Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Cellular - Jak začínal Captain America? To víte?

Cellular - Jak začínal Captain America? To víte?

Cel
Cel
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak, jak říká i Chris Evans v hlav­ní roli Ryana, moder­ní doba s sebou při­ná­ší nové tech­no­lo­gie. Dobrodružství, kte­ré může­te zažít se svým mobil­ním tele­fo­nem jsou tak kupří­kla­du mno­hem bohat­ší a zají­ma­věj­ší, než ta s tele­fo­nem kla­sic­kým. Jenže tenhle základ­ní pozna­tek tak úpl­ně nesta­čí na kva­lit­ní film...

Dobrodružství s mobil­ním tele­fo­nem se prá­vě Ryanovi při­ho­dí. Zrovna, když spřá­dá plá­ny, jak se zno­vu dát dohro­ma­dy se svou býva­lou dív­kou, když se ji sna­ží ohro­mit, zazvo­ní mu tele­fon. Na dru­hém kon­ci drá­tu je nezná­má uči­tel­ka bio­lo­gie (hle, jak může být prá­vě tohle poz­dě­ji důle­ži­té!) Jessica, kte­rá byla une­se­na nezná­mý­mi zlo­čin­ci a je scho­vá­vá­na na nezná­mém mís­tě. Poté, co se jí poda­ří ale­spoň zběž­ně opra­vit roz­bi­tý tele­fon, se není schop­na dovo­lat na jiné čís­lo, než tak­to náhod­ně na Ryanův tele­fon. A když už se dovo­la­la, nera­da by o toto křeh­ké spo­je­ní se svě­tem při­šla.

A to je vlast­ně hlav­ní záplet­ka fil­mu. Pokud by se spo­je­ní pře­ru­ši­lo, už by se zřej­mě nepo­da­ři­lo obno­vit. Ryanova původ­ní nedů­vě­ři­vost se postup­ně mění v upřím­nou sna­hu pomo­ci poté, co pozná, že nejde o žert. Je ocho­ten zajít na poli­cii o poz­dě­ji se dokon­ce (ač se zpo­čát­ku zdá­lo, že je to cynic­ký nezod­po­věd­ný kluk) poku­sí zabrá­nit úno­sům celé Jessičiny rodi­ny. Pravda, dopus­tí se sice něko­li­ka zlo­či­nů, ale co bychom mu neod­pus­ti­li kvů­li záchra­ně lid­ských živo­tů, že. Zápletka fil­mu zís­ká­vá grá­dy, když se Ryan osob­ně setká­vá s gau­ne­ry.

Co mě na fil­mu štva­lo, byly někte­ré slov­ní obra­ty, kte­ré se opa­ko­va­ly na můj vkus až pří­liš čas­to. Jmenujme ale­spoň reak­ci „oušit“, za kte­rou pra­vi­del­ně násle­du­je Jessičino tele­fo­nic­ké „co se sta­lo?“, což si uži­je­te do sytos­ti podob­ně jako „ouma­j­god!“. Filmu ubí­rá body také chvil­ko­vá „sna­ha o paro­dič­nost“. Vtip ano, to beru. Figurka sebe­vě­do­mé­ho právníka-trouby je komic­ká, ale když se Ryan řítí autem po dru­hé stra­ně dál­ni­ce nebo cou­vá z tune­lu a pro­ti­je­dou­cí auta uhy­ba­jí a postup­ně hava­ru­jí, kdež­to Ryanovi se vůbec nic nesta­ne, nevy­pa­dá to dva­krát věro­hod­ně. Podobně jako samot­ný začá­tek fil­mu, kdy je Jessica zamče­na na pet­li­ci bez jaké­ho­ko­liv vysvět­le­ní (ani pro ni, natož pro nebo­hé­ho divá­ka).

Parodicky také mohou půso­bit někte­ré dal­ší okol­nos­ti, jako napří­klad sna­ha o neztra­ce­ní sig­ná­lu na poli­cej­ní sta­ni­ci. Okolnosti obou úno­sů pro­jdou také jen s při­mhou­ře­ním obou očí… A tak fil­mu pro­spí­vá zejmé­na to, když se vzdá­lí od „auto­mo­bi­lo­vé­ho pro­stře­dí“ a sou­stře­dí se na sou­boj gau­ne­rů s Ryanem, poli­cis­ty a Jessičinou rodi­nou.

