Kritiky.cz > Recenze knih > Cestovní deník - ať máte na co vzpomínat

Cestovní deník - ať máte na co vzpomínat

Cestovani
Cestovani
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi ces­to­vá­ní? Chcete si vzpo­mín­ky ze svých cest ucho­vat na del­ší dobu? Jste plá­no­va­cí tip? Tak prá­vě vám je urče­na pub­li­ka­ce nakla­da­tel­ství CooBoo v Praze s názvem Cestovní deník. Tak hurá, vyrá­ží­me na pořád­nou ces­tu. 

0063741794 Cestovni denik v

Co v tom­to báječ­ném dení­ku vlast­ně najde­te? Především, jak pou­ží­vat ten­to deník, obsah, sle­pou mapu, kam může­te zazna­me­ná­vat vámi navští­ve­ná mís­ta, kam máte v plá­nu se někdy podí­vat, důle­ži­tý adre­sář, roz­po­čet na jíd­lo, vstu­pen­ky z růz­ných vstu­pů. V dení­ku nesmí chy­bět důle­ži­té infor­ma­ce, co je tře­ba před odjez­dem zaří­dit, co si s sebou zaba­lit, vlast­ní zhod­no­ce­ní ces­ty a na co hlav­ně neza­po­me­nout.

Autorky daly vel­ký pro­stor si na vol­né stra­ny vpi­so­vat zážit­ky, mož­nost nale­pit fot­ky, vstu­pen­ky, tře­ba i kres­lit,  pros­tě coko­li, co vám ucho­vá vaše vzpo­mín­ky na vaše ces­ty. Můžete si do něj pozna­čit ces­tu, jak jste jeli, co jste zají­ma­vé­ho zaži­li, pří­pad­né suve­ný­ry, kte­ré jste si z cest dovez­ly. Na kon­ci Cestovního dení­ku nalez­ne­te nálep­ky s téma­ti­kou ces­to­vá­ní, kte­rý­mi si může­te vyzdo­bit váš ces­tov­ní deník.

Cestovní deník je vel­mi zají­ma­vá pub­li­ka­ce, výji­meč­ná své­ho dru­hu. Zaujala mě už svým názvem a tou­ži­la jsem do něj nahléd­nout. Rozhodně jsem byla mile pře­kva­pe­na. Usnadní vám odjezd na jakou­ko­li ces­tu, dovo­le­nou, bude­te mít pocit, že jste na nic koneč­ně neza­po­mně­li, také vám ucho­vá  nád­her­né vzpo­mín­ky z vašich cest, kte­ré jsou k neza­pla­ce­ní.

Doporučila bych ho úpl­ně všem věko­vým sku­pi­nám, jeli­kož si mys­lím, že někte­ré důle­ži­té věci čas­to zapo­mí­ná­me a ten­to „Cestovní deník“ vám pomů­že navrá­tit vaše vzpo­mín­ky. Můžete ho uka­zo­vat svým dětem, rodi­čům, pra­ro­di­čům, zná­mým, kama­rá­dům či kama­rád­kám a inspi­ro­vat je také, aby dané mís­to navští­vi­li.

V této kni­ze mě zau­ja­ly citá­ty a také písmo. Jelikož milu­ji let­te­ring, byl pro mě Cestovní deník lás­ka na prv­ní pohled. Také jej dob­ře dopl­ní samo­lep­ky s téma­ti­kou ces­to­vá­ní.

Ukázka z kni­hy:

„I na malé ces­tě může čekat vel­ké dob­ro­druž­ství.“

„Necestuji, abych ute­kl před živo­tem, ces­tu­ji, aby mi neu­te­kl život.“

„Člověk musí jít dale­ko, hroz­ně dale­ko, aby se dostal co nej­blí­že k domo­vu.“

Karel Čapek

Několik slov o autor­kách:

Autorky dení­ku - Kačka, Anička a Martina. Každá je jiná, sdí­lí stej­né nad­še­ní pro pěk­né a lás­ku k tvo­ře­ní, pře­váž­ně z papí­ru. Milují všech­no, co se týká papír­nic­tví, plá­no­vá­ní, ruč­ní prá­ce a kra­sopsa­ní. Všechny tyto zájmy spo­ji­ly jme­no­va­né ženy dohro­ma­dy roku 2017 a zalo­ži­ly vlast­ní malé papír­nic­tví s pro­duk­ty, pro kte­ré jsou typic­ké jejich autor­ské ilu­stra­ce a let­te­ring.

Ve spo­lu­prá­ci s nakla­da­tel­stvím CooBoo vyda­ly již dvě kníž­ky. Ta prv­ní, Z lás­ky k pís­mu, je urče­na všem, kdo se chtě­jí nau­čit krás­ně psát. Ta dru­há, Čas na Vánoce vám pomů­že naplá­no­vat si dopře­du celý advent, abys­te si moh­li svá­teč­ní čas vychut­nat v kli­du a v poho­dě.

Poslední počin je Cestovní deník, kte­rý vzni­kl peč­li­vým sesklá­dá­ním všech uži­teč­ných sezna­mů, kte­ré autor­ky při ces­to­vá­ní oce­ňu­jí, dále také, kte­ré usnad­ňu­jí pří­pra­vu na kaž­dou dovo­le­nou.

  • Autorky: Kateřina Engelová, Martina Dušková, Anna Háková
  • Žánr: diář, výtvar­né umě­ní
  • Vydáno: 2021, vyda­lo nakla­da­tel­ství CooBoo ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
  • Počet stran: 192
  • Vazba kni­hy: váza­ná s  lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-7661-200-6

Náhledová fot­ka od Lorri LangPixabay

Fotka kni­hy: Albatros Media a. s


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94555 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71708 KB. | 13.07.2024 - 15:31:34