Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Okno do dvora: Spolupráce, úspěch a právní drama - Osudy Johna Michaela Hayese a Hitchcocka

Okno do dvora: Spolupráce, úspěch a právní drama - Osudy Johna Michaela Hayese a Hitchcocka

Photo © Paramount Pictures
Photo © Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Scénář k fil­mu „Okno do dvo­ra“ (1954), kte­rý napsal John Michael Hayes, vychá­zel z povíd­ky Cornella Woolriche „Musela to být vraž­da“ z roku 1942. Tato spo­lu­prá­ce se pro oba sta­la důle­ži­tým zlo­mem. Pro Hitchcocka zna­me­na­la začá­tek jeho nej­ú­spěš­něj­ší­ho obdo­bí, a to jak z hle­dis­ka kri­ti­ky, tak z hle­dis­ka komerč­ní­ho. Pro Hayese to zna­me­na­lo, že se dostal do svě­ta áčko­vých reži­sé­rů, hvězd a roz­počtů a začal dlou­ho­le­tou spo­lu­prá­ci s Paramount Pictures. Navzdory Hitchcockově pověs­ti mar­tý­ria dostal Hayes obrov­skou tvůr­čí svo­bo­du a spo­leč­ně vytvo­ři­li jed­no z nej­tr­va­lej­ších děl kine­ma­to­gra­fie.

Za prá­ci na fil­mu „Okno do dvo­ra“ si on i Hitchcock vyslou­ži­li nomi­na­ci na Oscara. Ani jeden z nich si domů Oscara neod­ne­sl, ale Hayes za svůj scé­nář obdr­žel cenu Edgar Award od ame­ric­kých spi­so­va­te­lů detek­ti­vek. Jejich sty­ly a tem­pe­ra­men­ty se pro­po­ji­ly a Hayes se stal auto­rem dal­ších tří Hitchcockových fil­mů - „Chyťte zlo­dě­je“ (1955), „Potíže s Harrym“ (1955) a „Muž, kte­rý věděl pří­liš mno­ho“ (1956). Když však Hayes úspěš­ně napa­dl Hitchcocka kvů­li spo­ru o kre­dit, jejich vztah náh­le skon­čil.

V roce 1990 se otáz­ka, komu pat­ří fil­mo­vá prá­va na původ­ní Woolrichovu povíd­ku, dosta­la před Nejvyšší soud Spojených stá­tů v pří­pa­du Stewart v. Abend. Ačkoli autor­ská prá­va k fil­mu „Okno do dvo­ra“ v roce 1954 zís­ka­la pro­dukč­ní spo­leč­nost Patron Inc. zalo­že­ná Hitchcockem a hvězdou fil­mu Jamesem Stewartem, poz­děj­ší drži­tel práv odmí­tl uznat před­cho­zí doho­dy o prá­vech. V důsled­ku toho se Stewart a Hitchcockova pozůsta­lost zapo­ji­li do spo­ru u Nejvyššího sou­du. Jeho výsle­dek vedl k tomu, že Sheldon Abend, účast­ník spo­ru, byl uve­den jako pro­du­cent rema­ku fil­mu „Okno do dvo­ra“ z roku 1998. (Wikipedia/IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Johne Michaele Hayesi!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,72840 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71777 KB. | 14.07.2024 - 20:11:37