Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-30.epizóda(SK-55.,56.)-„čtyři vraždy stačí drahoušku“

Survivor-30.epizóda(SK-55.,56.)-„čtyři vraždy stačí drahoušku“

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8

Myslel som si, že už ma naša pro­duk­cia nedo­ká­že ničím extra prekva­piť, no hlbo­ko som sa mýlil. Je neu­ve­ri­teľ­né ako ničia znač­ku Survivor.

SK-55.epizóda

Poďme ale popo­ri­a­d­ku a začí­na­me súbo­jom o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu. Znova sme zaži­li zme­nu a nešlo sa sys­té­mom všet­ci spo­lu, ale for­mou súbo­jov na kla­di­ne. Na kla­di­ne bol súboj pros­tý a to docie­liť, aby ten dru­hý spa­dol. Šli sys­té­mom kaž­dý s kaž­dým a kto ako prvý dosi­a­hol šty­ri body, tak zís­kal imu­ni­tu. Tento súboj ma nudil zati­aľ úpl­ne naj­vi­ac zo všet­kých a aby toho nebo­lo málo, tak to dali na 2 víťaz­né body. Imunitu našťas­tie v naj­krat­šom mož­nom čase zís­ka­la Johy a konečne tak pre­ru­ši­la nad­vlá­du Vladimíra. Tu sa naskyt­la záplet­ka a to koho pošle Johy do due­lu pro­ti Chilli, pre­to­že tá doká­za­la už šty­ri­krát pre­žiť svo­ju smrť.

Trošku ma zasko­či­lo aj to, keď Johy hovo­ri­la Chilli, že chce vo finá­le naj­sil­nej­ších z Azua a Mao čiže vlast­ne Chilli a Vladimíra. Ak by však šla do finá­le Chilli tak má isté 2 hla­sy a výbor­ný prí­beh ako sa dosta­la do finá­le až z dna a cez šty­ri due­ly, tak­že to by nebo­lo naj­šťast­nej­šie rie­še­nie. Zaujímavú myšli­en­ku nám ale pre­zra­di­la Veve a to, že ako doká­že zner­vózniť Vladimíra neja­kým tým „ale“ a ten to hneď zobe­rie a koná. To sme však veľ­mi na kame­rách nevi­deli a urči­te potre­bu­je na svo­ju obha­jo­bu viac než len neja­ké poštu­cho­va­nie Vladimíra.

SK-56.epizóda

Po prvej čas­ti tej­to epi­zó­dy aj keď som sa pri­a­mo pri súbo­ji o imu­ni­tu nudil, tak jeho výsle­dok nám pri­nie­sol veľ­mi zau­jí­ma­vú voľbu na kme­ňo­vej rade a to koho by posla­la Johy do due­lu pro­ti Chilli. No pro­duk­cia neskla­ma­la a hneď to poka­zi­la. Dočkali sme sa rov­no dru­hé­ho súbo­ja o finá­le v kto­rom sa mali udr­žať na lane čo najdlh­šie. Ten po štr­ná­stich min­útach vyhral Vladimír a tak sme mali zná­mych už dvoch čle­nov finá­lo­vej tro­ji­ce. Samozrejme bolo jas­né, že do due­lu tak pôjde Veve a Chilli a víťaz bude vo finá­lo­vej tro­ji­ci s mož­nos­ťou obhá­jiť sa pred poro­tou.

Tu som to ešte ako tak bral, lebo v ori­gi­ná­le o tre­ťom fina­lis­to­vi roz­ho­du­je duel v zalo­že­ní ohňa a víťaz indi­vi­du­ál­nej imu­ni­ty si vlast­ne vybe­rá len dru­hé­ho fina­lis­tu. Takže naši len odr­ba­li Johy o túto voľbu. No fina­lis­ta v slov­ní­ku našej pro­duk­cie nezna­me­ná fina­lis­ta ako by sme to čaka­li. Podobný slov­ník pou­ži­li pri zlúče­ní, kto­ré vlast­ne ani zlúče­ním ešte nebo­lo. Ešte pred due­lom Novotný vysvet­lil čo sa bude diať ďalej. Čakal som že povie: „pri­prav­te si finá­lo­vú reč a bude­te mať mož­nosť obhá­jiť svo­ju hru pred poro­tou kto­rá roz­hod­ne o víťa­zo­vi“. Keby sa toto sta­lo, tak má epi­zó­da 7/10. No nie a my sme sa dočka­li ďal­šie­ho paškvi­lu od pro­duk­cie. V sku­toč­nos­ti sa tra­ja fina­lis­ti stret­nú v súbo­ji a sku­toč­né­ho fina­lis­tu a pozor o dru­hom fina­lis­to­vi roz­hod­ne poro­ta. Tu sa mi nasky­tá hneď otáz­ka a čo bude roz­ho­do­vať o víťa­zo­vi? Zase poro­ta ale­bo neda­j­bo­že zos­no­vajú duel o víťa­za Survivora? Ak by to tak spra­vi­li, tak to fakt môž­me zme­niť názov na Farma na ost­ro­ve a nie sa ďalej tvá­riť, že je to Survivor. Vždy o víťa­zo­vi Survivoru roz­ho­du­je poro­ta a nikto iný a to je svä­té pra­vi­dlo, kto­ré sa nesmie meniť. Takže v naj­lep­šom prí­pa­de sa dočká­me dvoj­ná­sob­né­ho hla­so­va­nia poro­ty, no už to bude smieš­ne, lebo čo sa rov­na­kou rečou bude niek­to obha­jo­vať dva­krát? Zaujímali by ma vysvet­le­nia pre­čo sa toho toľ­ko meni­lo od ori­gi­ná­lu a sko­ro všet­ky zme­ny boli k hor­ši­e­mu.

