Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu

Borat: Nakoukání do amerycké kultůry na obědnávku slavnoj kazašskoj národu

Borat
Borat
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) je šes­tým nej­zná­měj­ším kaza­chem a nej­lep­ším tele­viz­ním repor­té­rem Kazašské stát­ní tele­vi­ze, kte­rá ho vyšle do USA, aby zde nato­čil doku­ment o této „zemi neo­me­ze­ných mož­nos­tí“. A pří­pad­ně si našel novou man­žel­ku, pro­to­že tu sta­rou tlus­tou mu zná­sil­nil a roz­tr­hal med­věd Stane se jeho novou ženou Pamela Anderson (Pamela Anderson)?

Ne, Borat není pra­vý kazaš­ský repor­tér a ne, Borat: Nakoukání do ame­ryc­ké kul­tů­ry na oběd­náv­ku slav­noj kazaš­skoj náro­du není sku­teč­ný doku­ment. Sacha Baron Cohen se pros­tě pro­sla­vil Da Ali G Show, kde se postup­ně obje­vil v roli tří fik­tiv­ních postav- Britský hipho­per Ali G, homose­xu­ál­ní aus­tral­ský mód­ní novi­nář Brüno Gehard a prá­vě kaza­chstán­ský repor­tér Borat Sagdyev. Úspěch Da Ali G Show poté vedl k tomu, že se kaž­dá z Cohenových postav násled­ně dočka­la vlast­ní­ho filmu- V roce 2002 tak došlo na sní­mek Ali G Indahouse, v roce 2009 na sní­mek Brüno (kte­rý bohu­žel má k oprav­do­vým kva­li­tám hod­ně dale­ko), ale pře­de­vším v roce 2006 prá­vě na fil­mo­vé­ho celo­ve­čer­ní­ho Borata, kte­rý se stal ukáz­kou toho jak udě­lat šíle­nou bláz­ni­vou kome­dii, kte­rá má záro­veň chyt­ré spo­le­čen­ské komen­tá­ře a to až tak moc, že si Borat došel pro nomi­na­ci na Oscara za nej­lep­ší adap­to­va­ný scé­nář, což jen doka­zu­je, že Borat oprav­du není jenom šíle­nou kome­dií, jejímž cílem není urá­žet a vtip­ko­vat na účet kaza­chů, ale oprav­du vzni­kl sní­mek, kte­rý se ve své době stal prá­vem kul­tur­ní udá­los­tí, kte­rá je navíc i po 14 letech stá­le stej­ně popu­lár­ní a pro spous­tu lidí se stal Borat Sagdiyev více­mé­ně kome­di­ál­ní iko­nou.

Borat sice má osca­ro­vý scé­nář (na kte­rém se mimo­cho­dem podí­lel i Todd Phillips- poz­dě­ji reži­sér tri­lo­gie Pařba a Jokera), vět­ši­na památ­ných momen­tů, ale vznik­la impro­vi­zo­va­ně, pro­to­že v roce 2006 Borat roz­hod­ně nebyl tak zná­má tvář (na to, že se z něj po pre­mi­é­ře toho­to fil­mu sta­la prá­vě ta vel­ká kome­di­ál­ní iko­na bude sázet z vel­ké čás­ti námět Borata 2) a tak sku­teč­ně Sacha Baron Cohen nalí­če­ný jako kazaš­ský repor­tér mlu­ví vět­ši­nou s neza­in­te­re­so­va­ný­mi ame­ric­ký­mi oby­va­te­li, kte­ří sází na to, že sku­teč­ně mlu­ví s kazaš­ským repor­té­rem. Právě tím­to způ­so­bem tak vznik­li kul­tov­ní památ­né momen­ty jako Borat komu­ni­ku­jí­cí s nábo­žen­ský­mi fana­ti­ky, reak­ce­mi veřej­nos­ti na sle­pi­ce vypuš­tě­né v met­ru nebo pro­dej­ci v auto­ško­le, kte­ré vznik­li čis­tou impro­vi­za­cí. Cohen se do role kazaš­ské­ho nevzdě­lan­ce a rádo­by všeznál­ka z pří­ruč­ky Americké men­ta­li­ty pří­mo pono­ří a vzhle­dem k výbor­né­mu zamas­ko­vá­ní a pře­de­vším Cohenově faleš­né­mu pří­zvu­ku bys­te ho iden­ti­fi­ko­va­li dle jeho sku­teč­né­ho vzhle­du sku­teč­ně těž­ko.

