Cal zís­ká nový pohled na svou minu­lost díky tomu, že se dozví prav­du o svých před­cích, a začne se při­bli­žo­vat mís­tu, kde sku­teč­ně rozu­mí a ucho­pí svou roli ve svě­tě. Pro reži­sé­ra byly zásad­ní otáz­ky např. o tom, jak ději­ny mohou tva­ro­vat identi­tu, a byl fas­ci­no­va­ný před­sta­vou gene­tic­ké pamě­ti, že naše vlast­ní činy a vol­by mohou mít dozvuk napříč gene­ra­ce­mi.

„Je to o muži, kte­rý se dozví, kdo je, pro­střed­nic­tvím zku­še­nos­tí a živo­tů těch, kdo při­šli před ním,” říká Kurzel. „To mě vždyc­ky fas­ci­no­va­lo. Pokud neznáš svou pokrev­ní linii, jak pocho­píš urči­té emo­ce, jež cítíš, kte­ré jsou ve sku­teč­nos­ti způ­so­be­né tvou DNA? To je nedíl­ná a dyna­mic­ká sou­část poje­tí Assassin’s Creed, kte­rá film mys­lím pozve­dá­vá nad úro­veň oby­čej­né hry.”

Nicméně reži­sér říká, že bylo slo­ži­té pří­běh pojmout správ­ně. „Složitost poje­tí Assassin’s Creed byla oprav­do­vou výzvou,” říká Kurzel. „Myšlenka, že moder­ní posta­va vejde do toho stro­je zva­né­ho Animus a ten ji vez­me zpět? Není to stroj času – je to stroj ces­to­vá­ní pamě­tí. Navíc je tu mno­ha­setle­tá vál­ka mezi tem­plá­ři a asa­sí­ny, jíž je obtíž­né poro­zu­mět.  V koneč­ném efek­tu chce­te, aby si pub­li­kum odnes­lo hlav­ní myš­len­ku fil­mu. To byla nej­vět­ší výzva – jak vez­me­te dva odliš­né, kom­plex­ní žán­ry, a dvě růz­né doby, a jed­no­ho her­ce, kte­rý hra­je dvě roz­liš­né posta­vy, a zane­chá­te pub­li­kum s něčím uspo­ko­ji­vým?”

Naštěstí pod­le Fassbendera řídi­la pro­duk­ci správ­ným smě­rem reži­sé­ro­va vize a pev­ná ruka. „Justinovo pocho­pe­ní fil­mu a poro­zu­mě­ní toho, co jsme v kaž­dé scé­ně hle­da­li, sku­teč­ně vnes­lo jas­nost do kaž­dé­ho momen­tu,” říká.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Assassin’s Creed - VZHLED ASSASSIN'S CREED13. ledna 2017 Assassin’s Creed - VZHLED ASSASSIN'S CREED Největší výzvou pro producenty bylo obnovit svět Španělska v 15. století, který tvoří pozadí pro Calovy regrese do Aguilarových vzpomínek. Posledním místem natáčení byla Malta a Almería ve […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed - NATÁČENÍ SKOKU VÍRY...VE SKUTEČNOSTI13. ledna 2017 Assassin’s Creed - NATÁČENÍ SKOKU VÍRY...VE SKUTEČNOSTI Režisér Kurzel a jeho tým věděli, že zavázat se k opravdovým akcím znamenalo přijmout možná největší výzvu, s jakou se můžete v kaskadérství setkat: volný pád. Nekonečné kalkulace, odhady […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed - DĚJ ASSASSIN’S CREED13. ledna 2017 Assassin’s Creed - DĚJ ASSASSIN’S CREED Jako jedna z nejoblíbenějších frančíz videoherního průmyslu se Assassin’s Creed proslavila svými supernapínavými akčními scénami. Série byla jednou z prvních, která výrazně využívala […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed - OBSAZENÍ ASSASSIN’S CREED13. ledna 2017 Assassin’s Creed - OBSAZENÍ ASSASSIN’S CREED Fassbender a Kurzel společně pozvali známou kolegyni, aby dokončili hlavní obsazení: Marion Cotillardovou, která hrála Lady Macbeth po boku Fassbendera v Kurzelovu Macbethovi. Fassbender […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed - HISTORICKÝ KONTEXT13. ledna 2017 Assassin’s Creed - HISTORICKÝ KONTEXT Jedním z největších úspěchů frančízy Assassin’s Creed bylo chytré spojení skutečné historie se zintenzívněnou fantazií. Asasíni a templáři jsou obě skutečné skupiny, jejichž filosofie jsou […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed - O PRODUKCI13. ledna 2017 Assassin’s Creed - O PRODUKCI Připravte se na vizionářské nové uchopení dobrodružného akčního žánru. ASSASSIN’S CREED je příběh odehrávající se napříč světy, příběh jednoho muže, který se ocitá v centru dávné bitvy […] Posted in Speciály
  • Assassin’s Creed | Official HD Trailer #2 | 201718. října 2016 Assassin’s Creed | Official HD Trailer #2 | 2017 Screeny z Traileru. Trailer na TraileryCesky.net. Posted in Trailery
  • Království nebeské25. července 2021 Království nebeské Příběh začíná před třetím křižáckým tažením. Balian (Orlando Bloom), který přišel o dítě a následně i o svou ženu, která spáchala sebevraždu, žije ve Francii a živí se jako kovář. Jednoho […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hanebný pancharti - tentokrát z Druhé světové války16. srpna 2020 Hanebný pancharti - tentokrát z Druhé světové války Roku 1963 muselo v Knoxvillu ve státě Tenessee asi pořádně zahřmět. Vždyť se tohoto osudného dne narodil jeden z nejvýznamnějších režisérů dnešní doby mající na svém seznamu hezkou řádku […] Posted in Retro filmové recenze
  • Macbeth - 75 %2. listopadu 2015 Macbeth - 75 % Popasovat se s vlastní ctižádostí a touze po moci není snadné. Dramatik William Shakespeare napsal v roce 1606 na toto téma hru, která byla inspirována historickou postavou skotského krále […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,20484 s | počet dotazů: 239 | paměť: 72058 KB. | 20.07.2024 - 14:36:05