Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan

Borat2
Borat2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

14 let po udá­los­tech původ­ní­ho fil­mu se Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) opět vydá­vá z Kazachstánu do Spojených stá­tů, ve kte­ré strá­ví čas po dobu pan­de­mie COVIDU-19 a ame­ric­kých pre­zi­dent­ských voleb...

Borat se po 14 letech vrá­til! A to ne v něja­ké rekla­mě, nebo nové show Sacha Barona Cohena Who is America? Borat se vrá­til v regu­lér­ním pokra­čo­vá­ní, ve kte­rém v počá­teč­ním nápa­du sku­teč­ně opět Sacha Baron Cohen jakož­to kdy­si dáv­no 6. nej­zná­měj­ší oby­va­tel Kazachstánu zaví­tal do Spojených stá­tů a vět­ši­nou sáze­jí­cí na impro­vi­zo­va­né scén­ky rea­go­val na neza­in­te­re­so­va­né názo­ry růz­ných oby­va­tel Ameriky a růz­né ože­há­vá téma­ta jako holo­kaust, eman­ci­pa­ce žen a tak podob­ně. Jenomže podob­ně jako u poten­ci­o­nál­ních pokra­čo­vá­ní Forresta Gumpa nebo Počátku u základ­ní myš­len­ky, kte­rá by násled­ně měla vyply­nout v rea­li­za­ci reál­ně zpra­co­va­né­ho pokra­čo­vá­ní se u Borata 2 obje­vi­la tato myšlenka- Jak podru­hé mít tako­vý pře­kva­pi­vý a zásad­ní efekt?

Roku 2006 se stal Borat více­mé­ně celo­svě­to­vým feno­mé­nem, kde už u pří­pad­né­ho pokra­čo­vá­ní pros­tě Sacha Baron Cohen pod mas­kou a se změ­ně­ným dia­lek­tem nepo­zna­jí. Už pro­to se také moh­la obje­vit myš­len­ka, zda má vůbec cenu Borata 2 rea­li­zo­vat, pro­to­že by se rea­li­za­ce prá­vě pokra­čo­vá­ní toho­to hitu moh­la stát nejen zby­teč­ným, ale též by moh­lo fun­go­vat jako poni­žu­jí­cí odkaz původ­ní už více­mé­ně kome­di­ál­ní kla­si­ky. Jenže víte co? Sacha Baron Cohen má pořád pod čumá­kem! Už na samot­ném star­tu si Sacha Baron Cohen a celý tvůr­čí tým uvě­do­mí, že ten­to­krá­te pros­tě na fakt, že vět­ši­na lidí uvě­ří tomu, že jde o oprav­do­vé­ho kaza­cha uvě­ří vel­mi těž­ko a pro­to se obje­ví nové pro­je­ve­ní talen­tu Sacha Barona Cohena, kte­ré potvr­zu­jí star­ší unik­lé zprá­vy z prv­ních dojmů, kte­ré zně­li tak­to: Sacha Baron Cohen hra­je Borata, kte­rý hra­je Sacha Baronu Cohena. A líp celý herec­ký pro­jev Cohena pros­tě popsat nelze!

Borat 2 má tedy hned ze začát­ku oprav­du jas­ný jeden problém- Divák už je na to co ho čeká v pod­sta­tě při­pra­ve­ný. Sacha Baron Cohen se opět navá­ží do Kazachstánu, vývo­je Ameriky od udá­los­tí prv­ní­ho sním­ku a více­mé­ně kla­sic­kým kul­tur­ním ste­re­o­ty­pům. Jenomže to pořád nezna­me­ná, že by Borat 2 musel auto­ma­tic­ky být zby­teč­nou a lev­nou uráž­kou původ­ní­ho sním­ku. Druhý Borat pros­tě pra­cu­je s tím, že měl prv­ní fik­tiv­ní doku­ment straš­ný úspěch, což para­dox­ně Kazachstán vel­mi poško­di­lo. Borat se tedy vra­cí už ne jako kdy­si vel­mi oblí­be­ný repor­tér, ale jako nená­vi­dě­ná bytost, kte­rá zni­či­la svůj národ a už nemů­že vyko­ná­vat svou sta­rou pověst. To až pre­zi­dent Kazachstánu Nursultan Nazarbayev (ztvár­něn Dani Popescu), vydá­vá po 14 letech Borata na návrat do USA a Borat v tom ten­to­krát neje­de sám.

