Kritiky.cz > Speciály > Bábovky

Bábovky

Babovky
Babovky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O FILMU

Podle stej­no­jmen­né­ho kniž­ní­ho best­selle­ru Radky Třeštíkové reži­sér Rudolf Havlík nato­čil celo­ve­čer­ní film Bábovky. Producentem fil­mu je Petr Erben - Logline Production. Pod scé­ná­řem fil­mu je pode­psá­na autor­ka kni­hy spo­leč­ně s reži­sé­rem fil­mu Rudolfem Havlíkem.

 Jde o jejich již dru­hou fil­mo­vou spo­lu­prá­ci, v roce 2018 pod­le spo­leč­né­ho scé­ná­ře rea­li­zo­val Rudolf Havlík divác­ky úspěš­nou kome­dii Po čem muži tou­ží, v čes­kých kinech ji vidě­lo přes 600 000 divá­ků. I v pří­pa­dě Bábovek může­me oče­ká­vat vel­ký divác­ký zájem, jde totiž o fil­mo­vé zpra­co­vá­ní kniž­ní­ho best­selle­ru Radky Třeštíkové, kte­ré­ho se od vydá­ní v roce 2016 pro­da­lo rekord­ních 160 000 kusů.

Radka Třeštíková k nápa­du nato­čit tak­to popu­lár­ní kni­hu řek­la: „Realizovat film mě obvykle napad­ne, už když kni­hu píšu, slo­va si auto­ma­tic­ky pře­vá­dím do obra­zu, občas dokon­ce dělím kapi­to­lu tak, jak bych si ve fil­mu před­sta­vi­la střih. O zfil­mo­vá­ní Bábovek jsme s Rudou zača­li mlu­vit pár měsí­ců po tom, co kni­ha vyšla. Tedy v době, kdy jsem vůbec netu­ši­la, jak vel­ký bude mít úspěch.”

 Příběhy hrdi­nů Bábovek nám uká­ží, že někte­rá setká­ní doká­ží navě­ky změ­nit život. Všichni jsme totiž pro­po­je­ni. Vztahy, pra­cí, náho­da­mi, nená­vis­tí nebo lás­kou. Všichni jsme sou­čás­tí té nej­slo­ži­těj­ší sítě, kte­rá je utká­na z emo­cí, mezi nimiž nechy­bí humor, iro­nie, bolest, napě­tí a pocho­pi­tel­ně i lás­ka a vášeň. Bábovky mapu­jí sou­čas­né part­ner­ské i rodin­né vzta­hy, uka­zu­jí zábav­né a tref­né situ­a­ce z kaž­do­den­ní­ho živo­ta, kte­ré zná kaž­dý z nás.

 Práce na scé­ná­ři Bábovek pro­bí­ha­la sko­ro čty­ři roky, jak doda­la Radka Třeštíková: „Celé roky jsme se sna­ži­li, aby se film lišil od kni­hy co nejmíň, pře­de­vším v emo­ci, kte­rou má kni­ha i film vyvo­lat. Film bude stej­ně jako kni­ha pavu­či­nou postav se vzá­jem­ně pro­ple­te­ný­mi osu­dy, ale pro zacho­vá­ní sro­zu­mi­tel­nos­ti - pře­ci jen film není kni­ha a nemů­že­te lis­to­vat zpát­ky - je nako­nec “bábo­vek” míň, na mís­to dva­nác­ti žen­ských osu­dů sle­du­je­me sedm.“

Radka Třeštíková pro­zra­di­la, jak se rodi­lo herec­ké obsa­ze­ní při psa­ní scé­ná­ře: „Nějakou před­sta­vu jsem měla, nějak jsem si posta­vy před­sta­vo­va­la při psa­ní kni­hy i při psa­ní scé­ná­ře, ale vylo­že­ně na tělo jsme posta­vu nepsa­li niko­mu, nao­pak jsme s tím obsa­ze­ním úmy­sl­ně zamí­cha­li, aby her­ci dosta­li role, kte­ré jim nejdou vylo­že­ně po srs­ti, a ve kte­rých na ně divá­ci nejsou zvyklí.“

