Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Santa je úchyl - Denně vožralej, denně vožralej...

Santa je úchyl - Denně vožralej, denně vožralej...

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Řeknu vám upřím­ně (či spí­še napíšu), že už jsem měl plné zuby všech těch přecuk­ro­va­ných vánoč­ních fil­mů, kde má Santa Claus bři­cho až na zem a na tvá­ři nechut­ně roz­táh­lý úsměv. Konečně se někdo odhod­lal vykro­čit pro­ti prou­du a nato­čit sní­mek, kte­rý by nám toho děd­ka uká­zal v troš­ku stříz­li­věj­ším svět­le!

Willie je ukáz­ko­vým pří­kla­dem život­ní­ho ztros­ko­tan­ce. Ano… jed­nou do roka se sice pře­vlé­ká do kos­tý­mu Santa Clause a na jeho klín use­da­jí stov­ky dětí s roz­lič­ný­mi přá­ní­mi, ale to jen pro­to, aby si „nepa­tr­ně“ při­vy­dě­lal a zao­pat­řil se při­nejmen­ším do dal­ších Vánoc. Po zby­tek roku se pak Willie pofla­ku­je po hos­po­dách a barech, kde se zpí­jí do totál­ní němo­ty a uspo­ko­ju­je „na Santy nadr­že­né“ ser­vír­ky. Jak říká sám hrdi­na – to vše záslu­hou těž­ké­ho dět­ství a fot­ro­vých tyran­ských prak­tik.

Ne… Willie není zrov­na tím nej­vhod­něj­ším adep­tem na Santova dvoj­ní­ka a ani on sám není nad­šen z toho, jak mu děti rok co rok močí do klí­na a prs­ka­jí do jeho vrás­či­té tvá­ře. Proč to tedy dělá? Ten důvod je jed­no­du­chý… Willie je totiž neje­nom ten nej­no­to­rič­těj­ší noto­rik, kte­rý cho­dí do poste­le s Johniem Walkerem a vstá­vá s Kentucky Jackem, ale také vel­mi zruč­ný chma­ták, kte­rý umí otevřít i ten nej­bez­peč­něj­ší sejf. Kostým Santy tak tvo­ří jen nezbyt­nou sou­část ďábel­ských plá­nů, do jejichž rea­li­za­ce se vrhá se svým lili­put­ským par­ťá­kem Marcusem. Každoročně vykra­de­né super­mar­ke­ty by moh­ly boha­tě vyprá­vět…

Teď se mož­ná ptá­te sami sebe, zda­li­pak je Willie vůbec člo­věk. Ono je to těž­ké… Copak má muž, kte­rý je věč­ně vožra­lej a kte­rý se ke své­mu oko­lí cho­vá jako bez­o­styš­né hova­do, šan­ci na nápra­vu? Může se tak stát u muže, kte­ré­mu neči­ní pro­blém ukrást si to či ono nebo pře­hnout si tu či onu? Je vůbec mož­né, že by Willie nara­zil na něko­ho, v jehož očích by se stal vzo­rem? Věřte, nebo ne, muž, kte­rý mezi kaž­dé vyřče­né slo­vo neza­po­me­ne vklí­nit nezbyt­nou před­lož­ku „fuck“, ješ­tě není bez­na­děj­ně ztra­cen, a jak se v tom­to fil­mu uká­že, nepa­tr­ná nadě­je sví­tá vždy až do posled­ní minu­ty.

Co si bude­me poví­dat, Santa je úchyl není taš­ka­ři­cí pro kaž­dé­ho. Slušelo by se říci, že Bad Santa není ani kla­sic­kou čer­nou kome­dií. Film reži­sé­ra Terryho Zwigoffa – jak už bylo zmí­ně­no výše – kaš­le na pev­ně sta­no­ve­né kon­ven­ce a v rám­ci ame­ric­ké komer­ce se čas­to­krát oci­tá i mimo prac­ně vybu­do­va­né hra­ni­ce.

Příběh sním­ku sice nepat­ří mezi žha­vé favo­ri­ty na zisk Oscara (konec­kon­ců… cel­ko­vé poje­tí mu to ani nedo­vo­lu­je), ale dis­po­nu­je něko­li­ka vel­mi vtip­ný­mi a - trou­fám si říci – dopo­sud nevi­dě­ný­mi momen­ty. Scénář dvo­ji­ce Ficarra & Requa sází na neod­kry­té kar­ty a ser­ví­ru­je divá­kům zdán­li­vě absurd­ní řetě­zec situ­a­cí, kte­ré jsou do znač­né míry zalo­že­né na při­sprost­lých prů­po­víd­kách nali­té­ho Willieho. Vtipnost fil­mu tedy tkví čás­teč­ně i para­dox­nos­ti – Santa je v naších mys­lích zafi­xo­ván jako hod­ný děde­ček, tady však jeho před­sta­vi­tel nevá­há na dítě zakři­čet „Pojď sem, zasra­ný zmet­ku!“ a poda­ro­vat jej i mno­hem hor­ší­mi výra­zy.

Zasmát se fór­kům toho­to raže­ní, to vyža­du­je urči­tý nad­hled a rov­něž i pat­řič­nou nála­du. Film se pře­ci jen odví­jí v dosti vul­gár­ní rovi­ně, nebo­jí se čas­těj­ších pasá­ží zamě­řu­jí­cích se na kopu­lač­ní pohy­by hlav­ní­ho hrdi­ny, a kdy­by v něm bylo vypí­pá­no kaž­dé spros­té slo­vo, bylo by divá­ko­vo slu­cho­vé ústro­jí nadob­ro odrov­ná­no.