Borat je plný neko­rekt­ní­ho humo­ru a pro­to stej­ně jako South Park nemu­sí jeho styl humo­ru sed­nout kaž­dé­mu. Právě ti, kte­ří ale milu­jí sati­ric­ký humor Boratovi snad­no přihnou k jeho „gulím´´. Borat snad­no na papí­ře nebo z vyprá­vě­ní může vyznít jako nevkus­ná, odpor­ná tragé­die, prá­vě poje­tí a zpra­co­vá­ní s Cohenovými dopro­vod­ný­mi komen­tá­ři v roli Borata ale dohá­ní k slzám smí­chu. Borat se nebo­jí opřít do ože­ha­vých témat jako jsou židé, ame­ric­ká poli­ti­ka nebo inte­li­gen­ce žen a záro­veň před­vá­dí oprav­do­vé momen­ty, kte­ré mož­ná hra­ni­čí s dob­rým vku­sem až pří­liš (sou­boj na hote­lu), a přes­to je to všech­no sku­teč­ně všech­no až tak pře­hna­né a hra­ni­čí­cí s dob­rým vti­pem až je to sku­teč­ně vtip­né. Tohle není vylo­že­ný vkus inte­li­gent­ní­ho humo­ru na prv­ní dobrou jako to před­vá­dí insce­na­ce Divadla Járy Cimrmana nebo Monty Pythoni, přes­to je ale odsou­dit Borata jako sku­teč­ně pou­hou kom­bi­na­ci nevkus­ných a lid­sky odpor­ných vti­pů pros­tě hloupost, pro­to­že Borat sku­teč­ně fun­gu­je jako bláz­ni­vá kome­die a záro­veň i komen­tář teh­dej­ší ame­ric­ké popu­la­ce a její men­ta­li­ty (kte­rá se od roku 2006 dodnes zase tak nezmě­ni­la, což se poku­sí uká­zat i prá­vě Borat 2 a pro­to ten­to film může zůstat aktu­ál­ním ješ­tě hod­ně dlou­ho).

Borat se pocho­pi­tel­ně nemů­že řadit mezi vizu­ál­ní skvos­ty kine­ma­to­gra­fie, přes­to je ale jeho podá­ní fik­tiv­ní­ho doku­men­tu sku­teč­ně záživ­né a hra­vé. V rám­ci zná­mé ame­ric­ké korekt­nos­ti je Borat těž­ký oří­šek, pro­to­že si ser­vít­ky oprav­du nebe­re a při­tom všem sku­teč­ně doká­že před­vést, že je vět­ši­no­vé zná­mé pově­do­mí o tom, že je Amerika nej­vy­spě­lej­ším stá­tem svě­ta jen ilu­zí, kte­rou Cohen, reži­sér Larry Charles a spol. roz­krý­va­jí.

Borat se dle mně ve finá­le neod­vá­že na 100% (na roz­díl od tvůr­ců South Parku totiž Cohen ris­ku­je, že by na mís­tě mohl skon­čit buď­to s roz­bi­tou drž­kou nebo kul­kou v hla­vě), přes­to všech­no ale Cohenova Borata za jeho pro­řízlou pusu nejde nemi­lo­vat a po celou dobu mu pře­je­te šťast­ný konec zakon­če­ný poten­ci­o­nál­ním vyvr­cho­le­ním na poprsí Pamely Anderson. Boratova pouť za jeho ame­ric­kým snem je protka­ná mno­hý­mi pře­káž­ka­mi a díky této milé moti­va­ci s ním může též vel­mi úče­lo­vě sou­cí­tit kaž­dý fanou­šek Pobřežní hlíd­ky. Nejde o jeden z nej­kom­plex­něj­ších fil­mů všech dob, ale jenom pou­ze o sérii vět­ši­nou bra­vur­ních ske­čů, kte­ré ve finá­le utvá­ře­jí jeden vel­ko­le­pý kome­di­ál­ní záži­tek. A to pře­ce jen občas sta­čí, zvláš­tě když své kouz­lo násled­ně tato už více­mé­ně kome­di­ál­ní kla­si­ka dodnes neztra­ti­la. A i pro­to se vypla­tí dou­fat, že Borat 2: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan bude Cohenův návrat ke sta­ré kome­di­ál­ní for­mě (mně osob­ně ani Diktátor kdo­ví­jak nevzal) a kazaš­ský repor­tér opět dora­zí v plné pol­ní a nebu­de si opět více­mé­ně brát ser­vít­ky. To je totiž ten Borat, kte­ré­ho jsme milo­va­li, milu­je­me a bude­me milo­vat...

PS: České podá­ní Borata s hla­sem Zdeňka Hrušky bez­po­chy­by pat­ří mezi nej­lep­ší čes­ké dabin­go­vé výko­ny všech dob

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Twentieth Century-Fox Film CorporationJak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Borat


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71909 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71658 KB. | 24.06.2024 - 16:21:59