Rudolf Havlík k hvězd­né­mu cas­tingu dopl­nil: „Finální obsa­ze­ní je ohrom­né, plné talen­tů mla­dých i těch osvěd­če­ných. Obsazení jed­not­li­vých žen pro nás byl očis­tec, pro­to­že jsme zva­žo­va­li kaž­dou posta­vu vel­mi peč­li­vě. Lenka Vlasáková hra­je posta­vu Milušky, Bára Poláková při­ve­de k živo­tu posta­vu Karolíny a jejím part­ne­rem je Rostislav Novák, Táňa Pauhofová jako Renata je herec­kou part­ner­kou Ondřeje Vetchého a Jana Plodková zís­ka­la roli Lindy, ženy na okra­ji spo­leč­nos­ti, kte­rá se  sna­ží žít nor­mál­ní život. V rám­ci ústřed­ních dvo­jic jsem počí­tal již od začát­ku s Ondrou Vetchým a Markem Taclíkem. Jiří Langmajer je můj kama­rád a ten­to­krát je tak hod­ný, že nám spí­še pomohl dotvá­řet celý pří­běh v men­ší roli. Podstatné je, že se nám poda­ři­lo i do malých rolí sehnat skvě­lé her­ce, pro­to­že to bývá vel­ká bolest čes­kých fil­mů.“

 Natáčení pod vede­ním hlav­ní­ho kame­ra­ma­na Václava Tlapáka se rea­li­zo­va­lo v Praze a oko­lí v při­leh­lých sate­li­tech, ale i v Thajsku v atrak­tiv­ním Bangkoku.

Tvůrci divá­kům vzka­zu­jí, na co se můžou v kině těšit: „Já mys­lím, že Bábovky budou pro všech­ny, jsou pře­ci o živo­tě. A divá­ci se můžou těšit pře­de­vším na emo­ce. Od smí­chu, až po pláč. Přesně tak s tím pra­cu­ju v kni­hách a věřím, že to Rudolf pře­ne­sl i na fil­mo­vé plát­no,“ odpo­vě­dě­la spi­so­va­tel­ka Radka Třeštíková. A reži­sér Rudolf Havlík dodá­vá: „Bábovky vyprá­ví o nás všech. Je to pří­běh něko­li­ka žen, jejichž osu­dy jsou navzá­jem pro­po­je­ny a udá­los­ti jejich živo­tů se sta­nou jed­ním vel­kým pří­bě­hem.“

Film kopro­du­ko­va­la Česká tele­vi­ze. Kreativní pro­du­cent­ka České tele­vi­ze Alena Müllerová o fil­mu pro­hlá­si­la: „Před pár lety mi reži­sér­ka Helena Třeštíková, s kte­rou jako pro­du­cent­ka a dra­ma­tur­gy­ně dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­ji, při­nes­la ruko­pis snou­ben­ky své­ho syna Tomáše s tím, že je to práv­nič­ka, ale že napsa­la kni­hu. Propojila jsem ji se svou kama­rád­kou vyda­va­tel­kou Romanou Přidalovou. Té se se líbil způ­sob její­ho psa­ní a těs­ně poté, co se Radka vda­la za Tomáše Třeštíka, vyšla její prvo­ti­na Dobře mi tak, kte­rá však nevzbu­di­la vel­ký roz­ruch. Další kníž­ka To prší moře už zau­ja­la více, ale neda­lo se to srov­nat s tím, co se dělo kolem dal­ší její kni­hy Bábovky. Zřejmě spo­je­ní Radčiných popu­lár­ních pří­spěv­ků na Facebooku a láka­vé obál­ky s dob­rým obsa­hem a sviž­ným způ­so­bem psa­ní způ­so­bi­lo, že se kní­žek pro­da­lo dodneš­ka přes 160 000 kusů. Už teh­dy jsem si mys­le­la na film pod­le této před­lo­hy, a když jsem pak poz­dě­ji zjis­ti­la od Rudolfa Havlíka, s nímž jsem spo­lu­pra­co­va­la na tele­viz­ním ces­to­pi­se Na vlast­ní nohy, že se s Radkou přá­te­lí a chtě­jí pod­le Bábovek napsat scé­nář, byla jsem oka­mži­tě pro a chtě­la jsem být spo­lu s Českou tele­vi­zí při tom. Ještě nikdy jsem nespo­lu­pra­co­va­la na fil­mu, kde by bylo tolik ver­zí scé­ná­ře, z nichž kaž­dá byla úpl­ně jiná, aby se auto­ři pak zase tro­chu vrá­ti­li k někte­rým původ­ním zámě­rům. Myslím, že nako­nec se poda­ři­lo zacho­vat pře­de­vším ducha kni­hy, to magic­ké pro­po­je­ní mezi posta­va­mi, kte­ré půso­bí při­ro­ze­ně. Díky pro­pra­co­va­né­mu scé­ná­ři, skvě­lé­mu fil­mo­vé­mu zpra­co­vá­ní, hvězd­né­mu cas­tingu a pro­fe­si­o­nál­ní prá­ci pro­du­cen­ta Petra Erbena a jeho týmu tak vzni­kl kva­lit­ní film, kte­rý urči­tě potě­ší divá­ky.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63039 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72560 KB. | 24.05.2024 - 13:25:13