No to uvi­dí­me až v ďal­ších dvoch už posled­ných epi­zó­dach. Poďme si dokon­čiť túto jubi­lej­nú 30.epizódu. Duel o posled­né mies­to v top 3 zvied­la Chilli a Veve a bol to fakt boj, lebo Veve tie kvá­d­re spad­li asi 4x a ona ich vždy rých­lo doká­za­la vrá­tiť naspäť a zasl­úže­ne vyhra­la ten­to duel čím sa dosta­la do top 3 a Chilli posla­la do poro­ty.

Záver: V posled­nom čase som dával veľ­mi vyso­ké hod­no­te­nia a dokon­ca padlo aj to naj­vyššie, no dnes ma pro­duk­cia zno­va naštva­la a dúfam, že sa moje podo­zre­nie o finá­lo­vom due­li nepo­tvr­dí. Epizódu hod­no­tím na 4/10.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Amos Oz - Jak vyléčit fanatika15. října 2019 Amos Oz - Jak vyléčit fanatika Jak vyléčit fanatika (psáno bez otazníku) je poměrně útlounká knížečka, která se mi do mých pařátů dostala díky panu Katolíkovi, za což mu teď trochu opožděně děkuji...Knížečka samotná se […] Posted in Recenze knih
  • Dismal (2009)8. května 2014 Dismal (2009) Chtěli si vylepšit znalosti v biologii, ale místo toho se mají stát potravou pro hladové kanibaly. Pět studentů biologie vyráží se svým „školním průvodcem“ na expedici […] Posted in Horory
  • One Direction: This Is Us - 55 %29. srpna 2013 One Direction: This Is Us - 55 % Když se v létě 2010 Naill Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles a Louis Tomlinson přihlásili do britské talentové soutěže The X-Factor, toužili po sólové dráze zpěváků. Jako jedinci […] Posted in Filmové recenze
  • Spin-off20. listopadu 2018 Spin-off Posted in Komiks
  • Griezelbus, De (2005)17. prosince 2012 Griezelbus, De (2005) Film určený převážně pro děti... Malý Onnoval by se jednou rád stal slavným spisovatelem. Jenže do té doby bude muset snášet jedno příkoří za druhým. Rodiče se o něj moc nestarají, ve […] Posted in Horory
  • Konec zločinu v Americe | The Last Days of American Crime8. června 2020 Konec zločinu v Americe | The Last Days of American Crime Netflix vužívá pomalu doznívajícího sucha díky pandemii, která zavřela většinu kin po celém světě, a na závěr této situace přidává do své nabídky originální akční počin s názvem Konec […] Posted in Filmové recenze
  • S07E02: Stormborn6. srpna 2017 S07E02: Stormborn Krátký dokument o tom, jak se natáčela druhá epizoda letošní série seriálu Hra o trůny. https://www.youtube.com/watch?v=TZB-bxAHv4s Posted in Videa
  • Rozmarýnová zátoka28. května 2023 Rozmarýnová zátoka Milujete vůni rozmarýnu? Máte rádi romantické příběhy opředené tajemstvím? Tak právě vám je určen román Rozmarýnová zátoka, který si užijete od začátku, až do konce.  Melanie zdění po své […] Posted in Recenze knih
  • Josef Václav Sládek: Já do lesa nepojedu. Náš kocourek12. listopadu 2023 Josef Václav Sládek: Já do lesa nepojedu. Náš kocourek Věděli jste, že autorem jedné z nejoblíbenějších básniček pro batolata „Já do lesa nepojedu“ je velký český básník, náležící k „Lumírovcům“ Josef Václav Sládek? Ten, který převedl do […] Posted in Recenze knih
  • Zápisník smrti: Poslední jméno (2006)21. dubna 2021 Zápisník smrti: Poslední jméno (2006) Konečně jsem si dohnal tenhle dvou dílný KULT, který je dle slavné anime předlohy a je to bezpochyby výborné Mysteriózní Krimi, které dokáže strhnout i po letech.Film má skvělý příběh o […] Posted in Krátké recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78380 s | počet dotazů: 263 | paměť: 73329 KB. | 16.04.2024 - 16:59:13