Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Chyť mě, když to dokážeš - Jak se vám líbí Leonardo DiCaprio? Velký podvodník!

Chyť mě, když to dokážeš - Jak se vám líbí Leonardo DiCaprio? Velký podvodník!

Chyt
Chyt
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Leonardo DiCaprio a Tom Hanks v hlav­ní roli dob­ro­druž­né­ho, lehce humor­né­ho, fil­mu Stevena Spielberga na moti­vy sku­teč­né udá­los­ti. Frank W. Abagnale posta­vil svo­ji kari­é­ru na padě­lá­ní čeho­ko­liv, co padě­lat lze, aby se nako­nec stal uzná­va­ným odbor­ní­kem na roz­po­zná­vá­ní fal­zi­fi­ká­tů.

Základní doved­nos­ti potřeb­né pro výkon své­ho povo­lá­ní zís­kal Frank W. Abagnale (Leonardo DiCaprio) od své­ho otce, kte­rý v tom­to ohle­du také nebyl žád­ný sva­tou­šek. Frankova schop­nost věro­hod­ně bla­fo­vat se ale pro­je­vo­va­la už na střed­ní ško­le, kde se vydá­val za suplu­jí­cí­ho uči­te­le fran­couz­šti­ny a něja­ký čas tak­to učil svo­je nic netu­ší­cí spo­lu­žá­ky. Zkoušel je, dával jim domá­cí úko­ly, plá­no­val tříd­ní výlet... až muse­li jeho rodi­če na kobe­re­ček do ško­ly.

Neusnul však na vav­ří­nech. Když se v jeho šest­nác­ti letech rodi­če roz­vá­dě­li, byl posta­ven před neře­ši­tel­ný úkol: s kte­rým z rodi­čů zůsta­ne? Aby se tomu­to roz­hod­nu­tí vyhnul, ute­kl z domo­va a dal se na dráhu pro­fe­si­o­nál­ní­ho pod­vod­ní­ka. S nekry­tý­mi šeky vyra­zil na ces­tu po Spojených stá­tech a uží­val si peněz, zatím­co mu byl v patách agent FBI Carla Hauratthy (Tom Hanks). Falšoval co se dalo, vydá­val se za koho chtěl, a tak mohl bez jakých­ko­li zku­še­nos­tí vyko­ná­vat nároč­ná povo­lá­ní, jako je pilot před­ní letec­ké spo­leč­nos­ti, dok­tor na kli­ni­ce nebo práv­ník.

Tak zača­la hra na koč­ku a na myš, během kte­ré Frank při­pra­vil agen­tům FBI mno­ho beze­sných nocí. Tato hra nako­nec vyús­tí v zají­ma­vý vztah mezi Frankem a Carlem. Carel, jako agent FBI, chce Franka pocho­pi­tel­ně chy­tit, ale vlast­ně s ním čás­teč­ně sym­pa­ti­zu­je, čás­teč­ně ho obdi­vu­je a v zása­dě by mu i rád nějak pomohl. Také si uvě­do­mu­je, že to vlast­ně není žád­ný nebez­peč­ný zlo­či­nec, nicmé­ně pod­vo­dy, díky nimž si při­šel na něko­lik mili­o­nů dola­rů, není mož­né pře­hlí­žet.

Závěr fil­mu není nijak pře­kva­pu­jí­cí, vlast­ně k němu celý film zhru­ba od polo­vi­ny smě­řu­je. Nicméně ale není moc prav­dě­po­dob­ný. Kdyby to neby­lo pod­le sku­teč­nos­ti, řekl bych, že takhle to může dopad­nout jen v ame­ric­kém fil­mu, ale ve sku­teč­nos­ti se tako­vé věci nedě­jí. Ale zřej­mě se ple­tu. Celkově se jed­ná o nená­roč­nou, ale kva­lit­ní, zába­vu, kte­rá výbor­ně poba­ví asi kaž­dé­ho.


Podívejte se na hodnocení Chyť mě, když to dokážeš na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,55788 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71606 KB. | 23.06.2024 - 08:02:57