Stejně jako Telefonní bud­ka byla jed­ním vel­kým herec­kým kon­cer­tem pro Collina Farella, Santa je úchyl se nese v jed­no­znač­ném zna­me­ní pro­še­di­vě­lé­ho Billyho Boba Thorntona (jaké­ko­li ved­lej­ší posta­vy nema­jí ani ten sebe­men­ší nárok). Někdejší man­žel Angeliny Joelie v tom­to sním­ku napros­to exce­lu­je, s neza­mě­ni­tel­ným výra­zem ve tvá­ři pře­hrá­vá všech­ny své kole­gy a zejmé­na díky jeho výko­nu se Willieho posta­va stá­vá v očích divá­ko­vých sym­pa­tic­kou. Spřízněnost s hlav­ním hrdi­nou pak gra­du­je v samot­ném závě­ru, kte­rý se sice jeví z hle­dis­ka téma­tic­ké­ho jako před­ví­da­tel­ný, avšak… abych při­znal bar­vu, mě samot­né­ho pře­kva­pil. A mile.

Není těž­ké odhad­nout, koho Bad Santa uspo­ko­jí. Máte-li ve svém hle­dáč­ku vul­gár­ní slov­ní humor, může­te si vese­le mnout ruce, ale jestli­že si více zaklá­dá­te na situ­ač­ní komi­ce a inte­lek­tu­ál­ních hlo­dech, měli bys­te návště­vu kina dlou­ho dopře­du zvá­žit. Byť já samot­ný odchá­zel z pro­jek­ce vel­mi pří­jem­ně nala­děn, během pro­mí­tá­ní se tu a tam vysky­tl pří­pad před­čas­ně utí­ka­jí­cí­ho divá­ka.


Podívejte se na hodnocení Santa je úchyl na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • #DP174: Venom se dočká nové pravidelně vycházející série11. června 2021 #DP174: Venom se dočká nové pravidelně vycházející série  Autorem článku je Daniel PaličkaMinule jsem vás informoval o plánované sérii “Hulk” od Donnyho Catese a Ryana Ottleyho, která by měla začít vycházet ještě letos v listopadu. Na […] Posted in Recenze komiksů
  • Hejno kobylek (2020)6. srpna 2021 Hejno kobylek (2020) Po téměř ročním odkladu jsem se "konečně" dočkal a výsledek je za mne docela dost neuspokojivý. Chtěl jsem být milejší už jen proto, že horor s kobylkama nemívám na Menu denně natož ročně, […] Posted in Krátké recenze
  • Voces (2020)17. září 2022 Voces (2020) Nastěhujete-li se do starého domu a vaše dítě začne tvrdit, že slyší podivné hlasy a maluje děsivé obrázky, vezměte raději rychle nohy na ramena!  Daniel společně se svou ženou […] Posted in Horory
  • Forza Motorsport 5: Racing Game of the Year Edition1. září 2017 Forza Motorsport 5: Racing Game of the Year Edition Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One) - Dostupné: 01/09 - 30/09 https://youtu.be/ZFmoF8esCMc Posted in Novinky ze světa her
  • Zimní spánek1. března 2022 Zimní spánek Posted in Komiks
  • Kapsy plné dynamitu4. října 2021 Kapsy plné dynamitu Kapsy plné dynamitu (Giù la testa) je film režiséra Sergia Leoneho z roku 1971 s Rodem Steigerem, Jamesem Coburnem a Romolem Vallim v hlavních rolích. Jedná se o druhý film takzvané časové […] Posted in Speciály
  • Soutěž o 2 klíče MXGP 201927. září 2019 Soutěž o 2 klíče MXGP 2019 S našim partnerem Comgad.cz vyhlašujeme novou soutěž o MXGP 2019. Partner soutěže: [adrotate banner="43"] Stačí odpovědět správně 2 odpovědi, nejpřesněji tipnout počet soutěžících a […] Posted in Soutěže
  • JINDŘICH SKOKAN (JAKUB)30. května 2018 JINDŘICH SKOKAN (JAKUB) Narozen 2004. Navštěvuje 7. třídu základní školy; má rád divadlo, sport všeho druhu (pravidelně se zúčastní závodů v sokolské všestrannosti), hudbu (začínal na housle, přešel na kontrabas […] Posted in Profily osob
  • Smash Cut (2009)16. ledna 2012 Smash Cut (2009) Režisér je pro úspěch svého filmu schopný udělat opravdu cokoliv! Able Whitman je režisérem hororových filmů. Jeho snímky jsou však tak špatné, že se na něj valí velká várka kritiky ze […] Posted in Horory
  • Film Nosferatu Roberta Eggerse s Anyou Taylor-Joy se přihlásil k natáčení v České republice25. února 2022 Film Nosferatu Roberta Eggerse s Anyou Taylor-Joy se přihlásil k natáčení v České republice Německá upírská klasika Nosferatu se tento měsíc dožila 100 let a v současné době se připravuje nová adaptace tohoto hororu, kterou bude režírovat Robert Eggers (Čarodějnice) s častou […] Posted in Filmové a televizní aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29184 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71955 KB. | 21.02.2024 - 10:19:06