Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Blade - V hlavní roli Stephen Dorff a Wesley Snipes. 

Blade - V hlavní roli Stephen Dorff a Wesley Snipes. 

Blade
Blade
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Až po okra­je napě­cho­va­ný akč­ní thriller v režii Stephena Norringtona. 

Oddechových akč­ních fil­mů není nikdy dost a tak kaž­dý dal­ší půso­bí jako osvě­žu­jí­cí bal­zám. Ne, že by nebyl dosta­tek akce, to ne, ale kva­lit­ní? O tom veli­ce sil­ně pochy­bu­ji. Proto Vám oprav­du musím dopo­ru­čit film Blade, kte­rý pat­ří k nelep­ším ve své tří­dě….

Existují dva svě­ty, ten kte­rý zná­me a dru­hý v tem­ných čás­tech naše­ho svě­ta a prá­vě v něm zuří vál­ka….

Jsou mezi námi stov­ky mož­ná tisí­ce let, jejich hlav­ním cílem je pře­žít, jejich umem je být nepo­zo­ro­ván. To vše dosud vel­mi dob­ře fun­go­va­lo. Upíři žili mezi námi, skrý­va­li se, jejich exis­ten­ce byla stře­že­ným tajem­stvím, ale nyní se to vše má změ­nit. Velmi ambi­ci­óz­ní upír Frost se roz­ho­dl, že lid­stvo je jen potra­vou, že upí­ři jsou vyš­ším vývo­jo­vým stup­něm a jsou zro­ze­ni, k tomu, aby vlád­li lidem. Upíři jsou sil­něj­ší, rych­lej­ší, takřka nezra­ni­tel­ní a jejich reflexy jsou mno­hem lep­ší než lid­ské a navíc poma­le­ji stár­nou. Obyčejní smr­tel­ní­ci nejsou rov­no­cen­ný­mi part­ne­ry. A navíc, Deacon Frost plá­nu­je při­vo­lá­ní boha krve s jehož pomo­cí by se upí­ři sta­li nepo­ra­zi­tel­ný­mi. Proti němu a jeho při­slu­ho­va­čům však sto­jí hrst­ka lidí, kte­ří jsou roz­hod­nu­ti za kaž­dou cenu upí­ry zasta­vit. Ovšem nejen lidé jsou čle­ny toho­to společenství….Blade není člo­věk, dis­po­nu­je silou, bys­tros­tí, rych­los­tí upí­rů, ale na roz­díl od nich je odol­ný vůči den­ní­mu svět­lu, což mu posky­tu­je oči­vid­né výho­dy. Ovšem má to i své stin­né strán­ky, poma­lu ho začí­ná pře­má­hat ŽÍZEŇ po lid­ské krvi, sérum s výtaž­kem česne­ku pře­stá­vá účin­ko­vat. Za to vše „vdě­čí“ tomu, že ješ­tě, když byla jeho mat­ka gra­vid­ní, pokou­sal jí upír….

Frost jde veli­ce rych­le kupře­du. Nejen, že se mu poda­ří zabít nej­vyš­ší­ho před­sta­vi­te­le upír­ské rady, ale také už ví, jak při­vo­lat boha krve. Jeho jedi­nou pře­káž­kou je Blade, kte­rý mu vel­mi ztě­žu­je jeho posmrt­ný život. Je jas­né, že se schy­lu­je k posled­ní­mu stře­tu, tvá­ři tvář, moc­ný upír Frost a jeho armá­da upí­rů ver­sus poma­lu se mění­cí Blade a dva jeho přá­te­lé, vitál­ní sta­řík, ovšem naka­že­ný rako­vi­nou a pohled­ná hema­to­lož­ka pokou­sa­ná upí­rem….

Blade je jeden z nej­lep­ších akč­ních fil­mů (horo­rů), kte­ré byly za posled­ních pár lety nato­če­ny. Naprosto str­hu­jí­cí akč­ní scé­ny, kva­lit­ní vizu­ál­ní efek­ty, doko­na­lá bojo­vá cho­re­o­gra­fie ve spo­je­ní s výji­meč­ným stři­hem, pove­de­ný­mi kos­tým a bez­kon­ku­renč­ním soun­d­trac­kem, to je ve zkra­ce Blade.

Ovšem námět není původ­ní, film je inspi­ro­va­ný stej­no­jmen­ným úspěš­ným comic­sem (v titul­cích si všim­ně­te jmé­na Stan Lee, pokud Vám comics něco říká, záko­ni­tě musí­te vědět o koho jde), a tak není divu comic­so­vé­mu spá­du, kte­rý je ale ku pro­spě­chu věci….

Z herec­kých výko­nů bych upo­zor­nil pře­de­vším na před­sta­vi­te­le Deacona Frosta Stephena Dorffa, kte­rý podá­vá vyni­ka­jí­cí výkon. Skvěle mu sedí role, poně­kud divo­ké­ho upí­ra, nedo­dr­žu­jí­cí­ho žád­ná pra­vi­dla. Jeho výkon dokon­ce zasti­ňu­je Wesley Snipese v roli nekom­pro­mis­ní­ho bij­ce upí­ru Blada. V roli Bladova pomoc­ní­ka Whistlera se dočká­me skvě­lé­ho Krise Kristoffersona.

Samozřejmě, že se nejed­ná o žád­né inte­lek­tu­ál­ní dílo, ale o sto­pro­cent­ní zába­vu, kte­rá Vás pohl­tí od začát­ku až do kon­ce, to Vám sli­bu­ji….


Photo © 1998 New Line Cinema


Podívejte se na hodnocení Blade na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44463 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71867 KB. | 29.02.2024 - 17:11:36