Díky tomu vše­mu posu­zu­ju zejmé­na prv­ní část fil­mu s rezer­vou. Naštěstí ve dru­hé polo­vi­ně si tvůr­ci podob­né exce­sy odpus­ti­li a sou­stře­di­li se na děj, a tak si divák stup­ňu­jí­cí se dra­ma více uží­vá. Závěr je pak poměr­ně reál­ný, i když někte­ré scé­ny by také šlo dotáh­nout lépe. Ale to už bude zčás­ti také zále­ži­tos­tí herec­ké­ho obsa­ze­ní...

Dík uve­de­ným důvo­dům pro­to Cellular může půso­bit roz­pa­či­tě, ve výsled­ku však Collateral vítě­zí pře­de­vším kvů­li ústřed­ní herec­ké dvo­ji­ci, pro­fe­si­o­nál­něj­ší­mu scé­ná­ři, lépe se stup­ňu­ji­cí­mu ději a někte­rým efek­tům. Cellular je však i přes množ­ství výtek ješ­tě doce­la sluš­ným thrille­rem. Nicméně až bude­te stát ve video­půj­čov­ně a bude­te mít v ruce Telefonní bud­ku a Cellular, vol­te rad­ši kla­sic­ký tele­fon.

PS: Mimochodem, všim­ně­te si, že všech­ny posta­vy na foto­gra­fi­ích buď drží tele­fon ane­bo bou­chač­ku. Ne, není to náho­da.


Podívejte se na hodnocení Cellular na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Collateral: Příběh noční jízdy s vrahem ve městě andělů15. ledna 2024 Collateral: Příběh noční jízdy s vrahem ve městě andělů Collateral nemá složitý děj, zapeklitou zápletku ani neodhalené tajemství. Tak proč se celá naše redakce chce na tento film dříve nebo později vydat? Zkusme se na něj podívat… Zápletka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rychle a zběsile 7 - 60 %7. června 2022 Rychle a zběsile 7 - 60 % Sedmý díl série škvaří gumy na cestě, kterou poprvé postavil díl pátý a která je prošpikovaná prasklinami způsobenými dílem šestým. Od předchozího dílu se ovšem tvrdě odráží i zběsilá […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Růžový panter4. prosince 2021 Růžový panter Hlavním tématem filmu je samozřejmě opět detektivní zápletka týkající se zmizení pověstného růžového diamantu. Tentokrát na fotbalovém stadionu… Ve filmu opět vystupují známé postavičky či […] Posted in Retro filmové recenze
  • Božský Bruce5. srpna 2021 Božský Bruce Tato vynikající komedie vám zaručeně zahýbá bránicemi a pánům, těm zahýbá možná i něčím jiným :-)! Bruce Nolan (Jim Carrey) je nadějný atalentovaný televizní reportér, který marně touží a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Godzilla12. července 2021 Godzilla Málokdy na filmy chodím dvakrát. Myslím, že většina filmů je udělaná na první shlédnutí a dost. Jinými slovy -- totéž znovu je ztráta času. Na Godzillu jsem šel dvakrát, dvě představení za […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála - "Mám vycvičenou britskou inteligenci"2. listopadu 2020 Skála - "Mám vycvičenou britskou inteligenci" Generál amerického námořnictva Francis Hummel (Ed Harris) je čestný muž, hrdina a veterán několika tajných vojenských operací. Proč tedy s hrstkou svých perfektně vyzbrojených mužů ukradne […] Posted in Retro filmové recenze
  • Con Air je nízkotučný akční film se všemi předpoklady pro úspěch.28. října 2020 Con Air je nízkotučný akční film se všemi předpoklady pro úspěch. Náš klaďák sympaťák Cameron Poe (Nicolas Cage) šel bručet na osm let nepodmíněně, když se před hospodou uchýlil k dovednostem získaným v armádě a zabil chlapa, který se rozhodl obtěžovat […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye1. února 2019 Skála - první velký filmový velehit Michaela Baye Zajímalo by mne, jestli se skutečně dosud nenašel nukleárně či chemicky šílený vyděrač, nebo se zatím všem vládám podařilo takové kousky ututlat. Pokud snad někdo věří, že filmy o […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zohan: Krycí jméno Kadeřník1. ledna 2024 Zohan: Krycí jméno Kadeřník Herec Adam Sander poměrně často rozděluje diváckou obec, někteří ho nemohou vystát pro mírně ujetý humor jednoduššího rázu, jiní jeho postavy milují. Faktem je, že Sander svou kariéru […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54537 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71803 KB. | 29.02.2024 - 13:52:38