Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Blade - Ve své době byl tenhle snímek docela pořádná pecka pro milovníky komiksů, ale hlavně pro milovníky upírů. Rozhodně jedna z nejklasičtějších postav upířího žánru současnosti.

Blade - Ve své době byl tenhle snímek docela pořádná pecka pro milovníky komiksů, ale hlavně pro milovníky upírů. Rozhodně jedna z nejklasičtějších postav upířího žánru současnosti.

Blade
Blade
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stephen Norrington roz­hod­ně není z těch reži­sé­rů, kte­ré­ho bude­me bez­mezně milo­vat za adap­to­vá­ní komik­so­vých fil­mů. Mluvím o fil­mu „Liga výji­meč­ných“, kdy z výji­meč­né­ho komik­so­vé­ho díla udě­lal ubo­hou akč­ní podí­va­nou. Ale je prav­da, že „Blade“ mu zazlí­ván nebu­de. Snad je to tím, že scé­nář napsal David S. Goyer, kte­ré­ho může­me pova­žo­vat za spe­ci­a­lis­tu na adap­ta­ce komik­sů – ať už v pří­pa­dě „Blade“ ane­bo v pří­pa­dě fil­mů jako „Batman začí­ná“ či „Temný rytíř“. Ale i on se může tro­chu sek­nout, jak doká­zal fil­mem Blade: Trinity, kde z tem­né­ho akč­ní­ho horo­ru udě­lal jen akč­ní film a tro­chu tak nahlo­dal sílu celé série.

Souboj na meče v novodobém New Yorku? Proč ne!

Ale série by neby­la tak dobrou, kdy­by tu nebyl ješ­tě jeden prvek – Wesley Snipes. Herec, kte­rý byl doko­na­le vybrán pro roli tro­chu jiné­ho upí­ra. Jeho Blade je málo­mluv­ný, drs­ný, odta­ži­tý a vra­žed­ný, navíc se pohy­bu­je jako spe­ci­a­lis­ta na bojo­vá umě­ní, ale zachá­zet umí snad s kaž­dou zbra­ní. No jo, to byly ješ­tě časy, kdy si Wesley na daně jen šet­řil a ješ­tě se nepro­va­li­lo, že má s pla­ce­ním tro­chu pro­blémy. Teď, když je chudák ve věze­ní, může jen mlu­vit o tom, že by bylo fajn nato­čit „Blade 4“, čemuž bych se osob­ně vůbec nebrá­nil, jen by to asi zase chtě­lo tro­chu jiné­ho reži­sé­ra. Koneckonců to by moh­la být tra­di­ce – pro kaž­dý díl jiný reži­sér. Uvidíme, jest­li se čtvr­té­ho pokra­čo­vá­ní ješ­tě dočká­me. Wesley by se měl ven z věze­ní dostat až v roce 2013.

I spálené maso má rádo krev.

Příběh „Blada“, i když to nemu­sí být pří­liš v pově­do­mí čes­ké­ho divá­ka, vychá­zí z komik­so­vé adap­ta­ce. Blade je jed­ním z hrdi­nů Marvelu, i když je prav­dou, že je stej­ným hrdi­nou jako tako­vý Ghost Rider. Je to zabi­ják, kte­rý se zají­má o upí­ry a jejich vyhla­ze­ní. A přes­ně tak se nám Blade před­sta­vu­je i ve fil­mu. Nelítostný, nemi­lo­srd­ný, bez sli­to­vá­ní. Jeho údě­lem je upí­ry zabí­jet a neza­sta­ví se před ničím. Jako kdy­by neměl city. Ale je to jen póza, kte­rou má před svě­tem. Jinak je stej­ně zra­ni­tel­ný jako kaž­dý jiný.

Blada nikdo jen tak nezlomí.

Nejen Blade, ale i sta­ří upí­ři, se musí vypo­řá­dat s moder­ní­mi upí­ry, kte­ří chtě­jí změ­nit řád svě­ta. Vytvořit novou rasu upí­rů, lep­ší a doko­na­lej­ší, tako­vou, kte­rá se nebu­de muset skrý­vat před lid­mi, ani před Bladem. Film má výteč­nou atmo­sfé­ru, kte­rá je pod­bar­ve­na taneč­ní hud­bou – hlav­ně úvod­ní scé­na v klu­bu je neza­po­me­nu­tel­ná. Ta melo­die vám zůsta­ne v hla­vě, stej­ně jako hek­to­li­t­ry krve. „Blade“ je tem­ným, drs­ným fil­mem, kte­rý je mír­ně odleh­če­ný, ale pořád je to v prv­ní řadě horor. Jedná se o jed­no­ho z prv­ních zástup­ců moder­ních akč­ních horo­rů, na kte­rý navá­za­ly fil­my jako „Underworld“ nebo pří­šer­ný a nevtip­ný Van Helsing. Snímek nás nešet­ří, jen když při­jde na digi­tál­ní efek­ty, tak je ješ­tě tro­chu nedo­mr­lý.

Tohle je prostě Wesleyho životní role.

David S. Goyer napsal dob­rý scé­nář, kte­rý baví, sem tam i děsí a kte­rý není úpl­ně hloupý. Ale hlav­ně, udě­lal z Blada iko­nu nejen komik­so­vou, ale i fil­mo­vou. Naverbování Wesleyho Snipese bylo geni­ál­ním tahem, i když je prav­da, kdo jiný by to měl hrát? Na Denzela Washingtona mi role úpl­ně nese­dí. „Blade“ se stal kul­tem a je jen dob­ře, že se dočkal i pokra­čo­vá­ní. Hlavně to dru­hé ješ­tě ujde.

Hodnocení: 70%


Podívejte se na hodnocení Blade na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,79465 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71759 KB. | 14.07.2024 - 12:50:07