Kritiky.cz > 2024 > Květen > 07

Jedna noc

Anotace Adam a Eliška. Ještě pře­de dvě­ma lety se zdá­lo, že tihle dva doká­žou všech­no. On byl úspěš­ný rocko­vý kyta­ris­ta. Ona sice jen kadeř­ni­ce, ale pře­de­vším jeho Múza. Jenže sta­či­lo... Read more »

Premiéra filmu „Jedna noc“ přetékala zájmem diváků a zaplnila tři kinosály

S otáz­kou „Co bys­te pro lás­ku udě­la­li vy?“ při­chá­zí nový film reži­sé­ra Davida Laňky, „Jedna noc“, kte­rý měl pre­mi­é­ru v pon­dě­lí 6. květ­na. Kvůli vel­ké­mu zájmu se pre­mi­é­ra pře­su­nu­la z původ­ně plá­no­va­ných... Read more »

Premiéra poslední série Ivety: Emotivní závěr a nové tvůrčí výzvy

 Včera se v Lucerně usku­teč­ni­la slav­nost­ní pre­mi­é­ra posled­ní série seri­á­lu Iveta, kte­rou před­sta­vi­lo Voyo. Tvůrci i her­ci sdí­le­jí své poci­ty z ukon­če­ní série a odha­lu­jí nové aspek­ty této emo­ci­o­nál­ní kapi­to­ly. Včera se v praž­ské... Read more »

Chris-Anne: Karty posvátné kreativity

Nádherné kar­ty s jed­no­du­chou gra­fi­kou, ale nesmír­ně silou pří­ruč­kou a sdě­le­ní­mi. Struktura karet je nesku­teč­ně boha­tá a dá vám nespo­čet tipů a pocí­tě­ných emo­cí, kte­ré k vám při­jdou prá­vě pro­to, abys­te v sobě obje­vi­li flow,... Read more »

Jedna noc: Eliška prodává své tělo, aby udržela rodinu

Jedna noc je odváž­né dra­ma od auto­ra tragi­ko­me­die Spolu Davida Laňka, ve kte­rém se Eliška (Vanda Chaloupková) a Adam (Adam Ernest) dostá­va­jí do vel­ké nejen finanč­ní, ale i vzta­ho­vé, sexu­ál­ní a psy­chic­ké... Read more »
Stránka načtena za 2,22255 s | počet dotazů: 183 | paměť: 47134 KB. | 19.06.2024 - 21:07:57