Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Tina a Vore (Gräns) – Recenze – 70%

Tina a Vore (Gräns) – Recenze – 70%

TinaaVorerecenzefilmu
TinaaVorerecenzefilmu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Švédský multi­žán­ro­vý mix Tina a Vore, kom­bi­nu­jí­cí tem­nou skan­di­náv­skou kri­mi a bes­ti­ál­ní roman­ci s fan­ta­sy myto­lo­gií, vyhrál letos v Cannes v sek­ci Un cer­ta­in regard, kde si vyslou­žil pověst výji­meč­ně kuri­óz­ní­ho, per­verz­ní­ho a v jis­tých ohle­dech uni­kát­ní­ho sním­ku. Jeho hlav­ní hrdin­kou je Tina, podi­vín­ská a ošk­li­vá žena, jejíž nedo­stat­ky ve fyzic­kém vzhle­du jsou vyvá­že­ny nad­lid­sky vyvi­nu­tým čichem, schop­ným vycí­tit v lidech emo­ce. Tina pro­to pra­cu­je v ochran­ce na hra­nič­ním pře­cho­du, kde pomá­há iden­ti­fi­ko­vat paše­rá­ky, a kde se jed­no­ho dne sezná­mí se záhad­ným ces­tu­jí­cím jmé­nem Vore, kte­rý je podob­ně ošk­li­vý jako ona. A oba to k sobě začne od té doby při­ta­ho­vat.
Tina a Vore (Gräns) – Recenze
Zdroj fotek: TriArt Film


V ori­gi­ná­le se film jme­nu­je Hranice, což odka­zu­je nejen na loka­ci Tinina zaměst­ná­ní a na pome­zí mezi žán­ry, ale i na nej­růz­něj­ší hra­ni­ce gen­de­ro­vé, raso­vé a men­tál­ní. Na pří­bě­hu obou titul­ních postav sní­mek reflek­tu­je sou­čas­né dění ve Švédsku (potaž­mo ve svě­tě) ve smys­lu vzta­hu spo­leč­nos­ti k men­ši­nám a opře­ný o mno­ho­vrs­tev­né moti­vy se zabý­vá i otáz­kou pohlav­ní a sexu­ál­ní iden­ti­ty jed­not­liv­ců. Obsahuje sice pohád­ko­vé prv­ky a řadu bizar­ních momen­tů, ale přes­to je jed­no­znač­ně zako­ře­něn v naší rea­li­tě. Trochu podob­nou smě­sí myto­lo­gic­kých ele­men­tů a soci­ál­ní­ho rea­lis­mu na švéd­ské půdě byl horor Ať vejde ten pra­výz roku 2008, kte­rý má s fil­mem Tina a Vore stej­né­ho sce­náris­tu, jenž je záro­veň auto­rem lite­rár­ních před­loh k obě­ma sním­kům.
Děj význam­ně sto­jí na postup­ném roz­krý­vá­ní jaké­ho­si tajem­ství, jež obe­stí­rá oba hlav­ní hrdi­ny, a díky jehož nezna­los­ti si lze prv­ní polo­vi­nu fil­mu užít jako vel­mi zábav­nou a zvlášt­ní, mís­ty až mys­te­ri­óz­ní podí­va­nou a zkrát­ka s napě­tím čekat, co se bude dít dál. Jakmile je však záha­da odtaj­ně­na, sní­mek se posu­ne do tro­chu jiné­ho svět­la, ale záro­veň tím při­jde o část kouz­la, kte­ré ho čini­lo tak zají­ma­vým. Druhá polo­vi­na se pro­to už tolik neho­no­sí uje­tou div­nos­tí a více spo­lé­há (sem tam poně­kud pro­ble­ma­tic­ky) na ved­lej­ší záplet­ky, v nichž se nepří­liš slo­ži­tě roz­plé­tá vztah Tiny s jejím skle­ro­tic­kým otcem nebo kri­mi­nál­ní pří­pad s dět­skou por­no­gra­fií, záro­veň se ale dál vyví­jí ces­ta hlav­ní hrdin­ky za hle­dá­ním vlast­ní iden­ti­ty, což je podá­no pozo­ru­hod­ně a magic­ky.
Pevnou rukou reží­ro­va­né a výstřed­ní fes­ti­va­lo­vé podiv­nos­ti by tak mís­ty slu­še­lo tro­chu sviž­něj­ší tem­po a lépe ucho­pe­né dění ve dru­hé polo­vi­ně, nicmé­ně ori­gi­na­li­ta, jina­kost a odva­ha se tvůr­cům ani fil­mu samot­né­mu upřít neda­jí a roz­hod­ně se cení vel­mi vyso­ko. A stej­ně tak i výteč­né mas­ky a skvě­lé herec­ké výko­ny obou před­sta­vi­te­lů titul­ních rolí.


Podívejte se na hodnocení Tina a Vore na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66231 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72056 KB. | 25.04.2024 - 12:00:07