A hned tady si zapiš­me jeden fakt: Sacha Baron Cohen je jako Borat napros­to jedi­neč­ný herec­ký božan a tak nějak auto­ma­tic­ky se stal tako­vou tvá­ří typu ´´ ten film ve kte­rým fil­mu hra­ju vlast­ně sto­jí za prd, ale jsem v něm aspoň já- (viz Bruno). Jenomže je vůbec mož­né stvo­řit Boratova důstoj­né­ho par­ťá­ka? Překvapivě ano. Maria Balakova je jako Boratova dce­ra Tutar stej­ně cool jako její tatík a tahle dvo­ji­ce spo­lu neje­nom, že vytvá­ří hod­ně parád­ních a bizard­ních vtíp­ků na téma vztah rodi­če a dítě­te, ale vytvo­ří i reál­ně emo­ci­o­nál­ně půso­bi­vé momen­ty. V tomhle kon­tex­tu je Borat 2 hod­ně odliš­ný od své­ho před­chůd­ce a to i díky tomu, že pře­ce jen sází na nos­tal­gii a jakmi­le se na plát­ně obje­ví zlý sou­sed Nursultan, tak pros­tě víte, že jste zpát­ky v tom legen­dár­ním Kazachstánu. Zároveň ale Borat 2 jed­no­du­še nemů­že být vykrá­dač­ka čis­tě původ­ní­ho fil­mu, pro­to­že........

Čas se změ­nil! V době kdy Borat popr­vé navští­vil Ameriku byl ame­ric­kým pre­zi­den­tem ješ­tě pořád George W. Bush. Jenomže od té doby se pre­zi­den­tem stal nejdří­ve Barack Obama (toho doká­ží tvůr­ci vtip­ně zmí­nit v jedi­né větě) a pak Donald Trump, kte­rý se v Boratovi 2 v pod­sta­tě stá­vá hlav­ním ter­čem posmě­chu. Jisté okru­hy ame­ric­ké­ho oby­va­tel­stva si také pro­šli razant­ní změ­nou, pořád ale Borat 2 uka­zu­je, že Amerika pros­tě nemů­že být nej­vy­vi­nu­těj­ší zemí svě­ta, už kvů­li jejím více­mé­ně občas až pri­mi­tiv­ním oby­va­te­lům. A zatím­co Borat 1 řešil pře­de­vším jis­té sku­pi­ny a rasy, Borat 2 se více sou­stře­dí na poli­tic­kou strán­ku USA, kte­rá je také pod­stat­ně zají­ma­věj­ší než poli­ti­ka v roce 2006.

Borat 2 tak naštěs­tí není rádo­by důstoj­ným nástup­cem star­ších legen­dár­ních kome­dií jako Blbý a blběj­ší nebo Zoolander 2, pro­to­že má Borat 2 od začát­ku poten­ci­ál být soběstač­ným a záro­veň vtip­ným komen­tá­řem poli­tic­ké­ho dění 20. let 21. sto­le­tí a na roz­díl od jiných nástup­ců je sku­teč­ně vidět, že pro­jekt nevzni­ká neje­nom za úče­lem zis­ku, ale také pro­to, že někdo oči­vid­ně chtěl odvy­prá­vět dal­ší růz­né podiv­né a zábav­né pří­ho­dy s nej­lep­ším kaza­chským repor­té­rem všech dob.

Filmařům se poved­lo v prů­bě­hu natá­če­ní do děje cel­kem smys­lu­pl­ně a pře­de­vším zábav­ně zakom­po­no­vat zhor­šu­jí­cí se tra­ble ohled­ně pan­de­mie COVID-19, po kte­rých začne­te mít pocit, že snad jedi­ným ide­ál­ním schop­ným minis­trem zdra­vot­nic­tví u nás by byl prá­vě Borat. Ten Borat, kte­rý si po 14 letech pořád nebe­re ser­vír­ky a nebo­jí se opřít do nej­růz­něj­ších men­šin či poli­tic­kých stran. A mini­mál­ně Republikánskou stra­nu si pros­tě dává nesku­teč­ně!

Dá se tech­nic­ky vyčíst, že dosta­tek času na plát­ně Sacha Baron Cohen vlast­ně dělá Borata, sna­ží­cí­ho se zamas­ko­vat jako evrop­ský cizi­nec ve finá­le zna­me­ná, že by se ten­to film měl sku­teč­ně jme­no­vat Borat 2. Jenomže fak­tem je, že si tvůr­ci ale­spoň s tím fak­tem, že Borat sám o sobě už dost lidí neo­je­be vymys­le­li pořád zábav­né a funkč­ní navá­zá­ní toho jak by toho moh­li dosáh­nout. A i díky tomu se Borat 2 nedá tak jed­no­du­še odsou­dit.

Sacha Baron Cohen pořád jako Borat ser­ví­ru­je nesku­teč­ně roz­to­mi­lý faleš­ný kaza­chský pří­zvuk, kte­rý se zde sna­ží opa­ko­vat i Maria Bakalova a to vel­mi úče­lo­vě ne zce­la přes­ným způ­so­bem jako Cohen. I tohle vytvá­ří nesku­teč­ně zábav­nou atmo­sfé­ru, jen vás nako­nec mrzí, že nikde není Azamat.

Postava Tutar poté zafun­gu­je jako ide­ál­ní pokus o zesměš­ní sna­hy žen o eman­ci­pa­ci v sexis­tic­ké spo­leč­nos­ti a v téhle kate­go­rii má Cohen tak tro­chu vět­ší kou­le než před 14 lety.

