Kritiky.cz > Recenze > Božský Evan

Božský Evan

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jen něko­lik vyvo­le­ných vidě­lo na vlast­ní oči Boha – Mojžíš, Abrahám, Johanka z Arku, Bruce a teď Evan, po němž Všemohoucí nechce nic men­ší­ho než posta­vit archu. Božský Evan je pokra­čo­vá­ním vcel­ku úspěš­né kome­die Božský Bruce, kte­rá po tom, co se Jim Carrey odmí­tl k fil­mu vrá­tit, sta­ví do stře­du boží­ho zájmu jeho někdej­ší­ho soka Evana.

Komedie o věč­ném smo­la­ři, kte­ré­mu jed­no­ho dne pře­dá Bůh své schop­nos­ti, s Jimem Carreym v hlav­ní roli měla před čtyř­mi lety poměr­ně úspěch. Není tedy divu, že se tvůr­ci roz­hod­li pro pokra­čo­vá­ní. Protože však Carrey návrat k roli odmí­tl, udě­la­li hlav­ní­ho hrdi­nu z jeho zprá­vař­ské­ho pro­tiv­ní­ka Evana Baxtera. Těžko říct, zda­li je dob­ře nebo špat­ně, že se hlav­ní hrdi­na změ­nil, ale prav­dou je, že záplet­ka kolem Bruce byla prv­ním dílem dosta­teč­ně vyčer­pá­na a pokra­čo­vá­ní by asi bylo jen sla­bým ždí­má­ním staré­ho téma­tu, tak­že vítám, že se do popře­dí dostá­vá jiná posta­va, kte­ré mohou tvůr­ci napsat jiný cha­rak­ter a asi i ori­gi­nál­něj­ší pří­běh.
Evan Barter, tele­viz­ní hla­sa­tel zpráv, byl prá­vě zvo­len kon­gre­sma­nem Spojených stá­tů, poří­dil si nové auto, stě­hu­je se s man­žel­kou a tře­mi syny do nové­ho domu a vůbec pro­ží­vá skvě­lé obdo­bí. To se však zvrt­ne ve chví­li, kdy se mu zje­ví Bůh a požá­dá ho, aby posta­vil novo­do­bou archu, pro­to­že se blí­ží povo­deň. Evan si zpo­čát­ku odmí­tá něco tako­vé­ho vůbec při­pus­tit, ale když se za ním všu­de táh­nou zví­řa­ta (samo­zřej­mě vždy dvě od kaž­dé­ho dru­hu) a zarůs­tá neo­ho­li­tel­ným plno­vou­sem, nemů­že již boží pří­kaz dále igno­ro­vat.

Božský Evan se od své­ho před­chůd­ce liší pře­de­vším v cel­ko­vém vyzně­ní fil­mu. Evan je více rodin­nou podí­va­nou, kte­rá se kvů­li zví­řát­kům bude asi více líbit mlad­ší­mu pub­li­ku. Tvůrci zde ten­to­krát nepři­ná­ší ani tak kome­dii o zou­fal­ci zalo­že­nou na gri­ma­sách, jako spí­še rodin­ný film o úspěš­ném muži, kte­ré­mu se sice na prv­ní pohled všech­no hrou­tí, ale nako­nec díky této zku­še­nos­ti pozná pra­vé rodin­né hod­no­ty a sta­ne se lep­ším otcem a man­že­lem. Je prav­dou, že před­sta­vi­tel Evana Steve Carell se o něko­lik legrač­ních gri­mas také sna­ží a urči­tý kome­di­ál­ní poten­ci­ál má, ale Carrey je v tom­to ohle­du stá­le hvězdou, jíž se nedo­ká­že vyrov­nat.

Snímek pří­jem­ně utí­ká, v rám­ci mož­nos­tí i poba­ví něja­kým tím vtíp­kem, ačko­li se nevy­hnul ani kře­čo­vi­tým fór­kům jako je pře­hna­ná Evanova neši­kov­nost, kvů­li níž se v dvou­mi­nu­to­vé sek­ven­ci praští vším, co je po ruce, snad do všech čás­tí těla, a navíc ho ješ­tě obtě­žu­je pes. Někoho by si také mohl stě­žo­vat na onen mora­list­ní aspekt fil­mu, ale je tře­ba si uvě­do­mit, že to do fil­mů pro celou rodi­nu zkrát­ka pat­ří a ničím jiným Božský Evan evi­dent­ně být nechce.

O stu­pí­nek slab­ší než Bruce. Rodinná kome­die, u kte­ré strá­ví­te nená­roč­ných deva­de­sát minut a nudit se nebu­de­te, ale po opa­ko­vá­ní toho­to fil­mo­vé­ho zážit­ku zřej­mě neza­tou­ží­te.

Naše hod­no­ce­ní: 

0

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: JCVD

Recenze: Válka Nevěst

Recenze: Chlapec v pru­ho­va­ném pyža­mu

Recenze: Monstra vs Vetřelci 3D

Recenze: Marley a já

Recenze: Sedm živo­tů

Recenze: Pochyby

Recenze: Strážci - Watchmen

Recenze: Milionář z cha­tr­če

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
22. July 2007 - 23:00 — Andrea Zahradníková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45339 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71880 KB. | 25.02.2024 - 22:58:07