Kritiky.cz > Recenze knih > Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60%

Wendy Northcuttová – Darwinovy ceny, odpočítávání konce 60%

Darwinovy ceny
Darwinovy ceny
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Odejít ze svě­ta a ješ­tě za to zís­kat oce­ně­ní? Tak to se může povést jen těm, kte­ří nepře­ži­li díky své vlast­ní hlouposti. Řeč je o Darwinově ceně, kte­rá se udě­lu­je od roku vznik­la v roce 1994 .za to, že svo­jí smr­tí se samy vyřa­di­li z geno­fon­du lid­stva, aby už nemohl své „hloupé„ geny pře­dat dál.

Druhé vydá­ní spi­so­va­tel­ky Wendy Northcuttové s pod­ná­zvem Odpočítávání kon­ce je i ten­to­krát plné krát­kých pří­bě­hů o netra­dič­ních úmr­tích, kte­ré si lidé při­vo­zu­jí samy svo­jí hloupostí, za což zís­ká­va­jí onu Darwinovu cenu, kte­rá je pojme­no­va­ná po bio­lo­go­vi Charlesovi Darwinovi, pří­ro­do­věd­ci, kte­rý se zabý­val evo­luč­ní bio­lo­gií o pří­rod­ním výbě­rů sil­něj­ších jedin­ců pro život.

Vydělávat na ŽIVObytí dostá­vá úpl­ně nový, tro­chu děsi­vý roz­měr – to je slo­gan k něko­li­ka neši­kov­ných zaměst­nan­cích a domá­cích kuti­lech, kte­rý mají svůj osud zazna­me­na­ný v kni­hách Wendy Northcuttové, ale nejen jich.

Odlehčeným a humor­ným pohle­dem na smrt popi­su­je spi­so­va­tel­ka lid­ské neštěs­tí, kte­ré si svým chyb­ným nelo­gic­ký uva­žo­vá­ním způ­so­bi­li lidi. At‘ už se jed­na­lo o opil­ce, kte­rý se bez pilot­ní­ho prů­ka­zu roz­hod­li taj­ně si vypůj­čit leta­dlo, mla­dou ženu dobí­ha­jí­cí na par­ko­viš­ti auto­bus, či tře­ba osud muže, kte­rý se schvál­ně nechal stře­lit nedo­pal­kem ciga­re­ty. Mezi ty šťast­něj­ší, kte­ří utr­pě­li jen úraz pat­ří napří­klad něko­lik roz­váš­ně­ných pánů, ženu kte­rou po uštknu­tí hadem se doma roz­hod­li mís­to pro­ti­je­du léčit para­ly­zé­rem, či neho­du muže kte­rý si po ode­brá­ní řidič­ské­ho prů­ka­zu udě­lal moto­ri­zo­va­nou baro­vou sto­lič­ku, kte­rá ale měla jeden men­ší nedo­sta­tek, neu­mě­la zatá­čet!

A mož­nost zís­kat Darwinovu cenu se nevy­hnul ani autor­ce kni­hy, když spadla u sebe doma do díry v pod­la­ze, kte­rou kam chtě­la nain­sta­lo­vat vět­rák, ale naštěs­tí z toho byla jen zlo­me­ná noha.

O Darwinově ceně jsem se popr­vé dozvě­dě­la až pro­střed­nic­tvím stej­no­jmen­né­ho fil­mu, kde bylo těch absurd­ních pří­bě­hů jen pár na roz­díl od této kni­hy. Knihu je čti­vá, zábav­ná, tragi­ko­mic­ká, pouč­ná, když jsem si říka­la, že může být v živo­tě i pod­stat­ně hůř, sak­ra hůř. Knize kte­rá i když je celá jen o smr­ti, krom vědec­kých poznat­ků  napří­klad o hadím jedu či vzni­ku rako­vi­ny a viru HIV, kte­rý to zají­ma­vě zpes­t­řu­jí, bych pře­ci jen vytkla, že je cel­kem dost pří­bě­hů až moc struč­ných, někte­rých i neo­vě­ře­ných. Myslím, že pokud sbí­rá autor­ka zají­ma­vé pří­spěv­ky z celé­ho svě­ta a kdy jí při­spí­va­jí navíc záchra­ná­ři, hasi­či a tudíž nemá nou­zi o nové pří­pa­dy, tak by měla více vybí­rat a dávat jen ty ově­ře­né. Neuškodilo by ani více popi­su, kte­rý by to víc nastí­nil a dalo i vět­ší hloub­ku i atmo­sfé­ru děje.

Co na závěr? Lidská hloupost je neko­neč­ná a dal­ší pokra­čo­vá­ní na sebe nene­chá asi dlou­ho čekat.

Kniha lze objed­nat zde : http://www.albatrosmedia.cz/darwinovy-ceny-odpocitavani-konce.html

Hodnocení : 60%

Autor : Wendy Nothcuttová

Kniha : Darwinovy ceny - Odpočítávání kon­ce

Datum vydá­ní : 20.2 2017

Nakladatelství : XYZ

280 stran, 145 + 205 mm


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […] Posted in Recenze knih
  • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Zoufalky aneb rande jako cyp6. března 2023 Zoufalky aneb rande jako cyp Autorka Ivana Hlubinková Kožmínová se na základě skutečných příběhů svých kamarádek rozhodla napsat svou prvotinu. Zoufalka. Asi každý si někdy v životě připadal zoufale a nebo tak byl […] Posted in Recenze knih
  • Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert23. prosince 2019 Sametová revoluce, cesta ke svobodě - František Emmert Někteří omezují význam sametové revoluce jen na ekonomické a sociální změny. Jiný vyzdvihují její široký celospolečenský, humanistický a evropský kontext. Další v ní spatřují především […] Posted in Recenze knih
  • Pražské jaro očima britského spisovatele20. srpna 2019 Pražské jaro očima britského spisovatele V létě roku 1968, v roce Pražského jara a studené války, se dva studenti Oxfordu, James Borthwick a Eleanor Pike, rozhodnout projet stopem Evropu. Netuší, že tahle cesta zkomplikuje jejich […] Posted in Recenze knih
  • Na hranice nikdy více20. srpna 2019 Na hranice nikdy více Michal Kunc vystudoval vojenskou medicínu. Když dostudoval, počítal s tím, že bude léčit hlavně vojáky, to ano... ale pořád by šlo o léčení. To bychom ale nemohli být v Československu 70. […] Posted in Recenze knih
  • Mezi láskou a povinností24. června 2019 Mezi láskou a povinností Kestrel svolila ke sňatku s korunním princem. Díky tomuhle rozhodnutí zajistila herranskému lidu svobodu a autonomii. Sama sa však ocitla ve zlaté kleci císařského paláca. Rozhodla se ale, […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,06536 s | počet dotazů: 262 | paměť: 72005 KB. | 13.04.2024 - 08:48:41