Zamrzí mož­ná, že Borat 2 není tak vizu­ál­ně a pře­de­vším cel­ko­vě fil­mař­ský zna­me­ni­tě zpra­co­va­ný, pro­to­že Jason Woliner, kte­rý nahra­dil reži­sé­ra prv­ní­ho sním­ku Lee Charlese točí tele­viz­ním způ­so­bem. I pro­to, kdy­by se Borat v téhle podo­bě vydal spí­še na tele­viz­ní obra­zov­ky, tak bych ho oce­nil jako zábav­nou sbír­ku ske­čů na zábav­ný večer. Jenomže tohle má být vel­ký film, kvů­li kte­ré­mu bych si měl před­pla­tit Apple TV+ a měl by tak za mě fun­go­vat i jako něco víc než jen vel­mi zábav­ná smě­si­ce vtip­ných paro­dií, kde se někdo navá­ží do Mikhaela Pence nebo Melanie Trump. Některé ske­če jako by pří­mo krá­če­li ve sto­pách ske­čů z Who Is America? a jako dal­ší výstřiž­ky z téhle show by šlo o gigan­tic­ký výstup. Jenomže Lee Charles to pros­tě kdy­si zvlá­dl více fil­mo­vě a více půso­bi­vě ze všech mož­ných úhlů.

Stejně jako původ­ní Borat má ale Borat 2 skvě­le vysta­vě­ný scé­nář, kde veš­ke­ré dějo­vé postu­py dáva­jí smy­sl a posta­vy se v ní necho­va­jí až pří­liš div­ně i na pomě­ry tak šíle­né uvol­ně­né kome­die jako Borat. Tento film má sice krom Cohena ješ­tě dal­ších 5 sce­náris­tů, ale díky­bo­hu drží při sobě a má funkč­ní lite­rár­ní kost­ru. kte­rá na kon­ci mož­ná dodá dost šoku­jí­cí konec, kte­rý bude vět­ši­na lidí tak tro­chu potře­bo­vat strá­vit, ale i přes výraz­ný počet dal­ších vti­pů, jejíž ucho­pe­ní bude zále­žet na divác­kém vku­su se tu najde i něko­lik objek­tiv­ně zábav­ných pasá­ží.

S výjim­kou South Park těž­ko v dohled­né době najde­te tak nestoud­nou pouč­nou parodií/satirou na aktu­ál­ní dění ve svě­tě v ame­ric­ké poli­ti­ce, kde Barackem Obamou tem­no­ta nekon­či­la. Borat 2 je pros­tě zpát­ky. Už nedo­ká­že pře­kva­pit jako původ­ní sní­mek, ve finá­le ani neser­ví­ru­je tak sil­né vizu­ál­ní zpra­co­vá­ní, záro­veň má ale téměř srov­na­tel­ně dobrou dějo­vou vývo­jo­vou kost­ru, kde ten­to­krát Pamelu Anderson v kate­go­rii hvězd­né­ho camea nahra­dí nej­lep­ší fil­mo­vý kov­boj všech dob. A je to prdel jako pra­se!

Borat po 14 letech pros­tě nezkla­mal. Nejenom, že je nej­ví­ce mož­ným aktu­ál­ním fil­mem všech dob (i díky nedáv­né rea­li­za­ci a sil­né kre­a­ti­vi­tě, kte­rá COVID-19 smys­lu­pl­ně a hlav­ně zakom­po­no­va­la) a opět je to navíc jako sran­da jako pra­se, Borat 2 je ale pokra­čo­vá­ní, kte­ré je schop­né se vyrov­nat kva­li­tám své­ho před­chůd­ce. A to není jed­no­du­chá pozi­ce. I za dvoj­ku tedy posí­lám do Kazachstánu vel­ký palec hore a pře­ju hod­ně štěs­tí kul­tur­ní­mu roz­kvě­tu....... A to neje­nom pro­to, abychom se za pár let dočka­li toho Borata 3 a nemu­se­li čekat zase 14 let. I když těž­ko říct, čím Donalda Trumpa pře­ko­nat.......... Jen mě mrzí, že u nás nemá­me tako­vé­ho čes­ké­ho srd­ca­ře, kte­rý by se s nej­vět­ší mož­nou odva­hou vysmál Babišovi a spol, více než dneš­ní rádo­by ´´buřič´´. Borat se ale pořád pros­tě vrá­til bez­po­chyb­ně sty­lo­vě a před­sta­vil svo­jí cool dce­rou. Když už ne Borata 3, tak aspoň spin-off Borat(ky) Jr. A po Chicagském tri­buná­lu dal­ší jas­ný důkaz toho, že svět potře­bu­je více Sachy Barona Cohena! Díky ti!

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Podívejte se na hodnocení Borat na Kinoboxu.


Photo © Amazon Prime Video

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Borat


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,85851 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72144 KB. | 25.02.2024 - 23:30:12