Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Saw 6 - Šest díl ještě dal naději na to, že by se série mohla vrhnout zajímavým směrem.

Saw 6 - Šest díl ještě dal naději na to, že by se série mohla vrhnout zajímavým směrem.

Saw6
Saw6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pomalu se blí­ží­me do finá­le, ale­spoň toho, kte­ré je zatím plat­né. Sedmý díl je před námi, ale lze oče­ká­vat, že tahle série ješ­tě své úpl­ně posled­ní slo­vo neřek­la. A já se doce­la těším na to, že koneč­ně ten sed­mý díl uvi­dím, pro­to­že mi od své pre­mi­é­ry uni­kal. To jsem původ­ně plá­no­val, že na něj půjdu do kina. No, ne vždy všech­no vyjde tak, jak bychom si přá­li. Jsme u šes­té­ho dílu a s tím už jsem v minu­los­ti měl tu čest.

Co se po nich asi chce?

Příběh už se nám nesku­teč­ně zamo­tal, i když se točí vlast­ně oko­lo něko­li­ka málo udá­los­tí a něko­li­ka Her, kte­ré byly nastra­že­ny na růz­né lidi z růz­ných důvo­dů. Většinou se jed­ná o lidi, kte­ří si svým způ­so­bem něja­ký trest zaslou­ží, ale úmě­ra a neú­měr­nost toho tres­tu, to už je o něčem jiném. Samozřejmě, že se tvůr­ci nesna­ží mora­li­zo­vat, ale žánr sám o sobě doce­la dob­ře omlou­vá to, co se zde děje.

Když nemůžete zůstat vzhůru.

Předchozí scé­ná­ře se vyzna­čo­va­ly tím, že byly doce­la chyt­ré. Ten šes­tý se v tomhle smě­ru nechtěl nechat zahan­bit. Sledujeme pří­běh, kde Hoffman pokra­ču­je v tom, co Jigsaw začal, ale tro­chu se nám do toho při­dá­va­jí ješ­tě dal­ší prv­ky. Jigsaw si při­pra­vil půdu i po smr­ti, a tak je ješ­tě dost lidí, co si zaslou­ží tes­to­vat. Jigsaw si pro­šel obdo­bím živo­ta, kte­ré roz­hod­ně nemů­že­me pova­žo­vat za vel­mi radost­né. Umíral a ze zou­fal­ství dělá člo­věk růz­ně špat­né věci, což se uká­za­lo i v jeho pří­pa­dě.

Co asi spustí...

Právě sku­teč­nost, že se více dostá­vá­me do živo­ta Jigsawa, dělá fil­mu ten hlav­ní pro­blém. Ono to není špat­ně vymyš­le­né, to zase ne. To, co se zde ode­hrá­vá, by v samo­stat­ném fil­mu vypa­da­lo hod­ně dob­ře a necha­lo by to dojem, ten padouch je zde odha­lo­ván výbor­ně, ale Jigsaw byl původ­ně posta­vou, kte­rá má urči­tý cíl – chce pomoct lidem se napra­vit. A ať už jsou jeho meto­dy jaké­ko­li, mělo to svůj smy­sl, svo­je tajem­ství. Tím, jak se začí­ná tajem­ství odha­lo­vat a z Jigsawa se dělá vlast­ně jen zhr­ze­ný člo­věk, kte­rý má inže­nýr­ské zna­los­ti a pou­ží­vá je k důmy­sl­ným nástro­jům na zabí­je­ní, se iko­nic­ké posta­ve­ní toho­to cha­rak­te­ru pou­ze roz­klá­dá.

Co asi bude stavět?

Šestý díl není sám o sobě špat­ně roz­pra­co­va­ný, ale pros­tě se zde doví­te infor­ma­ce, kte­ré vás až tak straš­ně moc neza­jí­ma­jí. Neustálé fla­shbac­ky jsou spíš pro zma­te­ní nepří­te­le než pro­to, aby se pří­běh mohl roz­ví­jet sku­teč­ně správ­ným smě­rem. Na dru­hou stra­nu jsou zde zvra­ty, kte­ré vás pře­kva­pí a kte­ré pře­kva­pí svou logi­kou. Ale asi je jas­né, že bez zna­los­ti před­cho­zích dílů nemá divák jedi­nou šan­ci film pocho­pit. To je však pří­pad celé série. Nejlépe je dívat se na všech sedm fil­mů jako na jeden hod­ně dlou­hý, ane­bo zůstat u prv­ních tří.

Hodnocení: 60 %


Photo © Lionsgate


Podívejte se na hodnocení Saw 6 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66589 s | počet dotazů: 245 | paměť: 72631 KB. | 24.02.2024 - 20:27:38