Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Chvilky – Recenze – 40%

Chvilky – Recenze – 40%

plakatova HMPG 1200x800
plakatova HMPG 1200x800
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
České dra­ma Chvilky je celo­ve­čer­ní režij­ní prvo­ti­nou reži­sér­ky a sce­nárist­ky Beaty Parkanové, kte­rá debu­to­va­la jako sce­nárist­ka v roce 2015 spo­lu­pra­cí na tero­ris­tic­ky pří­šer­né kome­dii Andílek na ner­vy. Chvilky jsou úpl­ně jiné kafe – psy­cho­lo­gic­ký depre­siv­ní pří­běh se točí kolem mla­dé ženy Anežky (Jenovéfa Boková), kte­rá zaží­vá sérii „chvi­lek“ s něko­li­ka dal­ší­mi lid­mi, povět­ši­nou pří­sluš­ní­ky vlast­ní rodi­ny, jimž se všem sna­ží být nablíz­ku a maxi­mál­ně jim ve všem vyho­vět, a při­tom jedi­ný, na koho nikdy čas nemá, je ona sama.

Chvilky – Recenze
Zdroj fotek: cinemart.cz

Výborný výkon Jenovéfy Bokové skvě­le při­bli­žu­je osob­nost hlav­ní hrdin­ky, na pohled sil­né a neo­chvěj­né, ale ve sku­teč­nos­ti cit­li­vé a křeh­ké duše, kte­rá je svý­mi nej­bliž­ší­mi, mezi nimiž usta­vič­ně pen­dlu­je, ako­rát vyu­ží­vá­na a zne­va­žo­vá­na, aniž by tuši­la, jak se z jejich vli­vu vyma­nit a jak změ­nit zave­de­ný chod věcí. Bytostně se trá­pí ve spo­leč­nos­ti pesi­mis­tic­ké babič­ky (Jaroslava Pokorná), rezig­no­va­né mat­ky (Alena Mihulová), nároč­né­ho otce (Martin Finger) i žena­té­ho milen­ce (Viktor Tauš) a jejich pasiv­ní agre­si­vi­ta, uště­pač­né poznám­ky a sobec­kost ji činí nešťast­nou až do té míry, že to pak u psy­cho­lož­ky ani nedo­ká­že vyjá­d­řit slo­vy. Řada divá­ků, kte­ří si při­pa­da­jí podob­ným způ­so­bem utis­ko­va­ní a cito­vě mani­pu­lo­va­ní vlast­ní rodi­nou, se v tom prav­dě­po­dob­ně snad­no pozná.

Potíž je v tom, že film ces­tu ven z této emo­ci­o­nál­ní pas­ti neu­ka­zu­je a mís­to ní nabí­zí jen tiché a mlčen­li­vé trpě­ní. Do Anežky všich­ni rýpou a neu­stá­le jí podrý­va­jí sebe­vě­do­mí, ale ona to vždy jen pasiv­ně při­jme, niko­mu nic neřek­ne a radě­ji se pře­tva­řu­je, aby se pak moh­la vypla­kat někde v sou­kro­mí o samo­tě. Přitom je v kaž­dé scé­ně vidět, jak se v ní kaž­dou minu­tou stup­ňu­je vztek, hoř­kost, smu­tek a zkla­má­ní, avšak nad rozum­nou kon­fron­ta­cí rodin­ných pří­sluš­ní­ků s rea­li­tou a řeše­ním pro­blé­mů skrz dia­log vždy zví­tě­zí ode­vzda­nost, sla­bost a neschop­nost mlu­vit o svých poci­tech s dal­ší­mi lid­mi. Všude samá bez­na­děj, ale roz­ře­še­ní nikde.

Chvilky – Recenze

Zveličováním pro­hlu­bu­jí­cí­ho se zou­fal­ství pak film vytvá­ří v divá­cích bez­útěš­né poci­ty bez­vý­chod­nos­ti, mís­to toho, aby půso­bil tera­pe­u­tic­ky, uká­zal jak s tako­vý­mi poci­ty pra­co­vat, a jak pro­blémy pře­ko­ná­vat. Anežka nikdy nemá ambi­ci posta­vit se lidem ze své­ho oko­lí a ozná­mit jim, že jí jejich cho­vá­ní vadí, nebo se jinak ohra­dit pro­ti jejich slo­vům, a radě­ji to v sobě potla­ču­je. Jako jedi­nou alter­na­ti­vu pak film ve svém závě­ru volí stra­te­gii ven­ti­lo­vat veš­ke­rý naa­ku­mu­lo­va­ný zármu­tek čin­nos­tí, kte­rá je nejen napros­to stu­pid­ní a pro Anežku dokon­ce poten­ci­ál­ně nebez­peč­ná, ale hlav­ně i doko­na­le nee­fek­tiv­ní v rám­ci řeše­ní dané situ­a­ce.

Ze začát­ku při­tom sní­mek při­ro­ze­ně navna­dí svou pozo­ru­hod­nou a ze živo­ta odkou­ka­nou oprav­do­vos­tí a citem pro dia­lo­gy, ty pak ale vál­cu­je chlad­ná depre­se, jejíž „chvil­ky“ v rodin­ném kru­hu nabí­ze­jí svět­lo na kon­ci tune­lu jen vel­mi nezře­tel­né a miho­ta­vé, a to pou­ze v tom smys­lu, že se divá­ci snad pou­čí a nevez­mou si z hlav­ní hrdin­ky špat­ný pří­klad. Z hrdin­ky, kte­rá se kvů­li své pasi­vi­tě a sla­bos­ti nezmů­že říct zho­la nic na svou obra­nu (ani u psy­cho­lož­ky, kde by na to byl teo­re­tic­ky vhod­ný pro­stor, jehož se jí jin­de nedo­stá­vá) a s pro­blémy se roz­hod­ne vypo­řá­dat způ­so­bem, kte­rý z ní dělá ako­rát naiv­ní nánu bez moz­ku.

Režie Beaty Parkanové je při­tom řeme­sl­ně sluš­ná a i herec­kým výko­nům před­sta­vi­te­lů ved­lej­ších rolí nelze nic moc vytknout, civil­ní­mu a z psy­cho­lo­gic­ké­ho hle­dis­ka rela­tiv­ně věro­hod­ně pod­chy­ce­né­mu por­trétu mla­dé ženy, vše­mi kon­stant­ně pošla­pá­va­né a poni­žo­va­né, nicmé­ně výraz­ně srá­ží nohy bezpá­teř­nost hlav­ní hrdin­ky, kvů­li níž se Chvilky ako­rát topí v depre­si, ovšem aniž by se sna­ži­ly z ní vyhra­bat.


Podívejte se na hodnocení Chvilky na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,50017 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71655 KB. | 17.06.2024 - 20:59:10