Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě.

Blade 2 - Někdy je pokračování ještě lepší než originál. Když se Guillermo del Toro něčeho chopí, většinou to dopadne hodně dobře, ale ne pak přímo v tomto případě.

Blade2
Blade2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Blade 2“ není až tak špat­ným pokra­čo­vá­ním, i když to říkám hlav­ně pro­to, že jej nato­čil můj oblí­be­nec Guillermo del Toro. Když se však člo­věk na film podí­vá kri­tic­kým okem, je to pře­ce jen tak tro­chu vykrá­dá­ní původ­ní­ho fil­mu a kopí­ro­vá­ní scén. Ne, nechci tvr­dit, že fil­my jsou totož­né, to vůbec ne, ale pod­sta­ta zůstá­vá stej­ná a někte­ré scé­ny vám oprav­du při­jdou jak přes kopí­rák. Přesto si „Blade 2“ sto­jí doce­la dob­ře, ale­spoň v rám­ci dané­ho sub­žán­ru akč­ních horo­rů. V rám­ci upí­ří­ho horo­ru se zase o tako­vý pře­vrat nejed­ná.

A to buďte rádi, že ještě neotevřel bradu.

Blade dva roky pát­rá po svém par­ťá­ko­vi Whistlerovi, kte­rý byl upí­ry une­sen, mučen a zno­vu oži­vo­ván, aby si všech­no utr­pe­ní mohl zopa­ko­vat. Bladovi se nako­nec s pomo­cí nové­ho spe­ci­a­lis­ty na zbra­ně, kte­rý si říká Scud, poda­ří Whistlera zachrá­nit. Ale tím pří­běh tepr­ve začí­ná. Scud s Whistlerem si na sebe musí zvyk­nout, ale navíc se do jejich základ­ny dostá­va­jí i upí­ři. Nejprve jsme svěd­ky pořád­né­ho sou­bo­je, ale nako­nec zjis­tí­me, že všech­no má vést jen k tomu, aby upí­ři pře­da­li Bladovi zprá­vu. A tak se zabi­ják upí­rů, Denní tvor, dostá­vá rov­nou do upí­ří cen­t­rá­ly k jed­no­mu z pra­sta­rých upí­rů Damaskinovi, kte­rý by se s Bladem rád spo­jil pro­ti spo­leč­né­mu nepří­te­li – super­u­pí­ro­vi. Ano, člo­vě­ka hned napad­ne, kde asi „Underworld“ bral inspi­ra­ci.

I Blade se někdy musí spojit s těmi, které zabíjí.

Na sním­ku je poznat, že jej točil del Toro, hlav­ně pro­to, že si hod­ně vyhrál s vizu­ál­ní strán­kou. Všechno vypa­dá dob­ře – vyjma digi­tál­ních efek­tů, kte­ré jsou pří­šer­né, a to hlav­ně v akč­ních sek­ven­cích. Jinak zde ale najde­me přes­ně to, co máme na del Torovi rádi. Tmu, růz­né vychy­táv­ky, posta­vy vytr­že­né z našich noč­ních můr a humor, kte­rý se fil­mem pro­lí­ná. Ale „Blade 2“ je hlav­ně akč­ní. Akčních scén je zde sku­teč­ně vel­ké množ­ství a hlav­ně potě­ší jejich roz­sah. Jsou oprav­du dlou­hé, hlav­ně finál­ní sou­boj ve sto­kách a koneč­né rozuz­le­ní trvá zhru­ba půl hodi­ny. I pro­to se v „Bladovi 2“ moc nemlu­ví.

Podzemní bitva je téměř epická.

Pokud se týká pří­bě­hu, je poměr­ně před­ví­da­tel­ný a hod­ně rych­le vám dojde, kdo tu hra­je diva­dýl­ko a kdo to všech­no mys­lí váž­ně. Neskutečně ohra­né jsou pak scé­ny, kdy se upí­ři zachra­ňu­jí pitím rov­nou ze žíly, ten­to­krát nasta­vil ruku sám Blade, i když i on zno­vu potře­bo­val dal­ší infu­zi. A to pořád­nou. Nepříliš pro­pra­co­va­ná mi při­šla scé­na na dis­ko­té­ce, kte­rá je v prv­ním díle roz­hod­ně lep­ší. A nej­ví­ce mě zkla­ma­la scé­na, kdy byl Blade zno­vu uvěz­něn, ta se scé­ně v prv­ním dílu podo­ba­la nej­ví­ce.

Když už se dvojky chopil Guillermo del Toro, bylo skoro stoprocentně jasné, že se ukáže i Ron Perlman.

„Blade 2“ není úpl­ně špat­ný film. I když má poměr­ně dlou­hou sto­páž (téměř dvě hodi­ny), má pořád­ný dri­ve a akce žene děj kupře­du, i když to všech­no je pro­po­je­no poměr­ně jed­no­du­chým pří­bě­hem. Herecké výko­ny jsou dob­ré, Wesley Snipes je s rolí sži­tý, stej­ně jako Kris Kristofferson, jenž se pro podob­nou roli drs­né­ho staříka-mentora hodí doko­na­le. Body dávám i Ronu Perlmanovi, kte­rý pros­tě hrál přes­ně to, co se po něm chtě­lo – drs­né­ho macho upí­ra, kte­rý je tak drs­ný, až je to pros­tě k smí­chu. Svojí roli spl­nil a nako­nec i pošel, jak si zaslou­žil. Del Toro nena­to­čil geni­ál­ní sní­mek, ale prá­vě „Bladem 2“ se dostal do vyš­ší ligy. Zjistilo se totiž, že umí vydě­lat pení­ze.

Hodnocení: 60%


Podívejte se na hodnocení Blade 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53637 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72102 KB. | 24.04.2024 - 01:31:55